Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Питання для обговорення та закріплення матеріалу : Соціальна психологія : Бібліотека для студентів

Питання для обговорення та закріплення матеріалу


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 

Загрузка...

1.         Співвіднесіть поняття “соціальна група” і “мала група”.

2.         Дайте визначення поняттю “мала соціальна група”.

3.         Укажіть причини, з яких мала група стала фокусом інтере-су соціальної психології у ХХ столітті.

4.         Визначте головні підходи до вивчення малих соціальних груп у соціальній психології.

5.         В якому значенні вживається поняття “соціометрія”? Дай-те характеристику соціометрії як теорії малих груп.

6.         Наведіть приклади використання на практиці соціатрії. Чим відрізняється психодрама від соціодрами?

7.         Дайте характеристику мікросоціології Дж. Морено. Чи мож-лива в реальності “соціометрична революція”?

8.         Які ви знаєте соціометричні техніки? Для чого вони вико-ристовуються?

9.         Що таке соціально-психологічний клімат групи і як він ви-мірюється? Яке значення має соціально-психологічний клімат гру-пи для окремого індивіда?

10.       В чому сутність хоторнських експериментів? Хто їх прово-див і з якою метою?

11.       Яке основне наукове відкриття було зроблено в результаті проведення хоторнських експериментів?

12.       Хто є засновником теорії “людських стосунків”? Розкрий-те її основний зміст.

13.       В чому полягає протилежність “теорії людських стосунків” і тейлоризму? Аргументуйте свою відповідь.

14.       В чому полягають особливості вивчення малих груп шко-лою “групової динаміки” К. Левіна?

15.       Як ви розумієте поняття “психологічне поле”, “соціальне поле” і “соціальна поведінка”?

16.       Які ознаки взаємодії людей, що характерні для ситуації малої групи, виділяє А. Донцов?

17.       Дайте кількісну характеристику малої групи. Визначте їх нижню та верхню межі.

18.       Які вам відомі класифікації малих груп? Визначте ті з них, які є найбільш поширеними.

19.       Що таке первинна група? Покажіть її значення для життє-діяльності особистості. Чому первинні групи потрібно розглядати в єдності з вторинними?

20.       Яку функцію в суспільстві і життєдіяльності індивіда викону-ють формальні групи? Дайте визначення поняттю “формальна група”.

21.       Яке значення в життєдіяльності людини мають нефор-мальні групи? Дайте визначення поняттю “неформальна група”.

22.       Чому потрібно розглядати формальні і неформальні групи у взаємозв’язку? Аргументуйте свою відповідь.

23.       Що таке соціально-психологічний клімат групи? Яке зна-чення має цей феномен для соціально-психологічної науки і со-ціальної реальності?

24.       Дайте визначення поняттю “референтна група”. Які функції в системі “суспільство – особистість” виконує референтна група?

25.       Визначте сфери прикладних соціально-психологічних до-сліджень, де застосовується теорія референтних груп.