Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_c5256a28428f5120e8700a6cbfda03cb, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Висновки : Соціальна психологія : Бібліотека для студентів

Висновки


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 

магниевый скраб beletage

1. В широкому розумінні статеворольова соціалізація – це фор-мування особистості як представника певної статі. Таке формування особистості відбувається на основі статевого диморфізму під впли-вом соціального оточення в результаті входження людини в певну соціокультурну систему через засвоєння її норм. Статеворольова соц-іалізація здійснюється як процес засвоєння індивідами соціокультур-них факторів, що обумовлюють більшість наявних особливостей ста-теворольової поведінки особистості. До цих факторів передусім на-лежать: гендерні установки як система уявлень про чоловіка і жінку, що виникають в кожній культурі суспільства; культурні стереотипи

чоловічності і жіночності; відмінні засоби виховання хлопчиків і дівчат; специфічні види праці кожної статі; диференційовані чоловічі і жіночі гендерні ролі. Вся ця система соціально-культурних факторів складає гендерну культуру кожного суспільства.

2.         У статеворольовій соціалізації можна виокремити такі функції: соціальну адаптацію, яка означає стандартизацію мови, жестів, характерних для індивідів певної статі, сприйняття гендер-них стереотипів, засвоєння гендерних цінностей, значень, символів, формування соціального характеру гендера; інкультурацію – зас-воєння традицій гендерної культури суспільства з метою передачі їх наступному поколінню; інтерпретацію особистості, що вклю-чає розвиток специфічної ієрархії мотивів, цінностей, інтересів, формування гендерної ідентичності, відповідності між психічною статтю і гендерною роллю.

3.         Гендерна культура – це соціокультурне середовище, той об’єктивний світ, що не просто оточує людей, а існує в людях вна-слідок їхньої реакції на поведінку індивіда як представника пев-ної статі. Гендерну культуру складає система соціокультурних норм певного суспільства, за допомогою яких відтворюються, зак-ріплюються і формуються статеві відмінності, регулюються ро-динні і міжстатеві взаємини. За своєю структурою гендерна куль-тура – це складна система елементів, в якій стереотипи маскулін-ності і фемінності є системоутворюючим фактором. Гендерні сте-реотипи – це стійкі, полярні за знаком оцінки, жорстко фіксовані узагальнені образи чоловіка і жінки, основою яких є статевий ди-морфізм. Гендерні стереотипи визначають зміст всіх інших еле-ментів гендерної культури і об’єднують їх в єдину гендерну схему як систему соціальних уявлень про чоловіка і жінку. За допомо-гою гендерної схеми суспільство організовує і структурує інфор-мацію про кращий тип статеворольової поведінки. Через застосу-вання цієї інформації здійснюється формування моделей гендер-них ролей, забезпечується їхня трансляція від покоління до поко-ління. З дня народження людина сприймає оточуючий світ крізь призму гендерної схеми і моделює свою поведінку відповідно до врахування дихотомії чоловічого і жіночого начал і в зв’язку з оц-інкою, яка нею надається цим началом. Завдяки гендерній схемі,

яка надає певного смислу поведінці, індивід інтегрує себе в систе-му культури суспільства, виконуючи певну гендерну функцію.

4.         В системі елементів гендерної культури суспільства гендерні

стереотипи і гендерні ролі існують в єдності і протилежності. Якщо

в гендерних стереотипах інформація про найкращий гендерний тип

особистості закріплюється у формі антитетичності, тобто як припис дотримуватись певної поведінки на противагу іншій (роби так,

а не інакше), то в гендерних ролях в суспільних приписах наголошується саме на тому, чого потрібно дотримуватись (роби саме

так). Чорно-біла забарвленість стереотипів робить їх не тільки

особливо діючими, але й консервативними у трансляції гендерних

схем із покоління в покоління. Гендерні ролі, на противагу гендерним стереотипам, несуть в собі новаційне начало. Гендерні ролі

як очікування суспільства тісно пов’язані з вимогами соціальноекономічної сфери, швидше за гендерні стереотипи схоплюють

суспільні трансформації і виявляються більш динамічними поріняно з гендерними стереотипами. Це протиріччя між гендерними

ролями та гендерними стереотипами згодом може перейти в

конфлікт, який на поверхні, в соціумі, виявляється напруженням

в тій чи іншій сфері (виникнення феміністичного руху, втрати від

невикористання можливостей особистостей та ін.). На рівні особистостей цей конфлікт виявляється дисгармонійністю у формуванні гендерної ідентичності. Цей конфлікт знімається за допомогою цілеспрямованих форм статеворольової соціалізації через виховання андрогінного типу особистості.

5.         Механізмом статеворольової соціалізації є ідентифікація

(від лат. identificare – ототожнювати). Через ідентифікацію індивід

в процесі статеворольвої соціалізації набуває гендерної ідентичності. Гендерна ідентичність – це усвідомлення особистістю своєї

належності до певної статі, переживання нею своєї позиції “Я” по

відношенню до певних еталонів маскулінності чи фемінності. Гендерна ідентичність формується поетапно, досягаючи зрілості у

підлітковому віці. Поза формуванням гендерної ідентичності не

може здійснитися повноцінна особистість як в психологічному, так

і в соціальному плані. Порушеннями гендерної ідентичності є кросгендерність і трассексуалізм.

Основні терміни та поняття

Стать, біологічна стать, психологічна стать, маскулінність, фемінність, гендер, статеворольова соціалізація, статева диференціа-ція, статевий диморфізм, статеворольове виховання, гендерна куль-тура суспільства, стадійність статеворольової соціалізації, гендерні норми, гендерні експектації, гендерні цінності, гендерні образи, ген-дерні стереотипи, гендерні ролі, тип репресивної гендерної культури, тип пермісивної культури, сексуальний розвиток, статевий розвиток, соціально-статевий контроль, гендерна ідеологія, гендерна політика, гендерні схеми, диференційне підсилення, диференційне наслідуван-ня, “скляна стеля”, фемінізм, сексизм, андрогінія, андрогінний ген-дерний тип особистості, ідентифікація, гендерна ідентичність особи-стості, зріла гендерна ідентичність, первинна гендерна ідентичність, кросгендерність, гендерна дисфорія, транссексуалізм.Warning: Unknown: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_c5256a28428f5120e8700a6cbfda03cb, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/nelvin/data/mod-tmp) in Unknown on line 0