Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Висновки : Соціальна психологія : Бібліотека для студентів

Висновки


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 

Загрузка...

1.         Поняття „групова динаміка” має такі значення:

– певний напрямок дослідження малих груп в соціальній психології (школа К. Левіна);

– певні методики, якими можна користуватитись у вивченні малих груп, більшість з яких розроблено в школі К. Левіна;

– „групова динаміка” на відміну від статики означає су-купність тих динамічних процесів, які одночасно відбуваються в групі в якусь одиницю часу і які знаменують собою рух групи від стадії до стадії, тобто її розвиток.

Динамічні процеси малої групи важливо розглядати з двох сторін: по-перше, з точки зору утворення малої групи, по-друге, з точки зору явищ групової життєдіяльності, які виникають в ситу-ації розвитку сумісної діяльності.

2.         Питання психологічних механізмів утворення малої групи досліджується в соціальній психології двома шляхами. Перший пе-редбачає аналіз механізму прийняття кожним членом групи уже існу-ючої групової ціннісно-нормативної системи. Ця проблема стосуєть-ся „підключення” до групи нового члена і передбачає дослідження феномена тиску групи на індивіда. Другий шлях передбачає аналіз процесу створення групових норм та цінностей за умови одночасно-го вступу в групу багатьох індивідів та наступне все більш повне прий-няття цих норм, сприйняття всіма членами групи групових цілей.

3.         Феномен групового тиску в соціальній психології отри-мав назву конформізму. Конформізм полягає не просто в тому, що індивід діє так само, як всі, але в тім, що він піддається впли-вові загальної дії, тобто він поводиться так, як це було б, коли б він був наодинці.

В соціальній психології виділяється два види впливу групи на індивіда: нормативний і інформаційний. Інформаційний вплив здійснюється в ситуації, коли людина прагне отримати деяку інфор-мацію, нестачу якої вона відчуває, для створення особистої стратегії поведінки. Коли потреба в такій інформації стає особливо гострою, поведінка інших буде цінним джерелом інформації.

Нормативний вплив – це вплив на особистість соціальних (гру-пових) норм в ситуації, коли вона змушена підпорядковуватись цим нормам, щоб бути прийнятою, а не відкинутою суспільством (групою).

Американськими соціальними психологами було здійснено ряд експериментів, в яких вивчались особливості і закономірності конформізму. Експерименти М. Шеріфа, С. Аша і С. Міліграма вва-жаються класичними. Існують чисельні модифікації методик про-ведення цих експериментів, проте суть їх залишається незмінною – це метод „підставної групи”.

4.         Теорія соціального поштовху досліджує характеристики групи і умови, за яких люди більш за все схильні підпорядковуватись

нормативному соціальному впливу. Згідно цієї теорії імовірність

того, що індивід стане звертати увагу на нормативний вплив, що

виходить від інших людей, залежить від трьох факторів:

– сили групи, тобто того, наскільки важливою для індивіда є дана група людей;

– безпосереднього впливу, тобто того, як близько у часі і просторі розташована до індивіда група, яка намагається впливати на нього;

– чисельності, тобто кількості людей, що входять в дану групу.

5.         Соціальний вплив на індивіда може здійснюватись не тільки

більшістю членів групи, але й меншістю. Вплив меншості розглядається в соціальній психології як інформаційний тиск, тобто як

такий вибір члена групи, що здійснюється на основі інформації, яку

він отримує не від більшості, а від меншості членів групи. Чисельна

меншість фактично може бути „більшістю”, якщо вона здатна нав’язати свої оцінки, думки, уявлення іншим членам групи.

В соціальній психології досліджуються умови, за яких меншість впливає на групу. Цими умовами є:

– послідовність у відстоюванні своєї позиції;

– упевненість в собі і в своїй позиції;

– наявність „відступників” з боку більшості.

6.         Важливою стороною проблеми формування і розвитку малої

групи є проблема групової згуртованості. Групова згуртованість –

це процес формування особливого типу зв’язків в групі, що дозволяють зовнішньо задану структуру перетворити в психологічну

спільноту, в системний психологічний організм, який функціонує

за своїми особливими законами.

Підходи до дослідження згуртованості у вітчизняній соціальній психології спираються на ідею про те, що головним інтегратором групи є сумісна діяльність її членів. Цей підхід найліпше представ-лено в „теорії діяльнісного опосередкування міжособистісних сто-сунків” О.В. Петровського.

Мала група, яка розглядається як вищий рівень розвитку групи, що характеризується високою згуртованістю, єдністю ціннісно-норма-тивної орієнтації, глибокою ідентифікацією і відповідальністю за резуль-тати сумісної групової діяльності, визначається поняттям „колектив”.

7.         Процеси інтеграції групи пов’язано з феноменом лідерства.

Поняття „лідерство” пов’язано з поняттям „керівництво”. На відміну

від лідера керівник колективу завжди виступає посередником соціального контролю і адміністративно-державної влади. Лідер – це

член групи, що добровільно приймає на себе значно більшу міру

відповідальності у досягненні групових цілей, ніж того вимагають

формальні приписи або загальноприйняті норми.

В соціальній психології існує декілька точок зору на природу і сутність лідерства. Одна з них – „теорія рис” – обґрунтовує вису-нення лідерів їх особистісними якостями. Інша – „ситуаційна тео-рія” – обґрунтовує ініціативну поведінку особистості потребами соціальної ситуації, що склалася.

Активне дослідження проблеми лідерства розпочалось після відомих експериментів К. Левіна, який вивчав „стиль лідерства” – систему прийомів впливу лідера на групу. К. Левін виділив такі стилі лідерства: авторитарний, демократичний і анархічний (лібераль-ний). Ця типологія стилів лідерства у вітчизняній соціальній пси-хології є найбільш поширеною.

8.         З проблемою лідерства і керівництва тісно пов’язано процес прийняття групою рішення. Теоретичною стороною проблеми

групового рішення є питання порівняльної цінності групових і

індивідуальних рішень. В дослідженні цього питання тривалий час панувала традиція розглядати групове рішення як таке, що прий-мається в результаті усереднення індивідуальних думок і суджень її членів. Цей процес усереднення групових рішень було названо процесом нормалізації групи. Подальше дослідження цього про-цесу виявило цікаві феномени, які засвідчили, що групове рішен-ня не можна трактувати так спрощено. В 70-х рр. ХХ ст. було опи-сано феномен, який отримав назву „групомислення”.

Групомислення погіршує якість прийняття рішення до межі набагато нижчої за усереднене. Феномен групомислення виникає тоді, коли збереження єдності і солідарності групи вважається чле-нами групи більш важливим, ніж реалістичний погляд на речі.

Дослідження процесу прийняття групового рішення виявило також феномен групової поляризації, який полягає в тім, що в про-цесі виробітки значущого для групи рішення відбувається своєрід-на екстремізація групової думки: вона тяжіє до крайніх значень, а кількість середніх, проміжних рішень скорочується.

Окремим випадком групової поляризації є феномен зрушення до ризику, який виявляється в тому, що загальноприйняте групове рішення виявляється більш ризикованим порівняно з усередненим.

9. Проблеми прийняття групових рішень пов’язано з розроб-кою технологій прийняття ефективних рішень. Найбільш дослі-дженою є техніка проведення дискусій, яка відбувається перед прий-няттям групового рішення. Із найбільш поширених форм дискусії є „нарада”, „брейнстормінг”, метод сінектики та ін.

Основні терміни та поняття.

Групова динаміка, школа „групової динаміки”, методи гру-пової динаміки, конформізм, конформна поведінка, груповий тиск, інформаційний вплив, нормативний вплив, автокінетич-ний ефект, особисте прийняття, публічна поступка, соціальні норми, рівень конформності поведінки, теорія соціального по-штовху, фактор чисельності групи, фактор сили групи, фактор безпосереднього впливу групи, метааналіз, „підставна група”, феномен соціальної підтримки, групова меншість, групова

більшість, відступники з боку більшості, групова згуртованість, групова сумісність, стратометрична концепція групової актив-ності, теорія діяльнісного опосередкування міжособистісних стосунків в групі, ЦОЄ, колектив, лідерство, керівництво, уп-равління, теорія рис, ситуаційна теорія лідерства, орієнтований на задачу лідер, орієнтований на взаємовідносини, стилі лідер-ства, авторитарний стиль, демократичний стиль, ліберальний стиль, групове рішення, процес нормалізації рішення, руйнуван-ня процесу прийняття групового рішення, групомислення, фе-номен групової поляризації, феномен зрушення до ризику, тех-ніки прийняття групового рішення.