Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Висновки : Соціальна психологія : Бібліотека для студентів

Висновки


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 

Загрузка...

1.         В процесі спілкування здійснюється обмін інформацією. Ко-мунікація - це завжди взаємодія, тому лише в абстракції вона може розглядатись як самостійна інформаційна сторона міжособистіс-ного спілкування. В процесі спілкування обмін інформацією при-водить до її розвитку і змін, перетворення в загальне смислове поле партнерів. Виникнення загального інформаційно-смислового про-стору не забезпечує автоматично взаєморозуміння між партнера-ми, бо на комунікативний процес, його ефективність впливає цілий ряд специфічних психологічних механізмів і феноменів.

2.         Специфіка міжособистісної комунікації визначається актив-но-діяльнісною природою людини, яка складає цей процес, і поля-гає в наступному:

- кожний учасник комунікативного процесу передбачає в своє-му партнерові не об’єкт, а активного діяча і на цю його активність потрібно орієнтуватись аналізуючи його мотиви, цілі, установки. Специфіка міжособистісної комунікації полягає в тім, перш за все, що цей процес є інтерсуб’єктним процесом (S t» S).

– друга особливість міжособистісної комунікації полягає в тім, що в її процесі кожен з учасників отримує нову інформацію на ту, що ними посилається через прибавку нового смислу, який визна-чається значимістю інформації для учасників спілкування.

– третя особливість міжособистісної комунікації визначається тим, що характер обміну інформацією є ніщо інше як психологічний вплив однієї людини на іншу. Цей вплив здійснюється “семантично значущою інформацією”, яка може бути двох видів: спонукальною і констатуючою, і спрямовуватись як на окремого індивіда (аксіальна інформація), так і на багатьох реципієнтів (ретинальна інформація).

– четверта особливість міжособистісної комунікації полягає в тім, що цей процес відбуватиметься лише за умови єдиної системи кодування і декодування знаків. Спілкування відбувається завжди через посередництво знаків, значень і смислів. Ефективність спілку-вання визначається тим, чи знайдено спільний смисл значень і знаків. У спілкуванні смисл слова модифікується, уточнюється че-рез суб’єктивне ставлення людини до конкретних явищ. Єдина сис-тема значень, прийнята всіма учасниками комунікативного проце-су, визначається поняттям “тезаурус”.

– п’ята особливість міжособистісної комунікації визначається можливістю виникнення комунікативних бар’єрів як психологічних перепон різного походження, які реципієнт встановлює на шляху не-бажаної втомлюючої або небезпечної інформації. Ці бар’єри за своєю природою є соціально-психологічним явищем.

3.         Комунікативний процес в людському спілкуванні дуже багатий за своїми формами. В залежності від знакових систем, які використову-ються, можна виділити вербальну (знаковою системою є мова) і невер-бальну (використовуються різні немовні знакові системи) комунікації.

4.         Вербальна комунікація використовує усну і письмову мову. В останні декілька років, коли на зміну телефонним переговорам приходить електронна пошта, навички письмової мови стають дуже важливими. У відборі кандидатів на вакантні місця все більше ува-ги приділяється письмовій мові.

Усна мова залишається найбільш розповсюдженим способом комунікації. В усній мові потрібно звертати увагу на денотати і конотації.

5.         Невербальна комунікація має здатність не тільки підси-лювати або послаблювати вербальний вплив, але й виявити та-кий параметр комунікативного процесу як наміри його учасників. Головними формами невербальних знакових систем є: оптико-кінетична система знаків (жести, міміка, пантоміміка); пара-лінгвістична і екстралінгвістична система знаків; простір і час організації комунікативного процесу.

6.         Комунікативна компетентність відіграє значну роль у ефек-тивності спілкування. Комунікативну компетентність не можна вва-жати константною особистісною характеристикою і уявляти як зам-кнений індивідуальний досвід. Комунікативна компетентність по-в’язана здебільшого з відносинами, а не з індивідами, її зміни пов’я-зані не стільки зі змінами в знаннях і чуттєвому досвіді індивідів, скільки зі змінами самого суспільства.

7.         В соціальній психології розробляються різні техніки, стра-тегії і правила конструктивного спілкування. Особливості цих технік визначаються сферою їх застосування (ділове спілкування, дозвіль-не, неформальне та ін.), формою комунікації (аксіальна та ретиналь-на комунікації), типами інформації (спонукальна, констатуюча). У використанні цих технік закладено великий потенціал взаєморозу-міння між учасниками спілкування.

Основні терміни та поняття

Комунікація, комунікатор, зміст комунікації, засоби комуні-кації, аудиторія, ефекти комунікаційного впливу, реципієнт, зворот-ний зв’язок, міжособистісна комунікація, інтерсуб’єктний процес, семантично значуща інформація, спонукальна інформація, конста-туюча інформація, аксіальна комунікація, ретиальна комунікація, семантичний простір, знак, значення, смисл, тезаурус, комунікатив-ний бар’єр, моделі комунікації, комунікаційна мережа, низхідна ко-мунікація, висхідна комунікація, вікно Джогарі, вербальна комуні-кація, невербальна комунікація, денотати, конотації, кінесика, па-ралінгвістика, проксеміка, хронотопи, комунікативна компе-тентність, толерантність, техніки спілкування, стратегії спілкуван-ня, етикет у спілкуванні, техніка Франкліна, ассертивність.