Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3. Страхування вантажоперевезень : Страхові послуги : Бібліотека для студентів

3. Страхування вантажоперевезень


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 

магниевый скраб beletage

Страхування вантажів (cargo insuranse) - один із найпо-ширеніших видів страхових операцій, що передбачає страхування вартості вантажів на всіх видах транспорту, без урахування стра-хового захисту самого транспортного засобу

Страхувальником може бути особа, яка має страховий інтерес у цьому вантажі: відправник та одержувач, фізична чи юридична особа. Страховиком в Україні може бути лише страхова компанія, що отримала ліцензію Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг та має право здійснювати цей вид страхування згідно з установчими документами.

Об'єктом страхування вантажів є вантаж, перевезення яко-го обумовлюється економічними взаємовідносинами сторін.

При здійсненні зовнішньоторговельних операцій суб'єкти пі-дприємницької діяльності використовують угоди, встановлені ві-дповідно до Правил ІНКОТЕРМС. Ці угоди розподіляють зобо-в'язання між продавцями й покупцями, в тому числі визначають сторону на яку покладається обов'язок страхування вантажу

Довідково: ШКОТЕРМС (скорочене від англ. „International Cjmmercial Terms”) - міжнародні торговельні терміни (умови), повністю перекладаються як Міжнародні правила тлумачення торговельних термінів (умов). Зазвичай їх називають "базові умови поставки". Розроблені Міжнародною торговельною пала-тою. правила ШКОТЕРМС не є обов'язковими для їх виконання й дотримання, а мають рекомендований характер. Проте Україна своїм внутрішнім законодавством установша обов'язкове вико-ристання Правил ШКОТЕРМС національними суб'єктами в їх зо-внішньоекономічних угодах.

Усі торговельні умови, згідно з ШКОТЕРМС, поділено на чо-тири групи: Е, F, С, D.

Група Е - продавець надає покупцеві товари безпосередньо в своїх приміщеннях.

Група F - продавець зобов'язаний надати товар у користуван-ня перевізника, який надається покупцем.

Група С - продавець зобов'язаний укласти договір перевезен-ня, проте без прийняття на себе ризику випадкового пошкодження товару або інших додаткових витрат після відвантаження товару

Група D - продавець несе всі витрати і приймає на себе всі ризики до моменту доставки товару в країну призначення.

У табл. 11.1 наведено характеристики торговельних умов від-повідно до зазначених груп.

Таблиця11.1 Характеристика торговельних умов ШКОТЕРМС

 

Групи торговельних умов   Типи торговельних умов     Характеристика торгове-льних умов

Група Е Відвантаження       EXW (EX WORK)     Франко-завод

Продавець вважається та-ким, що виконав свої зобо-в'язання поставки товарів, коли він надасть товар у користування покупця на своєму підприємстві. Про-давець не відповідає за ві-двантаження товару на транспортний засіб, а та-кож за митне очищення то-вару для експорту.

Група F

Основне перевезення не

оплачено        FCA (Fri Carrier)

FAS (Free Alongside Ship)      Франко-перевізник

Продавець доставить то-вар, що пройшов митне очищення до вказаного мі-сця. Якщо поставка товару здійснюється в приміщенні продавця, то продавець не-се відповідальність за від-вантаження; якщо поставка товару здійснюється в інше місце, та продавець за від-вантаження товару відпо-відальності не несе.

Вільно вздовж борту суд-на

Продавець вважається та-ким, що виконав свої зобо-в'язання з поставки, коли товар розміщений уздовж борту судна на причалі. 3 цього моменту покупець несе всі витрати й ризики втрати або пошкодження товару продавець здійснює процедуру митної очистки вартості товару.

Продовження таблиці

Групи торговельних умов   Типи торговельних умов     Характеристика торгове-льних умов

            FOB (Free On Board) Вільно на борту

Продавець виконав свою поставку, коли товар пе-рейшов через поручні суд-на в названому порту від-вантаження. 3 цього моме-нту всі витрати й ризики втрати або пошкодження товару повинен нести по-купець. Продавець здійс-нює митне очищення вар-тості товару для експорту

Група С

Основне перевезення

оплачено        CAF (Cost and Freight)

CIF (Cost, Insurance and Freight)       Вартість і фрахт.

Продавець зобов'язаний сплатити всі витрати і фрахт, необхідні для пос-тавки товару в погоджений порт, проте ризик збіль-шення витрат, що виникає після перетину товаром борту судна, переходить від продавця до покупця в момент переходу товару через поручні судна в пор-ту відвантаження. Прода-вець здійснює митне очи-щення вартості товару

Вартість, страхування і фрахт

Продавець несе ті самі зо-бов'язання, що й за умова-ми CAF, проте він повинен забезпечити страхування від ризику пошкодження товару під час перевезення. Продавець здійснює митне очищення вартості товару перед експортом

Продовження таблиці

Групи торговельних умов   Типи торговельних умов     Характеристика торгове-льних умов

            СРТ (Carriage Paid To)

СІР (Carriage and Insuranse Paid To) Превезення оплачено до

Продавець несе зо-бов'язання з упаковки, від-вантаження, доставки то-вару до перевізника, спла-чує митні та страхові пла-тежі, перевантажує на тра-нспортний засіб перевізни-ка, оплачує послуги з тран-спортування.

Перевезення і страхуван-ня сплачено до

Продавець має ті самі зо-бов'язання, що й за попе-редньою умовою, але про-давець повинен забезпечи-ти транспортне страхуван-ня від ризиків втрати або пошкодження товару при перевезенні

Група D Прибуття     DAF (Dtlivered At Frontser) DES (Delivered Ex Ship)            Поставка на кордоні

Продавець вважається та-ким, що виконав свої зо-бов'язання поставки това-ру з моменту прибуття очи-щеного від мита товару в погоджений пункт або міс-це на кордоні, але до над-ходження товару на митну територію приймаючої кра-їни

Поставка із судна

Зобов'язання покупця ана-логічні попереднім умовам цієї групи, але покупець не сплачує страхових плате-жів на випадок пошко-дження або втрати товару

Групи торговельних умов

Типи торговельних умов

DEQ (Delivered Ex Quay)

DDU (Delivered Duti Unpaid)

DDP (Delivered Duti Paid)

Продовження таблиці

Характеристика торгове-

            льних умов   

Поставка з причалу (із

сплатою мита)

Продавець виконує свої зобов'язання з поставки товару з моменту надання очищеного від мита при ввезенні товару в розпоря-дження покупця на причалі в погодженому порту при-значення. Усі ризики й ви-трати з доставки товару в погоджене місце бере на себе продавець.

Поставка без сплати мита

Продавець виконує свої зобов'язання з упаковки, відвантаження, доставки до перевізника, із сплати вивізного мита, переван-таження на транспортний засіб перевізника, сплати послуг із транспортування, перевантаження на транс-порт покупця. Сплату ввіз-ного мита, витрати на дос-тавку від транспорту пере-візника, витрати на розван-таження бере на себе поку-пець.

Поставка зі сплатою мита

Продавець вважається та-ким, що виконав свої зобо-в'язання з моменту надання товару в погодженому пун-ЕСТІ в країні ввезення. Про-давець несе всі ризики та витрати, пов'язані з уве-зенням товару

 

Джерело: [22]

Практикою доведено, що серед умов торговельних угод най-ширшого застосування набули чотири основні базиси поставки продукції: СЩ CAF, FOB, FAS.

Умови страхування вантажів визначаються правилами стра-хування, що розробляються інди60

відуально кожною страховою компанією. Переважно різниця між правилами різних страхових компаній полягає у визначенні обсягу відповідальності.

Договори страхування вантажів можна класифікувати за різними ознаками:

•          за видами транспорту (договори залізничних, морських, внутрішньоводних, автомобільних і повітряних переве-зень);

•          за територією (внутрішньодержавні та міжнародні переве-зення); за кількістю перевізників, що беруть у цьому участь (місцеві перевезення, перевезення в прямому сполученні, прямі змішані перевезення тощо).

Класифікувати види транспорту з огляду на безпеку вантажу досить складно. Необхідно промоделювати весь ланцюг транс-портної операції і тільки тоді можна визначити ті ланки, що є найбільш ризикованими чи небезпечними для вантажу

Ризики перевезення, як правило, досить докладно описано в правилах (умовах) страхування будь-якої страхової компанії, що страхує вантажі.

Ось найважливіші з них:

1. 3 відповідальністю за всіризики" (загальна аварія). За договором страхування, що укладений на цій умові, відшкодову-ються:

а)         збитки від пошкодження або повної загибелі всього або ча-

стини вантажу або багажу що сталися з будь-якої причини, крім

загальних винятків;

б)         видатки та внески по загальній аварії, вчинені для запобі-

гання збитків із будь-якої причини, крім загальних винятків;

в)         усі необхідні та доцільно вчинені видатки з рятування ван-

тажу а також зі зменшення збитку та встановленню його розміру

якщо збиток відшкодовується за умовами страхування, крім зага-

льних винятків.

2.         "Із відповідальністю за приватну аварію”. За договором

страхування, що укладений на цій умові, відшкодовуються, крім

загальних винятків:

а)         збитки від повної загибелі або пошкодження всього або ча-

стини вантажу завдані пожежею, блискавкою, бурею, вихором та

іншими стихійними лихами, загибеллю або зіткненням поїздів,

суден, літаків та інших засобів перевезення між собою або ударом

їх об нерухомі або плавучі предмети, посадкою судна на мілину

провалом або обвалом мостів, намокання водою із-за борту, а та-

кож унаслідок заходів, прийнятих для рятування вантажу або для

гасіння пожежі;

б)         збитки внаслідок зникнення транспортних засобів безвісти;

в) збитки від повної загибелі всього або пошкодження всього чи

частини вантажу внаслідок нещасних випадків при навантаженні,

укладанні, вивантаженні й прийманні судном палива;

г)         збитки від повної загибелі або пошкодження всього або ча-

стини вантажу внаслідок викидання на берег, затоплення або пе-

ревертання судна, перевертання або сходження з рейок наземного

засобу транспортування, розвантаження вантажу в порту лиха,

пожежі або вибуху на судні, літаку чи іншому засобі перевезення;

д)         видатки та внески по загальній аварії, понесені для запобі-

гання збитків за будь-якої причини, крім загальних винятків;

е)         збитки від загибелі або пошкодження вантажу внаслідок

викидання за борт при небезпеці аварії або змиву за борт, надхо-

дження води моря, озера або річки всередину судна, корабля, за-

собу транспортування, контейнера або місця зберігання, повної

втрати будь якої упаковки, що впала за борт або була впущена під

час навантаження чи розвантаження судна, якщо вони не віднесе-

ні на рахунок загальної аварії;

є) усі необхідні й доцільно здійснені витрати щодо рятування й збереження вантажу а також запобігання подальшому його по-шкодженню.

3.         "Без відповідальності за пошкодження, крім випадків

катастроф". За договором страхування, укладеним на цій умові,

відшкодовуються, крім загальних винятків:

а) збитки від повної загибелі всього або частини вантажу внаслі-док вогню, блискавки, бурі, вихору та інших стихійних лих, катаст-рофи чи зіткнення суден, літаків та інших транспортних засобів між

собою або уцару їх у непорушні чи плаваючі предмети, посадки судна на мілину провалу мостів, вибуху пожежі, пошкодження судна льо-дом, підмокання внаслідок дії забортної води, а також унаслідок дій, прийнятих для рятування або гасіння пожежі;

б)         збитки внаслідок пропажі судна або літака безвісти;

в)         збитки від повної загибелі всього або частини вантажу вна-

слідок нещасних випадків при навантаженні, укладці, виванта-

женні вантажу та прийманні судном палива;

г)         збитки від пошкодження вантажу внаслідок катастрофи або

зіткнення судів, літаків та інших транспортних засобів між собою

або з будь-яким непорушним чи плаваючим предметом (включа-

ючи кригу), посадки судна на мілину пожежі або вибуху на судні,

літаку чи іншому транспортному засобі;

д)         видатки та внески по загальній аварії, понесені для запобі-

гання збитків за будь-якої причини, крім загальних винятків;

е)         збитки від загибелі вантажу внаслідок викидання за борт

при небезпеці аварії або змиву за борт; проникнення морської, рі-

чкової або озерної води на судно, контейнер,човен або підйомник;

повної втрати будь-якої упаковки, що впала за борт або була впу-

щена під час навантаження або розвантаження судна, якщо вони

не віднесені на рахунок загальної аварії;

є) усі необхідні та доцільно вчинені видатки по рятуванню вантажу а також по зменшенню збитку та встановленню його ро-зміру якщо збиток відшкодовується за умовами страхування.

При підготовці договору страхування вантажу страхувальни-кові слід обрати потрібний йому набір ризиків. При цьому необ-хідно враховувати, що при перевезенні вантажів у країнах - чле-нах СНД одним з основних є ризик пограбування, крадіжки, шах-райства з вантажами. Тому в договорі страхування або в правилах (умовах) страхування ці ризики мають бути викладені досить чітко і зрозуміло

Страховий поліс видається страховиком лише від свого імені й набирає чинності з моменту сплати страхувальником страхової премії.

За терміном дії страхові поліси поділяють на рейсові, тобто вантаж страхується від одного пункту до іншого, та на визначе-ний період часу За умовами змішаного поліса страхування ван-тажу здійснюється одночасно за обома умовами.

Широке застосування в зовнішньо- та внутрішньо-економічних зв'язках набула особлива форма - генеральний поліс. За угодою зі страхувальником, страховик зобов'язується протягом визначеного терміну (як правило, рік) страхувати всі вантажі, отримує чи відправляє страхувальник. Зручність полягає в тому що за багаторазових поставок відпадає потреба оформля-ти поліс страхування за кожною окремою партією вантажу Стра-ховик несе відповідальність за всі вантажі, що підпадають під страхування, в разі якщо страхувальник заповнив заяву на стра-хування вантажу і страхові премії перераховано вчасно. Крім терміну дії, в генеральному полісі зазначається обсяг і межа відповідальності страховика, інші спеціальні умови. Зокрема, за генеральним полісом страхувальник зобов'язаний по кожному ві-дправленню вантажу що підпадає під дію генерального поліса, повідомити страховій компанії всі необхідні відомості негайно пі-сля їх отримання. Ці відомості стосуються найменування судна, на якому перевозиться вантаж, шляху прямування вантажу та страхової суми. Страхувальник не звільняється від цього обов'яз-ку, навіть якщо він отримає відомості про відправку після достав-ки вантажу до місця призначення в непошкодженому стані.

При неповідомленні або несвоєчасному повідомленні страху-вальником необхідних відомостей страховик має право відмовити у відшкодуванні збитків за відповідними вантажами. При цьому за страховиком зберігається право на страхову премію, яку він міг би одержати, якщо страхувальник не доведе, що неповідомлення або несвоєчасне повідомлення відомостей не може бути постав-лене йому в провину

Якщо страхувальник умисно повідомив відомості несвоєчас-но або не повідомив їх зовсім чи умисно неправильно позначив вантаж або страхову суму то страховик має право відмовитися від страхування за генеральним полісом. При цьому за страхови-ком зберігається право на страхову премію, яку він міг би одержа-ти в разі сумлінного виконання в повному обсязі страхувальником договору морського страхування.

Вантаж приймається на страхування в сумі, заявленій страху-вальником. Страхова сума має відповідати дійсній страховій вар-тості вантажу

Тарифи премій зі страхування вантажів, як правило, розрахову-ються страховиками самостійно. В табл. 11.2 наведено страхові тари-фи, які використовує страхова компанія , Двіагарант" при страхуванні вантажів на умовах „з відповідальністю за всі ризики".

Таблиця 11.2 Страхові тарифи зі страхування вантажів на умовах „3 відповідальністю за всі ризики” (у відсотках від страхової суми)

Вид транспортування вантажу       3 відповідальністю за всі      ІІГПІК'ІІ

1. Морським шляхом і внутрішніми водними шляхами  

a) у трюмі       1,5

б) на палубі    1,8

2.3алізничним транспортом           0,4 - 1,5

3.Автотранспортом (залежно від маршруту)        0,5 - 2,0

4.Повітряним транспортом 0,17 - 1,0

5.3мішаним (різними видами транспорту)            2,0 - 3,5

Мінімальний розмір безумовної франшизи, використовуваний компанією „Авіагарант", становить 0,5% від страхової суми.

При визначенні остаточного розміру тарифу може застосову-ватись поправний коефіцієнт у розмірі 0,5-1,0.

Розмір ставок страхових премій залежить від інформації, що міститься в заяві страхувальника про укладання договору страху-вання вантажів, а саме:

-          виду вантажу (точна назва, тип пакування, число місць і маса);

-          виду транспортного засобу (наприклад, при морському пе-ревезенні назва судна, рік побудови, тоннаж);

-          способу відправлення вантажу (в трюмі, на палубі, нава-лом, наливом, насипом, у контейнерах);

-          маршруту (пункт відправлення, перевантаження, призна-чення транспортного засобу);

-          вартості вантажу;

-          типу обсягу страхової відповідальності (умов страхування).

Страхові компанії не відшкодовують збитків від ушкодження

вантажу за відсутності зовнішніх ушкоджень транспортного засо-бу, контейнера або тенту чи за наявності цілої пломби. Причиною таких збитків може бути лише неправильне розміщення вантажу

Відповідальність за порушення правил навантаження несе пе-ревізник, а не страховик.

Крім того, в статті 254 Кодексу торговельного мореплавства зазначено, що страховик не відповідає за збитки:

•          що сталися внаслідок наміру або грубої необережності страхувальника, відправника, одержувача, а також їх пред-ставника;

•          що сталися внаслідок того, що судно було відправлено в немореходному стані, якщо тільки немореходний стан не був спричинений його прихованими недоліками;

•          що сталися внаслідок ветхості судна і його приладдя, їх зношеності від часу або звичайного користування, а також за збитки, що виникли внаслідок навантаження, з відома страхувальника або його представника, але без відома стра-ховика, речовин та предметів, небезпечних у відношенні вибуху й самозаймання, якщо договором страхування не передбачено інше;

•          що сталися внаслідок природних властивостей самого ван-тажу (внутрішнього псування, убутку, іржі, плісняви, вито-ку або поломки, самозаймання тощо), а також, що виникли внаслідок неналежної упаковки;

•          що сталися внаслідок дії ядерного вибуху радіації або ра-діоактивного зараження, якщо інше не встановлено умова-ми Кодексу;

•          що виникли внаслідок різного роду воєнних дій або війсь-кових заходів та їх наслідків, захоплення, піратських дій, народних заворушень, страйків, а також конфіскації, рекві-зиції, арешту або знищення судна чи вантажу на вимогу військової чи цивільної влади.