Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ВСТУП : Соціальна психологія : Бібліотека для студентів

ВСТУП


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 

Загрузка...

Соціальна психологія, як і інші науки,– це пошуки відповідей на запитання, які задає суспільство самому собі. Суспільство ста-вить собі, і тим самим науці задачі, які мають життєво важливе прак-тичне значення. Тому проблема розвитку науки – це в першу чергу, розвиток її здатності давати відповіді на практичні соціально зна-чущі запитання.

Соціальна психологія стала самостійною наукою відносно недав-но, на початку ХХ сторіччя. В Україні десять-п’ятнадцять років на-зад курс соціальної психології майже ніде не читався, а серед науко-вих дослідників лише декілька десятків могли назвати себе соціаль-ними психологами. Сьогодні соціальна психологія є однією з тих дис-циплін, що динамічно розвиваються. Динаміка її розвитку у нас і на Заході є вражаючою. Якщо глянути на загальний обсяг наукової про-15

Соціальна психологія

дукції, то виявляється, що 90 % соціально-психологічних досліджень в світі здійснено за останні 50 років. Півстоліття тому кількість дип-ломованих спеціалістів налічувала сотні, а тепер – сотні тисяч/

На сьогодні наукові, академічні дослідження проводяться де-сятками тисяч фахівців (біля 50 тис.), ще близько 200 тисяч – практикуючими психологами. Змінюється географія досліджень. Ще в 60-ті роки соціальна психологія практично була американсь-кою наукою. Зараз ситуація змінилась. Говорять вже про три аре-али розвитку соціальної психології: США, Європа і, так звана, третя соціальна психологія, яка розвивається в Азії, Африці і Ла-тинській Америці. Вже біля 100 тис. спеціалістів – соціальних психологів працює поза США. У всьому світі зростає попит на соціальних психологів. Багато хто називає соціальну психологію головною наукою ХХІ століття.

Ця динаміка пов’язана з динамікою і закономірностями сус-пільства, з його потребами. Бурхливі соціально-економічні зміни су-часного суспільства сприяють зростанню вимог як до осмислення подій з точки зору соціальної психології, так і до діяльності спе-ціалістів, яким в першу чергу потрібні знання з соціальної психології.

Соціальна психологія, яка зародилась на межі психології і соціології, є наукою про такі явища суспільства, які не можуть бути дослідженими без допомоги об’єднання цих двох наукових підходів: соціологічного та психологічного, адже соціальні зако-номірності проявляються через діяльність людей з їх психічни-ми властивостями. Тому будь-яке суспільне явище має свій „пси-хологічний” контекст.

Загалом, соціальна психологія – це наука про взаємозв’язок соціального і психологічного, їхню взаємодію та взаємозалежність, про соціально-психологічні явища, які виникають у процесі соціаль-ної взаємодії і характеризують індивіда і групу, про масову свідомість та масову поведінку людей. Розвиток соціальної психології – це, перш за все, розвиток її здатності давати практичні відповіді на такі актуально життєво важливі задачі: як і чому соціальне (суспільство, організація, група) впливає на особистість; яким чином особистість, її діяльність впливають на функціонування групи; як функціонує

Вступ

соціально-психологічна реальність, яка виникає в процесі такого взаємозв’язку. Потреба у соціально-психологічних знаннях в сучас-них умовах стає першочерговою потребою людства.

Професійна підготовка сучасного спеціаліста-психолога потре-бує поглиблене оволодіння студентами соціально-психологічними знаннями. Виток багатьох проблем, з якими стикається сучасне сус-пільство, мають підґрунтя в особливостях взаємодії між особистістю і суспільством. Тому актуальною задачею підготовки спеціалістів не тільки з психології, але й з інших галузей, які пов’язані з життям лю-дини, є поглиблення знань про „людину живу” (Homo vivens), яка існує в багатомірному життєвому середовищі. Жива людина будує свій життєвий світ у просторі власних життєвих координат, одночас-но перебуваючи в багатомірній суспільній реальності.

Оволодіння знаннями соціальної психології дає можливість осмислювати сучасну різноманітність системи людських стосунків, знаходити адекватні способи вирішення питань, що виникають в комунікативній, підприємницькій, організаторській сфері міжосо-бистісних і міжгрупових взаємодій.

Соціальна психологія включає в себе такі розділи як соціальну психологію особистості, соціально-психологічну характеристику спілкування, соціальну психологію малих груп, соціальну психоло-гію великих груп, соціальну психологію масових рухів.

В навчальному курсі висвітлюються різні напрямки та школи соціально-психологічної думки, які спрямовують сучасну соціаль-но-психологічну теорію та практику соціальної реальності.

Запропонований підручник спрямовано на формування у прак-тичних психологів необхідної теоретичної бази для виконання функції психолога-практика у соціальній сфері: системі освіти, ви-робництві, управлінні, в малих і великих групах та ін. Він також має на меті розширення професійної ерудиції, кругозору, вироблення наукового світогляду, оволодіння глибокими знаннями про законо-мірності і механізми виникнення, функціонування і прояву соціаль-но-психологічної реальності, що складається в процесі особистіс-них взаємодій, оволодіння студентами навичками основних мето-дик соціально-психологічних досліджень.