Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2.4. Оцінка економічної ефективності створення і функціону-вання спільних підприємств : Спільне підприємство в сільському господарстві : Бібліотека для студентів

2.4. Оцінка економічної ефективності створення і функціону-вання спільних підприємств


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 

магниевый скраб beletage

Запропонована методика аналізу спрямована на визначення на-родногосподарської ефективності створення і діяльності спільного підприємства; визначення ефективності участі у співпраці україн-ського та іноземного партнера.

Розрахунок показників можна проводити на весь термін діяль-ності спільних підприємств і на окремі періоди. Якщо період діяль-ності не обговорений статутними документами, то він прирівню-ється до 15 років, починаючи з першого року прийняття рішення про створення спільного підприємства.

Економічний ефект створення і функціонування спільного під-приємства розраховується за формулою:

т

En=^ (II4t+ At - Kt), де          (1)

Е„- показник економічного ефекту створення і функціонування спільного підприємства;

П^- чистий прибуток спільного підприємства; At - амортизаційні відрахування в t-му періоді;

K, - капітальні вкладення в створення і розвиток спільного під-приємства в t-му році.

Прибуток визначається як сума доходу від реалізації продукції підприємства, надходження відсотків за збереження засобів спіль-ного підприємства у банках України в поточному році, штрафів на користь підприємства та інших невиробничих надходжень, за міну-сом суми кредитів, включаючи відсотки, і штрафів, накладених на спільне підприємство.

Прибуток від реалізації продукції розраховується за формулою:

nt = Bet xK + Bct - Ct ,де       (2)

nt - прибуток від реалізації продукції спільного підприємства в t-му періоді;

Bet - валютна виручка за мінусом валютних затрат на гарантій-не технічне обслуговування, ремонт і заміну виробів чи продукції у зарубіжних споживачів у t-му році;

К - курс Національного банку України для перерахунку відпо-відної іноземної валюти в гривні;

Bct - виручка від реалізації продукції на внутрішньому ринку України в t-му періоді;

Ct - повна собівартість реалізованої продукції в t-му році.

Повна собівартість реалізованої продукції розраховується як сума поточних затрат на виробництво всіх видів продукції і повно-го об'єму загальновиробничих витрат. В собівартість також вклю-чаються відрахування за використання природних і матеріальних ресурсів.

Чистий прибуток, що підлягає розподілу між учасниками, ви-значається як залишок прибутку за мінусом суми податку, сплаче-ного до державного бюджету України і суми коштів, відрахованих у фонди спільного підприємства, не пов'язані із розвитком вироб-ництва, науки і техніки.

Народногосподарська ефективність створення і діяльності спі-льного підприємства (Е) визначається за формулою:

т Е = Y1 (E4t + nct - Vt - Wt + Б,-К^ + (Lt + А+ Ф3+ Фа) х7, (3)

де Е¥ - доходи України від діяльності спільного підприємства, централізовані у державному бюджеті;

Пл - прибуток, що перераховується українському учаснику підприємства;

Vt - кредити Національного банку України та інших банків;

Wt - виплати відсотків спільного підприємства за його засоба-ми, які зберігаються на рахунках у банках України;

Et - надходження в Національний банк України та інші банки від спільного підприємства в рахунок погашення кредитів, вклю-чаючи відсотки, в t-му році;

Kct - вклад українського учасника в статутний фонд підприємс-тва в t-му році;

Lt - ліквідаційна вартість підприємства;

А, Ф; Фа ~ відповідно невикористана до кінця першого року частина амортизаційних відрахувань, резервного фонду і фонду розвитку виробництва;

у - частка внеску українського учасника до статутного фонду спільного підприємства.

Доходи України від діяльності спільного підприємства, центра-лізовані в державному бюджеті України в t-му році (Ец1), розрахо-вуються за формулою:

E„t = Поіхр + Пшxg + 3ctx4+ Зи ><S + Дп + Д2Ь  (4)

де Поі - прибуток спільного підприємства, що підлягає оподат-куванню;

Р - ставка оподаткування прибутку в t-му році;

Пш - частина прибутку іноземного учасника спільного підпри-ємства, що переводиться за кордон (в національній валюті - грн. );

g - ставка податку на переведення прибутку за кордон України (20%);

Ч - ставка прибуткового податку на оплату праці українських працівників;

Зй - витрати спільного підприємства на оплату праці іноземних працівників в t-му році;

3ct - витрати спільного підприємства на оплату праці українсь-ких працівників у t-му році;

Дп - надходження в бюджет за право користування землею, над-рами, водою та іншими природними ресурсами України в t-му році;

Д2і - доход бюджету (витрати бюджету), як різниця між сумою продажу українським споживачам і сумою, витраченою спільним підприємством на ринку України.

Сума прибутку спільного підприємства, яка перераховується українському учаснику в t-му році, визначається за формулою:

Псі = I7ptxy ,де '         (5)

Пл - прибуток українського учасника;

Прі - прибуток спільного підприємства, який підлягає розподілу міжучасниками;

у - частка внеску українського учасника до статутного фонду спільного підприємства.

Оцінка економічної ефективності участі в спільному підприєм-стві українського партнера проводиться за наступною формулою:

т

ЕС = Т (Псі-KJ + (Lt + A + Ф3 + Фа) х у    (6)

t=i        v          з a/ r

Оцінка економічної ефективності участі в спільному підприєм-стві іноземного партнера проводиться за наступною формулою :

т

ЕІ = У (Пчи-KJ + (Lt + A + Ф3 + Фа) х(1 -у) ,       (7)

де ЕІ - економічний ефект участі (затрат) в спільному підпри-ємстві іноземного партнера;

ПчН - чистий прибуток іноземного учасника;

Ки - капітальні вкладення іноземного учасника в створення і розвиток спільного підприємства;

у - частка внеску українського учасника до статутного фонду спільного підприємства.

Створення і діяльність спільного підприємства оцінюється як економічно ефективна за умови строгого дотримання умови валют-ної самоокупності, тобто якщо виконується нерівність :

Bot+Bbt+Wbt+Vbt > Cbt+Kbt+Ebt+nibt x(l- g) +3ibt+3ibnt , де      (8)

Bot - залишок іноземної валюти на рахунку спільного підприєм-ства на кінець t-ro року;

Bbt - виручка в іноземній валюті від реалізації продукції спіль-ного підприємства в t-му році за мінусом валютних затрат на гаран-тійне технічне обслуговування і ремонт виробів у зарубіжних спо-живачів;

Wbt - надходження від виплат відсотків за вільними валютними коштами спільного підприємства;

Vbt - кредит в іноземній валюті, взятий спільним підприємством;

СЬі - витрати в іноземній валюті на придбання матеріальних ре-сурсів та інших елементів собівартості;

Kbt - витрати в іноземній валюті на розвиток і модернізацію ви-робництва;

Бм - виграти спільного підприємства за інвалютними кредитами;

Пш - частина прибутку іноземного учасника спільного підпри-ємства, що переводиться за кордон;

g - ставка податку на переведення прибутку за кордон України (20%);

ЗІЬІ - частка оплати праці іноземних громадян, виплачена в іно-земній валюті;

ЗІЬМ - сума в іноземній валюті, яка переводиться за кордон на пенсійне забезпечення іноземних громадян.

Сутність принципу валютної самоокупності полягає в тому, що СП повинно постійно генерувати (отримувати) валютні кошти в об-сязі, достатньому для повного покриття витрат. Тому достатній рі-вень валютної самоокупності може бути найважливішим вимірни-ком високої економічної ефективності створення і діяльності СП.