Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Висновки : Соціальна психологія : Бібліотека для студентів

Висновки


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 

Загрузка...

1.         Інтерактивна (англ. interaction– взаємодія) сторона спілкування – це та його сторона, яка фіксує не тільки обмін інформацією,

але й організацію сумісних дій, що дозволяє реалізувати деяку загальну для партнерів ціль.

В соціальній психології існують різні концепції пояснення со-ціальної взаємодії. В зарубіжній науці найбільш поширеними є “теорії соціальної дії”, які описують структуру взаємодії. Вітчиз-няна соціальна психологія розглядає взаємодію через призму ак-тивності, діяльності особистості.

2.         Загальноприйнятим в соціальній психології є дослідження взаємодії у двох аспектах. Перший аспект – це розглядання взаємодії як

контакту двох або більше осіб, в результаті якого відбуваються взаємні

зміни їх поведінки, діяльності, стосунків, установок. Існують різні види

контактів: просторові, контакти зацікавленості, контакти обміну.

Другий аспект – це розглядання взаємодії як організації діяль-ності. В цьому аспекті взаємодія розглядається як такий процес, в якому відбувається взаємне зумовлювання індивідуальних дій, які пов’язані циклічною залежністю. Соціальна взаємодія як організа-ція діяльності між людьми складається з таких елементів: діюча осо-ба, потреба в активізації поведінки, ціль діяльності, метод діяльності, інша діюча особа, на яку спрямована дія, результат діяльності.

3.         З точки зору інтеракціонізму взаємодія може бути зрозумілою лише в контексті її соціальної ситуації. Саме соціальна ситуація як стійкий, історично сформований фрагмент соціального життя задає партнерам стиль поведінки, сприйняття себе й один одного. На думку інтеракціоністів, людина осягає світ через символічні значення. Опо-середкованість взаємодії символами та їх інтерпретацією складає ос-новну особливість людського спілкування. Ця ідея найбільш розвине-на у “символічному інтеракціонізмі”, який пов’язано з ім’ям Д.Г. Міда.

4.         Дослідження взаємодії з точки зору регулювання дій учасників через їх позиції, а також врахування характеру ситуацій і стилю взає-модії представлено в концепції Е. Берна “транзактний аналіз”. Взає-модія буде ефективною, якщо транзакції (одиниця спілкування, яка визначається позицією особистості, ситуацією і стратегією) співпа-дають. Кожна ситуація диктує свій стиль поведінки і дії, в кожному з

них людина по-різному “подає” себе, а якщо ця самоподача не є адек-ватною, то спілкування може перерватись. Якщо стиль сформовано на якійсь конкретній ситуації, а потім його механічно перенесено на іншу ситуацію, то, звичайно, успіх не може бути гарантовано.

5. Розрізняють два основних типи взаємодії: співробітництво і суперництво (конкуренція). Співробітництво передбачає взаємопо-в’язані дії індивідів, що спрямовані на досягнення загальних цілей зі взаємною вигодою для взаємодіючих сторін. Взаємодія на основі суперництва включає в себе спроби відсторонення, випередження або придушення суперника, який прагне до ідентичних цілей. Ці два типи взаємодій є полярними, супроводжуються протилежними по-чуттями, установками і орієнтаціями у взаємодіючих індивідів.

Конфлікт – це відкрите протистояння між членами взаємодії, яке виникає внаслідок взаємовиключних інтересів і позицій. Соц-іально-психологічний конфлікт з точки зору його структури вклю-чає: “об’єктивну конфліктну ситуацію”, “сторони конфлікту”, об’єкт конфлікту, “суб’єктивний образ конфліктної ситуації”.

7.         Існує два типи конфліктів: конструктивний і деструктивний. Деструктивний конфлікт переводить причини, що створили перешко-ду у взаємодії, на “особистості”. Конструктивний конфлікт виникає тоді, коли зіткнення стосується не особистісної несумісності, а вияв-лення різних точок зору на якусь проблему і способи її вирішення. В цьому випадку конфлікт сприяє формуванню більш глибокого розу-міння проблеми і сприяє становленню кооперативної взаємодії.

8.         Однією з причин конфліктів є соціальні дилеми, які поля-гають в тім, що індивідуально вигідні стратегії поведінки ведуть до колективного програшу. Для аналізу соціальних дилем в со-ціальній психології використовуються лабораторні ігри. Показу-ючи, яким чином позитивно мислячі люди попадають в пастку взає-мно деструктивних стратегій поведінки, вони одночасно демонст-рують парадокси людського життя, які підпадають під розряд “со-ціальних дилем”. Найбільш відомими є лабораторні ігри, що отри-мали назву “дилема в’язня” і “трагедія громадських вигонів”.

В соціальній психології розробляються техніки вирішення соціаль-них дилем. Зокрема, виявлено декілька способів забезпечення співробі-тництва: регулювання, зменшення розмірів групи, комунікація.

Основні терміни та поняття

Взаємодія, інтеракція, соціальна взаємодія, діяльність, дія, вчинок, активність, комунікація, контакт, просторовий контакт, контакт заці-кавленості, мотив, інтерес, контакт обміну, механізм взаємодії, потре-ба, ситуація, мотивація, інтеракціонізм, символічний інтеракціонізм, “дзеркальне “Я”, транзактний аналіз, транзакції, транзактний стимул, транзактна реакція, додаткова транзакція, перехресна транзакція, коо-перація, співробітництво, конкуренція, узгодженість, конфлікт, енер-гія сукупного суб’єкта взаємодії, об’єктивна конфліктна ситуація, інци-дент, сторони конфлікту, об’єкт конфлікту, суб’єктивний образ конф-ліктної ситуації, стадії розвитку конфлікту, розв’язання конфлікту, деструктивний конфлікт, конструктивний конфлікт, соціальні диле-ми, “дилема в’язня”, “трагедія громадських вигонів”, гра “Гайки”.