Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Джерелами формування майна товариства є: : Спільне підприємство в сільському господарстві : Бібліотека для студентів

Джерелами формування майна товариства є:


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 

Загрузка...

-          грошові та матеріальні внески засновників;

-          доходи, одержані від реалізації продукції, а також від інших видів господарської діяльності;

-          доходи від цінних паперів;

-          кредити банків та інших кредиторів;

-          капітальні вклади і дотації з бюджетів;

-          придбання майна інших підприємств, організацій тощо;

-          безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян;

-          одержаних прибутків, а також іншого майна та майнових прав, набутих товариством на підставах, не заборонених чинним за-конодавством.

Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна несе това-риство.

Відповідно до статуту, спільне підприємство „Айова" само-стійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність за такими напря-мами:

♦          вступає у договірні відносини з іноземними фірмами, підпри-ємствами, приватними особами;

♦          бере участь в об'єднаннях, асоціаціях, акціонерних товарист-вах, банках;

♦          користується кредитами, інвестиціями іноземних юридичних, фізичних осіб та інвестує їх діяльність;

♦          формує за участю іноземних фахівців тимчасові наукові, творчі та інші колективи;

♦          орендує, купує в іноземних юридичних, фізичних осіб облад-нання, прилади, механізми, будови, споруди, сировину, матері-али, майнові права, права та інтелектуальну власність;

♦          займається пошуком потенційних іноземних партнерів для спі-льної реалізації своїх програм;

♦          надає практичну допомогу діловим партнерам в Україні та за кордоном у патентно-правових питаннях, рекламі, збуті сільсь-когосподарської продукції та її переробці, реалізації товарів, послуг, сервісного обслуговування тощо;

♦          здійснює торговельно-посередницькі операції у сфері зовніш-ньоекономічних зв’язків за номенклатурою товарів і послуг, за якими такі операції не заборонені законодавством;

♦          бере участь та проводить міжнародні висгавки, аукціони, ярмарки;

♦          здійснює транспортно-експедиційні операції по експорту-імпорту товарів і послуг за наявності ліцензії, виконання заявок підпри-ємств та організацій по закупівлі техніки, паливно-мастильних матеріалів, товарів промислової та продовольчої груп, будівель-них матеріалів, сільськогоспода’ської продукції тощо.

СП „Айова” співпрацює із девятьма підприємствами Тальнів-ського району Черкаської області, а саме: ТОВ „Заліське”; ПП „Фламінго”; СВГ „Фенікс”; ДСП „Тальянки”; ПП „Тальне-агрохім”; BAT „Промінь”; ТОВ „Лащова”; ОСК „Майданець”; ПП „Папуженці”.

Для вирощування сільськогосподарської продукції спільне під-приємство „Айова” орендує землі як у фізичних осіб, так і землі державного запасу (табл. 3.6).

Таблиця 3.6. Орендовані землі СП „Айова” в сільськогосподарських підприємствах Тальнівського району, 2004

Назва підприємства  Власники

(фізичні

особи) Невитребувані частки (паї)  Форма оренди

 

           

           

            землі держ-запасу     орендовані землі

ТОВ „Заліське”          328,76 -          330,5   659,26

ПП „Фламінго”          418,96 101,09 209,1   729,15

BAT „Промінь”          334,23 88,1     49,9     472,23

Всього            1081,95           19,19   589,5   1860,64

Орендодавець із орендарем складають помісячний розподіл орендної плати, яка вноситься до 25 числа поточного місяця і ста-новить в середньому 120 грн. за 1 га. Вона залежить від грошової оцінки орендованої ділянки, що встановлюється на момент підпи-сання договору про оренду, не є сталою і змінюється з урахуванням щорічної індексації землі.

СП „Айова” вирощує сільськогосподарські культури, основни-ми з яких є озима пшениця, кукурудза, соняшник, люпин та соя.

Найбільша увага приділяється вирощуванню люпину, частина яко-го (65%) реалізується на світових ринках Азіатських країн, а інша -використовується для виробництва комбікормів на птахофабриках в областях Полісся (Волинська, Київська та інші області).

Зі створенням СП „Айова” його організаційна структура не за-знала змін (рис. 3.1). Це типова бригадна організаційна структура, при якій зберігаються виробничі підрозділи в галузях, та відповідні служби, які обслуговують господарський процес.

Агрономічна служба

Інженерна служба

Планово-економічна служба

сп

«Айова»

 

Автопарк

 

Підрозділ рослинництва

Обліково-бухгалтерськаслужба

Обслуговуючі підрозділи

Ремонтна майстерня

Рис. 3.1. Схема організаційної структури спільного підприємства „Айова”

Разом з тим, організаційна структура управління, поряд з хара-ктерними рисами бригадної структури (підпорядкування начальни-ків підрозділів керівнику підприємства), включає в себе збори уча-сників, дирекцію, ревізійну комісію та директора, тобто органи, специфічні для спільних підприємств у формі товариств з обмеже-ною відповідальністю (рис. 3.2).

 

Головний економіст

Головний агроном

Економіст no оплаті праці

Головний бухгалтер

Бухгалтер no ростлнництву

Бухгалтер no допо-міжних підрозділах

Зав. автопарком

Збори Учасників

з:

Ревізійна комісія

Секретар

Головний інженер

Агроном no за-хисту рослгт

Зав. ремонтною майстернею

Інженер з охорони праці

Рис. 3.2. Організаційна структура управління СП „Айова”

На зберігання, сушку, очистку та реалізацію сільськогосподар-ської продукції СП „Айова” укладає договори із Тальнівським та Катеринопільським КХП. Вартість послуг залежить від виду про-дукції та виконуваних робіт і становить, грн.:

•          заприймання1фізичноїтонни          4,21-4,65

•          за очистку 1 тонно-відсотка            2,42-2,76

•          за сушку 1 тонно-відсотка    3,28-3,56

•          за зберігання 1 тонни протягом місяця      5,53-5,87

•          за відвантаження на залізничний транспорт 12,61-13,72 Згідно з статутом товариство надає сільськогосподарським товаровиробникам техніку на умовах оренди. Орендна плата здійсню-ється як сільськогосподарською продукцією, так і в грошовій фо-рмі.

В даний час, з урахуванням фінансового стану, більшість сіль-ськогосподарських підприємств неспроможні придбати високоякіс-ну техніку через її високу вартість. Тому оренда техніки дозволила орендоотримувачу значно підвищити ефективність виробництва.

На підприємстві задіяно 120 працівників. Трудові відносини з найманими працівниками, включаючи влаштування на роботу та звільнення, розподіл робочого часу та відпочинку, оплати праці, гарантії та компенсацій регулюються колективним договором. Оплата праці штатних працівників здійснюється на умовах, визна-чених трудовими договорами. В середньому оплата становить 650-700 грн.

Прибуток СП формується з надходжень від господарської дія-льності після покриття матеріальних витрат і витрат на оплату пра-ці. 3 балансового прибутку сплачуються проценти по кредитах бан-ків та по облігаціях, а також вносяться, передбачені законодавством України податки та інші платежі до бюджету. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається в повному розпорядженні товариства і використовується в порядку, визначе-ному зборами учасників, яким, пропорційно їх часткам у статутно-му фонді, виплачуються дивіденди.

Валютні кошти зараховуються на відповідний валютний бан-ківський рахунок. Товариство має можливість отримувати кредити від своїх зарубіжних партнерів.

Діяльність СП „Айова” є прибутковою завдяки використовува-ним іноземним інвестиціям (у вигляді техніки та комплектуючих до неї, грошових коштів, засобів захисту рослин).

Обсяги реалізації продукції та отримання прибутку залежать від попиту на ринку, якісних параметрів продукції, наявних платі-жних засобів у покупця або споживача.

Спільному підприємству надається право самостійно здійсню-вати реалізацію продукції, експортні та імпортні операції, як одного з основних видів його господарської діяльності. Умови та канали реалізації продукції, включаючи ціни, підприємство визначає разом із іноземним партнером американською фірмою „Омні Трейд. Інк.”.

Спільне підприємство „Айова” ефективно реалізує на світових та внутрішніх ринках свою продукцію, яка вирощується за інтенси-вними технологіями і є конкурентоспроможною.

B 2004 році 65% всієї продукції було експортовано: 53% - зер-нотрейдерам, 12% - продано на світових біржах Чикаго, Угорщини та Болгарії (табл. 3.7).

Таблиця 3.7.

Реалізація сільськогосподарської продукції СП «Айова»на біржах

Продукція       Біржа  Країна Валюта           Періоди реалізації

 

           

           

           

            18.10   15.10   14.10

Соняшник      SCE     Болгарія          BGL/тонна     169,5   170      170

 

            ВСЕ    Угорщина      HUF/тонна     49000  48750  48250

Соя     -          Чикаго            центів /бушель           514,6   514      514,4

Ціни на сільськогосподарську продукцію досить високі. Це до-зволяє підприємству отримувати прибутки, яких вистачає не лише для покриття витрат, але й на розширення виробництва та підви-щення заробітної плати працівників.

Спеціалісти СП „Айова" постійно стежать за змінами цін на світових біржах, використовуючи Інтернет - сайт „УкрАгроКон-салт". Це дає змогу реалізовувати продукцію за найбільш вигідни-ми цінами (табл. 3.8).

Таблиця 3.8.

Котирування цін на зерно на світових біржах     

Біржа  Країна Місяць            18.10   15.10   Зміни за день 12.10   15.09   Зміни за день

Пшениця

ASX    Австралія       Листопад       141,36 143,26 -1,9     140,02 128,22 13,14

ВСВА Аргентина     Жовтень         93,6     93,8     -0,2     94,3     98,5     -4,9

ВСЕ    Угорщина      Грудень          116,54 115,87 0,67     114,55 110,53 6,01

СВОТ США   Грудень          115,37 117,21 -1,84   114,27 123,82 -8,45

MATIF            Франція          Листопад       136,16 135,7   0,46     134,17 134,8   1,36

Фуражна пшениця

ASX    Австралія       Листопад       119,55 120,36 -0,81   120,94 113,63 5,92

ВСЕ    Угорщина      Грудень          104,89 104,28 0,61     101,11 109,55 -4,66

LIFFE  Велико-британія       Вересень        117,42 115,95 1,47     112,19 111,51 5,91

WCE   Канада           Грудень          -          -          -          77,56   73,31   Кукурудза

BCBA Аргентина     Грудень          -          -          -          211      -          BCE    Угорщина      Листопад            108,59 107,55 1,04     103,1   106,6   1,99

CBOT США   Грудень          80,31   81,1     -0,79   79,53   85,83   -5,52

MATIF            Франція          Листопад       134,28 133,83 0,45     128,94 128,42 5,86

Ячмінь

ASX    Австралія       Листопад       102,84 103,53 -0,69   103,46 99,03   3,81

BCE    Угорщина      Грудень          113,5   112,84 0,66     111,56 112,99 0,51

WCE   Канада           Грудень          -          -          -          94,26   91,25   СП „Айова" використовує непрямий метод реалізації продукції. Вітчизняні зернотрейдери заключають договори із підприємством на збут продукції та надання послуг.

Види культур та структура експортованої продукції СП «Айо-ва» наведена в табл. 3.9.

Таблиця 3.9.

Структура експортованої продукції СП «Айова», %

Види продукції          Експортовано, %

 

            на 01.01.2003 р.        на 01.01.2004 р.

Соняшник      20        25

Соя     32        48

Люпин           59        75

Кукурудза       80        90

Пшениця        15        55

Виходячи на зовнішній ринок через посередників, підприємст-во заощаджує час та кошти на дослідження кон'юнктури ринку. Всі маркетингові витрати несе іноземний партнер, а СП виступає лише як товаровиробник.

На національному ринку СП „Айова" співпрацює із такими фі-рмами: - ТОВ „Рамбус-Агротех" - здійснює поставки техніки та комплектуючих засобів до неї;

-          ТОВ „АгроРось” - поставляє техніку, засоби захисту насіння та рослин, мінеральні добрива;

-          ДП „Райс-Агросервіс” - надає послуги з обслуговування сіль-ськогосподарської техніки та постачає запчастини до неї;

-          ЗАТ „УкрАгроНПК" - поставляє мінеральні добрива;

-          ЗАТ „АтКаргілл” - забезпечує добривами та насінням;

-          ТОВ „РосьАпатитІнвест", BAT „Азот" - поставляють підпри-ємству мінеральні добрива;

-          ТОВ „Соняшник" - орендує приміщення Тальнівського КХП і надає послуги по зберіганню, сушці та обробці насіння місце-вим товаровиробникам;

-          ТОВ „УкрАгроСпілка" - закуповує зерно;

-          ТОВ „Монсонто Україна" - постачає високоякісне насіння.

СП „Айова" надає іноземним партнерам комплекс послуг виро-бничого характеру, консультує іноземні фірми щодо виробництва та вирощування сільськогосподарських культур, внесення мінера-льних добрив, засобів захисту рослин та насіння. Тобто, СП займа-ється консультативним інжинірингом, який пов'язаний, головним чином, з інтелектуальними послугами, що здійснюються при виро-щуванні сільськогосподарської продукції.

Інжиніринг підприємства передбачає надання на основі догово-ру комплексу чи окремих видів інженерно-технічних послуг. Дого-вір інжинірингу містить такі розділи: сторони угоди, преамбула, предмет договору, обов'язки сторін, методи нарахування винагоро-ди тощо.

СП „Айова" систематично формує і поповнює базу даних, не-обхідних для визначення та реалізації стратегії фірми, її маркетин-гової діяльності. Це пов'язано з накопиченням, опрацюванням, ана-лізом і систематизацією інформації про наслідки проведеної роботи. Служба маркетингу на підприємстві відсутня, тому вивчен-ня ринку здійснюють економісти та менеджери. Інформацію про стан розвитку і кон'юнктуру зовнішніх ринків СП отримує від іно-земного партнера.

Маркетинговий відділ фірми „Омні Трейд. Інк.” здійснює по-шук клієнтів на продукцію, що реалізується, тому є гарантом отри-мання очікуваного прибутку. Маркетинговий відділ обирає ту час-тину ринку, той сегмент, на якому прогнозується найвищий дохід. Об'єктами сегментації виступають торгові посередники, біржі або кінцеві споживачі, яким буде реалізована продукція.

Фірма „Омні Трейд. Інк.” обирає один або кілька сегментів ри-нку, розробляючи для кожного виду сільськогосподарської продук-ції відповідну програму маркетингових послуг.

Шдприємство не завжди володіє достовірною інформацією про стан внутрішнього й зовнішнього ринків, тому іноземний партнер та СП „Айова” використовують лист конкурентноздатності щодо найвірогідніших суперників. В ньому наводяться основні фактори конкурентноздатності та дається бальна оцінка кожної фірми-конкурента.

Конкурентна боротьба змушує СП впроваджувати інтенсивні методи вирощування прибуткових сільськогосподарських культур: сої, люпину, рапсу, соняшнику, кукурудзи, озимої пшениці, ячменю та інших культур. Для цього підприємство має спеціальну високо-продуктивну іноземну техніку. Всі паливно-мастильні матеріали, запчастини, обладнання надходять із-за кордону. Лише в окремих випадках, під час жнив, підприємство закуповує нафтопродукти на місцевому ринку.

Винятково важливою проблемою для спільного підприємства є питання поліпшення доступу до зовнішніх джерел фінансування, формування сприятливих умов для залучення іноземного капіталу в сферу малого підприємництва. Це передбачає створення та під-тримку регіональних бізнес-центрів, бізнес-інкубаторів, технопар-ків, формування сітки фінансово-кредитних установ, інвестиційних та інноваційних фондів тощо.

Основні показники виробничо-господарської діяльності СП „Айова” за 2003-2004 pp. представлені в табл. 3.10.

Таблиця3.10.

Посівна площа та ”ожайність с-г культур у СП

            „Айова, 2003-2004 pp.        

 

Показник        2003 р.            2004 р.

Посівна площа, га:               

озима пшениця         950      1005

кукурудза        738      980

соняшник       969      1358

соя      350      400

люпин            544      650

Урожайність, ц/га:               

озима пшениця         80,2     85,9

Посівні площі кукурудзи, пшениці, соняшника, сої та люпину збільшились. Досить високої урожайності сільськогосподарських культур в СП досягають завдяки застосуванню інтенсивних техно-логій, своєчасному дотриманню строків внесення гербіцидів, пес-тицидів та добрив.

Протягом 2003-2004 pp. суттєво зросла ефективність виробничо-господарської діяльності підприємства (обсяги виробленої валової продукції, валового доходу, чистого доходу та прибутку) (рис. 3.3).

показники, тис. грн.

 

200 А

160

120

60

20

2 003р.            2 004р.

роки

 

Пваловапродукція     в порівняльних цінах           2000 р.            тис.     грн.

■ валовийдохід                                            

Нчистийдохід                                              

Нчистий прибуток                                      

Рис. 3.3. Ефективність роботи СП «Айова» за 2003-2004 pp.

Результати роботи СП „Айова” за 2003-2004 pp. (табл. 3.11) суттєво перевищують середні показники економічної ефективності сільськогосподарських товаровиробників Тальнівського району. Отже, можна зробити висновок, що використовуючи високопроду-ктивну техніку, СП досягає значно вищих обсягів одержаної проду-кції, рівня доходів, прибутків та рентабельності.

Дані свідчать про суттєві переваги спільного підприємництва із залученням іноземних інвестицій в сільськогосподарському вироб-ництві України.

ТаблицяЗ.П

Економічна ефективність виробництва СП „Айова" порівняно із сільськогосподарськими підприемствами Тальнівського району.

            2003 p. 1 2004 р.

Показники     СП

„Айо-ва"         В середньому по

району            сп

„Айо-ва"         В середньому по

району

Виробництво валової продукції в порівняльних цінах 2000 p., тис. грн.:

на 1 середньорічного працівника

на 1 люд.-год.

на100гас.-г. угідь

на 1 тис. грн. виробничих витрат  7,03

4,89

105,68

0,69     6,42 4,02 56,77 0,62  7,91

5,21

109,54

0,76     6,55

4,72 87,31 0,59

Матеріально-грошові витрати в роз-рахунку на 100 грн. валової продук-ції,грн.:

в порівняльних цінах по собівартості        118,12 81,93   134,3 83,91     114,3 80,59     131,58 85,46

Трудомісткість 1 ц, люд. - год.        2,89     1,59     2,03     1,44

Одержано валового доходу, тис. грн.:

на 100 га сільськогосподарських угідь

на 1 середньорічного працівника   11,07 0,71       7,17 0,62         12,09 0,84       10,92 0,76

Одержано прибутку, тис. грн.: на 100 га сільськогосподарських

угідь

на 1 грн. виробничих витрат

на 1 середньорічного працівника   16,94

0,11

1,09     6,88 -0,08 -0,59         17,99 0,54 2,6 6,91

1,22 1,37

Рівень рентабельності, %     27,5     -12,3   28,1     -10,6

Норма прибутку, %   7,4       -2,5     7,9       -2,8

Розмір оплати праці на 1 середньо-річного працівника, грн.     1193    821      1294    968

Фондомісткість 1 грн. валової про-дукції, грн.     1,27     3,63     1,14     8,54

Фондовіддача 1 грн. основних ви-робничих фондів, грн.          0,79     0,28     0,83     0,11

Спільне підприємництво в Україні, як форма організації вироб-ничо-господарського процесу, в даний час перебуває на стадії ста-новлення й орієнтується на ринкові принципи самофінансування, економічної та комерційної ефективності.

Доцільність використання більш конкурентноспроможних під-ходів до господарювання змушують керівництво підприємства шу-кати найбільш оптимальні варіанти вирішення проблеми, вдоско-налення управління спільним підприємством. СП „Айова" з перших кроків своєї діяльності сформувало надійні підвалини стабільного функціонування.