Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
РОЗДІЛ 3. ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ сшль-НИХ ШДПРИЄМСТВ В ГАЛУЗІ РОСЛИННИЦТВА 13 ЗАЛУ-ЧЕННЯМ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ 3.1. Діяльність українсько-німецького спільного підприємства «Агрофірма Текуча» : Спільне підприємство в сільському господарстві : Бібліотека для студентів

РОЗДІЛ 3. ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ сшль-НИХ ШДПРИЄМСТВ В ГАЛУЗІ РОСЛИННИЦТВА 13 ЗАЛУ-ЧЕННЯМ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ 3.1. Діяльність українсько-німецького спільного підприємства «Агрофірма Текуча»


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 

магниевый скраб beletage

Одним із перших спільних підприємств (СП) по виробництву сільськогосподарської продукції в Україні стала агрофірма „Теку-ча" Уманського району Черкаської області, створена за участю ні-мецької фірми „Гольцов” у формі товариства з обмеженою відпові-дальністю в березні 1993 р. До статутного фонду український учасник вніс 49, а німецький - 51%. Таке співвідношення внесків зумовлено можливостями німецької сторони користуватись креди-тами їхніх банків для розвитку СП. КСП „Україна", на базі якого створено СП, передало в оренду землю та майно строком до 2005 р. У січні 2006 року термін оренди продовжено до 2015 року. Основну частину земельних угідь займає рілля (табл. 3.1).

ТаблицяЗ.1

Розмір та структура земельних угідь СП „Агрофірма Текуча"

Види угідь      1994 р.            1998 р.            2000 р.            2005 р.

 

            га         %         га         %         га         %         га         %

Загальна земельна площа    4305    100,0   4296    100,0   3772    100      4656    100

Всьогос-гугідь           3919    91,0     3877    90,2     3772    100      4656    100

в т.ч. рілля     3781    87,8     3773    87,8     3772    100      4656    100

сінокоси         46        1,1       46        1,1       -          -          -          пасовища       25        0,6       25        0,6       -            -          -          багаторічні наса-дження      67        1,6       33        0,8       -          -          -          Площа лісу            239      5,6       239      5,6       -          -          -          Ставки і водойми-ща           53        1,2       53        1,2            -          -          -          Інші землі       94        2,2       127      3,0       -          -          -          Площа ріллі в ко-ристуванні госпо-дарства    255      5,9       252      5,9       3772    100      4656    100

Наявність зрошу-ваних земель        179      4,2       179      4,2       179      4,8       179      3,9

70

Прибуток, за мінусом сум, які виділяються на розширення ви-робництва, відрахування до державного бюджету та на інші цілі, передбачені рішенням зборів учасників, підлягає розподілу в спів-відношенні: 55% - українському учаснику і 45% - німецькому.

За період створення СП значно поповнилося сільськогосподар-ською технікою і знаряддям (табл. 3.2).

Таблиця 3.2 Наявність придбаноїтехніки СП „Текуча” на 1 січня 2006 p., шт.

Наявність, штук                     2005

Види техніки та с.-г. машин            всьо-го           в т.ч. придбано технікипротягом19931998 рр.     всьо-го            в т.ч. придбано

техніки протягом

2000-2005 pp.

Комбайни зернові    14        6 (ФРН)          6          2 (ФРН)

Бурякозбиральні ком-байни            4          1 (ФРН)          2          Кормозбиральна техніка      2          2 (ФРН)            1          Трактори        37        6 2 (США)

2 (Великобританія)

2 (Франція)    22        2 (Білорусь)

1 (Україна

1 (США)

Буряконавантажувачі           2          2 (ФРН)          2          Гичкозбиральні машини      3          1 (ФРН)          3            Скиртоклади 2          2 (Україна)     1          Сівалки

в т.ч. комбінована сівалка „Беккер” для по-сіву буряків, соняшнику, кукурудзи           11 1     4 (Україна) 1 (ФРН)            10       

Розкидачі мінеральних добрив       2          2 (ФРН)          2          Обприскувачі            2          2 (Франція)    2            Плуги  7          2 (12-корпусніФРН)  7          1 (ФРН)

Культиватори

в т.ч. для: поверхневого

обробітку

глибокого рихлення 9

2 1       5 3 (Швеція)

2 (Швеція)

1 (Австралія)  9

2 2       1 (Австралія)

Дискові борони універ-сальні         2          2 (Франція)    2          1 (Франція)

Навантажувачі універса-льні           1          1 (США)         1          Прес-підбирачі          1          1 (ФРН)          1            Зерноочисні машини           1          1 (ФРН)          1          Завантажувач зерна                         1          1 (Канада)

Загальна сума вартості придбаної техніки досягла 4,5 млн. ні-мецьких марок. СП у 1995-2000 pp. реалізувало зерно на світовому ринку (Словаччина, Польща, Угорщина, Іспанія, Німеччина), a у 2001-2005 pp. - на території України. Більша частина виручених коштів у валюті спрямовується на покриття вартості придбання техніки і надання послуг.

Придбання комплексу машин дозволило застосувати сучасні прогресивні технології і своєчасно проводити весь комплекс польо-вих робіт. На вирощуванні цукрових буряків застосування сівалок точного висіву і гербіцидів дало змогу ліквідувати ручну працю по догляду за посівами.

На всіх площах зернових запроваджена інтенсивна технологія. Збирання проводиться прямим комбайнуванням з найменшими ма-теріально-грошовими витратами і втратами зерна. Солому тюкують і складають біля ферм. Залишки соломи використовують як органі-чні добрива. Подрібнена солома вдувається в стерню, поле диску-ється дисковими боронами на глибину 15 см, після чого проводить-ся глибока оранка. Для заготівлі сінажу використовуються чисті посіви ячменю у молочно-восковій стиглості, що дає можливість підвищити якість силосу, який краще згодовується і засвоюється тваринами. Соняшник висівають з міжряддям 0,45 м (традиційно 0,70) німецькою сівалкою „Беккер". Проводяться всі необхідні за-ходи по боротьбі з шкідниками й бур'янами.

Виконуючи всі роботи, передбачені інтенсивними технологія-ми наявним комплексом машин, господарство щорічно економить 10-15% паливно-мастильних матеріалів.

СП щорічно і своєчасно розраховується з працівниками гос-подарства по заробітній платі, яка постійно зростає. За 2005 рік се-редньомісячна заробітна плата одного працівника становила 723 грн.

Найбільш важливим елементом процесу виробництва, крім робочої сили, є засоби виробництва та предмети праці, які у вартіс-ному виразі формують виробничі фонди. Кінцевий результат гос-подарської діяльності залежить від кількісної та якісної забезпече-ності підприємства виробничими фондами, зокрема основними (табл. 3.3).

Таблиця 3.3 Динаміка структури основних виробничих фондів СП „Агрофірма

Текуча"

Показники     1993 р.            1997 р.            2000 р.            2005 р.

 

            млн. крб.        %         тис. грн.         %         тис. грн.         %         тис. грн.         %

Середньорічна вартість основних виробничих фон-дів с.-г. призна-чення     3421,0 92,9     10707, 0          87,9            9233,0 89,2     6665,0 97,2

в т.ч. рослинницт-ва           1767,5 48,0     5312,9 43,6     4823,0 46,6     4960,3 72,4

тваринницт-ва          703,3   19,1     2132,5 17,5     1540,0 14,9     530,5   7,7

загального призначення      950,2   25,8     3261,7 26,8     2870,0 27,7     1174,2 17,1

Середньорічна вартість основних виробничих фон-дів невиробничо-го призначення         261,2   7,1            1478,4 12,1     1120,5 10,8     190,6   2,8

Разом основних виробничих фон-дів        3682,2 100      12186  100      10353,5           100      6855,6 100

Спільному підприємству надається право самостійного здійс-нення реалізації продукції, а також ведення експортних та імпорт-них операцій, як одного з головних видів його господарської діяль-ності. Умови і канали реалізації продукції, включаючи ціни, підприємство визначає самостійно (табл. 3.4 , табл. 3.5).

Таблиця 3.4

Розмір та структура каналів збуту продукції СП ,Дгрофірма Текуча"

Канали збуту 1995р. 1997р. 2000р. 2005р.

 

            млн. крб.        %         тис. грн.         %         тис. грн.         %         тис. грн.         %

Заготівельним, пе-реробним, посере-дницьким та ін-шим організаціям          25733  35,3     1978,2 81,2            3005,0 83,6     6164,7 87,1

Власні магазини        1533    2,1       24,2     1,0       40,0     1,1       85,0     1,2

Держава         10800  14,8     253,2   10,4     168,0   4,7       25,0     0,4

Закордонні ринки     30722  42,1     176,4   7,2       -          -          -          73

 

Працівникам гос-подарства (паї)    4186    5,7       5,6       0,2       380,0   10,6     802,0   11,3

Разом (виручка від реалізації)          72974  100      2437,6 100      3593,0 100      7076,7 100

Таблиця3.5 Об'ем та структура товарної продукції СП „Агрофірма Текуча"

Види продукціїта

галузі   1993 р. 1997 р. 2000 р. 2005 р.

 

            млн. крб.        %                    тис. грн.         %                    тис. грн.         %         тис. грн.         %

Зернові всього           2160,7 48,4     1          1597,7 71,1     1          2016,0 65,9     6018,5 85,8

Цукрові буряки          1311,6 29,4     2          104,0   4,6       3          267,0   8,7       -          Соняшник      186,8   4,2            5          332,3   14,8     2          270,0   8,8       877,5   12,5

Овочіі

картопля        5,7       0,1       8          6,3       0,3       9          12,0     0,4       -          Інша про-дукція ро-слинницт-ва            0,5       0,01     9          32,4     1,4       6          9,0       0,3       16,5     0,2

Разом по

рослинництву           3665,3 82,1     X         2072,7 92,2     X         2574,0 X         6912,5 X

Жива маса ВРХ         359,8   8,1       4          78,1     3,5       4          273,0   8,9       -          Жива маса свиней    24,1            0,5       6          72,5     3,2       5          191,0   6,2       77,5     1,1

Молоко          407,9   9,1       3          15,3     0,7       7          8,0       0,3       -          Інша про-дукція тваринни-цтва            9,5       0,2       7          9,1       0,4       8          13,0     0,4       27,5     0,4

Разом по

тваринництву           801,3   17,9     X         175,0   7,8       X         485,0   X         105,0   X

Разом по рослинни-цтву і тваринни-цтву            4466,7 100      X         2247,7 100      X         3059,0 100            7017,5 100

Фінансування потреби в оборотних засобах (добривах, гербі-цидах, отрутохімікатах, пально-мастильних матеріалах і т.п.) до 1995 р. здійснювалося зарахунок безпроцентних кредитних коштів, а з 1995 р. - 3%-них короткострокових кредитів з німецької сторо-ни, які СП щорічно покриває виручкою, отриманою від реалізації продукції. Нині господарство взяло кредити тільки під державний контракт і уклало регіональний контракт з містом і районом. Отри-маний СП прибуток не розподіляється і спрямовується на відтво-рення статутного фонду.

Якщо до створення СП господарство для виконання всього комплексу робіт залучало щорічно від 30 до 50 чол. з інших регіо-нів (робота часто виконувалась в напружений період і з значним подовженням робочого дня), то впровадження нової техніки і су-часних технологій дозволили весь комплекс робіт виконувати свої-ми силами з п'ятиденним робочим тижнем, відмовитися від залу-чення найманих працівників при значному скороченні (124 чол.) чисельності працюючих.

КСП „Текуча" передала в оренду СП землю і майно. Сума що-річної орендної плати за землю і майно, яку виплачує СП працівни-кам і пенсіонерам господарства, становить 108 тис. ДМ (в перера-хунку по курсу в гривнях), 600 т зерна (по собівартості), 60 т цукру (за пільговими цінами).

В IV кварталі 1996 р. проведено розпаювання землі в КСП і видані сертифікати. На одного члена колективу припадає 4,65 га землі. Вся земля передана в користування СП. За користування зе-млею члени колективу, включаючи пенсіонерів, отримують оренд-ну плату як грішми, так і натурою (зерно, цукор).

Важливу роль відіграють СП і в психологічному плані. В про-цесі роботи і спілкування у спеціалістів і працівників господарства з'явились впевненість і переконання в доцільності і необхідності залучення іноземних інвестицій. При наявності сучасної техніки сільськогосподарські підприємства України можуть успішно пра-цювати в умовах ринкової економіки, виробляти конкурентоспро-можну продукцію, яка користується попитом на світовому ринку. Це переконання позитивно впливає на світогляд працівників і спе-ціалістів Уманського та інших районів області.