Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Питання для обговорення та закріплення матеріалу : Соціальна психологія : Бібліотека для студентів

Питання для обговорення та закріплення матеріалу


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 

Загрузка...

1.         В чому полягає відмінність вживання терміну “перцепція” в загальній психології і соціальній психології?

2.         Дайте визначення поняттю “соціальна перцепція”. Розкрий-те його зміст, покажіть багатофункціональність цього процесу.

3.         Який зміст Ви вкладаєте у вислів, що об’єкт соціальної пер-цепції є автором повідомлення, яке інтерпретується спостерігачем?

4.         Розшифруйте вислів: „“перцептивні гачки” є соціальним шифром об’єкта соціальної перцепції”.

5.         Що таке фізіогноміка? Назвіть видатних вчених, які при-четні до такого роду знань. Яке місце посідає фізіогноміка в теорії соціальної перцепції?

6.         Чому, на вашу думку, розвиток знань з фізіогноміки, фре-нології, хіромантії, графології, астрології загальмувався? Яке зна-чення ці сфери знань мають для розвитку психології індивідуаль-них відмінностей?

7.         Назвіть найбільш відомі Вам теорії типологій особистості. Покажіть їх зв’язок з дослідженнями зовнішніх ознак особистості.

8.         Що таке візуальна психодіагностика? Покажіть її практич-не значення. Чи використовуєте Ви в своїй практиці яку-небудь із технік візуальної психодіагностики?

9.         В зв’язку з чим виникає і в чому полягає проблема точності міжособистісної перцепції?

10.       Чи можна розвинути перцептивні здібності за допомогою тренінгу?

11.       Дайте визначення суб’єктові перцептивного процесу. Які його особливості впливають на адекватність сприйняття?

12.       Покажіть, як рівень культури суб’єкта впливає на його пер-цептивні здібності.

13.       Розкрийте значення вікових і статевих особливостей осо-бистості суб’єкта перцепції, які впливають на адекватність його сприйняття.

14.       Покажіть особливості процесу соціальної перцепції в ситуа-ції рольової взаємодії.

15.       Які ефекти сприйняття виникають в ситуації першого вра-ження про людину?

16.       Розкрийте сутність “ефекту ореолу” і покажіть фактори, що впливають на цей ефект.

17.       Дайте характеристику стереотипізації як ефекту міжособи-стісного сприйняття.

18.       Що таке “стереотип очікування”? Покажіть позитивні і не-гативні його сторони в ситуації педагогічного процесу.

19.       Дайте характеристику процесу соціальної перцепції в си-туації діалогічної взаємодії.

20.       Які Ви знаєте значення поняття “ідентифікація”? Що озна-чає “зрозуміти людину”?

21.       Визначте роль соціальної рефлексії у соціальній перцепції. Покажіть відмінності загальнопсихологічного поняття “рефлексія” і його соціально-психологічного тлумачення як соціальної рефлексії.

22.       Що таке каузальна атрибуція? Розкрийте зміст цього фе-номену.

23.       Які Ви знаєте способи каузальної атрибуції?

24.       В чому полягає фундаментальна помилка каузальної атрибуції?

25.       Визначте умови, що спричиняють фундаментальну помил-ку каузальної атрибуції.

26.       Покажіть, як досліджується в теоріях атрибуції проблема “спостерігач–учасник”.

Діагностика домінуючої перцептивної модальності (С. Єфремцева)

Інструкція. Відповідайте на питання, “згоден” чи “не згоден”. В опитувальнику обведіть кільцем номери тих запитань, на які Ви відповіли “згоден”.