Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
1.2. Теоретичні засади іноземного інвестування в Україні : Спільне підприємство в сільському господарстві : Бібліотека для студентів

1.2. Теоретичні засади іноземного інвестування в Україні


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 

Загрузка...

Одним із основних напрямків розвитку зовнішньоекономічної діяльності є залучення іноземного капіталу для інвестування агро-промислового комплексу та розширення взаємовигідних науково-технічних зв'язків з метою підвищення наукоємності і конкуренто-спроможності агропромислового виробництва [77, 88].

Існує багато визначень терміну «іноземні інвестиції» [28, 42, 43]. У різних тлумаченнях фігурують, як правило, ті чи інші особ-ливі риси еволюційного розвитку. Так, якщо на початкових етапах міжнародного інвестиційного процесу наголос робився на інтерна-ціональному переміщенні матеріальних активів , то з часом до них на рівних правах почали відносити нематеріальні активи, «ноу-хау», патенти, торгові знаки. Метою переміщення цих активів ви-значено використання їх «для виробництва цінностей за повного або часткового контролю власника активів» . Саме від вдалого вибору форм співробітництва суб'єктів аграрного бізнесу з інозем-ними інвесторами, залежить його ефективність.

Термін «інвестиції» походить від латинського investio - одягаю (наділяю) і трактується як довгострокове вкладення капіталу (кош-тів) в різні галузі економіки, переважно за межами країни .

Нині цей термін отримав дещо інший зміст. У найбільш широ-кому розумінні інвестиції є вкладенням капіталу з метою його по-дальшого збільшення. Проте інвестиції не завжди можуть бути дов-гостроковими, так, наприклад, вкладення у цінні папери, часто бувають короткостроковими.

Під «інвестиціями» багато фахівців розуміють «капітальні вкладення», хоча економічна природа інвестицій дещо інша.

По-перше, інвестиції - це значно ширша економічна категорія, ніж довгострокове вкладення капіталу в економіку (виробничі фон-ди), оскільки вони можуть впроваджуватись у таких формах: реа-льній, фінансовій, інтелектуальній та інноваційній.

По-друге, на відміну від капітальних вкладень інвестиції здійс-нюються у високоефективні проекти, реалізація яких потребує форму-вання не лише основного, а й оборотного і перемінного капіталу .

Законом України «Про інвестиційну діяльність» під інвестиціями було визначено всі види майнових та інтелекгуальних цінносгей, що вкладаються в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності, в ре-зультаті якої створюегься прибуток або досягається соціальний ефект.

Більшість економістів схиляється до думки, що рушійною си-лою інвестиційного процесу виступають майбутні прибутки, які можуть бути отримані внаслідок здійснення інвестицій. Рішення, що приймаються щодо інвестицій слід розглядати на рівні підпри-ємств, які здійснюють інвестиції, й економіки країни в цілому. До того ж, інвестиційні рішення, прийняті окремими фірмами, здатні вплинути на майбутнє економічне положення всієї нації .

Економічну сутність інвестицій можна одночасно розглядати з різних точок зору, що зумовлює їх класифікацію за різними озна-ками(рис. 1.1).

У сучасній економічній теорії існують різні підходи щодо кла-сифікації інвестицій.

Інвестиційна діяльність може здійснюватись у формі:

•          інвестування, яке здійснюється громадянами, спілками, а також громадськими та релігійними організаціями, іншими юридич-ними особами;

•          державного інвестування;

•          іноземного інвестування;

•          спільного інвестування громадянами та юридичними організа-ціями України та іноземних держав.

Існує два етапи формування й розвитку іноземного сектора в будь-якійкраїні.

Перший етап є періодом «проникнення» і «приєднання» інозе-много підприємницького капіталу до господарської системи країни.

Другий - періодом зміцнення й розширення іноземного вироб-ничого комплексу, успішного впровадження його в господарську

систему країни на однакових умовах з національним капіталом. Саме до закінчення першого періоду, в якому зараз перебуває Укра-їна, необхідно подолати глобальні експортні стратегії, на які орієн-туються конкурентоспроможні світові корпорації.

1. Об'єкт

вкладання

коштів

Реальні інвестиції

Фінансові інвестиції

 

2. Характер

участі в інвестуванні

Прямі інвестиції

Непрямі інвестиції

 

3. Період інвестування

Короткотермінові інвестиції

Довготешчінові інвестиції

 

5. Регіональна ознака

Інвестиції всередині країни

Інвестиції за кордоном

Рис. 1.1. Класифікація форм інвестицій за окремими ознаками

Нині в економіці України та АПК існує ряд проблем, що ускла-днюють залучення іноземних інвестицій. Серед них такі : ■ створення сприятливого інвестиційного клімату; - визначення гнучкої системи національних пріоритетів в процесі

залучення іноземних інвестицій;

- розробка підходу до визначення ступеня участі іноземних інве-сторів в стабілізації й розвитку окремих галузей і територій.

 

Компенсаційне співробітництво

Спільне підприємництво

Механізм

Спільне підприємство

Стратегічні альянси

 

залучення

Довготермінова оренда

Концесія

Операційний

 

Лізинг

Фінансовий

 

Виробничий розподіл

банківсько-страхові

експортно-промислові

Транснаціональні компанії

зовнішньоторговельні

Вільні економічні зони

дослідницькі і промислові

Венчурне підприємство

комплексні виробничі зони

 

Акціонерне товариство

рекреаційно-туристичні

локальні інноваційні центри

науково-технічні

Рис. 1.2.