Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Розділ VІ.СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ СПІЛЬНОСТЕЙ І ГРУП : Соціальна психологія : Бібліотека для студентів

Розділ VІ.СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ СПІЛЬНОСТЕЙ І ГРУП


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 

Загрузка...

В нашому світі проживає біля 6 млрд окремих індивідів, які в процесі своєї життєдіяльності об’єднуються у певні групування, яких нараховується дуже багато, і всі вони різні. Існує біля 200 націо-нально-державних об’єднань, 4 млн громад у різних населених пун-ктах, 20 млн економічних організацій і сотні мільйонів інших фор-мальних і неформальних груп, чи це сім’я, збори мешканців або по-бачення закоханих. Іноді групи – це просто люди , які знаходяться поруч.

Як же ці групи впливають на своїх членів? Чи може один член групи впливати на інших, і якщо так, то яким чином це відбуваєть-ся і з якими наслідками? Проблема груп, в які об’єднуються люди в процесі своєї життєдіяльності, – це важливе питання не тільки со-ціальної психології, але й соціології. В соціальному аспекті групи виділяються і досліджуються з точки зору місця, яке вони займа-ють в системі суспільних відносин як ячейка цих відносин. Для со-ціально-психологічного підходу є характерним інший аспект дослі-дження груп. Група розглядається з точки зору значимості її для індивіда. Соціально-психологічний аналіз групи передбачає визна-513

чення таких її характеристик, які значимі для людини в психологіч-ному плані; визначення норм, цінностей та інших особливостей гру-пи, які формують і зумовлюють свідомість і поведінку людини.

Існування різних об’єднань, груп і їх вплив на психіку окремої людини – це об’єктивний результат історичного розвитку людської цивілізації. Вони об’єктивно існують незалежно від відношень пред-ставників тієї або іншої науки, яка досліджує ці об’єднання. Факт впливу цих об’єднань на індивідуума неоднаково усвідомлювався і оцінювався мислителями різних епох. Соціальна психологія тільки в останні півтора столітя приєдналась до наук, які мають свій спе-цифічний інтерес у вивченні людських спільнот і об’єднань.

Спілкування в контексті конкретної групи, особистісні зміни, що відбуваються під впливом соціального оточення, сама група як суб’єкт цілеспрямованої активності – це найбільш значимий зміст соціальної психології як наукової дисципліни з перших років її існу-вання. В окремі періоди розвитку психологічного знання соціальна психологія і групова психологія вважались синонімами. Так було в Росії на початку ХХ ст. (ідеї В.М. Бехтерєва, Л.С. Виготського), це також значною мірою властиво соціально-психологічним гілкам інтеракціонізма і біхевіоризма. Отже, проблема групи – центральна проблема соціальної психології