Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Спільне підприємство(СП) це : : Спільне підприємство в сільському господарстві : Бібліотека для студентів

Спільне підприємство(СП) це :


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 

магниевый скраб beletage

1.         Підприємство з іноземними інвестиціями.

2.         Форма господарського співробітництва з іноземним партнером, при якій створюється спільна виробничо-господарська база та виготовляється продукція (послуги) загальної власності як вітчи-зняного, так і іноземного партнера.

Характерними особливостями СП (або підприємств з інозем-ними інвестиціями) є наявність довготривалої угоди про господар-ське співробітництво, об'єднання й оцінка активів обох сторін, їх спільних інвестицій, реалізація погоджених завдань шляхом ство-рення самостійних органів управління та участь партнерів у розпо-ділі прибутку й відшкодування збитків відповідно до вкладеного капіталу .

Серед основних переваг спільних підприємств доцільно виок-ремити комплексність господарського співробітництва партнерів, спільну відповідальність партерів за ефективність діяльності під-приємства та стабільність і довгостроковий характер вирішення го-сподарських завдань.

Розвиток спільних підприємств в Україні характеризують такі тенденції :

V         висока динаміка створення, розширення масштабів, видів та сфер діяльності;

V         переважна більшість партнерів із країн, що розвиваються;

V         створення спільних підприємств, як правило, на двосторонній основі;

V         орієнтація міжнародних СП на виробництво товарів, якими сві-тові ринки недостатньо насичені, традиційна їх експортно-імпортна орієнтація;

V         обережність іноземних партнерів у великих інвестиціях та до-сить активна участь малих зарубіжних фірм, орієнтованих на шви-дку віддачу невеликих інвестицій;

V         зосередження міжнародних СП у промислових центрах і регіо-нах України, формування центрів спільного підприємництва.

Заслуговує уваги виявлена аналітичним шляхом низка причин недостатньо високої результативності діяльності міжнародних СП з погляду вирішення організаційно-економічних завдань і пріорите-тів України у сфері спільного підприємництва. їх можна класифі-кувати наступним чином :

V         потенціал іноземного інвестування виробництва більшості то-варів споживчого призначення обмежений загальною експортною орієнтацією найконкурентоспроможніших корпорацій на світовому ринку;

V         участь іноземних інвесторів у активній структурній перебудові економіки України є зараз ненадійною, оскільки триває очевидна їхня заінтересованість у місцевій сировині, металі та продуктах пе-рвинної обробки;

V         масштабне технолого-технічне переоснащення виробництва на-самперед у пріоритетних галузях народного господарства усклад-нюється через внутрішню орієнтацію інвестиційної політики інозе-мних фірм, використання СП як каналу доступу до науково-технічного потенціалу українських суб'єктів господарювання;

V         переваги використання традиційної товарної й територіальної (географічної) структури експортно-імпортної діяльності обмежу-ють участь СП у необхідній прискореній диверсифікації виробниц-тва багатьох господарських утворень;

V         підготовка та підвищення кваліфікації національних кадрів, здатних ефективно керувати підприємницькою діяльністю, входять у певне протиріччя із природним прагненням іноземних партнерів використовувати в основному наявних місцевих працівників висо-кої кваліфікації, не вкладаючи відповідні кошти у формування діє-вої системи управління персоналом.

Практика сучасного господарювання свідчить про наявність полі-тико-правових, організаційно-сгрукгурних та соціально-психологічних проблем сгворення й функціонування СП на різних рівнях.

Наявність загального майна в спільному підприємстві відрізняє його від інших форм міжнародного співробітництва з іноземним капіталом.

Створення СП є формою здійснення інвестицій у національну економіку.

Мотиваційний механізм створення міжнародного СП форму-ється на макрорівні (через відповідну стратегічну орієнтацію країн базування та країн, що приймають) і мікрорівні (мотивація безпосе-редніх партнерів).

Мотивація безпосередніх партнерів формується внаслідок уз-годження їхніх інтересів - виробничо-економічних, маркетингових, екологічних, престижних та особистих. Очевидною, насамперед, є виробничо-економічна й маркетингова мотивації партнерів. Варто враховувати також інші рідко досліджувані мотиви: екологічні, ко-ли розв'язуються нагальні завдання виведення з експлуатації еколо-гічно брудних (небезпечних для здоров'я людей і довкілля) вироб-ництв; пропагандистські престижні, що притаманні діяльності великих корпорацій (компаній, фірм) за кордоном і міжнародному бізнесу в окремих невиробничих сферах (туризм, сервіс); особисті (персональні), коли спільні підприємства засновуються партнерами однієї національності або на родинних засадах .

За чинним законодавством засновниками СП можуть бути будь-які власники майна - юридичні особи та громадяни України, a також іноземні юридичні особи та громадяни.

Правові та економічні основи створення та діяльності на тери-торії України сільськогосподарських підприємств за участю україн-ських та іноземних товаровиробників, а також виписка із протоколу засідання правління колективного сільськогосподарського підпри-ємства про створення СП наведені в додатках A і Б.

Відповідно до нормативно-правової бази, до засновників СП пред'являються такі вимоги : ^ юридичні особи повинні мати статус суб'єкта підприємницької

діяльності після державної реєстрації, а в їх статутних документах має бути чітко зафіксованим право здійснювати зовнішньоекономічну діяльність; ^> фізичні особи - громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які мають постійне місце проживання в

Україні, повинні бути зареєстровані як підприємці; ^ юридичні та фізичні особи повинні бути зареєстровані як учасники зовнішньоекономічної діяльності.

Таким чином, реалізувати право на створення СП юридичні та фізичні особи можуть тільки після державної реєстрації їх як учасників зовнішньоекономічної діяльності, яку проводить Міністерст-во зовнішньоекономічних зв'язків і торгівлі України (МЗЕЗторг). СП, які нині функціонують на Україні, здійснюють :

1.         Виробництво товарів, послуг, потреба в яких ще повністю не задовольняється.

2.         Оперативне впровадження й виробництво наукових винахо-дів.

3.         Випуск конкурентоспроможної продукції для внутрішнього і світового ринку.

4.         Забезпечення зниження виробничих витрат в галузях, які є споживачами продукції

5.         Випуск високоякісних товарів широкого вжитку.

6.         Надання послуг, які відповідають вимогам світових стандар-тів.

7.         Створення нових робочих місць.

Перед початком діяльності засновникам СП слід вирішити, у якій організаційно-правовій формі створювати підприємство: това-риство з обмеженою відповідальністю, акціонерне товариство чи в іншій формі. Крім того, засновникам СП необхідно до державної реєстрації підприємства вирішити для себе такі питання, як вибір назви підприємства, склад його засновників, місцезнаходження, розмір статутного фонду, види внесків засновників у статутний фонд, процентне відношення внесків засновників у статутний фонд, кандидатури керівників і головного бухгалтера СП, сфера діяльнос-ті підприємства . Назва підприємства повинна бути новою й відповідати вимогам ст. 2 Закону «Про господарські товариства».

СП може створюватись і як мале підприємство відповідно до діючого законодавства. Важливою характеристикою правового ста-тусу СП є те, що на них у повній мірі розповсюджується законодав-ство України, норми цивільного, трудового, земельного, фінансово-го, адміністративного та інших галузей національного права. 3 дня державної реєстрації СП використовує всі права статусу юридичної особи. Вони від свого імені складають договори, мають майнові права, несуть обов'язки, можуть бути позивачами та відповідати у судах. СП мають право здійснювати будь-які види господарської діяльності, якщо вони не заборонені законодавством України та відповідають цілям, передбаченим у статуті СП. Суттєвим є також законодавчо-закріплений спеціальний режим захисту прав та інте-ресів іноземних інвесторів. Держава не може реквізувати іноземні

інвестиції, крім випадків стихійного лиха, аварій, епідемій. Компе-нсація повинна бути адекватною та ефективною .

Захист права власності СП забезпечується також встановленою законом відповідальністю державних органів як за неправомірне втручання в здійснення власником його повноважень по володінню, користуванню та розпорядженню майном, так і за видання актів, які не відповідають законодавству та порушують права власника.

Відповідно з законодавством України СП створюються : ♦♦♦ шляхом заснування СП партнерами;

♦          внаслідок придбання іноземним інвестором частини акцій дію-чих підприємств без іноземних інвестицій;

♦          внаслідок придбання юридичною або фізичною особою Украї-ни частини акцій підприємства з 100% іноземним капіталом; Процес створення СП містить такі етапи :

1-ЙЕТАП. ПІДГОТОВЧИЙ

1.         Визначення цілей створення СП:

♦          залучення передової зарубіжної технології та управлінського досвіду;

♦          забезпечення виробництва високоякісної продукції та підви-щення його технологічної культури;

♦          заміщення нераціонального імпорту продукції;

♦          залучення додаткових матеріальних і фінансових ресурсів;

♦          розвиток експортних можливостей засновника.

2.         Пошук іноземного партнера шляхом:

♦          використання пропозиції від самих іноземних партнерів;

♦          особистих контактів;

♦          через посередницькі спеціалізовані інформаційні та консульта-тивні організації;

♦          одержання підтвердження ділової надійності майбутнього пар-тнера, його конкурентоспроможності та фінансового благополуччя через Торгово-промислову палату України.

3.         Відбір найбільш вигідного варіанту з попереднім розрахунком

всіх економічних, технічних і організаційних умов створення СП:

♦          необхідного рівня капіталовкладень;

♦          наявності кваліфікованих кадрів;

♦          інфраструктурні фактори;

♦          аналіз альтернативних варіантів;

♦          попередній розрахунок потреби у фінансах (валютних), ресур-сах і технологіях зарубіжного партнера;

♦          вибір іноземного партнера шляхом участі в міжнародних конкурсних торгах, де забезпечується високий рівень конкуренції.

2-Й ЕТЛП. ПРОВЕДЕННЯ ПОПЕРЕДНІХ ПЕРЕГОВОРІВ 3 СПІВЗАС-новниклми СП

♦          ініціатива створення СП можлива з будь-якої сторони;

♦          запрошення до переговорів для виявлення зацікавленості у спі-льній підприємницькій діяльності;

♦          визначення предмету діяльності, цілей та завдань майбутнього СП, форми власності, принципів співробітництва;

♦          допускається паралельне ведення переговорів з різними парт-нерами;

♦          фінансування проектів майбутнього СП здійснюється зацікав-леною стороною на свій ризик. Ці витрати не компенсуються навіть після створення СП;

♦          при досягненні згоди сторони складають "Протокол про наміри сторін";

♦          підготовка техніко-економічного обґрунтування (ТЕО).

3-ЙЕТАП. РОЗРОБКА ТА ЗЛТВЕРДЖЕННЯ УСТЛНОВЧИХДОКУМЕНтівСП

♦          Розробка установчого договору про створення СП.

♦          Розробка статуту СП.

 

♦          Підписання установчого договору. Це акт затвердження спіль-ного рішення засновників про створення СП.

♦          Всі попередні переговори й листування втрачають силу.

♦          Підписання (затвердження) засновниками СП його статуту може бути одночасно або після підписання установчого догово-ру.

♦          Якщо одним із співзасновників є державне підприємство, то в затвердженні статуту СП бере участь трудовий колектив цього під-приємства.

4-ЙЕТАП. ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ СП

♦          Державна реєстрація СП здійснюється відповідно до законодавства України.

♦          3 дня державної реєстрації СП здійснює права юридичної особи.

5-ЙЕТАП. ЗАЮІЮЧНИЙЕТАП

♦          Здійснення державної реєстрації СП як учасника зовнішньо-економічноїдіяльності.

♦          Практичне здійснення зовнішньоекономічної діяльності.

♦ Формування органів управління СП.

Деталізація домовленостей партнерів щодо створення міжна-родного спільного підприємства має здійснюватись у процесі під-готовки відповідного техніко-економічного обґрунтування, зміст і схему якого подано на рис. 2.2.

Якщо сторони попередніх переговорів дійшли згоди та взаємно зацікавлені в спільній підприємницькій діяльності у формі створен-ня СП, то вони складають пуотокол пуо наміуи .

Цей протокол не є юридично обов'язковим для обох сторін і не накладає на них жодних майнових зобов'язань, однак він має важ-ливе значення для створення й підтримки ділової репутації осіб, які його підписали.

 

Основні розділи Зміст обґрунтування

1          Назва

міжнародного СП

Назва фірмипартнера           Коротка характеристика передбачуваного

іноземного партнера; досвіду співробітництва з ним; основних фірм-конкурентів

2          Номенклатура продукції: кількість,

вартість          Кількісна і якісна харакгерисгика продукції; її

кон'юнкгура на ринку (вітчизняному та світовому); очікувані ціни та прогноз обсягу продаж

3          Технологія: тип, сутність      Оцінка існуючих у світі технологій виготовлення аналогічних товарів, їх основних параметрів, прийнятої технології для продукції міжнародного СП

4          Устаткування

Форма і метод організації

виробництва Вибір і розрахунки вартості необхідного

устаткування, форми і методу організації

виробництва

5          Матеріальнотехнічне забезпечення            Обгрунтування вибору форми матеріальнотехнічного забезпечення; постачальників

ресурсів; транспортних засобів

6          Персонал: чисельність по категоріях,

оплата праці  Необхідна (передбачувана) чисельність місцевих та іноземних працівників; вибрані

форми оплати праці та розмір преміювання,

соціальні виплати

7          Статутний фонд:

загальна величина,

частка партнерів       Частка учасників у статутному фонді за чинним

законодавством; загальна величина статутного

фонду; частка власних і позичкових коштів

54

 

8          Реклама продукції:

види, витрати, канали розповсюдження  Аналоги реклами на дану продукцію, можливості конкурентів на світовому ринку; вибрані види реклами та фінансові можливості

їїздійснення

9          Система збуту про-дукції     Наявність досвіду організації збуту в партнерів; практика збуту аналогічної продукції

іншими фірмами, вид та способи доставки,

обсяг збуту всередині країни і за рубежем

10        Очікувані виторг та прибуток         Динаміка рівня цін за стадіями життєвого

циклу продукту; очікувані виторг і прибуток; розподіл прибутку між партнерами і

порядок його використання

11        Формування фон-дів МСП  Існуючий досвід формування фондів всере-дині країни і за рубежем; вибір створюваних

фондів і їх розрахунки (фонд технічного

розвитку, фонд соціального розвитку, резервний фонд)

12        Економічна ефек-тивність створення й функціонування Розрахунки й оцінка показників економічної

ефективності створення і функціонування

МСП за існуючою або власною методиками

Рис. 2.2. Приблизна схема (форма) техніко-економічного обгрунту-вання створення міжнародного СП

У змісті протоколу про наміри можуть висвітлюватися питання:

V         про обсяги випуску і асортимент продукції майбутнього СП;

V         розподіл обсягів цієї продукції на зовнішній та внутрішній ри-нок;

V         про ціни й організацію продажу продукції СП за кордоном;

V         про потреби СП в основних фондах, у тому числі в обладнанні, сировині, трудових ресурсах, включаючи іноземних спеціаліс-тів;

V         про розміри і склад внесків партнерів в статутний фонд СП;

V         про потреби та можливості кредитування СП, у тому числі в іноземній валюті;

V         про строки діяльності майбутнього СП та наміри партнерів продовжувати співробітництво або ліквідацію СП при закін-ченні строку діяльності договору;

V         про вимоги іноземного партнера відносно ефективності діяль-ності СП та окупності його витрат по створенню СП;

V         про інші умови та вимоги партнерів з питань економіки та ор-ганізації виробництва та менеджменту в СП.

Протокол про наміри складається у вільній формі, але необхід-но вказувати повне найменування сторін, предмет переговорів, a також питання, які сторони будуть обговорювати на наступній зу-стрічі з передбаченням строків її проведення.

У змісті протоколу треба фіксувати попередні домовленості відносно:

♦          предмету, цілей і задач діяльності СП;

♦          обсягів виробництва, вимог до технічного та якісного рівня продукції;

♦          обсягів поставки на внутрішній та зовнішній ринок;

♦          розмірів вкладів в статутний фонд;

♦          співвідношення власних і залучених коштів;

♦          умов матеріально-технічного забезпечення виробництва;

♦          умов розподілу прибутку;