Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Питання для обговорення та закріплення матеріалу : Соціальна психологія : Бібліотека для студентів

Питання для обговорення та закріплення матеріалу


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 

Загрузка...

1.         Чому не можна визначити точної дати народження соціаль-ної психології як самостійної науки?

2.         Як Ви розумієте те, що формування соціальної психо-логії є процесом?

3.         Які можна виділити стадії оформлення соціальної психо-логії як самостійної науки?

4.         Що означає формування соціальної психології як напрям-ку думки?

5.         Дайте характеристику періоду накопичення емпіричних да-них про соціально-психологічну реальність.

6.         Охарактеризуйте основні філософські джерела соціально-психологічних знань.

7.         Як ви можете пояснити те, що соціально-психологічні до-слідження в системі людинознавства насамперед з’являються у мо-вознавстві?

8.         Коли з’явився соціально-психологічний напрямок у психо-логії? Хто і які проблеми досліджував в цьому напрямку?

9.         Розкрийте сутність психологічного напрямку в соціології і його значення для формування соціальної психології.

10.       В чому полягає соціально-психологічна концепція Е. Дюркгейма?

11.       Яке значення мали ідеї Ч. Кулі для розвитку соціальної пси-хології? Розкрийте їх зміст.

12.       Яка відмінність соціально-психологічного знання як на-прямку думки від соціальної психології як системи знань?

13.       Який зміст Ви вкладаєте в розуміння того, що наука – це система знань?

14.       Якими параметрами характеризується соціальна психоло-гія як система знань?

15.       Які визначення предмета соціальної психології як науки Ви знаєте?

16.       Чому не існує одного-єдиного визначення предмета соціаль-ної психології? Чи може бути тільки одне визначення предмета науки?

17.       Назвіть основні проблеми, які існують у визначенні пред-мета соціальної психології як науки?

18.       Як визначається психологічний аспект “соціального” різни-ми вченими?

19.       Які дискусії з приводу визначення предмету соціальної пси-хології відбувались у вітчизняній науці?

20.       Як Ви розумієте визначення соціальної психології як на-уки з подвійним предметом?

21.       Дайте характеристику підрозділам соціальної психології за визначенням С. Московічі (таксономічна, диференційна, системна).

22.       Охарактеризуйте сучасний етап розвитку соціальної пси-хології з точки зору диференціації її на прикладні галузі.

23.       Як Ви розумієте значення сучасної соціальної психології як мислительної парадигми людинознавства?

24.       Дайте визначення поняттю “методологія”, співставте його з поняттями “метод”, “науковий метод”.

25.       Що означає методологічний підхід у науковому дослідженні? Чи може бути декілька методологічних підходів? Які Ви знаєте мето-дологічні підходи у дослідженні соціально-психологічних явищ?

26.       Що таке метод наукового дослідження? Які методи дослід-ження існують в соціальній психології?

27.       Назвіть основні методи емпіричного дослідження. Якому з них Ви віддаєте перевагу?

28.       Охарактеризуйте метод спостереження, обгрунтуйте його значення для досліджень соціально-психологічних явищ.

29.       Покажіть внесок вітчизняної психології у розробку метода спостереження.

30.       В чому особливості спеціалізованих соціально-психоло-гічних методів?

31.       В чому сутність соціально-психологічного експерименту?

32.       Наведіть приклади класичних соціально- психологічних експе-риментів. Визначте їх внесок у розвиток соціально-психологічної науки.

33.       Які види соціально-психологічних експериментів Вам відомі?

34.       В чому сутність методу соціометричних вимірювань? В яких напрямках сучасних наукових досліджень він застосовується?

35.       Що таке контент-аналіз? В яких галузях соціальної психо-логії цей метод має перевагу над іншими?