Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Методологія та методи дослідження в соціальній психології : Соціальна психологія : Бібліотека для студентів

Методологія та методи дослідження в соціальній психології


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 

Загрузка...

Поняття “методологія” визначається як система принципів і способів організації і побудови теоретичної і практичної діяльності, а також як теорія про цю систему.

У вітчизняній науці, слідом за Г.М. Андрєєвою, більшість нау-ковців відмічають, що в сучасному науковому знанні терміном “ме-тодологія” визначаються три різних рівні наукового підходу.

1.         Загальна методологія – це певний загальний філософський підхід, загальний спосіб пізнання, який приймається дослідником. Загальна методологія формулює деякі найбільш загальні принци-пи, які свідомо або несвідомо застосовуються у дослідженнях.

2.         Спеціальна методологія – сукупність методологічних прин-ципів, які приймаються в даній галузі знання. Спеціальна методо-логія є реалізацією філософських принципів стосовно специфічно-го об’єкта дослідження. Цей спосіб пізнання є адаптованим для більш вузької сфери знання.

3.         Методологія – як сукупність конкретних методичних засобів дослідження, що здебільш позначається терміном “методика”. Кон-кретні методичні засоби порівняно з загальною та спеціальною ме-тодологією є більш автономними і можуть застосовуватись в одна-ковій формі в рамках різних методологічних орієнтацій. Конкретні методики, які застосовуються в теорії соціалізації, не є абсолютно незалежними від більш загальних методологій.

Значення цієї ієрархії методології для теорії соціалізації поля-гає в тім, щоб не допустити зведення всіх методологічних проблем тільки до третього значення цього поняття. Тобто, які б емпіричні або експериментальні методики не застосовувалися, вони не можуть

розглядатись ізольовано від загальної і спеціальної методології. Будь-який методологічний засіб: анкета, тест, соціометрія і т.ін. зав-жди застосовуються в певному методологічному “ключі”, за умов вирішення низки більш загальних питань дослідження.

В зарубіжній соціальній психології розрізняють методи в широ-кому розумінні – це сукупність систематичних і логіко-послідовних методів пошуку знання; та у вузькому значенні – як способи отри-мання фактів. В широкому розумінні поняття “методологія” викори-стовується як еквівалент поняття “науковий метод”, розуміючи, що однією єдиною методологією може бути методологія наукова.

Науковий метод дослідження вимагає дотримання прийнятих ка-нонів дослідження. Можна виокремити декілька моментів, які характе-ризують науковий підхід до будь-якої проблеми. По-перше, проблема повинна бути визначеною. Визначити проблему означає охарактеризу-вати її таким чином, щоб вона стала доступною для ретельного дослід-ження. По-друге, проблема повинна бути сформульованою таким чи-ном, щоб її можна було пов’язати з існуючою теорією і відомими емпі-ричними фактами. Наука – це не просто зібрання “сирих” фактів, вона складається з фактів, які повинні бути об’єднані і інтерпретовані у світлі теорії і накопичених знань. По-третє , повинна бути сформульованою гіпо-теза, яку потрібно перевірити. Гіпотеза повинна бути вираженою так, щоб вона пов’язувалась з основами прийнятих принципів. По-четверте, потрібно визначити процедури дослідження. По-п’яте, збираються і ана-лізуються факти, і згідно результатам аналізу підтверджуються або відки-даються гіпотези. По-шосте, у відповідності з новими результатами змінюються основи існуючого наукового знання.

Метод у вузькому розумінні – це спосіб отримання фактів. Роль фактів у науці визначається насамперед тим, що в результаті їх сис-тематизації вчені можуть сформулювати теорії, визначити законо-мірності і закони, за допомогою яких можуть пояснюватись певні явища. Задача дослідника – знайти для вирішення конкретних за-дач такий метод, завдяки якому можна було б систематизувати фак-ти адекватної реальності.

Поняття метода як способу означає те, що створюється пев-ний набір операцій, завдяки яким можна отримати не всякі, а нау-кові факти. Метод включає ряд процедур, що дозволяють повто-36

рити дослідження. Науковий факт має ціну лише тоді, коли його можна отримати багатократно, коли він має всезагальний вияв.

Соціальна психологія має багато методів отримання наукових фактів. Методи удосконалюються або повністю змінюються з ча-сом. Це пов’язано з розвитком суспільства і науки, боротьбою і співдружністю теорій, зміною парадигми. Багатоманітність методів отримання знань дає можливість отримати велику кількість мате-ріалу. Цей матеріал у систематизованій, узагальненій формі, пред-ставлений у вигляді законів, теорій, конструкцій складає фундамен-тальні знання, на яких основана наука.

Не дивлячись на те, що сучасна соціальна психологія має до-сить широкий арсенал методів, проблема їх класифікації залишаєть-ся актуальною. Методи соціальної психології можна розглядати з точки зору виділення груп: методи емпіричного дослідження і спе-ціалізовані соціально-психологічні методи.

Методи емпіричного дослідження

До цієї групи методів належать спостереження, опитування (інтерв’ю, анкетування), бесіда, невербальна комунікація.

Спостереження – це науково цілеспрямоване, організоване і пев-ним чином фіксоване сприйняття досліджуваного об’єкта. Метод спос-тереження було застосовано вперше в дитячій психології. Великий фак-тичний матеріал про розвиток дитини було зібрано батьками – відоми-ми психологами в результаті спостережень за розвитком власних дітей.

Н.А. Рибніков в роботі “Дитячі щоденники як матеріал з дитячої психології” (1946) дав історичний нарис цього методу вивчення дити-ни. Аналізуючи значення перших зарубіжних щоденників (Ч. Дарвін, 1877; В. Прейер, 1882), поява яких стала зворотним пунктом в розвит-ку дитячої психології, він писав про те, що російські психологи можуть претендувати на першість, оскільки А.С. Симонович уже в 1861 р. про-водила систематичні спостереження за мовним розвитком дитини від народження до 17 років. Тривале систематичне спостереження за од-нією і тією самою дитиною, щоденна регістрація поведінки, доскональне знання всієї історії розвитку дитини, близькість до дитини, хороший емоційний контакт з нею – все це позитивні моменти спостереження.

Однак, спостереження різних авторів проводились з різною метою і їх важко співставляти. В перших щоденниках була відсутня єдина техні-ка спостережень, а інтерпретація фактів була суб’єктивною.

М.Я. Басов вважає, що спостереження за дитиною повинен вести сам педагог, який навчає дітей в колективі, в який входить дитина. Він підкреслював значення природності і звичайності умов спостереження.

Факти, що отримані через спостереження, є дуже цінними. В. Штерн в результаті спостереження за розвитком своїх дочок, підготував два томи дослідження про розвиток мови. А.Н. Гвоздєв теж опубікував двотомну монографію про розвиток мови у дітей на основі спостережень за розвитком свого єдиного сина.

В 1925 році в Ленінграді під керівництвом Н.М. Щелованова була створена клініка нормального розвитку дитини, де спостеріга-ли за дитиною 24 години на добу, саме там були відкриті всі основні факти, які характеризують перший рік життя дитини. Відомо, що концепція розвитку сенсомоторного інтелекту була побудована Ж. Піаже на основі спостережень за трьома своїми дітьми. Тривале вивчення (протягом трьох років) підлітків одного класу дозволило Д.Б. Ельконіну і Т.В. Драгуновій дати психологічну характеристи-ку підліткового віку. Угорські психологи Л. Гараі і М. Кечкі, спос-терігаючи розвиток власних дітей, прослідкували, як відбувається диференціація соціальної позиції дитини в умовах сім’ї. В.С. Мухі-на вперше описала розвиток поведінки двох синів-близнюків.

Предметом соціально-психологічного спостереження є вер-бальні і невербальні акти поведінки окремої людини, групи або де-кількох груп в певному соціальному середовищі і ситуації.

Спостерігаються:

– мовні акти, їх зміст, послідовність, спрямованість, частота, тривалість, інтенсивність, експресивність, особливості лексики, гра-матики, фонетики, синхронізація;

– виразні рухи, експресія обличчя, очей, тіла, звуків;

– рух, пересування і нерухомі стани людей, дистанції між ними, швидкість і спрямованість руху, дотики;

– фізичний вплив: дотики, штовхани, удари, підтримка, сумісні зусилля, передача, відняття, затримка;

– сполучення перерахованих ознак.

Спостереження застосовується головним чином у дослід-женні малих груп і первинних колективів. Зі збільшенням числа спостережуваних об’єктів зменшується число вимірюваних ознак. Так, спостереження за натовпом обмежується регістрацією таких параметрів, як число зіткнень або їх наявність, рухи груп, осіб певної статі, колір одягу, напрямок і швидкість їх пересування, число тих, хто жестикулює, кричить, зміни сили шуму натовпу і т.ін. Таке спостереження може дати тільки загальну динаміку на-строю, комунікативної активності індивідів, їх груп.

Отже, метод спостереження має велике значення, але потрібно мати на увазі, що за його допомогою можна виявити лише “явища”, зовнішні ознаки предмета дослідження. Тому в соціально-психоло-гічних дослідженнях використовується комплекс методів.

Бесіда, інтерв’ю – це допоміжні методи розмови з індивідом, які застосовуються в особливих умовах. За їх допомоги визначають гостроту тих або інших соціальних проблем, соціальних ситуацій. В інтерв’ю є можливість прослідкувати за реакціями, ставленням до тих чи інших подій в умовах особливої довіри, які не можуть бути відображені, наприклад, у тестуванні.

Тестування – це операція, за допомогою якої можна виявити індивідуальні відмінності для визначення сфер, де людина може себе реалізувати. Тестування проводиться за допомогою тестів – завдань стандартної форми, за якими йдуть іспити. Існують складні мето-дики їх складання, перевірки на валідність (тобто мірність) і надійність (отримання однакових результатів у разі повторного ви-мірювання), достовірність і багато іншого.

З часу появи тестів – з початку ХХ ст. (А. Біне і Т. Сімон) – і до цих пір існує проблема вимірювання дійсних можливостей людини. Імовірно, вона вирішена з деякими огріхами, оскільки, з одного боку, авторами тесту є люди, що закладають в нього пи-тання з проблеми, яка їх цікавить, а з іншого, – при всьому ба-жанні виміряти те, що дане людині природою (генотип), навряд чи можливо. Людська натура занадто багата. Дослідник в більшій мірі вимірює те, що зумовлено середовищем (фенотип), а також основні психологічні характеристики. Тому тести, скоріше за все, вимірюють ступінь адаптивності.