Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3. Види обов'язкового авіаційного страхування цивільної авіації : Страхові послуги : Бібліотека для студентів

3. Види обов'язкового авіаційного страхування цивільної авіації


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 

магниевый скраб beletage

Обов'язкове страхування каско повітряних суден. Цей вид

страхування здійснюється з метою захисту майнових інтересів власника повітряного судна, що пов'язані з володінням, корис-туванням і розпорядженням повітряним судном.

Застрахованими вважаються ризики, що виникають під час руління, в повітрі чи на землі.

Страхова сума, встановлена договором обов'язкового страху-вання, не повинна бути меншою, ніж балансова вартість повітряного судна.

На повітряне судно, що підлягає обов'язковому страхуванню, повинні бути в наявності:

•          Посвідчення про державну реєстрацію цивільного

повітряного судна;

•          документи, що підтверджують право власності на

повітряне судно або його оренди. Страхувальники мають право під час укладання договорів обов'язкового страхування призначати громадян або юридичних осіб (вигодонабувачів) для отримання страхового відшкодування.

Якщо повітряне судно є власністю кількох осіб, кожна особа отримує страхове відшкодування пропорційно її частці в праві власності на повітряне судно.

Розміри максимальних страхових тарифів на один рік для повітряних суден із максимальною злітною масою до 15 000 кг не

повинні перевищувати 8 %, від 15 001 кг і більше - 6 %, для вер-тольотів - 10 % страхової суми, визначеної договором обов'язко-вого страхування.

Страхові платежі вносяться страхувальником у національній валюті України (за офіційним обмінним курсом Національного банку на день внесення.

Платіж вважається внесеним із дати його списання з розра-хункового рахунка страхувальника.

Якщо будь-який зі страхових платежів не вноситься страху-вальником у зазначений термін, то страховик має право в одно-сторонньому порядку припинити дію договору повідомивши про це страхувальникові та одночасно уповноваженому органу виконавчої влади в галузі цивільної авіації.

При цьому дія договору не може бути припинена раніше ніж деяка кількість робочих днів (але не раніше, ніж за десять робо-чих днів) після такого повідомлення.

Після погашення заборгованості дія договору може бути по-новлена з відповідним повідомленням страхувальника та уповно-важеного органу виконавчої влади в галузі цивільної авіації.

Страховим випадком є повна загибель повітряного судна, a також пошкодження окремих його частин, систем та елементів конструкції.

Повною загибеллю повітряного судна вважається:

•          повна втрата повітряним судном здатності виконувати політ у зв'язку з руйнуванням основних елементів несучих конс-трукцій (планера) або в разі, коли компетентною комісією встановлено, що ремонт цього повітряного судна технічно неможливий чи економічно недоцільний;

•          утрата повітряного судна у зв'язку з вимушеною посадкою на місцевість, яка непридатна для зльоту повітряного судна, або економічною недоцільністю його евакуації.

зникнення повітряного судна безвісти, коли повітряне суд-но, яке виконувало плановий політ у період дії договору обов'язкового страхування, не прибуло до пункту призна-чення й заходи щодо його розшуку протягом 60 діб не дали наслідків, або коли його розшук офіційно припинено до закінчення зазначеного терміну, також вважається повною за-гибеллю повітряного судна. Страхове відшкодування виплачується на підставі оригі-налів або наторіально засвідчених копій:

•          заяви про страхове відшкодування;

•          страхового поліса (сертифіката);

•          розрахункового документа, що підтверджує внесення стра-хових платежів;

•          сертифіката льотної придатності;

•          технічного акта огляду повітряного судна після його пош-кодження та документів, які обґрунтовують суми витрат на ремонт повітряного судна, а в разі загибелі - акта списання повітряного судна;

•          документів, які засвідчують право власності страхувальника на повітряне судно або встановлюють межі його відповідальності перед власником у разі загибелі або пош-кодження повітряного судна;

•          документів реєстрації події з повітряним судном.

Розрахунок та виплата страхового відшкодування

дійснюється страховиком на підставі заяви страхувальника та страхового акта, що складається страховиком протягом 10 робо-чих днів від дня підписання акта.

Якщо заподіяну шкоду компенсовано іншими особами, стра-ховик сплачує тільки різницю між сумою, що підлягає відшкоду-ванню за договором обов'язкового страхування, і сумою, що ком-пенсована іншими особами. Про таку компенсацію страхувальник зобов'язаний повідомити страховикові.

У разі коли договором обов'язкового страхування передбаче-но страхування двох чи більше повітряних суден, вимоги щодо виплати страхового відшкодування застосовуються окремо для кожного повітряного судна.

Страхування членів екіпажу повітряного судна та іншого авіаційного персоналу

Постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2002 року за № 1535 передбачено обов'язкове страхування всіх членів екіпажів повітряних суден цивільної авіації та авіаперсоналу. Цей

вид страхування обов'язковий лише згідно з вимогами внутріш-нього законодавства України. Мінімальна страхова сума стано-вить 100 000 гривень за одну особу. Розмір максимального страхового тарифу на один рік не повинен перевищувати двох відсотків страхової суми. За своєю природою цей вид страху-вання - відповідальність авіаційного експлуатанта (авіакомпанії) за життя та здоров'я членів екіпажів під час виконання ними своїх професійних обов'язків. Вони мають бути внесені до сертифіката експлуатанта даної авіакомпанії. Страхувальником є авіаексплуа-тант, а члени екіпажу та авіаперсонал - застрахованими. Об'єк-том страхування є майнові інтереси авіаексплуатанта, що не суперечать законодавству, пов'язані з життям і здоров'ям членів екіпажу повітряного судна та іншого авіаційного персоналу.

Прізвища та імена застрахованих осіб вносяться до страхово-го поліса (сертифіката) або в додаток до поліса (сертифіката), який є його невід'ємною частиною і засвідчується підписами та печатками страховика і страхувальника.

Страховим випадком вважається подія, внаслідок якої за-подіяна шкода життю і здоров'ю членів екіпажу повітряного суд-на та іншого авіаційного персоналу (смерть, інвалідність, тимча-сова втрата працездатності) під час виконання ними службових обов'язків (з початку перед польотної підготовки до закінчення після польотних робіт).

Для отримання суми страхової виплати страхувальник зо-бов'язаний надати страховику оригінали або нотаріально засвід-чені копії документів, передбачених договором обов'язкового страхування, а саме:

•          заяву про страхову виплату;

•          страховий поліс (сертифікат);

•          розрахунковий документ, що підтверджує внесення страхо-вих платежів;

•          сертифікат льотної придатності;

•          листок непрацездатності або довідку спеціалізованої медич-ної установи про встановлення інвалідності;

•          свідоцтво про смерть та документи про правонаступництво для спадкоємців (у разі загибелі чи смерті застрахованої особи).

Страховик не пізніше ніж через 10 днів після отримання не-обхідних документів за умови встановлення факту настання стра-хового випадку, згідно з договором обов'язкового страхування виплачує:

•          у разі загибелі або смерті застрахованої особи внаслідок страхового випадку - спадкоємцю загиблого (померлого) згідно з законодавством - 100 % страхової суми;

•          у разі встановлення застрахованій особо інвалідності I групи -100 %, II групи - 80 %, III групи - 60 % страхової суми;

•          у разі тимчасової втрати працездатності застрахованою осо-бою за кожну добу - 0,2 %, але не більш як 50 % страхової суми.

Страхування відповідальності експлуатанта повітряного судна за шкоду, заподіяну третім особам

Страхування відповідальності експлуатанта повітряного суд-на входить до комплексу обов'язкового авіаційного страхування цивільної авіації. Розглянемо основні його характеристики. На-самперед визначаємо об'єкт страхування, яким виступають майнові інтереси страхувальника, що виникають унаслідок зобо-в'язання відшкодовувати в порядку, встановленому законодавст-вом, збитки третім особам, заподіяні під час експлуатації повіт-ряного судна.

Третіми особами вважаються фізичні та юридичні особи (їх майно), які не пов'язані із страхувальником договірними зо-бов'язаннями (у тому числі договором на перевезення) та які не є працівниками страхувальника або не діють за його дорученням.

Страхувальником є експлуатант повітряного судна, який ек-сплуатує його на законних підставах.

Страховим випадком вважається авіаційна подія за участю повітряного судна страхувальника, внаслідок якої настає його ци-вільна відповідальність за шкоду заподіяну життю й здоров'ю фі-зичних осіб, та майну фізичних і юридичних осіб.

Страхова сума для польотів, що виконуються в межах Ук-раїни залежить від злітної маси судна (табл.12.1).

Табпиця12.1 Залежність страхової суми від злітної маси судна

 

Злітна маса судна, кг.           Страхова сума, грн.

до 500 100 000

501 - 1000      200 000

1001 - 2000    500 000

2001 - 6000    1000 000

6001 - 25 000 5000 000

25001 - 50 000           25 000 000

50 001 - 100 000        50 000 000

100 001 - 500 000      100 000 000

Понад 500 001           150 000 000

Для міжнародних польотів страхова сума встановлюється в межах, передбачених міжнародними угодами або законодавством країн (у тому числі для військових та пов'язаних із ними ризиків), на території яких виконуються польоти повітряного судна, відповідно до уніфікованих умов об'єднання лондонских страхо-виків або інших умов, що застосовуються в міжнародній прак-тиці.

Розмір максимального страхового тарифу на один рік не по-винен перевищувати 1% страхової суми, визначеної договором обов'язкового страхування.

Страхувальник повинен виконувати комплекс зобов'язань ви-значених договором обов'язкового страхування. Зокрема, протя-гом двох робочих днів після отримання повідомлення про на-стання страхового випадку письмово (листом, факсом, телегра-фом або електронною поштою) повідомити про це страховикові. У свою чергу страховик має певний обсяг зобов'язань перед страхувальником, що стосуються, зокрема своєчасності складан-ня страхового акта та виплати страхового відшкодування.

Для отримання страхового відшкодування страхувальник зо-бов'язаний надати страховикові оригінали або нотаріально засвідчені копії документів, а саме:

•          заяву страхувальника про страхове відшкодування;

•          страховий поліс (сертифікат);

•          розрахунковий документ, що підтверджує внесення стра-хових платежів;

•          письмові претензії третіх осіб або їх спадкоємців;

•          документи, які підтверджують розмір збитків (висновки

•          експертів, рішення судових органів, якщо випадок був винесений на їх розгляд);

•          документи реєстрації події з повітряним судном.

Під час проведення розслідування страховик самостійно ро-бить необхідні запити до компетентних та експертних ор-ганізацій, за свій рахунок залучає експертів, перевіряє надані страхувальником документи та відомості.

Страхове відшкодування виплачується протягом 10 днів після підписання страхового акта.

Страхування відповідальності повітряного перевізника за шкоду, заподіяну пасажирам, багажу, пошті та вантажу

Страхування відповідальності повітряного перевізника пе-ред пасажирами, власниками багажу, вантажу, пошти (legal Avia¬tion Third party, passanger, baggage, cargo and mail libility) обов'язкове. Повітряний транспорт, як і інший транспорт, може бути небезпечним для учасників перевезення і для навколишніх людей та їхнього майна. Адже після великих авіакатастроф буває, що авіакомпанія банкрутує і стає неспроможною виплатити від-шкодування потерпілим сторонам. Тому держави світу, котрі, об-стоюючи інтереси своїх громадян, приєдналися до відповідних міжнародних конвенцій, вимагають від кожної авіа-компанії-авіаперевізника обов'язково застрахувати свою відповідальність, причому на ліміт, не менший за встановлений у країні, на терито-рії якої виконуються польоти.

До об'єктів страхування належать майнові інтереси стра-хувальника, які виникають унаслідок зобов'язання відшкодовува-ти в порядку, установленому законодавством, пасажирам (спадко-ємцям), вантажовласникам збитки, заподіяні внаслідок страхового випадку. Відповідальність перед пасажиром вважається застра-хованною за наявності в пасажира авіаквитка з моменту його ре-єстрації та внесення до поіменного списку перевізника до момен-ту коли він (пасажир) залишив перон аеропорту під наглядом уповноваженої особи повітряного перевізника.

Відповідальність за майнові збитки вважається застрахова-ною на час офіційного находження багажу, пошти та вантажу на борту повітряного судна та під час завантаження (розвантаження) повітряного судна.

Страхувальником є повітряний перевізник, який має право здійснювати пасажирські та вантажні перевезення.

Страхова сума, встановлена договором обов'язкового стра-хування, не повинна бути меншою:

•          за шкоду заподіяну життю та здоров'ю пасажирів:

а)         під час виконання польотів у межах України - суми, еквівален-

тної 20 000 доларів США за офіційним обмінним курсом Наці-

онального банку за кожне пасажирське крісло і відповідно до

кількості пасажирських крісел, передбаченої сертифікатом екс-

плуатанта повітряного судна. Страховик сплачує страхове від-

шкодування кожному пасажиру або його спадкоємцю;

б)         під час виконання міжнародних польотів - у межах, перед-

бачених міжнародними угодами або законодавством країни

(в тому числі для військових та пов'язаних із ними ризиків),

на території якої здійснюються пасажирські перевезення, ві-

дповідно до уніфікованих умов об'єднання лондонських

страховиків або інших умов, що застосовуються в міжнаро-

дній практиці;

•          за втрату або шкоду заподіяну багажу пошті або вантажу -

суми, еквівалентної 20 дол. США за офіційним обмінним курсом

Національного банку, за кожен кілограм маси;

•          за речі (поклажу), що знаходяться в пасажира, - суми,

еквівалентної 400 дол. США за офіційним обмінним курсом

Національного банку.

Розмір максимального страхового тарифу на один рік не пови-нен перевищувати 2% страхових сум, визначених договором обов'язкового страхування.

Страховий платіж вважається внесеним із дати його списання з розрахункового рахунка страхувальника.

Страховими випадками вважаються:

•          подія, внаслідок якої настає відповідальність страхувальни-

ка за шкоду заподіяну життю й здоров'ю пасажирів;

•          подія, внаслідок якої настає відповідальність страхувальни-

ка за шкоду (утрату, пошкодження, зіпсуття), заподіяну ба-

гажу поклажі, пошті, вантажу

Для отримання страхового відшкодування страхувальник зо-бов'язаний надати страховикові оригінали або нотаріально засвідчені копії:

•          заяви про страхове відшкодування;

•          страхового поліса (сертифіката);

•          розрахункового документа, що підтверджує внесення стра-хових платежів;

•          заяв пасажирів або їхніх спадкоємців, власників вантажу;

•          документів, які підтверджують розмір збитків (висновки

•          експертів, рішення судових органів, якщо страховий випадок був винесений на їх розгляд);

•          б.корінців авіаквитків та багажних квитанцій пасажирів повітряного судна;

•          7.свідоцтва про смерть та документи про правонаступництво для спадкоємців (у разі загибелі чи смерті пасажира);

•          8. актів про пошкодження/втрату багажу;

•          9. документів на перевезення вантажів та пошти;

•          10. актів про пошкодження/втрату вантажу;

•          11 .документів реєстрації події з повітряним судном.

Умови виплати страхового відшкодування відповідають тим,

що діють при настанні страхового випадку, пов'язаного з відпові-дальністю експлуатанта повітряного судна за шкоду що може бу-ти завдана третім особам.