Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Висновки : Соціальна психологія : Бібліотека для студентів

Висновки


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 

Загрузка...

1.         Становлення соціальної психології як науки – це багатоманітний тривалий процес, який характеризується особливостями

стадій його протікання і періодів, в які відбувався. Можна визначити такі стадії оформлення соціальної психології як науки:

– формування соціальної психології як напрямку думки; – формування соціальної психології як системи знань; – стадія диференціації прикладних розділів, перетворення соціаль-ної психології у загальну теорію і методологічну основу людинознавства.

2.         Формування соціальної психології як напрямку думки

здійснювалось на основі таких передумов: накопичення емпіричних

даних на основі досвіду практичної діяльності людей; філософські

роботи, в яких досліджувались соціально-психологічні питання;

дослідження соціально-психологічних проблем у людинознавстві;

становлення соціально-психологічного напрямку в психології; виникнення психологічного напрямку в соціології.

Соціально-психологічний напрямок в психології і психологіч-ний напрямок в соціології є основними джерелами соціальної пси-хології як науки, яка виникла на стику психології і соціології.

3.         Етап формування соціальної психології як самостійної науки передбачає визначення статусу соціальної психології в системі інших наук; визначення предмету дослідження; формування системи кате-горій як інструментального апарату; визначення спеціальних методів дослідження, а також експериментальної і фактологічної бази науки.

4.         Існують різні визначення предмета соціальної психології. Ос-кільки предметом соціальної психології є соціально-психологічна реальність, яка складається у процесі її суб’єктивного відображен-ня людиною, то цей предмет не може бути чимось сталим. В залеж-ності від ступеня розвитку дослідження соціально-психологічних явищ змінювалось визначення предмету соціальної психології, відбувалось його уточнення.

5.         У дослідженні предмета соціальної психології є багато про-блем, однією з них є визначення того, що таке соціальне для со-ціальної психології. Існує декілька варіантів розуміння соціального у соціально-психологічній взаємодії. З цього приводу відбувались

дискусії, які тривають і досі. В результаті цих дискусій склалось визначення соціальної психології як науки з подвійним предметом (не два предмети, а подвійний предмет). З одного боку – психо-логічні властивості людини, які виявляються у взаємодії з іншими людьми, з другого боку – особливості соціально-психологічних про-цесів і феноменів, які породжують ці властивості. Такий погляд на предмет соціальної психології є консенсусним, що примирює як тих, хто, дотримуючись соціологічного підходу, розглядав соціальну психологію як науку про „масовидні явища психіки”, так і представ-ників психологічного підходу, які вважали предметом дослідження соціальної психології особистість. З точки зору цього консенсусно-го підходу, соціальну психологію потрібно розглядати як науку, що вивчає і масові психічні процеси, і стан особистості в групі.

6.         Поняття „методологія” застосовується в соціальній психології як

сукупність систематичних і логіко-послідовних методів пошуку знання.

Метод – це спосіб отримання фактів. Поняття метода як спо-собу означає те, що створюється певний набір операцій, завдяки яким можна отримати не будь-які, а наукові факти. Науковий факт має таку ознаку як можливість багатократного його повторення.

7.         Методи соціальної психології можна розглядати з точки зору

виділення таких груп: методи емпіричного дослідження і спеціалізовані соціально-психологічні методи. До емпіричних методів належать спостереження, опитування (інтерв’ю, анкетування та ін.),

бесіда, невербальна комунікація. До спеціалізованих соціально-психологічних методів належать соціально-психологічний експеримент,

метод соціометричних вимірювань, контент-аналіз та ін.

Основні терміни та поняття

Передумови соціальної психології, соціальна психологія як напря-мок думки, філософські джерела соціальної психології, соціально-пси-хологічний напрямок в психології, психологічний напрямок в соціо-логії, стадії формування соціальної психології, соціальна психологія як система знань. Предмет науки, об’єкт науки, предмет соціальної пси-хології, одиниця аналізу соціальної психології, психологічний аспект соціального, соціальність, подвійний предмет соціальної психології,

таксономічна соціальна психологія, диференційна соціальна психоло-гія, системна соціальна психологія, соціальна психологія як мислитель-на парадигма. Методологія, метод, науковий метод, методи емпірично-го дослідження, спостереження, опитування, інтерв’ю, анкетування, бесіда, спеціалізовані соціально-психологічні методи, соціально-пси-хологічний експеримент, незалежна змінна, залежна змінна, лабора-торний експеримент, природний експеримент, соціометрія, соціомет-ричний тест, соціограма, контент-аналіз, повідомлення.