Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_63b0712c8edc1e6dfaf776ea9d747f39, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ : Спільне підприємство в сільському господарстві : Бібліотека для студентів

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 

магниевый скраб beletage

1.         Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. - К.: Хрінком, 1996. - 80 с.

2.         Закон України «Про економічну самостійність Української РСР» від 3 серпня 1990 р. // Нове законодавство України: Вип. 1. -К.:Україна, 1992. -С. 11-19.

3.         Закон України «Про правовий статус іноземців» від 4 лютого 1991 р. // Відомості Верховної'Ради України. - 1991. -№49. -С. 682.

4.         Закон України «Про підприємництво» від 7 лютого 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - №14. - С. 168.

5.         Закон України «Про власність» від 7 лютого 1991р. // Відомо-сті Верховної Ради України. - 1991. - №20. - С. 249.

6.         Закон України «Про підприємства в Україні» від 7 лютого 1991 р. // Відомості Верховної'Ради України. - 1991. -№24. -С. 272.

7.         Закон України «Про режим іноземного інвестування» від 19 березня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1991. -№19 -С. 46.

8.         Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 28 березня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1991. -№29 - С. 377.

9.         Закон України «Про захист іноземних інвестицій в Україні» від 10 вересня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. -1991. - №46. -С. 646.

10.       Закон України «Про інвестиційну діяльність» від 18 вересня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - №47 -С. 646.

11.       Закон України «Про господарські товариства» від 19 вересня

1991    р. // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - №29 С. 682.

12.       Закон України «Про товарну біржу» від 10 грудня 1991 р. // Голос України. - 1992. - 11 січня.

13.       Закон України «Про форми власності на землю» від 30 січня

1992    р. // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - №9. С. 82.

14.       Закон України «Про єдиний митний тариф» від 5 лютого 1992

р. // Голос України. - 1992. - 18 квітня.

15.       Закон України «Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності» від 18 лютого 1992 р. // Голос України. - 1992. - 29 квітня.

16.       Закон України «Про інформацію» від 14 травня 1992 р. // Го-лос України. - 1992.

17.       Закон України «Про банкрутство» від 18 травня 1992 р. // Го-лос України. - 1992.

18.       Закон України «Про єдиний митний тариф» // Відомості Вер-ховної Ради України. - 1992. - №19.

19.       Закон України «Про плату за землю» від 3 липня 1992 р. // Ві-домості Верховної Ради України. - 1991. - №38. - С. 560.

20.       Закон України «Про заставу» від 2 жовтня 1992 р. // Голос України. -1992.-15 листопада.

21.       Закон України «Про загальні засади створення і функціону-вання спеціальних (вільних) економічних зон» від 13 жовтня 1992 р. // Голос України. - 1992.

22.       Закон України «Про державне мито» від 18 грудня 1992 р. // Голос України. - 1993.-15 лютого.

23.       Закон України «Про порядок здійснення розрахунків у іноземній валюті» від 23 вересня 1993 р. // Голос України. - 1994. -№40.

24.       Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і по-слуг» від 15 грудня 1993 р. // Голос України. - 1994.

25.       Закон України «Про міжнародні договори України» від 22 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1994. -№10. -С. 45.

26.       Закон України «Про авторське право і суміжні права» від 23 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1994. -№13 -С. 64.

27.       Закон України «Про внесення змін і доповнень до закону України «Про систему оподаткування» від 2 лютого 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - №9. - С. 32.

28.       Закон України «Про особливості приватизації майна в Агро-промисловому комплексі» від 10 липня 1996 р. // Голос Украї-ни. - 1996. - 7 серпня.

29.       Закон України «Про внесення змін і доповнень до закону України «Про систему оподаткування прибутку підприємств» від 22 травня 1997 р. // Урядовий кур'єр. - 1997. - 12 червня.

30.       Земельний кодекс України від 13 березня 1992 року // Урядо-вийкур'єр. - 1992. -№19.

31.       Декрет Кабінету Міністрів України «Про податок на додану вартість» від 26 грудня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - №10. - С. 78.

32.       Декрет Кабінету Міністрів України «Про акцизний збір» від 26 грудня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. -1993. - №10. -С. 78.

33.       Декрет Кабінету Міністрів України «Про систему валютного контролю і валютного регулювання» від 19 лютого 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - №17. - C.184.

34.       Декрет Кабінету Міністрів України «Про стандартизацію і сертифікацію» від 10 травня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1993.-29 травня.

35.       Декрет Кабінету Міністрів України «Про страхування» від 10 травня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1993. -№29. - С. 320.

36.       Авдушкин Е.Ф. Международньіе зкономические отношения: Учебник. - М.: Юрист, 1999. - 368с.

37.       Академия рьшка: маркетинг: Пер. с. фр. / А.Дайан, Ф.Букерель, Р.Ланкар. - М.: Зкономика, 1993. - 572 с.

38.       Александров А.А. Предприятия с иностанньши инвестициями. - М.: «Издательство Пиор», 1997. - 117 с.

39.       Андрійчук В., Бауер Л. Менеджмент: прийняття рішень і ри-зик: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 1998. - 316 с.

40.       Ансофф I. Нова корпоративна стратегія. - К., 1999. - 416 с.

41.       Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Макроекономіка: Опорний конспект лекцій. - К.: Четверта хвиля, 1997. - 224 с.

42.       Бархатов А.П. Бухгалтерский учет совместной предпринима-тельской и внешнезкономической деяльности. - М.: Издатель-ский Дом «Дашков и К», 1999. - 258 с.

43.       Бланк ИА. Инвестиционньій менеджмент. - Киев: МП «ИТЕМ» Лтд., «Юнайтед Лондон Трейд Лимитид», 1995. - 448 с.

44.       Блейзер Майкл. Українська Одіссея: розквіт або розпад? Пуб-лікація робочої групи із залучення іноземного приватного ка-піталу. - Київ, 2001. - С. 50.

45.       Бриль М.С. Создание и функционирование совместньіх пред-приятий: Дис. канд. зк. наук: 08.06.01. - О., 1995. - 155 с.

46.       Виноградський М.Д., Виноградська A.M., Шканова О.М. Ме-неджмент в організації: Навч. посіб. для студ. економ. спец. вузів. - К.: “КОНДОР”. - 2002. - 654 с.

47.       Bee o внешнезкономической деятельности: Справочное посо-бие для бухгалтера. - X.: Фактор, 1997. - 324 с.

48.       Гражданское и торговое право капиталистичеких стран. - М.: Вьісш. школа, 1980. - 260 с.

49.       Гребельник О.П. Основи зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посібник.- К.: Київ. держ. торг.- екон. ін.-т, 1996. - 184 с.

50.       Губський Б.В. Аграрний ринок. - К.: Нора-прінт, 1998. - 184 с.

51.       Дроздова Г.М. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємства: Навчальний посібник. - Київ, 2002. - 580 с.

52.       Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. С.Ф. Покропивного. - К.: КНЕУ, 2001. - 528 с.

53.       Елагин В.Т. Внешнезкономическая деятельность предприятий: Конспект лекцій. - К.: КМУГА, 1998. - 135 с.

54.       Залучення іноземних кредитів: довідково-методологічні мате-ріали для сільськогосподарських товаровиробників / За ред. П.Т. Саблука і М.І. Кісіля. - К.: ІАЕ, 1999. - 162 с.

55.       Захарова А.В. Виробництво молока високої гігієнічної якості. -K.: De Laval, 2001. -C. 95.

56.       Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: Підручник для вузів. /І.В.Багрова, Н.І.Редіна, В.Є.Власюк, О.О.Гетьман; Заред. І.В.Багрової. - К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 580 с.

57.       Зрушення до ринкової економіки. Реформи в Україні: погляд з середини / Вахненко Т. та ін. За ред. Л. Гоффмана і А. Зінбер-га. - К.: Видавництво «Фенікс», 1997. - 287 с.

58.       Зубець В.В. Напрямки економічного зростання АПК України. - К.: Аграрна наука, 1999. - 52 с.

59.       Кандиба A.M. Зовнішньоекономічна діяльність в агропромис-ловому комплексі. - К.: Урожай, 1994. - 208 с.

60.       Кандьіба А.И. Мировая зкономика, международная и внешнез-кономическая деятельность. - К.: Аграрна наука, 1996. - 214 с.

61.       Кириченко О.А. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльнос-ті: Навч. посіб. для ВНЗ. - К.: Знання-Прес, 2002. - 384 с.

62.       Краткий внешнезкономический словарь / Под. ред. В.Е.Рьібалкина, А.В.Дрьшочкина. - 3-е изд., перераб. и доп. -М.: Международ. отношения, 1996. - 192 с.

63.       Омельченко А.В. Правове регулювання іноземних інвестицій в Україні. - К.: Хрінком, 1996. - 288 с.

64.       Пестрецова О.І. Організація та функціонування спільних під-приємств в Україні: Навч. посіб. - К.: КНЕУ, 1997. - 100 с.

65.       Покропивний С.Ф., Колот В.М. Підприємництво: стратегія, організація, ефективність: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 1998. -352 с.

66.       Прилюк В.Д., Рулько Е.Т. Организация деятельности совмест-ного предприятия. - Киев: Техника, 1990. - 185 с.

67.       Реформування сільського господарства в Україні: широке поле / За редакцією Стефана фон Крамова-Таубеделя та Людвіга Штріве. - К.: ІАЕ, 1999. - 362 с.

68.       Ринкова адаптація продовольчого комплексу України. - Київ: Інститут економіки НАН України, 1998. - 273 с.

69.       Рум'янцев А.П., Рум'янцева Н.С. Зовнішньоекономічна діяль-ність: Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літерату-ри, 2004. - 377 с.

70.       Саблук П.Т. Особливості аграрної реформи в Україні - Київ: 1997.-304 с.

71.       Совместньіе предприятия в зкономике социализма / Под. ред. Столярова И.И. - М., 1999. - 128 с.

72.       Статистичний збірник: Інвестиції зовнішньоекономічної дія-льності. - К., 2004.

73.       Статистичний щорічник: Сільське господарство України. - К, 1998 - 2004 pp.

74.       Стровский Л.Е. Внешний рьшок и предприятие. - М.: Финан-сьі и статистика, 1993. - 160 с.

75.       Сухарський B.C. Управління зовнішньоекономічною діяльністю: теорія, методологія, практика. Курс лекцій, - ТАНГ, 2001. - 284 с.

76.       Тодрина И.В. Зарубежньіе инвестиции как фактор структур-ньіх преобразований в зкономике переходного периода: Дис. канд. зкон. наук: 08.06.04. - О., 1995. - 159 с.

77.       Топиха В.И. Организационно-зкономический механизм созда-ния и деятельности совместньіх предприятий в животноводст-ве (методические и организационньіе аспектьі): Дис. канд. зкон. наук: 08.06.01. -К., 1997. - 141 с.

78.       Управління зовнішньоекономічною діяльністю: Навч. посіб-ник / Під заг. ред. А.І. Кредісова / Пер. з рос. Н.Кіт, К.Серажин. - К., 1997. - 448 с.

79.       Черкасов В.В. Деловой риск в предпринимательской деятель-ности. - К.: ООО «Издательство Либра», 1996. - 160 с.

80.       Черньішова Л.В. Особенности анализа стратегии развития совмес-тньіх предприятий: Дис. канд. зкон. наук: 08.06.04. - 1995. - 159 с.

81.       Шегеда А.В. Менеджмент: Навчальний посібник. К.: Товарис-тво «Знання», 2002. - 583 с.

82.       Юрчишин В. Аграрні перетворення в Україні. He безальтерна-тивний погляд на проблему. - К.: ІАЕ УААН, 1999. - 66 с.

83.       Бахтарі Є. Конкурентоспроможність чи революційна необхід-ність? // Дзеркало тижня. - 2005. - № 26 від 26 липня. - С. 11.

84.       Булатов Д. Проблемьі взамоотношений США и других зконо-мически развитьіх стран в сфере АПК // Международньій сельськохозяйственньій журнал. - 1996. - №4. - С. 27-30.

85.       Вдович П. Інвестиційне комівояжерство виходить з моди. // Дзеркало тижня. - 2005. - №3 від 29 січня. - С. 101.

86.       Внукова Н. Лизинговьіе операции во внешнезкономической деятельности // Предпринимательство, хозяйство, право. -1997. - №5. -С. 15.

87.       Гальчинський А. Спадок. // День. - № 18 - 2004, 13 жовтня.

88.       Гнатюк Н.І. Спільне підприємництво в умовах ринкової трансформації економіки України: Автореферат дис. канд. ек. наук: 08.01.01 / Львівський держ. у-т I. Франка. - Львів, 1999. - 19 с.

89.       Голомша Н.Є. Маркетингове дослідження ринку молока та молокопродукції // Економіка АПК. - 2004. - № 6. - С. 108 -111.

90.       Горьовий В.П. Зовнішньоторговельна діяльність АПК України // Вісник аграрної науки. - 2002. - №10. - С. 65.

91.       Джемелівська Л.В. Оцінка конкурентоспроможності молочної продукції // Економіка АПК. - 2003. - №1. - С. 124.

92.       Дзеркало тижня. 2001. - № 19. - 19 травня.

93.       Дмитрук Б.П. Відкритість економіки та інвестиційна приваб-ливість регіонів України: стан і перспективи // Збірник науко-вих праць Луганського національного аграрного університету. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції - в 3-х томах, том I / За. ред. В.Г.Ткаченко. - Луганськ: Вид-во "Зл-тон-2", 2002. -№14 (26). - С. 218-222.

94.       Дмитрук Б.П. Досвід, проблеми та перспективи співпраці між Україною та Польщею// Проблеми економіки агропро-мислового капіталу і формування його кадрового потенціа-лу: Кол. монографія у двох томах. Т. 2 / За редакцією П.Т. Саблука, В.Я. Амбросова, О.Є. Мазнєва. - К., ІАЕ, 2000. -С. 183-185.

95.       Дмитрук Б.П, Подобєдов CM., Почапський П.К. Відкритість економіки та інвестиційна привабливість України: стан і перс-пективи // Актуальні проблеми соціально-економічного розви-тку регіонів і механізми їх вирішення: 36. наук. доп. / НАН України. Ін-т економіки; В.М. Трегобчук та ін. - Київ, 1999. -С. 141-150.

96.       Євчук. Л.А. Проблеми ринку молокопродуктів // Економіка АПК. - 2002.-№12. -С. 100-103.

97.       Єрохін С. Іноземні інвестиції та зовнішня торгівля як важелі структурної трансформації економіки України // Зовнішня то-ргівля.-1998. -№4.-С. 116-121.

98.       Завирюха А.К., Ульянов Е.В., Масленникова О.А. Методьі ре-гулирования инвестиционной и инновационной деятельности // Хранение и переработка сельскохозяйственного сьірья. -1999. - №5. -С. 7-12.

99.       Загнітко О. Проблеми правового забезпечення зовнішньоеко-номічної діяльності // Право України. - 1997. - №7. - С. 94-97.

100.     Загоруйко Ю. Давос, та не той. // Дзеркало тижня. - 2005. - № 23від18червня. -С. 7.

101.     Зайцев Ю. Проблеми формування цілей зовнішньоекономічної та зовнішньоторговельної політики України // Зовнішня торгі-вля. - 1998. - № 4. - С. 144-150

102.     Ільчук М.М. Зовнішня діяльність України на ринку молочної продукції // Економіка АПК. - 2003. - С. 90-97.

103.     Інвестиційно привабливіша країна // Урядовий кур'єр, №6. -2002. -Псічня.

104.     Камілова С.Р. Нові стандарти на молочну сировину та дифе-ренціація закупівельних цін // Економіка АПК. - 2002. - № 8. -С. 120-123.

105.     Камілова С.Р. Сисгема управління ринку молочної продукції в Єв-ропейському Союзі // Економіка АГЖ. - 2003. - № 8. - С. 156-160.

106.     Кваша CM. Стан аграрного ринку України, його відкритість та методи регулювання // Економіка. Фінанси. Право. - 2000. -№5. -С 9-13.

107.     Кваша CM. Тенденції розвитку аграрного ринку України та методи його регулювання // Аграрна наука і освіта. - 2000. -№1.-С. 172-180.

108.     Княжинський В. Тонке настроювання // День. - 2006. - №28. -22 лютого - С. 1

109.     Коденська М.Ю., Канчук Г.І. Україна в Європі // Агроінком. -1999. -№3, 4, 5.

110.     Кримковський Р.Б. Необхідність інвестиційної підтримки під-приємств переробної галузі // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 48. - Дніпропет-ровськ: ДНУ, 2000. - С. 68-73.

111.     Лазерник Л. Суперечності використання іноземного капіталу в Україні // Економіка України. - 1997. - №1.

112.     Ландарь I. Особливості залучення іноземних інвестицій в Україну // Економіка України. - 1998. - №12. - С. 68-72.

113.     Лобас М.Г, Голодний І.М. Матеріально-технічне забезпечення агропромислового виробництва України та організаційні фор-ми його здійснення // Агроінком. - 1998. - №9-10. - С. 6-10.

114.     Логинов Д.А. Производство ячменя в рьшочних условиях // Земледелие. - 2003. - № 4. - С. 42-43.

115.     Лука О. Ф. Україна на світовому ринку агропродовольчої про-дукції // Економіка АПК. - 2003. - №11. - С. 116-121.

116.     Макогон Ю.В, Мороз Г.О. Іноземні інвестиції як чинник сгабілі-зації економіки // Совершенсгвование правового регулирования внешнезкономической хозяйственной деятельности: Сб. науч. тр. / НАН Украиньі. Ин-т зкономико-правовьіх исследований; Ред-кол.: В.К. Мамутов (отв. ред.) и др. - Донецк, 1998. - С. 38-42.

117.     Маури Дзвид К. Меяодународньіе совместньіе предприятия в страте-гии коммфциализации технологий фирм США // Вестник С- Петер-бургского ун-та. Серия 5. Зкономика. -1993. - Вьшуск 1. - С. 74-84.

118.     Мельник О.О. Інвестиційний клімат в Україні // Фінанси Укра-їни. - 1998. -№8.

119.     Месель-Веселяк В.Я. Організаційно-економічні засади рефор-мування агропромислового виробництва в Україні // Агроін-ком. - 1999. - № 1-2. - С. 24-29.

120.     Мойсеєнко Ю. Інвестиційна привабливість регіонів. Урядовий кур'єр. - 2000. - №233. - 14 грудня.

121.     Молдаван Л.В. Організаційно-економічний механізм форму-вання СП в АПК // Економічні відносини в АПК: 36. наук. пр. (НАН України, Ін-т економіки; Редкол. Л.В. Молдаван та ін. -Київ, 1995. -С. 33-40.

122.     Нестерчук Ю.О. Деякі стратегічні аспекти діяльності спільних підприємств // Вісник аграрної науки. - 1999. - вересень, спецвипуск. - С. 94.

123.     Носова А. Для підвищення привабливості країни. // Голос України. - 2005. - № 149. - 13 серпня. - С. 8.

124.     Почему Россия заняла 124-е место из 161? //Аргументи і факти вУкраїні. -№5. - 2005.

125.     Приходько О. Індійський слон економічного прискорення // Дзеркало тижня №13, 2004, 3 квітня.

126.     Пфайфер С. Инвестиционная привлекательность Украиньі // Инвестиционньій магазин. - 1998. - № 7 - 8. - С. 8.

127.     Саблук П.Т. Магістральні напрями аграрної реформи // Еко-номікаАПК. - 1995. -№1. -С. 8-14.

128.     Ситник В.П. Інвестиції, лізинг, кредит в АПК // Вісник аграр-ної науки. - 1998. - №4. - С. 70-72.

129.     Стадільна Я. Є різні можливості розвивати економіку. // Голос України. -№ 143. - 5 серпня. - С. 5.

130.     Черевко Г.В., Калитка Г.Б. Лізинг: реалії, проблеми, перспек-тиви // Фінанси України. - 1999. - №2. - С. 40-46.

131.     Черняк Є. Сучасний стан інвестиційної діяльності // Економі-ка, фінанси і право. - 2000. - №4. - С. 14.

132.     Чорний Г. Як залучити інвестиції. // Голос України. - 2005. -№25. - 10лютого. -С. 1, 3.

133.     Шевчук Ю. Результати економічного зростання - тішитися за-рано // Голос України. - № 192. - 2004. - 14 жовтня.

134.     Balance of Payments Manual. IMF/WASH., 1980. - P. 408.

135.     Bleyzer Michael . Government Policies and Private Capital in Transition Economies // Third Annual Leontief Conference The Russian Economy: Current Reform Issues. - Saint - Petersburg - 2002 - 38 p.

136.     Encyclopedia of Public International Law. - 1991. - P. 408.

137.     Evromoney. London monthy electronic journal. - www.evromoney.com.

138.     Openess to foreign investment // Country Commercial Guide -2002. - 12 p.

139.     Ravi Munirathinam, Mary A. Marchant, and Michael R. Reed. The Canada-U.S. Free Trade Agreement: Competitive Tradeoffs Between Foreign Direct Investment and Trade. // Trade, policy, and competition: forces shaping American agriculture proceedings. - November 1998. - Chapter 8.

140.     Sovnarajah V. The International Law on Foreign Investment. -1994. - P. 4.Warning: Unknown: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_63b0712c8edc1e6dfaf776ea9d747f39, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/nelvin/data/mod-tmp) in Unknown on line 0