Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_c1b1c467aa62cd46fa79d7ff5776338b, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
5.3. Роль державної підтримки інвестиційних процесів у напря-мку інтеграції до світової економіки : Спільне підприємство в сільському господарстві : Бібліотека для студентів

5.3. Роль державної підтримки інвестиційних процесів у напря-мку інтеграції до світової економіки


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 

Загрузка...

Виведення України з економічної кризи та перспективи пода-льшого руху безпосередньо пов'язані з розвитком національного агропромислового комплексу. Світова практика засвідчує, що бага-тьом країнам вирішити проблеми і забезпечити розвиток суспільс-тва сприяє залучення іноземних інвестицій, в першу чергу в АПК.

Незважаючи на критичний стан агропромислового комплексу, який чітко відображає економічну ситуацію всього народного гос-подарства, Україна володіє досить високим виробничим потенціа-лом сільського господарства. Розміри аграрного сектора нашої держави суттєві вони становлять майже третину активних земель Західної Європи.

Відчуваючи гостру нестачу інвестиційних ресурсів, уряд України, з одного боку, і господарські структури з другого, заціка-влені у залученні зарубіжних інвесторів. Заохочуючи інвестування в усіх сферах і галузях економіки, держава визначила пріоритетні об'єкти інвестування, серед яких чільне місце займають підприємс-тва сфери АПК, які мають величезний потенціал виробництва сіль-ськогосподарської продукції і продуктів її переробки.

Протягом останніх років в агропромисловому комплексі Укра-їни започатковановано такі основні форми залучення іноземних ін-вестицій: ^> надання кредитів урядами іноземних держав уряду України

для закупівлі продовольства і техніки;

^ відкриття кредитних ліній міжнародними банками на пільгових умовах для здійснення проектів в агропромисловому комплексі; ^ інвестиційне кредитування у різних формах іноземними фірмами українських товаровиробників щодо матеріальнотехнічного забезпечення.

Заслуговує на увагу такий вид залучення іноземних інвести-цій, як технічна допомога агропромисловому комплексу. Одним з найбільших донорів щодо інвестування є Комісія Європейського співробітництва, яка здійснює технічну допомогу, за програмою TACIS та інвестує консультативні послуги Україні у вирішенні конкретних проблем реформування та підвищення ефективності функціонування АПК.

В межах програми TACIS реалізується 15 проектів, які спря-мовані на приватизацію сільськогосподарських підприємств, удо-сконалення системи роздрібної торгівлі, створення бізнес-плану розвитку галузі тощо.

Однією із форм довгострокового інвестиційного кредитування є поставка технічного обладнання для переробки сільськогосподар-ської продукції з наступною оплатою продукцією, що виробляється на цьому обладнанні.

Переваги такої форми інвестування у тому, що вона дає мож-ливість:

>          створити комплексне підприємство з сучасною західною тех-нологією при відсутності з українського боку стартового ва-лютного капіталу;

>          випускати конкурентоспроможну продукцію, яка відповідає високим стандартам якості;

>          перекласти на іноземного інвестора маркетингові дослідження зовнішнього ринку;

>          забезпечити через іноземного інвестора вихід своєї продукції на зовнішній ринок, починаючи з моменту її випуску;

>          використати довгостроковий кредит іноземного інвестора у вигляді поставок обладнання на вигідних для української сто-рони умовах;

>          розраховуватися з фірмою, яка здійснила товарний кредит, своєю продукцією на безвалютній основі.

Особливу увагу в Україні починають приділяти залученню іноземного венчурного капіталу в АПК. 3 цією метою створюють

інвестиційні венчурні фонди і компанії. Нині в роботі таких фондів і компаній в Україні існують певні обмеження, які не сприяють проведенню ризикових інвестиційних операцій. Тому необхідно вжити заходів для створення особливого режиму їх функціонуван-ня. Зокрема, залучення провідних банків України, які б могли під-тримати фонди фінансово та надати їм свою інфраструктуру. Важ-лива перевага інвестиційного венчурного фонду полягає не тільки в підтримці конкретного підприємства, а й в мобілізації кредитних ресурсів без урядових гарантій.

Широкого розповсюдження набувають різні види коротко- і довготермінових кредитів під засоби сільськогосподарського виро-бництва, за умови, коли партнери постачають українським госпо-дарствам насіння, пестициди, сівалки, обприскувачі та інше. Най-частіше такі форми інвестиційного кредитування мають місце у рослинницьких галузях: виробництві цукросировини, зерна, соня-шнику. Фірми йдуть на таке співробітництво з господарствами, які чітко дотримуються агротехнічної дисципліни.

Ефективним є залучення іноземних інвестицій у формі вкладу в створення спільних підприємств в агропромисловому комплексі України. Прямі інвестиції, які здійснює іноземний партнер, мають переваги перед кредитами й іншими формами іноземної участі у розвитку економіки приймаючої сторони, особливо в умовах кризи.

Постійне зменшення власних коштів сільськогосподарських підприємств, яке відбувається також внаслідок збитковості вироб-ництва, зумовлює гостру нестачу фінансових ресурсів не тільки для впровадження сучасних технологій, а й для фінансування всіх не-обхідних технологічних процесів, передбачених застосовуваними технологіями. За цих умов складно прогнозувати вихід галузі з кри-зи без залучення додаткових фінансових ресурсів.

Процес іноземного інвестування може бути ефективнішим і кориснішим для вітчизняної економіки, якщо здійснити на держав-ному рівні ряд заходів для формування сприятливого інвестиційно-го клімату.

Створення привабливого інвестиційного клімату потребує об'-єднання зусиль Верховної Ради, Кабінету Міністрів і неможливе без участі представників міжнародних фінансових організацій та інвестиційних компаній. Одним із видів такої співпраці є комплек-сна довгострокова Програма розвитку інвестиційної діяльності в Україні.

У відповідності з Програмою на 2002-2010 роки, інвестиції в основний капітал економіки до 2010 року повинні збільшитися у три рази у порівнянні з 2001 р.~ до 82,6 млрд. грн.(16,5% ВВП), іно-земні інвестиції майже в п'ять разів до 8,2 млрд. грн. До найбільш пріоритетних сфер для іноземних інвестицій відносяться: агропро-мисловий комплекс, машинобудування, медична промисловість, паливно-енергетичний комплекс, транспортна інфраструктура, зв'я-зок тощо.

Серед головних завдань цього документу забезпечення дер-жавної підтримки інвестиційних проектів і структурної перебудови економіки, підвищення фінансової надійності банківської системи і подальша її орієнтація на потреби реального сектора економіки, стимулювання ринку капіталів шляхом подальшого розвитку фон-дового ринку, забезпечення інвестиційної спрямованості привати-заційного процесу. Програма реалізовується в 10 напрямках, зокре-ма, в реформуванні податкової системи, збільшенні інвестицій в галузі агропромислового комплексу та інше.

Для того, щоб іноземні інвестори вкладали свої капітали в Україну, вони повинні постійно відчувати послідовну політичну підтримку. Тому для створення сприятливих умов для надходження інвестицій, адміністрація Президента України та Кабінет Міністрів мають запровадити жорстку дисципліну та високу відповідальність у міністерствах і відомствах, які щоденно працюють з бізнесом, ін-акше інвестиції в подальшому будуть вкладатися в інші країни.

Формування інвестиційного режиму, на наш погляд, в майбу-тньому приведе до уніфікації умов діяльності вітчизняних та інозе-мних інвесторів в Україні й запровадження національного режиму інвестування. Основний його зміст - подолання дискримінації сто-совно іноземних інвесторів. Це стосується рівня оподаткування й тарифікації, доступу до централізованого постачання, пільгового кредитування або субсидування валютного ринку тощо.

Необхідно надати пільги іноземним інвесторам, які забезпечу-вали б скорочення ринку (поряд з міжнародно-правовими та інши-ми гарантіями). Для цього доцільно створити податковий режим на тривалий термін. Права іноземних інвесторів повинні бути надій-ним чином гарантовані в тому числі формуванням правового меха-нізму зарубіжних інвестицій. Слід внести зміни до Закону України «Про власність», Земельний кодекс та інші законодавчі акти, прин-ципово оновити норми цивільного законодавства, що дозволить

максимально наблизити правове регулювання іноземних інвестицій до вимог часу.

Таким чином, Україна має в деяких сферах діяльності лібера-льне інвестиційне законодавство. Позитивним є той факт, що об-меження на репатріацію капіталу і прибутку мінімальні. Але над-ходженню інвестицій все ще заважають такі обставини, як:

V         негативне враження у населення від впровадження реформ;

V         непрогнозованість рівня інфляції через несгабільність економіки;

V         нерівноправність іноземних та українських інвесторів;

V         невизначеність чинного законодавства;

V         відсутність урядових програм підтримки нових і приватизова-них підприємств;

V         відсутність державних гарантій іноземним інвесторам, за яки-ми можна пред'явити позов;

V         великий податковий тягар на підприємствах;

V         слабка розвиненість вітчизняного фінансового ринку;

V         незадовільний стан ринку електроенергії та енергоносіїв.

Іноземні інвестори будуть вкладати свої кошти в українську

економіку тільки за умов дотримання таких вимог:

•          підвищення довіри до українського уряду;

•          досягнення макроекономічної стабільності;

•          надійності інформації, яка надходить з офіційних джерел;

•          забезпечення умов для розвитку приватного підприємництва; помірного оподаткування;

•          гарантій виконання умов за зовнішньоекономічними догово-рами;

зменшення ролі бюрократичного апарату, спрощення проце-дури отримання дозволів;

•          впровадження ліберального зовнішньоторговельного режиму;

•          забезпечення спрощеного доступу до інфраструктури (елект-роенергії, води, транспорту тощо).

Сприяють стабілізації й інші заходи (рис. 5.3).

 Warning: Unknown: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_c1b1c467aa62cd46fa79d7ff5776338b, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/nelvin/data/mod-tmp) in Unknown on line 0