Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Соціокультурна теорія особистості Хорні : Соціальна психологія : Бібліотека для студентів

Соціокультурна теорія особистості Хорні


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 

Загрузка...

Карен Хорні (1885-1952), як і інші неофрейдисти, дотримува-лась основних принципів психоаналітичного напрямку, але вважа-ла, що психоаналіз повинен спиратись на більш широку соціокуль-турну орієнтацію. У створенній нею соціокультурної теорії особис-тості вирішальними стали такі моменти: 1) Хорні відкинула погля-ди Фрейда на головну визначальну роль фізичної анатомії в обу-мовленні психофізичних відмінностей між чоловіками і жінками; 2) завдяки обміну думками з такими провідними спеціалістами-культурологами як Маргарет Мід, Еріх Фромм і Гаррі Стєк Саллі-вен, у Хорні зміцнилась впевненість в тім, що соціокультурні умови здійснюють глибокий вплив на розвиток і функціонування індиві-дуума; 3) клінічні спостереження, які Хорні проводила в США і Європі, засвідчили у пацієнтів відмінності особистісної динаміки, що були обумовлені культурними факторами.

Хорні погоджувалась з Фрейдом в питанні про значення дитя-чих переживань для формування особистості. Однак Хорні відки-дала твердження Фрейда про вирішальну роль інстинктів. Вона не погоджувалась з тим, що сексуальна анатомія дитини диктує певну спрямованість подальшого розвитку особистості. Згідно з її переко-наннями, вирішальним фактором в розвиткові особистості є со-ціальні відносини між дитиною і батьками.

Згідно з Хорні, для дитинства характерними є дві потреби: потреба в задоволенні і потреба в безпеці. Задоволення охоплює всі основні біологічні нужди: в харчах, сні і т.ін. Головною потре-бою в розвиткові дитини є потреба в безпеці – бути бажаним, лю-бим, захищеним від ворожого світу. У задоволенні цієї потреби дитина повністю залежить від своїх батьків. Якщо батьки не за-довольняють потреби в безпеці, дуже імовірно патологічний роз-виток особистості. Багато моментів можуть фруструвати потре-би дитини в безпеці: нестійка, навіжена поведінка, насмішки, не-виконання обіцянок, занадто часте опікування, а також надання явної переваги її братам і сестрам. Однак основним результатом такого дурного поводження з боку батьків є розвиток у дитини установки базальної ворожості.

В цьому випадку дитина опиняється між двох вогнів: вона за-лежить від батьків і в той же час відчуває по відношенню до них почуття образи. Цей конфлікт приводить в дію такий захисний ме-ханізм, як витіснення. Витіснені почуття ворожості і образи вияв-ляються у всіх взаємовідносинах дитини з іншими людьми як те-пер, так і в майбутньому. В цьому випадку говорять, що у дитини виявляється базальна тривога.

Базальна тривога - інтенсивне і універсальне відчуття відсут-ності безпеки - одна з основних концепцій К. Хорні. 3 точки зору Хорні, базальна тривога у дитини веде до формування неврозу у дорослого. Щоб справитись з базальною тривогою, дитина змуше-на вдаватись до різних захисних стратегій. Хорні описала 10 таких стратегій, які отримали назву невротичних потреб. В своїй книзі “Наші внутрішні конфлікти” (1945) Хорні розділила список з деся-ти потреб на три основні категорії, кожна з яких являє собою стра-тегію оптимізації міжособистісних відносин з метою досягнення почуття безпеки в оточуючому світі.

К. Хорні створила свою теорію психології жінки як новий по-гляд на відмінності між чоловіками і жінками в контексті соціокуль-турних впливів. Хорні доводить, що соціальні системи з їх чолові-чим домінуванням постійно змушують жінок відчувати себе залеж-ними і неспроможними... Ідеї Хорні, в яких підкреслюється значен-ня культури і статевих ролей, добре узгоджуються з сучасним фе-міністським світоглядом.