Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Стаття 4. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ПІДПРИЄМСТВА : Спільне підприємство в сільському господарстві : Бібліотека для студентів

Стаття 4. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ПІДПРИЄМСТВА


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 

магниевый скраб beletage

4.1. Підприємство є юридичною особою у відповідності з зако-нодавством, що діє на території України. Воно засновується і діє на основі положень діючого законодавства України з виключеннями,

передбаченими міжнародними договорами, учасниками яких одно-часно є Україна і Німеччина, даного Договору і Статуту Підприєм-ства.

4.2.      Підприємство набуває статусу юридичної особи з моменту його державноїреєстрації.

4.3.      Шдприємство має право від власного імені укладати на те-риторії України і за кордоном будь-які угоди, не заборонені зако-нами місця їхнього здійснення чи виконання, з українськими і ні-мецькими юридичними і фізичними особами, набувати майнових й особистих немайнових прав і нести обов'язки, бути позивачем і від-повідачем у суді, арбітражному і третейському судах.

4.4.      Шдприємство має право самостійно вести зовнішньоеко-номічну діяльність, необхідну для здійснення його господарської діяльності.

4.5.      Підприємство має самостійний баланс і діє на основі пов-ного господарського розрахунку, самооплатності і самофінансу-вання.

Підприємство володіє, користується і розпоряджається своїм майном відповідно до мети своєї діяльності і призначення майна.

4.6.      Підприємство відповідає за своїми зобов’язаннями всім на-лежним йому майном, крім того, на яке відповідно до законодавст-ва України не може бути накладене стягнення. Шдприємство не відповідає за зобов'язаннями своїх Учасників. Учасники відповіда-ють по зобов'язаннях Шдприємства лише в межах своїх вкладів до статутного фонду. Учасник, який не повністю вніс свій вклад до статутного фонду Шдприємства відповідає по його зобов'язаннях також і невнесеного частиною внеску. Держава не відповідає за зо-бов'язаннями Підприємства, а Шдприємство не відповідає за зобо-в'язаннями держави.

4.7.      Шдприємство має право, відповідно до законодавства, від-кривати розрахунковий і інший види рахунків у банківських уста-новах України і за кордоном.

Шдприємство, за потреби, може користуватися кредитами, одержуваними на комерційних умовах, у тому числі в іноземній ва-люті з дотриманням вимог діючого законодавства України.

4.8.      Шдприємство може бути засновником (учасником, акціонером) іншого підприємства (товариства). Воно вправі створювати

на території України і за кордоном філії, представництва і дочірні

підприємства. Підприємство на добровільних засадах може вступати в різного роду договірні об'єднання підприємств (асоціації, кон-церни інше).

Філії, дочірні підприємства, представництва Шдприємства здійснюють свою діяльність відповідно до даного Договору й у ме-жах повноважень, якими наділило їх Підприємство. Філії, дочірні підприємства, представництва Шдприємства наділяються основни-ми фондами за рахунок майна останнього і керуються у своїй дія-льності статутами (положеннями) затвердженими Підприємством. Майно філії, дочірнього підприємства, представництва відобража-ється на балансі (зведеному балансі) Шдприємства.

4.9.      Шдприємство має печатку, кутовий штамп, фірмовий бланк, емблему, товарний знак, зразки яких затверджуються Дире-кцією.

4.10.    У випадку змін діючого законодавства України чи поло-жень міжнародних договорів, учасниками яких одночасно є Украї-на і Німеччина, Учасники приймуть рішення про необхідність вне-сення змін і доповнень у даний Договір.