Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ ЗОВНІШ-НЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 1.1. Суть і особливості здійснення зовнішньоекономічної діяльності : Спільне підприємство в сільському господарстві : Бібліотека для студентів

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ ЗОВНІШ-НЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 1.1. Суть і особливості здійснення зовнішньоекономічної діяльності


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 

Загрузка...

В еволюційній перебудові усіх сторін життя суспільства важли-вого значення набуває формування системи національних госпо-дарських комплексів, пов'язаних між собою відносинами виробни-чого, науково-технічного, торгового, фінансово-кредитного співробітництва та системою міжнародного поділу праці.

Необхідність міжнародного поділу праці та поєднання елемен-тів виробничих сил, що належать окремим країнам та виробникам, зумовлена, з одного боку, динамікою інтернаціоналізації господар-ського життя, загальносвітовим характером науково-технічної ре-волюції, підвищенням ступеня відкритості національних економік, з іншого, - нерівномірністю розподілу природних ресурсів, насе-лення, відмінністю в науково-технічному потенціалі, рівні освіти та кваліфікації, спеціалізації у різних країнах [101, 127].

Економіка України, як складова світового господарства, не мо-же успішно розвиватись окремо від нього. Відкритість економіки держави передбачає перетворення зовнішньоекономічної діяльності у складову економічного розвитку окремих галузей та регіонів. Ю.В. Макогон та Г.О. Мороз розглядають сферу зовнішньоеконо-мічних зв'язків як економічну підсистему країни, розвиток якої зу-мовлений «по-перше, факторами, що визначають загальний розви-ток системи, по-друге, факторами, які безпосередньо обумовлюють ії розвиток. Зовнішньоекономічна сфера формується і функціонує на рівнях: загальнодержавному, регіональному та на рівні підпри-ємств, об'єднань, організацій, фізичних осіб» [95, 116]. В таких умовах темпи розвитку галузей, пропорції та характер економічно-го зростання будуть частково формуватись під впливом зовнішніх факторів. У зв'язку з цим важливо концентрувати зовнішньоеконо-мічні зв'язки на пріоритетних напрямах, одним з яких є розвиток АПК. Протягом десятиліть АПК України в цілому та сільське гос-подарство зокрема розвивались на відносно замкненій виробничо-технічній базі. За цей період сільськогосподарське виробництво не змогло розв'язати продовол