Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Висновки : Соціальна психологія : Бібліотека для студентів

Висновки


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 

Загрузка...

1.         Спілкування – це універсальна реальність людського буття, яка породжується і підтримується різноманітними формами людських сто-сунків. В цій реальності формуються і розвиваються як різні види со-ціальних відносин, так і психологічні особливості окремої людини.

2.         У вітчизняній психології склалась традиція розглядати спілку-вання в зв’язку з діяльністю. Діяльність і спілкування розглядаються як сторони єдиного людського буття. В категорії “діяльність” розк-ривається “суб’єкт-об’єктна (предметна)” сторона, а в категорії “спілкування” – “суб’єкт-суб’єктна”. Через спілкування людське бут-тя виявляється як взаємодія, в якій дії людей, що спілкуються, об’єд-нані в одне ціле, яке набуває нових якостей порівняно з діями кожно-го окремого учасника. Поняття “сукупний суб’єкт” визначає те ціле, якісно нове, що виникає в результаті спілкування.

3.         Вивчаючи спілкування, дослідники виділяють його структуру. До визначення структури можна підходити по-різному, в залежності від аспекту, в якому розглядається спілкування. У вітчизняній літера-турі найбільш поширено два підходи до розглядання структури спілкування: виділення структурних компонентів з позиції розглядання

його зсередини, та виділення структурних складових на основі зумов-леності спілкування зовнішніми факторами. Прикладом першого підхо-ду є характеристика структури спілкування через виділення в ньому таких сторін, як комунікативна, інтерактивна, перцептивна. Прикла-дом другого підходу є виділення різних видів спілкування, зумовле-них сферою суспільних відносин, таких як міжособистісне, рольове, ритуальне, монологічне, діалогічне та ін.

4. Спілкування – явище поліфункціональне. В соціальній пси-хології аналізуються різні функції спілкування. Найбільш важли-вим є такі функції:

– Спілкування виконує в колективній діяльності людей кому-нікативно-зв’язуючу роль. Без взаємозв’язків між людьми не могла б відбуватись предметно-перетворююча діяльність, яка є умовою антропосоціогенезу і онтогенезу. Спілкування зв’язує індивіда зі всім людським родом, соціумом, групою. Без такого взаємозв’язку не могло б створитись суспільство, не може сформуватись осо-бистість. Особливе значення для розвитку особистості має спілку-вання на ранніх етапах онтогенезу, коли доросла людина вводить дитину в “світ людей”. Без спілкування з дорослим дитина не змог-ла б сформуватись в людину як соціальну істоту.

– Спілкування є найважливішою потребою людини, умовою її нор-мального існування. Постійна потреба в іншій людині є найважливішою в житті людини будь-якого віку. В сучасній психології існує поняття “психологічне підтвердження”, яке означає, що людину сприймають і оцінюють інші. Людина завжди відчуває потребу в оцінці її діяльності з боку іншої людини, щоб співвіднести цю оцінку з самооцінкою. Психо-логічне непідтвердження – це покарання, трагедія для особистості, яку важко перенести. Потреба в позитивно емоційному спілкуванні визна-чається поняттям афіліація. Генрі Мюррей, який ввів в психологію це поняття, вважав афіліацію основною потребою людини.

Афіліація пов’язана з соціальною підтримкою, тобто почуттям того, що тебе підтримують інші. Буферний ефект соціальної підтрим-ки полягає в тім, що людям більш важливою є не сама підтримка, а її відчуття. Явищем, протилежним до соціальної підтримки, є самотність, яка може мати негативні наслідки для здоров’я людини.

Афіліація – це потреба людини не в якихось нейтральних зв’яз-ках з іншими людьми, а в дружніх стосунках, в любові. Такі стосун-ки визначаються поняттям атракція. Серед умов виникнення ат-ракції найголовнішими є : просторова близькість, схожість устано-вок, спільні інтереси у проведенні вільного часу, а також такий фак-тор, як сильна невпевненість в собі, що спонукає індивіда до друж-би з несхожими на нього людьми.

Основні поняття та терміни

Спілкування, діяльність, суспільні відносини, сукупний суб’єкт спілкування, сукупний суб’єкт діяльності, структура спілкування, когнітивний компонент спілкування, афективний компонент спілку-вання, конативний компонент спілкування, види спілкування, фор-ми спілкування, засоби спілкування, міжособистісне спілкування, рольове спілкування, соціальна позиція, соціальний статус, соціаль-на роль, ритуальне спілкування, монологічне спілкування, діалогі-чне спілкування, маніпулятивне спілкування, імперативне спілку-вання, функції спілкування, комунікативно-зв’язуюча функція спілкування, філогенетичний зріз спілкування, онтогенетичний зріз спілкування, спілкування як психологічне підтвердження, психо-логічне непідтвердження, афіліація, соціальна підтримка, буферний ефект соціальної підтримки, самотність, емоційна ізоляція, атрак-ція, закон атракції.