Невиробничий персонал


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 

Загрузка...

1%

Рис. 4.1. Структура трудових ресурсів ЗАТ «Білосвіт - Умань», 2004 р.

Отже, за останні п’ять років на підприємстві суттєвих змін в структурі зайнятого персонал– не спостерігалось.

Колектив ЗАТ «Білосвіт Умань» працює ефективно і злаго-джено. Генеральний директор підприємства об’єднав навколо себе команду професіоналів. Спільними зусиллями трудового колективу визначаються довгострокові орієнтири роботи підприємства, пер-шочергові стратегічні завдання та шляхи їх вирішення.

Керівники підприємства є прихильниками демократичного сти-лю управління, тому надають спеціалістам достатньо повноважень, а персоналу - максимальну свободу, віддаючи перевагу контролю за результатами, а не процесам праці, намагаючись залучати до участі в управлінні кожного працівника.

3 метою вивчення досвіду роботи передових підприємств моло-копродуктової галузі, головні спеціалісти ЗАТ «Білосвіт - Умань» здійснюють поїздки як на українські підприємства, так і за кордон (в Казахстан, Польщу, Голландію, інші країни). Закордонне стажу-вання сприяє підвищенню ефективності виробництва, збільшенню асортименту продукції, пошуку нових партнерів та налагодженню співпраці з ними.

Управління підприємством здійснюється за лінійно-функціональною схемою, яка базується на розподілі повноважень та відповідальності за функції управління і передбачає прийняття рішень по вертикалі. Така структура дозволяє організувати управління за лінійною схемою, а функціональні підрозділи лише допо-магають керівникам вирішувати управлінські завдання.

Таким чином, структура управління, завдяки своїй ієрархічнос-ті, забезпечує швидку реалізацію управлінських рішень, сприяє спеціалізації та підвищенню ефективності роботи функціональних підрозділів.

Керівники підприємства як вищого, так і середнього рівня, бе-руть активну участь в управлінні виробництвом. На підприємстві розроблені схеми управління, починаючи від вищого керівництва і закінчуючи виробничою бригадою. Визначена чітка підпорядкова-ність, постійно проводиться аналіз ефективності роботи окремих виробничих підрозділів. При необхідності відбуваються зміни в підпорядкуванні служб іншим керівникам, якщо цього вимагають результати роботи. Інформація поповнюється щотижня: керівники служб вносять свої пропозиції щодо удосконалення процесів управління, які потім розглядаються, аналізуються, і оптимальні рішення реалізуються. Пріоритети діяльності підприємства на пер-спективу формуються на основі глибокого аналізу результатів ро-боти, прогнозу стану ринків та побажань зацікавлених сторін. При ухваленні рішень із стратегічних питань, адміністрація СП врахо-вує результати, висновки та пропозиції керівників служб. Всі рі-шення приймаються на підставі достовірної інформації.

Серед керівників підприємства більшість складають професіо-нали високого рівня, які тривалий час працюють в молочній галузі, досконало обізнані з тонкощами виробництва молокопродуктів, з технікою та технологією виробництва. В останні роки колектив підприємства поповнився молодими та енергійними співробітника-ми, які вносять цінні пропозиції по вдосконаленню окремих проце-сів виробництва та управління підприємством.

3 метою виявлення недоліків у роботі адміністрація періодично зустрічається з представниками трудового колективу підприємства. Проводяться бесіди на окремих дільницях, тренінги для керівників вищої та середньої ланки.

Між адміністрацією та персоналом ведеться активний діалог з питань виробничої практики та соціальної діяльності. Генеральний директор та директор з виробництва постійно відвідують дільниці, спілкуються з робітниками. Один раз на рік підприємство прово-дить загальні збори акціонерів, на яких затверджується річний звіт, проводяться вибори голови правління, обираються інші керівні органи. Ha зборах колективу адміністрація інформує про місце під-приємства на ринку молочних продуктів, результати роботи, зна-йомить колектив з планами на перспективу. Зі своєї сторони, пра-цівники активно висловлюють свої побажання щодо покращенню роботи СП.

Для мотивації ефективної роботи персоналу керівництвом за-стосовується ряд методів економічного характеру, зокрема: здійс-нюються заохочувальні виплати (премії, доплати за досягнення ви-соких показників діяльності, за впровадження та освоєння нових технологій). Практикується також застосування знижок в оплаті праці, зняття премій, позбавлення матеріальної допомоги за погір-шення результатів роботи і неналежне виконання своїх функціона-льних обов'язків.

Ефективні результати господарювання ЗАТ «Білосвіт-Умань» досягнуті завдяки добре поставленій маркетинговій діяльності. Пи-таннями реалізації займається компанія, офіс якої знаходиться в м. Києві. Керівництвом компанії-інвестора «Фуд Мастер» було прийнято рішення про сертифікацію всіх підприємств, які входять до її мережі. Генеральний директор особисто контролює виконання графіку з розробки та впровадження стандартів ISO 9001. В січні 2003 року ЗАТ «Білосвіт-Умань» стало першим серед підприємств молочної галузі, яке отримало сертифікат відповідності Системи управління якістю до вимог міжнародного стандарту ISO 9001:2000.

Організація служби зовнішньоекономічних зв'язків (рис. 4.2) включає підрозділи, відповідальні за збір й аналіз інформації, пла-нування асортименту, збут, рекламу та розподіл.

Керівник відділу маркетингу очолює роботу з проведення мар-кетингових і рекламних заходів, оперативного контролю за діяльні-стю відділу, з організації активної взаємодії з іншими підрозділами, з визначення асортименту продукції, стратегії і тактики продажу товарів, розробки цінової політики, прогнозування тощо.

Менеджер - маркетолог забезпечує збір інформації в інтересах розробки тактики розвитку ринкової поведінки фірми, організації всього комплексу ринкових досліджень, пов'язаних з ринком, то-варом та споживачем.

Директор відділу зовнішньоеко-номічних

зв'язків

_

Комерційний відділ

Планування

асортименту

продукції

Інженернотехнічний сектор

_

Відділ марке-тингу

Рис. 4.2. Організаційна структура відділу зовнішньоекономічних зв’язків ЗАТ «Білосвіт - Умань» у м. Києві

Комерційний відділ забезпечує виконання зобов’язань по між-народних контрактах і угодах, участь в підготовці комерційних пе-реговорів. Інженерно-технічний сектор вивчає діючі на світовому ринку технічні вимоги, технічний рівень і якість продукції, її кон-курентоспроможність.

ЗАТ «Білосвіт-Умань» має високий рівень оснащеності основ-ними фондами. Виробничі об’єкти підприємства побудовані в різ-ний період, деяким з них близько 30 років, а інші введені в дію ли-ше три роки тому. Обладнання виробничих цехів постійно оновлюється.

Цех незбираної молочної продукції оснащений сучасними ав-томатами з фасування молочної продукції в плівку, картонні паке-ти, функціонує лінія з виробництва йогуртів.

Автомобільний т–анспорт нараховує близько 30 одиниць. Бі-льшість автомобілів молоковози для забезпечення транспорту-вання молокосировини, інша техніка - вантажний, легковий транс-порт, трактори, автомобілі для перевезення готової продукції. Термін експлуатації транспорту не перевищує 6-10 років.

До складу основних фондів підприємства (табл. 4.2) належать: х виробничі будівлі цехів з виробництва молочної продукції, маслодільниці, котельні, компресорна дільниця, адміністративнопобутовий комплекс; х обладнання цехів; х автомобілі, офісні меблі, комп’ютерна техніка та інші.

Таблиця 4.2 Динаміка наявності основних виробничих фондів ЗАТ «Білосвіт Умань».

            2000 р.            2003 р.            2004 р.            2004 р.

Види основних фондів         сума, тис. грн.           пито-ма ва-га, %       сума, тис. грн.           пито-мава-га, %            сума, тис. грн.           пито-мава-га, %        +,-ДО

2000 p., тис. грн.

Середньорічна

вартість основних фондів    4648,2 100,0   7577,0 100,0   7613,2 100,0   2695,0

вт.ч. вартість активноїчастини       3811,5 82,0     6311,6 83,3     6280,9 82,5     2469,4

вартість пасив-ної частини 836,7   18,0     1265,4 16,7     1332,3 17,5     495,6

Середньорічна вартість основних фондів у 2004 р. збільшилась на 2695 тис. грн. порівняно з 2000 р. Активна частина становить 82,5 % від загальної питомої ваги основних фондів, а пасивна час-тина- 17,5 % .

Протягом 2000-2004 pp. підприємство підвищило ефективність використання основних фондів (табл. 4.3).

Таблиця 4.3 Ефективність використання основних виробничих фондів на ЗАТ «Білосвіт-Умань»

Показники 2000 р. 2003 р. 2004р.

Отримано на 1 грн. середньорі-чної вартості основних фондів, грн. :

чистого прибутку валового прибутку        0,14 0,53         0,15 0,33         0,19

0,73

Фондовіддача, грн.   3,41     3,56     4,18

Фондоємність, грн.   0,29     0,28     0,24

У 2004 р фондовіддача зросла на 0,77 грн. порівняно з 2000 р, a фондоємність зменшилась на 0,05 грн. Підприємство отримало 0,19 грн. чистого прибутку на 1 грн. середньорічної вартості основних фондів (у 2000 р. - 0,14 грн.).

Асортимент продукції підприємства включає тваринне масло, пастеризоване молоко, кефір, ряжанку, біо - кефір, вершки, сметану, сир жирний і знежирений, сиркові маси, йогурт питний, сирки глазуровані у шоколаді. 3 кожним роком підприємство збільшує обсяги виробництва (табл. 4.4). За останні п'ять років обсяг вироб-ництва молочної продукції зріс в 1,3 рази.

Таблиця 4.4 Обсяги виробницгва молочної продукції ЗАТ «Білосвіт - Умань», т

Вид продук-ції           2000 р.            2001 р.            2002 р.            2003 р.            2004 р.            2004 р. в % до 2000 р.

Молоко          5989,0 6123,4 6254    6456,0 6942,0 116

Кефір  5674,0 5723,0 6987,0 7093,0 6138,5 108

Ряжанка         456,0   503,2   634,0   709,4   821,1   180

Сметана         598,0   623,4   654,0   748,3   858,7   144

Сир жирний  198,3   198,7   203,4   215,0   324,3   164

Сиркова ма-са жирна          263,4   352,0   389,1   482,5   564,9   214

Сир нежирна 143,0   152,0   172,0   189,0   190,0   133

Сиркова ма-са нежирна      177,0   194,0   212,0   239,4   310,9   176

Йогурт            1526,3 1654,0 1743,0 1948,6 2216,4 145

Вершки           1,2       1,7,0    1,9       0,4       3,5       292

Масло тва-ринне      234,0   347,0   546,0   718,9   471,9   202

Разом  15310,2           15938,0           16304,4           18911,8           19931,8           130

За період із 2000 до 2004 pp. найбільш суттєво збільшилось ви-робництво вершків (у 2,9 рази), жирної сиркової маси (у 2,1 рази) і тваринного молока - вдвічі. Майже не змінились обсяги виробниц-тва кефіру і молока. Найбільшу кількість виробляється кефіру (35,8% від загального обсягу), молока - 34,8%, йогурту - 11,1%; найменше - вершків 0,02% від загального обсягу молочної проду-кції.

Шдприємство підтримує тісні виробничо-господарські зв'язки як із внутрішніми, так із зовнішніми партнерами. 3 основними по-стачальниками сировини - колективними та приватними сільсько-господарськими підприємствами налагоджені партнерські відноси-ни. 3 кожним господарством укладається угода про поставку молока, в якій обумовлюються обсяги, вимоги до молочної сиро-вини, її ціни, порядок розрахунків, взаємні зобов'язання та інші

умови. 3 постачальниками сировини ЗАТ «Білосвіт-Умань» своє-часно розраховується.

Реалізація продукції торгової марки «Білосвіт» здійснюється торговими представниками, операторами диспетчерської служ-би, експедиторами служби експедиції. Торгові представники проводять моніторинг наявності продукції в роздрібних торгових точках, одержують заявки на її доставку, здійснюють контроль продажу, контроль за проплатами і погашенням дебіторської за-боргованості, збирають необхідну оперативну і маркетингову інформацію. Оператори диспетчерської служби приймають заяв-ки від роздрібних точок продажу молокопродуктів, коригують їх, оформляють супровідні документи. Експедитори, відповідно до замовлень, здійснюють доставку продукції в роздрібні торгові точки.

Безпосереднє управління продажем здійснює регіональний ме-неджер. За укладеними договорами працюють регіональні дис-триб’ютори, які здійснюють продаж продукції в роздрібних торго-вих точках окремих міст і регіонів. Замовлення, що надійшло від торгової точки, може бути прийняте як диспетчерами-операторами, так і торговими представниками.

Особлива увага на ЗАТ «Білосвіт-Умань» приділяється відслід-ковуванню скарг і пропозицій від клієнтів та кінцевих споживачів. Зворотній зв'язок від споживачів стосовно якості продукції надхо-дить в торгові точки продавцям, або товарознавцю через експеди-торів, торгових агентів чи диспетчерів.

За результатами Першого національного конкурсу «Бренд ро-ку» в категорії «Молочні продукти» торгова марка «Білосвіт» стала переможцем і нагороджена печаткою «Народне визнання», призом та дипломом. Шдприємству присвоєне звання Лауреата 6-го Украї-нського національного конкурсу з якості на регіональному рівні в номінації «Великі підприємства» по Черкаському регіону.

Комплексний аналіз показників виробничо - господарської дія-льності ЗАТ «Білосвіт - Умань» (табл. 4.5) показує, що обсяг вало-вої продукції у 2004 році збільшився вдвічі й склав 31843,8 тис. грн. (у 2000 році - 15866,2 тис. грн.).

Таблиця 4.5 Результати виробничо - господарської діяльності

ЗАТ «Білосвіт - Умань»

Показники     2000 р.            2003 р.            2004 р.            2004р.у

%до

2000р.

Обсяг одержаної вало-вої продукції, тис. грн.      15866,2           27001,0           31843,8           200,7

Повна собівартість ре-алізованої продукції, тис. грн. в т. ч.: змінні витрати

постійні витра-ти     14100,5

10575,4

3225,1 24578,2

18925,2 5653  26521,2

19360,5 7160,7          188,1

183,1

222,0

Матеріальні витрати, тис. грн., ізних: прямі

непрямі          15108,1 12086,5 3021,6        23327,6 19361,9 3965,7        24897,8 20540,7 4357,1        164,8 169,9 144,2

Матеріаловіддача, тис. грн. 1,05     1,16     1,28     121,9

Валовий дохід, тис. грн.      2476,7 2536,4 5591,4 225,7

Прибуток від реаліза-ції, тис. грн.   2476,7 2536,4 5591,0 225,7

Чистий прибуток, тис. грн. 647,7   -136,3 1479,7 228,4

Рівень рентабельності,

%         11,6     10,3     21,1     + 9,5 пунктів

Фондовіддача, грн.   3,41     3,56     4,18     122,6

Середньорічна заробі-тна плата одного пра-цівника, грн.         320      440      495      154,7

Рівень рентабельності за останні три роки зріс на 9,5 пунктів, річна продуктивність праці - в 1,6 рази, середньорічна заробітна плата працюючого - у півтора рази, а розмір одержаного прибутку - в 2,3 рази.

Спільне підприємство здійснює експорт молочної продукції до Казахстану. Особливо великим попитом користуються глазуровані

сирки. Конкурентні переваги забезпечує застосування у виробницт-ві лише натуральних продуктів, без хімічних домішок і консерван-тів. Виробнича лабораторія здійснює перевірку сировини на вміст в ній радіонуклідів, для цього функціонує установка, яка за допомо-гою комп'ютерної діагностики визначає параметри молочної сиро-вини.

Динаміка показників зовнішньої торгівлі ЗАТ «Білосвіт -Умань» протягом 2001 - 2004 років наведена в табл. 4.6.

Таблиця 4.6

Обсяг експорту продукції ЗАТ «Білосвіт - Умань» до Казахстану, т

Види продукції          2001 р.            2003 р.            2004 р.            2004р. +,-до 2001р.

Сирки глазуровані    13,3     66,8     80,8     +67,5

Із них:

з джемом персика     -          10,1     12        +12,0

з джемом вишні        2,3       13,5     14,3     +12,0

з джемом полуниці   3,9       12,9     13,1     +9,2

з джемом абрикоса   2          9,1       9,3       +7,3

в шоколаді      3,4       12,7     13,0     +9,6

ванільні          1,7       8,5       9,4       +7,7

сирок глазурований «Вжик»           -          -          9,7       +9,7

Підприємство протягом останніх чотирьох років суттєво збіль-шило обсяг експорту. Так, у 2004 р. було експортовано 80,8 т сир-ків, у 2001 р. - лише 13,3 т, тобто обсяг експорту зріс у 6 разів. Особливим попитом користуються глазуровані сирки з джемом вишні, полуниці та в шоколаді, обсяг їх реалізації збільшився від-повідно у 6,2, 3,4 та у 3,8 рази.

В останні роки підприємство запровадило деякі нововведення. Розпочато випуск дитячих глазурованих сирків «Вжик» з високим вмістом вітамінів, які привертають увагу споживача як смаковими якостями, так і яскравою упаковкою.

Експорт глазурованих сирків у 2001 р. становив лише 7,5% від обсягу виробництва продукції, у 2003 р. - збільшився до 13, a у 2004 р. - до 20,5% (рис. 4.4).

 

600,0 500,0 400,0 300,0 200,0 100,0 0,0

2001 рік

2003 рік

2004 рік

Роки

Н Загальний обсяг виробництва сирків □ Експорт сирків до Казахстану

Рис. 4.4. Динаміка виробництва та експорту глазурованих сирків ЗАТ«Білосвіт-Умань»

За останні чотири роки обсяги виробництва глазурованих сир-ків зросли у 2 рази, а експорту - у 6 разів, що свідчить про активі-зацію зовнішньоекономічних зв'язків підприємства.

Із розвитком сучасних технологій у харчовій промисловості, розробкою нових видів заквасок, ЗАТ „Білосвіт - Умань” впрова-джує нові види продукції й покращує якісні параметри. Постійне вдосконалення технологічного процесу, поліпшення санітарно - гі-гієнічного стану виробництва та підбору заквасок дозволяє продо-вжити термін зберігання традиційної незбираної продукції.

Одним із найважливіших чинників якості молочної продукції є сировина, тобто молоко. Тому в обов’язки працівників відділу яко-сті сировини ЗАТ «Білосвіт - Умань» входить постійний контроль за санітарним станом молочнотоварних ферм, які постачають моло-ко на підприємство. Якість молока періодично контролює Умансь-кий відділ державного нагляду Черкаського державного центру стандартизації й метрології, районна санітарно- епідеміологічна станція та ветеринарна служба.

Особлива увага приділяється використанню високоякісних інг-редієнтів (заквасок, фруктових наповнювачів, стабілізаторів). На всі види продукції розроблені технологічні процеси, які затвер-джуються генеральним директором підприємства, погоджуються в органах санітарного контролю, а при потребі - і в Науково-дослідному інституті молока.

За період співпраці ЗАТ «Білосвіт - Умань» з компанією «Фуд Мастер», остання надає, крім матеріальної, ще й методичну допо-могу. Підприємством розроблено та освоєно випуск цілого ряду молочних продуктів. Необхідність пошуку нових сегментів ринку і задоволення споживчого попиту здорового харчування, зумовило появу нового продукту «Лактонія» - функціонального продукту ха-рчування з пребіотичними властивостями, розрахованого на групу споживачів, які піклуються про своє здоров'я.

В основу пребіотичного напрямку покладено використання в продуктах лактулози. Це - органічний кристалічний продукт, що виробляється із молочної сироватки. Потрапляючи в організм лю-дини, лактулоза стимулює й розвиває ріст його власної мікрофлори. На основі лактулози випускається багато лікарських препаратів. В країнах Заходу, особливо в США, де лактулоза отримала найбільш широке розповсюдження, існують державні програми підтримки випуску продуктів з лактулозою. В Японії лактулоза занесена в „золотий список 100 найбільш важливих для нації продуктів”. ЗАТ «Білосвіт-Умань» - єдине підприємство в Україні, яке випус-кає продукцію з лактулозою.

Протягом кількох років підтримуються сталі зв'язки з постача-льниками тари та матеріалів для упаковки. 3 усіма партнерам ЗАТ «Білосвіт - Умань» укладає довгострокові угоди. Серед зовнішньо-економічних партнерів слід відзначити співробітництво з францу-зькою компанією «Варіопак», яка постачає картонну тару на питні йогурти. За даними зовнішньоекономічних контрактів, 1000 коро-бок для 1 л кефіру коштують 57 доларів.

Шдприємство співпрацює з інвестором - компанією «Фуд Мас-тер Інтернешнл ЛЛС», яка знаходиться в м. Міннеаполісі (штат Міннесота, США). Американська компанія експортувала ЗАТ „Бі-лосвіт-Умань” обладнання для цехів: сепаратори, пастеризатори, танки для зберігання та охолодження молока, фасувальні автомати, лінії по виробництву морозива, йогурту, компресори, котли.

СП отримало ряд інжинірингових послуг, які сприяють підви-щенню ефективності вкладеного в об'єкт капіталу. Інжиніринг пе-редбачає надання на основі договору комплексу інженерно - технологічних послуг. Ha підприємстві використовується консультатив-ний (надання інтелектуальних послуг) та технологічний інжиніринг (надання технологій для виробництва).

У 2000 році уряд США через своє агентство з міжнародного розвитку (USAID) та Програму партнерських грантів Ecolinks про-фінансував пілотний проект під назвою «Зниження емісії парнико-вих газів через впровадження локальної анаеробної технології очи-щення стічних вод на ЗАТ «Білосвіт - Умань». Партнери проекту -Біотин Корпорейшн (США) і ТОВ «Мікробіологічні системи» (м. Київ). Запровадження цього проекту демонструє можливості анае-робної технології в досягненні вихідних даних для впровадження повномасштабного проекту.

Американський інвестор здійснює фінансові вкладення шляхом збільшення своєї частки у статутному фонді. Кошти вкладаються в розширення та реконструкцію існуючої інфраструктури. Реконст-руйовано молочний цех, закуплено два американських автомати «Німко» для фасування молочної продукції у французьку упаковку. Підприємство відмовилося від послуг спеціалізованого транспорту як економічно невигідного і закупило для власних потреб 18 моло-ковозів для доставки молока.

Інвестор купує акції підприємства у фізичних осіб. Проте він не прагне заволодіти всім пакетом акцій. Частина їх належатиме пра-цівникам підприємства. Нині сума інвестицій «Фуд Мастер» стано-вить 1 млн. 700 тис. дол. США.

Значно покращила свої можливості з виробництва холоду ком-пресорна дільниця, яка в 2000 році була оснащена новим компресо-ром з Голландії.

Разом з тим, підприємство потребує оновлення і збільшення оснащеності пастеризаторами, фасувальними автоматами, яких не-достатньо для максимального завантаження. Виробнича потужність підприємства розрахована на переробку 150 т молока за день, фак-тично в зимовий період підприємство приймає до 100 т молока, a у весняно - літній період 100 - 120 т. Таким чином, протягом року підприємство завантажене сировиною для переробки лише на 75-85 %.

Міжнародна діяльність передбачає активний пошук партнерів за кордоном. Зовнішньоекономічні операції ЗАТ «Білосвіт-Умань» здійснює відділ зовнішньоекономічних зв'язків, який розташований у м. Києві. Кожний його підрозділ має свої конкретні завдання і викон’є відповідні функції. Важливе значення має виконання зо-бовязань міжнародних контрактів і угод, участь у підготовці коме-рційних переговорів, організація поставок згідно контрактів і конт-роль за їх виконанням.

Діяльність спільного підприємства є прикладом того, як цільові іноземні інвестиції, разом із досконалою системою управління під-приємством та якістю продукції, сприяли входженню до групи лі-дерів молочного ринку України. Результати роботи ЗАТ «Білосвіт-Умань» підтверджують доцільність створення спільних підпри-ємств з іноземними інвестиціями.