Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Стаття 3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ШДПРИЄМСТВА : Спільне підприємство в сільському господарстві : Бібліотека для студентів

Стаття 3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ШДПРИЄМСТВА


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 

Загрузка...

3.1.      Підприємство є юридичною особою відповідно до законо-давства, що діє на території України. Воно засновується і діє на ос-нові положень діючого законодавства України з винятками, перед-баченими міжнародними договорами, учасниками яких одночасно є Україна і Німеччина, Установчого договору і діючого статуту.

3.2.      Підприємство здобуває статус юридичної особи з моменту його державної реєстрації.

3.3.      Шдприємство має право від власного імені укладати на те-риторії України і за кордоном будь-які угоди, не заборонені діючим законодавством з українськими й іноземними юридичними і фізич-ними особами, набувати майнових й особистих немайнові прав і

виконувати обов'язки, бути позивачем і відповідачем у суді, арбіт-ражному і третейському судах.

3.4.      Підприємство має право самостійно здійснювати зовніш-ньоекономічну діяльність.

3.5.      Підприємство має самостійний баланс і діє на основі повного господарського розрахунку, самооплатності і самофінансування.

Шдприємство володіє, користується і розпоряджається своїм майном відповідно до мети своєї діяльності і призначення майна.

3.6.      Підприємство відповідає за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном, за винятком того, на яке згідно з законодавством України не може бути накладене стягнення. Шдприємство не

відповідає по зобов'язаннях своїх Учасників. Учасники відповідають по зобов'язаннях Шдприємства лише в межах своїх вкладів до

статутного фонду. Учасник, який не повністю вніс свій внесок у

статутний фонд Підприємства відповідає по його зобов'язаннях також і невнесеною частиною внеску.

Держава не відповідає по зобов'язаннях Підприємства, а Під-приємство не відповідає по зобов'язаннях держави.

3.7.      Підприємство має право відкривати відповідно до законодавства розрахунковий та інші види рахунків у банківських установах України і за кордоном.

Підприємство при необхідності може користуватися кредита-ми, одержаними на комерційних умовах, у тому числі в іноземній валюті з дотриманням вимог діючого законодавства України.

3.8.      Підприємство може бути засновником (учасником, акціонером) іншого підприємства (товарисгва). Воно має право створювати на

території України і за кордоном філії, представництва і дочірні підприємства. Підприємство на добровільних засадах може вступати в різного

роду договірні обєднання підприємств (асоціації, концерни інше).

Філії, дочірні підприємства, представництва Підприємства здійснюють свою діяльність відповідно до Установчого договору і Статуту Шдприємства в межах повноважень, якими наділило їх Підприємство. Філії, дочірні підприємства, представництва Підпри-ємства наділяються основними фондами за рахунок майна остан-нього і керуються у своїй діяльності статутами затвердженими Під-приємством. Майно філії, представництва відображається на балансі (зведеному балансі) Підприємства.

3.9.      Підприємство має печатку, кутовий штамп, фірмовий бланк,

емблему, товарний знак, зразки яких затверджуються Дирекцією.