Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
РОЗДІЛ 4. НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЕКО-НОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В МОЛОКОПЕРЕРОБНІЙ ГАЛУЗІ 4.1. Ефективність функціонування українсько-американського СП «Білосвіт-Умань» : Спільне підприємство в сільському господарстві : Бібліотека для студентів

РОЗДІЛ 4. НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЕКО-НОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В МОЛОКОПЕРЕРОБНІЙ ГАЛУЗІ 4.1. Ефективність функціонування українсько-американського СП «Білосвіт-Умань»


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 

магниевый скраб beletage

Молокопродуктовий підкомплекс є одним з пріоритетних у продуктовій структурі АПК України. Проте протягом останніх ро-ків він знаходиться в кризовому стані, що зумовлено розривом ра-ніше існуючих зв'язків між молочним скотарством і молочною промисловістю. Унікальні властивості молока та продуктів його переробки зумовлюють необхідність безперебійного забезпечення ними споживачів, що вимагає ефективного функціонування моло-копродуктового підкомплексу.

Виробництво молочної продукції - один з важливих напрямів діяльності Черкаської області. Зокрема, у 1990 році було виробле-но 659,4 кг молока на душу населення, що на 40% більше від сере-днього обсягу по Україні, а в 2004р. - 345,9 кг .

У Черкаській області переробкою молока займається низка під-приємств, серед яких і ЗАТ «Білосвіт - Умань», яке є яскравим прикладом того, як цільові іноземні інвестиції, поряд з грамотно побудованою системою дистрибуції і розвитку торгової марки, да-ли можливість підприємству ввійти в ряд компаній, що лідирують на молочному ринку України.

Основна мета діяльності ЗАТ «Білосвіт - Умань» - це отриман-ня прибутку шляхом здійснення господарської діяльності по заготі-влі, переробці молока та виробництву молочної продукції, а також ії реалізації на внутрішніх і зовнішніх ринках.

Провідними напрямками діяльності товариства є:

• переробка та виробництво молочної продукції і реалізація її через торгівельну мережу;

У торгівельна діяльність у сфері оптової, роздрібної торгівлі та громадського харчування;

У виробництво, заготівля, переробка і реалізація сільськогос-подарської продукції та продукції тваринництва, закупівля у насе-лення за готівку необхідних товарів та матеріалів;

У експорт молочної продукції та закупівля обладнання.

Уманський молокозавод працює на ринку молокопродуктів бі-льше 75 років. Підприємство створене у 1924 році. 3 часом воно

розширювалось, змінювало організаційну структуру і вдосконалю-вало виробничо - технічний рівень. В кінці 1993 року державне підприємство було трансформовано в орендне. Орендарем став трудовий колектив. 3 1994 року - це закрите акціонерне товариство «Міськмолокозавод» недержавної форми власності.

Першу емісію акцій було зареєстровано в 1994 році (випустили 40000 штук простих іменних акцій). Наступні дві емісії (в 1996 і 1997 роках) були викликані індексацією основних засобів і збіль-шенням на суму індексації статутного фонду. Кількість акцій при цьому залишилась незмінною, а номінальна вартість однієї акції зросла з 1 грн. до 4,50 грн.

30 грудня 1997 року на загальних зборах акціонерів було при-йняте рішення про співробітництво з американською компанією «Фуд Мастер Інтернешнл ЛЛС». Компанія «Фуд Мастер» - це фір-ма з динамічним розвитком, яка розпочала свою діяльність на мо-лочному ринку з 1995 року з придбання ряду молокопереробних підприємств країн СНД. Сьогодні до складу компанії «Фуд Мас-тер» входить 7 молочних і сироробних заводів в Казахстані і 2 мо-локопереробні заводи Молдови.

На початку 1997 року компанією «Фуд Мастер» Уманський мо-лочний завод був обраний як об’єкт інвестування та подальшої співпраці.

Вибір Уманського молокозаводу для інвестування зумовлений рядом обставин, основними з яких було: вигідне територіальне роз-ташування, можливість підприємства забезпечити сировиною, до-ступ до основних ринків збуту, високий рівень кваліфікованих спе-ціалістів, які працювали на підприємстві. Крім того, Уманський завод був відкритий для співпраці з стратегічним інвестором, оскі-льки переробляв лише 2 - 3 т молока за добу, вимагав значних ка-піталовкладень в переобладнання й освоєння сучасних технологій виробництва молочних продуктів.

Протягом 1998 - 2000 pp. підприємство отримало інвестиції у вигляді грошових коштів, обладнання з виробництва й упаковки молочної продукції, методичну й інтелектуальну допомогу. Нині компанія є акціонером підприємства і їй належить 50% акцій. 3 1999 року завод отримав назву - ЗАТ «Білосвіт - Умань», що є його торговою маркою. 3 надходженням іноземного капіталу досить швидко відбулися позитивні зміни. Було проведено ревізію кадрів і підібрано висококваліфікований склад працівників інформаційно технічної служби; здійснено реконструкцію устаткування шляхом комплектації цехів технікою, яка відповідає сучасними вимогам. Цех незбираної молочної продукції забезпечили сепараторами, пас-теризаторами, місткостями для охолодження та зберігання молока, галюгенізаторами; лініями з виробництва масла, фасувальними ав-томатами, трубопроводами тощо.

Нині на підприємстві, одночасно із реконструкцією основного устаткування, проводиться оновлення обслуговуючого. Встановле-на дизельна електростанція, яка дозволяє повністю забезпечити життєздатність виробництва в періоди відключень від міської ме-режі. Здійснена реконструкція компресорної дільниці та переведена котельня з мазуту на природний газ, що зменшує енергетичні ви-трати на виробництво усіх видів продукції.