Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Лідерство і керівництво в малих групах : Соціальна психологія : Бібліотека для студентів

Лідерство і керівництво в малих групах


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 

Загрузка...

Проблема лідерства і керівництва – одна з кардинальних про-блем соціальної психології. Вона стосується не тільки питань інтег-рації групи, але й психологічно описує суб’єкта цієї інтеграції.

Лідерство (від англ leader – провідний, керівник) визначаєть-ся, по-перше, як провідне положення окремої особи соціальної гру-пи, класу, партії, держави, що зумовлене більш ефективними резуль-татами діяльності (економічної, спортивної та ін.), по-друге, як про-цеси внутрішньої самоорганізації і самоуправління групи, колекти-ву, що зумовлені індивідуальною ініціативою їх членів.

Поняття “лідер” пов’язано з поняттями “управління” і “керів-ництво”. На відміну від лідера керівник завжди виступає посеред-ником соціального контролю і адміністративно-державної влади. Лідер – це член групи, який добровільно взяв на себе значну міру відповідальності у досягненні групових цілей, ніж того вимагають формальні приписи або суспільні норми. Формальний лідер при-значається або вибирається, набуваючи таким чином офіційного статусу керівника. Неформальний лідер – це член групи, який найбільш повно в своїй поведінці відповідає груповим цінностям і нормам. Він веде групу, стимулюючи досягнення групових цілей і виявляючи при цьому більш високий рівень активності порівняно з іншими членами групи.

У вітчизняній соціальній психології визначені відмінності в змістові понять “лідер” і “керівник”. В.Д. Паригін відмічає такі відмінності:

– лідер покликаний здійснювати переважно регуляцію міжо-собистісних стосунків у групі, керівник здійснює регуляцію офі-ційних відносин;

– лідерство виникає за умов мікросередовища, керівництво – елемент макросередовища, воно пов’язане з усією системою сус-пільних відносин

– лідерство виникає стихійно, керівник або призначається, або обирається (процес підконтрольний соціальній системі);

– явище лідерства менш стабільне, залежить від настрою гру-пи, керівництво – більш стабільне;

– керівництво підлеглими порівняно з лідерством має визна-ченішу систему санкцій;

– процес прийняття рішення керівником значно складніший, він опосередкований обставинами, які не обов’язково мають вито-ки в цій групі, лідер приймає безпосередні рішення, які стосуються групової діяльності;

– сфера діяльності лідера – здебільшого мала група, де він є лідером; сфера дії керівника ширша, оскільки він репрезентує малу групу в більш широкій соціальній системі.

Однак лідер і керівник мають справу з однопорядковим типом проблем, а саме – вони повинні стимулювати групу, націлювати її на вирішення певних задач. В психологічних характеристиках їх діяль-ності є багато спільних рис. Однак, лідерство – це чисто психологіч-на характеристика поведінки окремих членів групи. Керівництво у більшості є соціальною характеристикою відносин в групі, перш за все з точки зору розподілу ролей управління і підпорядкування.

Щоб вивчити психологічний зміст діяльності керівника, можна використати знання механізму лідерства, але одне знання цього ме-ханізму не дасть повної характеристики діяльності керівника. По-слідовність в аналізі даної проблеми може бути такою: спочатку ви-явлення загальних характеристик механізму лідерства, а потім інтер-претація цього механізму в рамках конкретної діяльності керівника.

Теорії сутності і виникнення лідерства

Як і керівництво, лідерство стало об’єктом дослідження на по-чатку 20 ст., коли почав виявлятись інтерес до управління як науки. Ранні дослідження мали на меті виявити загальні властивості або особистісні характеристики ефективних керівників. Однією з ранніх теорій є “теорія рис” (особистісна теорія лідерства). Згідно з цією теорією лідером може бути лише така людина, яка має певний набір особистісних якостей або сукупність певних психологічних рис. Різні автори намагались виділити необхідні для лідера риси або ха-рактеристики. На жаль, незважаючи на велику кількість проведе-них досліджень, вчені так і не дійшли єдиної думки про те, яким має бути набір якостей, необхідних лідеру.

В 1940 р американський дослідник К. Берд склав список із 79 рис, що визначались дослідниками як “лідерські”. Серед них фігуру-вали – ініціативність, комунікативність, почуття гумору, ентузіазм, впевненість, доброзичливість. Пізніше Р. Стокділл добавив ще пильність, популярність, красномовність. Але жодна з рис не посіда-ла надійного місця в переліках: 65 % названих рис були згадані один раз, 20 % – двічі і лише 5 % – чотири рази. Незважаючи на це, взає-мозв’язок між конкретними особистісними характеристиками і лідер-ством має місце. Наприклад, лідери виділяються більш високим інте-лектом порівняно з нелідером. Вони мають більше прагнення до вла-ди, краще соціально підготовлені, виявляють більшу гнучкість і здатність до адаптації. Однак можна сказати, що сильних взаємозв’-язків не існує. Виявилось, що дуже мало особистісних характеристик корелює з лідерською ефективністю, і знайдений взаємозв’язок вия-вився доволі слабким. Тим не менше теорія рис має право на існуван-ня. Дослідження найбільш типових рис окремих груп і їх лідерів, а також властивостей особистості, які складають структуру задатків, здібностей, схильностей до тієї чи іншої діяльності, до досягнення успіху в ній, повинно проводитись, і в цьому напрямку є певні успіхи.

Ангілійські соціальні психологи Пітер Сміт і Монір Тейеб (1989) виявили, що найбільш ефективні керівники нижчої ланки у вугільній промисловості, банківській справі і державній адміністрації показують високі результати по двом тестам – цільового і соціального лідерства. Вони виявляють енергійну турботливість у ході роботи і емпатійні по відношенню до підлеглих. Дослідженнями також виявлено, що для ба-гатьох ефективних лідерів груп характерна поведінка, що підтримує вплив меншості. Лідери часто наділені харизмою впевненості, яка по-роджує підтримку з боку їх прихильників. Для харизматичного лідера є типовими уявлення про бажане становище справ, здатність повідом-ляти про це оточуючим простою і ясною мовою, достатній запас опти-мізму і віри в своїх людей, щоб надихати їх. Особистісні тести часто виявляють у ефективних лідерів незвичайність, енергійність, добро-совісність, емоційну стійкість і впевненість в собі.

За Максвеллом, потенційний лідер повинен мати позити вне спри й-няття, служи ти загальним інтересам, мати потенціал росту, бути послідов-ним, відданим справі, гнучким, порядним, мати широкий кругозір, дот-590

римуватись дисципліни і виявляти вдячність організації та її людям. В іншому місті згадуються такі риси: характер, вплив, позитивне сприй-няття, вміння працювати з людьми, природна о бдарованість. Досвід, впев-неність, самодисципліна, високий рівень суб’єктивного контролю, вміння спілкуватись з людьми, незадоволеність існуючим порядком речей.

Американські дослідники О. Крегер і Дж. Тьюсон, спираючись на типологію особистостей за “Індикатором типів Майерс – Бріггс”, використовуючи також класифікацію К. Юнга, в результаті десяти-річного збору інформації про типологію вищих керівників, вияви-ли, що на вищих посадах 90 % складають представники типу “мис-лителі–вирішуючі”. Проте, керуючись одним з основних положень соціальної психології про значення соціальної ситуації в поведінці людини, розглядати ефективність лідера, враховуючи тільки риси особистості, недостатньо. Потрібно враховувати також соціальну ситуацію. Існує декілька теорій лідерства, які фіксують увагу одно-часно на особистісних властивостях лідера, а також ситуації, в якій він діє. Це ситуаційні теорії лідерства, згідно з якими лідерство тлумачиться як продукт певної ситуації. Теорія рис не відкидаєть-ся повністю, але стверджується, що в основному лідерство – про-дукт ситуації. В різних конкретних ситуаціях групового життя зви-чайно виділяються окремі члени групи, які мають перевагу над інши-ми хоча б за однією рисою, а оскільк и сам е вона є необхідною в даній ситуації, людина стає лідером.

Найбільш відомою з теорій такого роду є ситуаційна теорія лідер-ства Фреда Фідлера (1967, 1978), яка стверджує, що ефективність лідера залежить від того, наскільки даний лідер орієнтований на задачу або на взаємовідносини, а також від того, якою мірою лідер контролює гру-пу і реалізує свій вплив на неї. Перше положення теорії Фідлера поля-гає в тім, що лідерів можна поділити на два типи: орієнтованих на зада-чу і орієнтованих на взаємовідносини. Лідер, орієнтований на задачу, більше занепокоєний тим, щоб робота була виконаною як слід, ніж взає-мовідносинами між робітниками і почуттями робітників. Лідер, орієн-тований на взаємовідносини, в першу чергу цікавиться тим, які почут-тя і взаємостосунки виникають в середовищі робітників. Наріжний камінь ситуаційної теорії Фідлера – це ствердження, що жоден з цих двох типів лідера не є більш ефективним, ніж інший поза обставинами.

Все залежить від характеру ситуації, а саме від того, якими є ступінь контролю лідера і його впливу серед членів групи. В ситуації “високо-го контролю” у лідера існують чудові міжособистісні відносини з підлег-лими, його положення в групі однозначно сприймається як впливове і панівне, а робота, яку виконує група, добре структурована і чітко виз-начена. В ситуації “низького контролю” має місце зворотнє – у лідера погані взаємовідносини з підлеглими, і робота, яку повинна виконува-ти група, визначена нечітко.

Лідери, що орієнтовані на задачу, є найбільш ефективними в ситу-аціях або з дуже високим, або з дуже низьким контролем. У випадку дуже високого контролю люди задоволе ні і ща сли ві, все йде рівно , і нем ає потреби хвилюватись про почуття підлеглих або їх взаємостосунки. Тут лідер, що звертає увагу тільки на виконання задачі, отримує найкращі результати. Коли контроль ситуації дуже низький, лідеру, який орієн-тований на задачу, краще вдається організувати ситуацію і внести хоча б якийсь порядок в заплутану і невизначену робочу обстановку. Однак в ситуаціях середнього ступеня контролю найбільш ефективними є ліде-ри, що орієнтовані на взаємовідносини. В цьому випадку робочий ме-ханізм працює добре, але все ж потрібно приділяти деяку увагу “непо-ладкам”, які виникають через погані взаємовідносини. Лідер, який зда-тен уладнати ці жорстокості, діє в такій ситуації найбільш успішно. Си-туаційна теорія Фідлера пройшла утішну перевірку на чисельних гру-пах лідерів, включаючи директорів підприємств, адміністраторів ко-леджів, армійських командирів, начальників поштових відділень та ін.