Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
ВСТУП : Спільне підприємство в сільському господарстві : Бібліотека для студентів

ВСТУП


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 

Загрузка...

Зовнішньоекономічна діяльність завжди була і залишається ва-жливою складовою суспільного розвитку України, незважаючи на зміни в політичній ситуації, економічній кон'юнктурі та правовому середовищі країни.

Роль її посилюється з часу набуття незалежності українською державою, яка намагається зайняти гідне місце в міжнародних еко-номічних інтеграційних процесах. Новий етап входження у світове господарство вимагає значних зусиль як від окремих підприємств, так і від держави в цілому, від чого, зрештою, буде залежати не тільки динаміка зовнішньої торгівлі, а, насамперед, можливість по-дальшого економічного та соціального розвитку держави як органі-чної підсистеми економіки.

Нині Україна тісно взаємодіє із багатьма країнами світу: розвива-ється зовнішня торгівля, збільшується кількість спільних підприємств, залучаються інвестиційні ресурси. Проте становлення ринкових відно-син потребує активізації зовнішньоекономічної діяльносгі - це покра-щить кількісні та якісні показники власного виробництва. В результаті створюються сприятливі умови для сгабілізації економіки, збільшення валового внутрішнього продукту (ВВП) та валового національного продукту (ВНП), покращення рівня життя населення. В таких умовах важливісгь вивчення зовнішньоекономічної діяльності, особливо на рівні підприємства, набуває виняткової актуальності.

Проблеми дослідження зовнішньоекономічної діяльності в АПК України були і є предметом вивчення багатьох вчених. Серед них CM. Кваша, А.І. Кредисов, A.M. Багрова та інші. Проведені економі-чні дослідження стосувались головним чином особливостей здійс-нення експортно-імпортних операцій в АПК України, шляхів легалі-зації зовнішньоекономічної діяльності. Разом з тим, окремі аспекти дослідження цієї проблеми потребують уточнення і поглиблення, що зумовлено галузевими особливостями виробництва окремих видів продукції, відмінностями в рівні розвитку галузей, недосконалим ме-неджментом в сфері зовнішньоекономічної діяльності.

Основною проблемою підприємств агропромислового комплек-су (АПК) в Україні сьогодні є нестача ресурсів для здійснення на-віть простого відтворення. В умовах, що склалися, інвестиційна проблема в сільському господарстві особливо загострилась. Рекон-струкції та модернізації за участю іноземного капіталу потребує все

агропромислове господарство країни - від первинних виробничих процесів у сільському господарстві - до випуску кінцевого продук-ту, доведення його до споживача.

Сучасні обсяги інвестицій недостатні для прискорення науково-технічного прогресу, зокрема за еволюційним типом розвитку. То-му депресивний характер науково-технічного прогресу в АПК осо-бливо проявляється саме в сільському господарстві.

Вирішити це можливо за умови прискореної інтеграції націона-льної економіки у світове господарство шляхом активізації інвес-тиційного процесу та використання нових форм міжнародного співробітництва.

На національних теренах доцільно використовувати гнучкі та мо-більні форми зовнішньоекономічної діяльності, що довели свою діє-вість та перспективність в світовій пракгиці. Однією з таких форм, що сприяє ефективному залученню у сільськогосподарське виробництво внутрішніх і зовнішніх інвестицій, є спільне підприємництво.

Розглядаючи спільні підприємства як найбільш комплексну і довготривалу форму міжнародного співробітництва, а також врахо-вуючи обмеженість ресурсного потенціалу та значний вплив фак-торів зовнішнього середовища, виникає необхідність розробки ефе-ктивної системи управління цими підприємствами.

Створення й ефективне функціонування спільних підприємств, зокрема в АПК, потребує проведення передінвестиційної підготов-чої роботи, тому процес розбудови спільного підприємства в АПК України повинен базуватися на стратегії й тактиці, розроблених та узгоджених із загальноекономічним розвитком держави й галузі.

Проблемам створення і функціонування спільних підприємств, окремим аспектам їх діяльності та питанням іноземного інвесту-вання присвячені дослідження таких вчених як М.С. Бриля, О.Д. Гудзинського, Т.В. Мацибори, В.І. Губенка, Л.В. Молдаван, A.M. Кандиби, О.І. Пестрецової, І.І. Столярова, В.М. Сучкова, А.В. Чернишова, А.Е. Юзефовича та інших.

Віддаючи належне вченим і фахівцям, в роботах котрих уза-гальнено світовий досвід діяльності спільних підприємств (СП), слід зауважити, що до цього часу залишилась не розв'язаною низка питань, пов'язаних з оптимізацією процесу формування та діяльно-сті СП у сільському господарстві та шляхів адаптації світових ха-рактеристик їх розвитку до національних умов, зокрема політич-них, соціально-економічних, національно-культурних.