Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Стаття 10. ВИЩИЙ ОРГАН ШДПРИЄМСТВА : Спільне підприємство в сільському господарстві : Бібліотека для студентів

Стаття 10. ВИЩИЙ ОРГАН ШДПРИЄМСТВА


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 

Загрузка...

10.1.    Вищим органом Підприємства є Збори його Учасників. Кожний з Учасників зобов'язаний призначити свого представника, видавши йому відповідним чином оформлене доручення. Учасник вправі, у будь-який час, замінити свого представника в Зборах Уча-сників, повідомивши про це іншого Учасника.

10.2.    Кожен Учасник володіє на Зборах кількістю голосів, про-порційно розміру його частки в статутному фонді Шдприємства. Загальна кількість голосів дорівнює сто.

10.3.    Збори Учасників обирають свого Голову. Голова від імені Зборів укладає трудові контракти з Директором Шдприємства і йо-го заступником.

10.4.    До виняткової компетенції Зборів Учасників належить ви-рішення таких питань:

а)         внесення змін і доповнень в установчі документи Підприємства;

б)         визначення основних напрямків діяльності Шдприємства,

включаючи діяльність його представництв, філій і дочірніх підприємств, затвердження їх планів і звітів про виконання;

в)         прийняття нових Учасників, процедури виходу Учасника з

Підприємства;

г)         прийняття рішень про зміну розміру статутного фонду, встановлення розміру, форми і порядку внесення Учасниками додаткових внесків;

д)         призначення і звільнення з посади Директора і його заступника, обрання і відкликання членів Ревізійної комісії:

е ) затвердження і зміна штатного розкладу, інших внутрішніх нормативних документів, що регулюють діяльність Шдприємства;

ж) відкриття представництв, створення філій у дочірніх підпри-ємствах Шдприємства, їх реорганізації і затвердження їхніх стату-тів (положень), участі Підприємства в інших підприємствах (това-риствах) і договірних об'єднаннях (асоціаціях, концернах і т.п.), у тому числі делегування останнім визначених предметом діяльності Підприємства функцій;

і) порядку формування і використання коштів спеціальних фо-ндів, розподілу прибутку і покриття збитків;

й) ліквідації Підприємства і призначення ліквідаційної комісії.

Для прийняття рішень з питань, зазначених в пп. “а”, “в”, “г”, “і”, “й” необхідна одноголосність Зборів Учасників, інші рішення приймаються простою більшістю голосів.

Збори Учасників можуть передавати на розгляд Дирекції окре-мі питання, віднесені даним Статутом до його виняткової компете-нції крім питань, що вимагають одноголосності в їх вирішенні.

10.5.    Чергові засідання Зборів Учасників скликаються не рідше двох разів у рік. Позачергові засідання Зборів Учасників склика-ються у випадках, якщо цього вимагають інтереси Підприємства. Збори Учасників повинні бути скликані за ініціативою кожного Учасника, Голови Зборів, Директора Шдприємства, його заступни-ка, Ревізійноїкомісії.

Збори Учасників, як правило, вирішують питання на своїх засіданнях. На розсуд Голови, з метою оперативного вирішення пи-тань, допускається ухвалення рішення методом опитування. У цьо-му випадку проект вирішення питання для голосування розсила-ються Учасникам, що повинні письмово повідомити по них свою думку. Протягом 10 днів з моменту одержання повідомлення від останнього з Учасників голосування всі вони повинні бути повід-омленні Головою про прийняте рішення. Рішення методом опитування вважається прийнятим при відсутності заперечень хоча б од-ного з Учасників.

10.7.    Голова Зборів Учасників організовує ведення протоколу. Книга протоколів повинна бути в будь-який час представлена Уча-сникам. За їхньою вимогою видаються засвідчені виписки з книги протоколів.

10.8.    Учасник має право звернутися в арбітраж або в суд із за-явою про визнання недійсним рішення Зборів Учасників, винесено-го в порушення закону чи діючого Статуту за умови, що таке рі-шення прийняте за відсутності Учасника (його представника), або він чи його представник був навмисно введений в оману щодо суті рішення.