4. Посередницька діяльність у сфері страхових відноси


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 

Загрузка...

Створення ефективної системи страхового посередництва відіграє дуже важливу роль у розвитку страхового ринку в цілому. Як правило, потенційний страхувальник ознайомлюється зі страховою компанією саме через страхового посередника. Його серйозність, компетентність і, насамперед, надійність і вміння правильно користуватися конфіденційною інформацією, наданої йому клієнтом, формують імідж не тільки страхової компанії, яку він представляє, а й страхового ринку в цілому. Значення страхо-вого посередництва полягає також у створенні і забезпеченні ро-бочих місць, зростанні доходів населення, формуванні та збереженні середнього класу

Страхова діяльність в Україні може відбуватися за участю страхових посередників: страхових агентів та страхових брокерів, що підтверджено нормами статті 15 „Посередницька діяльність у сфері страхування" Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про страхування,, від 04.10.2001 р. № 2745 -III (далі -Закон № 2745).

Посередницька діяльність страхових (перестрахових) броке-рів здійснюється як виключний вид діяльності і може включати консультування, експертно-інформаційні послуги, роботу, пов'я-зану з підготовкою, укладанням та виконанням (супроводом) до-говорів страхування (перестрахування), в тому числі щодо врегу-лювання збитків у частині одержання та перерахування страхових платежів, страхових виплат та страхових відшкодувань за угодою відповідно із страхувальником або перестрахувальником, інші посередницькі послуги в страхуванні та перестрахуванні за пере-ліком, установленим Уповноваженим органом (згідно з Указом Президента від 11.12.2002 р. 1153/2002, таким органом є Держав-на комісія по регулюванню ринку фінансових послуг України).

Страхові брокери - юридичні особи або громадяни, які за-реєстровані в установленому порядку як суб'єкти підприємниць-кої діяльності та здійснюють за винагороду посередницьку діяль-ність у страхуванні від свого імені на підставі брокерської угоди з особою, яка має потребу в страхуванні як страхувальник. Страхо-ві брокери - громадяни, які зареєстровані в установленому по-рядку як суб'єкти підприємницької діяльності, не мають права отримувати та перераховувати страхові платежі, страхові виплати та виплати страхового відшкодування.

Порядок реєстрації страхових (перестрахових) брокерів ви-значається Уповноваженим органом.

Страхові агенти - громадяни або юридичні особи, які ді-ють від імені та за дорученням страховика і виконують частину його страхової діяльності, а саме - укладають договори страху-вання, одержують страхові премії, виконують роботи, пов'язані зі здійсненням страхових виплат та страхових відшкодувань. Стра-хові агенти є представниками страховика і діють у його інтересах за винагороду на підставі договору доручення із страховиком.

Посередницька діяльність на території України з укладання до-говорів страхування з іноземними страховиками не допускається.

Страхові (перестрахові) брокери-нерезиденти можуть нада-вати послуги лише через постійні представництва в Україні, які повинні бути зареєстровані як платники податку відповідно до за-конодавства України та включені до державного реєстру страхо-вих (перестрахових) брокерів.

До 1996 p. діяльність страхових посередників у нашій країні практично не регулювалася. За діючим на той час Декретом „Про страхування" для проведення брокерської діяльності було достат-ньо зареєструватись як суб'єкт підприємницької діяльності і пові-домити про це Українському комітету в справах нагляду за стра-ховою діяльністю за 10 днів до її початку.

За деякими даними на 1996 рік в Україні налічувалося бли-зько 5000 агентів, з них 50 - юридичні особи, що діяли на правах агентів. Брокерів же, з офіційної точки зору в Україні практично не було.

Першим нормативним актом, що стосувався безпосередньо роботи страхових посередників, стала Постанова Кабінету Мініс-трів України № 1523 від 18.12.1996 p., якою збуло затверджено „Положення про порядок провадження діяльності страхових по-середників”. Складається враження, що цей документ розробляв-ся з метою максимального обмеження розвитку страхового посе-редництва, переважно брокерів. Як наслідок, за два роки на стра-ховому ринку залишилося 10 страхових брокерів та дві агентські фірми.

Щоб забезпечити сумлінне та професійне виконання броке-рами своїх зобов'язань, перед учасниками страхового ринку про-водиться їх сертифікація.

Для цього було розроблено „Інструкцію про порядок серти-фікації страхових брокерів, ведення державного реєстру страхо-вих брокерів та регулювання їх діяльності" відповідно до Закону України „Про страхування" та „Положення про особливі умови діяльності страхових брокерів", затвердженого Постановою Кабі-нету Міністрів України 29.04.99 р. за № 747. Інструкцію затвер-див Український комітет у справах нагляду за страховою діяльні-стю перед власною ліквідацією 16 лютого 2000 р.

У розробленій Інструкції визначався порядок здійснення сертифікації, ведення державного реєстру та регулювання діяль-ності страхових брокерів.

Згідно з Інструкцією, сертифікація страхових брокерів здій-снюється шляхом проходження навчання та/або складання іспиту громадянами-підприємцями або керівниками юридичних осіб, які зареєстровані в установленому порядку як суб'єкти підприємницької діяльності і мають намір проводити брокерську діяльність на страховому ринку.

Включення до державного реєстру страхових брокерів здій-снюється після проходження громадянами-підприємцями або ке-рівниками юридичних осіб навчання та /або складання іспиту з отриманням ними сертифіката про одержання професійних знань, що відповідають базовому рівню кваліфікації страхового брокера.

Термін чинності реєстраційного свідоцтва становить п'ять років. Видане свідоцтво за відповідним реєстраційним номером вноситься до державного реєстру страхових брокерів, який ве-деться Державною комісією з регулювання ринків фінансових по-слуг. Термін чинності свідоцтва може бути продовжений за зая-вою підприємця в порядку, передбаченому Інструкцією, при цьо-му термін продовження дії свідоцтва не може перевищувати тер-міну дії свідоцтва.

Брокер, що не включений до реєстру не може працювати на страховому ринку. Інструкція містить також вимогу щорічно оприлюднювати державний реєстр.

На підставі отриманого свідоцтва страховий брокер може надавати такі види послуг;

1.         залучення клієнтури до страхування, її пошук;

2.         роз'яснювальна робота з видів страхування, якими ціка-виться клієнт;

3.         підготовка та, відповідно до наданих повноважень, офор-млення потрібних для укладення договору страхування документів, збирання потрібної інформації, а також ве-дення переговорів та укладення договорів страхування за дорученням клієнта;

4.         підготовка та, відповідно до наданих повноважень, офор-млення потрібних документів для отримання страхового відшкодування (страхової суми);

5.         за дорученням страховика та за його рахунок, при наяв-ності відповідної угоди - організація виплат страхової суми або страхового відшкодування;

6.         розміщення страхового ризику за договорами перестраху-вання або співстрахування за дорученням клієнта;

7.         надання зацікавленим особам експертних послуг, послуг з оцінювання страхових ризиків;

8.         підготовка документів з розгляду і врегулювання збитків при настанні страхового випадку на прохання зацікавле-них осіб;

9.         організація послуг аварійних комісарів, експертів з оці-нювання шкоди й визначення розміру виплат страхової суми або страхового відшкодування;

 

10.       консультаційні послуги в частині страхування;

11.       отримання страхових внесків (премій) за договорами страхування за наявності відповідної угоди зі страхови-ком;

12.       підготовка документів для врегулювання питань про збитки в разі настання страхового випадку;

13.       інші послуги, пов'язані з провадженням підприємниць-кої діяльності на страховому ринку.

Страховий брокер має право проводити посередницьку дія-льність із будь-яких видів страхування, в тому числі й тих, які провадяться в обов'язковій формі, якщо інше не передбачено чинним законодавством. У той же час страховий брокер не може займатися іншими видами діяльності, в тому числі посередниць-кої, крім посередницької на страховому ринку.

Довідково. Станом на 1 січня 2004 р. зареєстровано 80 страхових брокерів (табл. 1.2), переважна кількість яких знаходиться в Києві - 45, Харкові - 5, Дніпропетровську - 9, Запоріжжі - 3, no два в Івано-Франківську, Маріуполі, Льво-ві, Луганську, Рівному, no одному - в Луцьку, Черкасах, Чер-нівцях, Севастополі, Броварах, Полтаві, Красному Лучі та Житомирі.

Розподіл страхових брокерів за організаційно-правовою формою

Таблиця 1.2.

 

Форма власності страхо-     На 1 січня       На 1 січня

вого брокера  2003 року       2004 року

 

            Кількість,        Частка,           Кількість,        Частка,

            од.       %         од.       %

Представництво       15        22,05   17        21,25

Відрите акціонерне товарис-          0          0,00     0          0,00

тво                                        

Закрите акціонерне товарис-          2          2,95     2          2,50

тво                                        

Товариство з обмеженою ві-          29        42,65   36        45,00

дповідальністю                                            

Приватне підприємство      6          8,82     9          11,25

Дочірнє підприємство         3          4,41     3          3,75

Приватний підприємець     13        19,12   13        16,25

Усього            68        100,00 80        100,00

Джерело: http://uainsur.com /

Іноземні страхові та перестрахові брокери на вітчизняно-му ринку представлені лідерами страхового посереднщтва та-кими як: "Marsh”, “Heath Lambert Group”, “Willis Overseas Brokers”, “AON Group”, “Oakeshott Insurance Consultants Limited”, “BMS Harris and Dikson Insurance Brokers Limited”, •'АФМ Страхові консультанти ma брокери", "ОПОРА БС, с.р.о.”та "Малакут”.

На сьогодні діяльність страхових брокерів є найбільш актуа-льною в перестрахуванні. Крім того, діяльність страхових посе-редників може дати поштовх до розвитку особистого страхування (наприклад, страхування життя). А з розвитком та поглибленням ринкових відносин на страховому ринку України роль страхових посередників зростатиме, що піде на користь і страхувальникам, і страховикам. При цьому забезпечуватиметься постійне поліп-шення якості страхових продуктів за рахунок налагодження тісніших взаємозв'язків між страховими посередниками та страху-вальниками.