Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Висновки : Соціальна психологія : Бібліотека для студентів

Висновки


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 

Загрузка...

1.         Теорія стадійності соціалізації особистості базується на ре-зультатах досліджень генетичної психології, особливий внесок в яку було зроблено видатним швейцарським психологом Жаном Піаже, зокрема його дослідженнями закономірностей розвитку інтелекту особистості.

2.         В психології існує три групи періодизації в залежності від критерію, на основі якого виділяється певний віковий період роз-витку людини: перша група – це періодизація за зовнішньою озна-кою; друга група – це періодизація, критерієм якої є якась одна ознака розвитку людини; третя група – це періодизація за декіль-кома ознаками розвитку.

Прикладом першої групи є періодизація В. Штерна, згідно з якою онтогенез повторює у згорнутому вигляді філогенез. При-кладом другої групи є психоаналітична теорія З. Фрейда, де в основу стадій розвитку особистості покладено такий критерій, як зміна дитячої сексуальності. Прикладом третьої групи періодизації є теорія Л.С.Виготського.

3.         Вітчизняна психологія в питанні розвитку особистості спи-рається здебільшого на культурно-історичну теорію Л.С.Виготсь-кого. Його теорія стадійності процесу розвитку особистості ґрун-тується на віковій періодизації, в основу якої покладено три озна-ки: ситуація розвитку, провідна діяльність і вікове новоутворен-ня. Згідно з цією теорією, стадії соціалізації характеризуються віко-вими новоутвореннями, а джерелом розвитку є соціальне середо-вище. Л.С.Виготський вводить поняття “соціальна ситуація роз-витку” – специфічне для кожного віку відношення між дитиною і соціальним середовищем. Саме “соціальна ситуація розвитку” є основним фактором соціалізації особистості. Теорія стадійності психічного розвитку знайшла подальший розвиток у Д.Б.Елькон-іна, Д.І.Фельдштейна та ін.

4.         На основі узагальнення досліджень, які здійснено в галузі віко-вої періодизації психічного розвитку, можна виділити деякі положен-ня, що розкривають основні моменти стадійності процесу соціалізації:

а)         специфіка окремих вікових етапів визначається своєрідністю автокорелятивних зв’язків елементів особистісної системи, зростанням зовнішніх детермінант розвитку;

б)         кількісні зміни, що відбуваються в особистісній системі, у

співвідношенні її детермінант ведуть до утворення суперечностей. Внутрішні суперечності з’являються поступово в результаті

кількісних змін в структурі особистості. Суперечність загострюється до конфлікту, який потребує розв’язання через швидкі,

глибокі зміни якісного стану. Незначні кількісні зміни в структурі особистості на кінцевому етапі дають якісний стрибок у розвитку. Нові, зріліші структури позбавляються зайвих елементів,

з’являються новоутворення, розв’язується суперечність.

Стадійність процесу соціалізації виявляється у такій закономірності розвитку особистості, як нерівномірність, хвилеподібність цього процесу. Відносно стабільні періоди змінюються швидкими, революційними;

в)         кожен віковий етап розвитку людини характеризується появою специфічних новоутворень, які знаменують перехід до іншої

системи цінностей. Останнє пов’язано з перебудовою психіки, зміною соціальної позиції. На поверхні це виявляється в різних відхиленнях поведінки, в її непередбачуваності, що свідчить про критичний стан особистості. В психології такий стан називаєть-ся критичним періодом життєдіяльності людини.

5.         Поняття “критичний період” розвитку людини має декіль-ка значень: як етап розвитку, який пов’язано з переходом від од-ного вікового стану до іншого, як якісний стрибок, який пов’яза-но з появою вікових новоутворень.

6.         Говорячи про той критичний період в розвитку особистості, який пов’язано з переходом від одного вікового етапу до іншого і який переживає кожна людина, потрібно зазначити, що цей пер-іод може ускладнюватись кризою. Інакше кажучи, критичний період може протікати по-різному. Він може протікати нормаль-но як необхідна передумова входження в наступну вікову стадію розвитку. Адекватна переоцінка цінностей, яка відбувається в цьому періоді, створює сприятливі можливості для розвитку осо-бистості на іншій віковій стадії. В іншому випадку критичний період може протікати як анормальна криза, яка руйнує адаптивні можливості людини. Подолання такого кризового стану потре-бує допомоги з боку психолога-консультанта. Анормальна криза може бути й не пов’язаною із завершенням певної вікової стадії.

7.         Оскільки розв’язання кризи значною мірою залежить від особливостей самої особистості, зокрема, особливостей її вікової стадії, то проблема розв’язання людиною критичного стану тісно пов’язана з питанням психологічного віку людини.

Основні терміни та поняття

Адаптація, акомодація, анімізм, артифікалізм, анальна ста-дія сексуального розвитку, анормальна криза, асиміляція, вікова періодизація, вікове новоутворення, генетичний, генетична пси-хологія, генітальна стадія сексуального розвитку, дискретність розвитку, децентрація, інволюція, конструкція, критерії класиф-ікації вікової періодизації, культурно-історична теорія, криза но-вонародженості, криза трьох років, криза семи років, криза пу-бертатного періоду, криза сімнадцяти років, критичний період

розвитку, кризовий стан, латентна стадія сексуального розвит-ку, “метаморфози” дитячого розвитку, нерівномірність розвитку, нормальна криза розвитку, оральна стадія сексуального розвит-ку, оптимальний період розвитку, об’єктивність, партиціпація, пубертатний період, психологічний вік, реалізм, реалістична по-зиція дитини, реципрокність, релятивізм, релятивне мислення, рольова гра, соціальна ситуація розвитку, сензитивний період, сенсомоторні структури, стадія формальної логіки, структури конкретних операцій, схема дій, суспільний предмет, суспільний дорослий, стадійність розвитку, тарнсформація, феномен “збере-ження”, феномен егоцентричної мови, фалічна стадія сексуаль-ного розвитку, циклічність розвитку, еволюція, егоцентризм.