Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Питання для обговорення та закріплення матеріалу : Соціальна психологія : Бібліотека для студентів

Питання для обговорення та закріплення матеріалу


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 

Загрузка...

1.         Співвіднесіть поняття “інтеракція”, “взаємодія”, “соціаль-на взаємодія”, “дія”, “діяльність”, “активність”, “комунікація”.

2.         Чи згодні Ви з визначенням соціальної взаємодії М. Вебе-ром як раціональної і орієнтованої на інших діяльності? Аргумен-туйте свою відповідь.

3.         Який внесок зроблено системно-структурною теорією Т. Парсонса у дослідження проблеми взаємодіяльності?

4.         Покажіть, як можна застосувати схему Р. Бейлза в прак-тиці роботи психолога.

5.         Яке місце у взаємодії займає контакт? Які види контактів вам відомі? Як ви розумієте термін “публічний ефект”?

6.         Дайте визначення взаємодії як організації діяльності. З яких елементів складається взаємодія як організація діяльності?

7.         Розкрийте механізм соціальної взаємодії. Покажіть в ньо-му значення потреби і мотивації індивіда.

8.         Дайте характеристику інтреакціоністському напрямку в психології. Яке місце в ньому посідає “символічний інтеракціонізм”?

9.         Дайте оцінку “символічному інтеракціонізму” з точки зору його місця і значення в сучасній соціально-психологічній науці.

10.       В якому аспекті досліджується взаємодія в транзактному аналізі? Розкрийте зміст цієї концепції.

11.       Як ви розумієте позиції “Дитини”, “Родителя” і “Доросло-го”, які визначено в концепції Е. Берна? Дайте оцінку стратегіям поведінки людини з точки зору цих позицій.

12.       Назвіть основні типи взаємодій з точки зору дихотоміч-ного підходу.

13.       Охарактеризуйте основні ознаки кооперації. Як ви розумі-єте поняття “енергія сукупного суб’єкту”?

14.       Дайте визначення соціально-психологічному конфлікту. Чи кожна об’єктивна суперечність перетворюється в конфлікт?

15.       Назвіть основні структурні компоненти конфлікту. Яке значення в ньому має формування суб’єктивного образу конфлі-ктної ситуації?

16.       Які викривлення об’єктивної ситуації конфлікту можливі у його суб’єктивному образі? Покажіть значення розкриття цих вик-ривлень для профілактики конфліктів.

17.       Назвіть стадії розвитку конфлікту. Розкрийте їх зміст.

18.       Які відомі вам можливості розв’язання конфлікту? Якому способу його розв’язання ви надаєте перевагу: через зняття інци-денту чи через конфронтацію до співробітництва?

19.       Дайте характеристику конструктивних і деструктивних конфліктів.

20.       Чи згодні ви з висловлюванням Д. Мейерса, що організації, в яких немає конфліктів, очевидно, приречені на згасання? Аргу-ментуйте свою відповідь.

21.       Що таке соціальні дилеми? Наведіть приклади.

22.       Яке значення мають лабораторні ігри з соціальних дилем для практики розв’язання конфліктів?

23.       Розкрийте зміст лабораторної гри “дилема в’язня”. Які ігри такого типу вам відомі?

24.       Покажіть, яку загальну сторону парадоксів людського жит-тя розкривають “трагедія громадських вигонів” і гра Д. Едні “Гайки”

25.       Які можливі вирішення соціальних дилем пропонуються соціальними психологами? Чому соціальні дилеми важко вирішу-ються у великих спільнотах?