Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2. Страхування каско суден : Страхові послуги : Бібліотека для студентів

2. Страхування каско суден


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 

магниевый скраб beletage

Страхування каско суден (СКС) - вид морського страху-

вання, що забезпечує захист судновласників та інших осіб, пов'я-

заних з експлуатацією суден (далі - судновласників), від ризиків

заподіяння збитку через загибель належних їм суден або іншої

шкоди належних їм й юридично інакше пов'язаних з ними суден.

Договір страхування може бути укладений на будь-який тер-

мін. У морському страхуванні прийнято укладати договір на термін

1 рік або на рейс (перехід судна від місця відправлення до місця

призначення, a у випадку необхідності і зворотний перехід).

Договір страхування чинний у межах певного географічного регіону.

Британські інститутські застереження (Institute Warranties) 26 від 1 липня 1976 року забороняють плавання в певних широтах Атланти-чного узбережжя Північної Америки, на Балтійському морі - у пев-ний час року, у водах Північного Льодовитого океану - північніше 70-ї широти за винятком дозволеного плавання в норвезькі порти й у Мурманськ, на російському Далекому Сході - до півночі від 46-ї па-ралелі та до півдня від 50-ї паралелі південної широти.

Виходи за межі зазначених Застережень можуть страхувати-ся лише за умови сплати додаткової премії, іноді дуже істотної, хоча можуть бути погоджені й інші варіанти. Норвезькі та німе-цькі умови визначають дещо інші географічні межі.

Істотним як для страховиків, так і для судновласників є пи-тання про мореплавність судна (Ship’s Seaworthiness), точніше важливі ті випадки, коли страховики визнають судно не морехід-ним (unseaworthy) і страхове відшкодування не виплачується.

Судно вважається морехідним, коли воно з усіх поглядів пі-дготовлене до того, щоб протистояти звичайним небезпекам мо-реплавання під час застрахованого морського походу. Якщо за участю і з відома страхувальника судно посилається в рейс у не морехідному стані, страховик не несе відповідальності за збитки, пов'язані з такими обставинами.

Далі розглянемо принципові умови страхування каско суден, використовувані українськими страховиками. За цими правилами, на страхування приймаються судна з їхніми машинами, устатку-ванням і такелажем, а також фрахт, витрати на спорядження й інші витрати, пов'язані з експлуатацією судна.

Правила страхування передбачають п'ять різновидів умов стра-хування суден але за будь-яких умов страхування каско суден під-лягають обов'язковому відшкодуванню збитки:

• від повної загибелі судна (фактичної або конструктивної) унас-лідок вогню, блискавки, бурі, вихру та інших стихійних лих, ка-тастрофи, посадки на мілину зіткнення з іншим судном або яким-небудь нерухомим чи плавучим об'єктом, включаючи лід, або внаслідок того, що судно перекинеться чи затоне, а також унаслідок нещасних випадків при навантаженні, укладанні і вивантаженні вантажу або прийомі палива, вибуху на борті суцна, вибуху казанів, недбалості або помилки капітана, механіка або інших членів команди або лоцмана;

•          від пропажі судна безвісти.

Розглянемо різновиди умов страхування каско суден. 1. Страхування на умовах "3 відповідальністю за загибель і пошкодження ". Найбільший обсяг відповідальності страховика за цими умовами виявляється, по-перше, в тому що за страховими ризиками, перерахованими вище, страховик відшкодує збитки як від повної загибелі, так і від ушкодження судна; по-друге, в тому що коло страхових ризиків за умов значно ширше, ніж за інших, і до того ж містить:

•          збитки від ушкодження судна внаслідок заходів, ужитих для порятунку або гасіння пожежі;

•          збитки, внески і витрати по загальній аварії;

•          збитки, які страхувальник зобов'язаний оплатити власникові іншого судна внаслідок зіткнення суден;

•          усі необхідні й доцільні витрати щодо порятунку судна, зме-ншення збитку і встановлення його розміру якщо збиток пі-длягає відшкодуванню за умовами страхування.

2. Страхування на умовах "Без відповідальності за ушко-дження крім випадків катастрофи". Ці умови відрізняються від попередніх, ширших умов страхування суден, такими момен-тами. Умови зобов'язують страховика лише до відшкодування збитків від повної загибелі судна. Збитки від ушкодження підля-гають відшкодуванню, тільки якщо їх причинами були катастро-фа, посадка на мілину пожежа або вибухи на борту судна, зітк-нення суден або судна з різними нерухомими або плавучими пре-дметами (включаючи лід), перевертання або затоплення судна, за-ходи, вжиті для рятування або гасіння пожежі. За цими умовами страхування відшкодовуються також:

•          збитки від пропажі судна безвісти;

•          збитки, внески і витрати по загальній аварії;

•          збитки, які страхувальник зобов'язаний оплатити власнико-ві іншого судна внаслідок зіткнення суден;

•          усі необхідні і доцільно зроблені витрати щодо рятування судна.

З.Страхування на умовах "Без відповідальності за окрему аварію". Специфіка цих умов, порівняно з попередніми, полягає в подальшому обмеженні випадків, що стосуються відшкодування збитків при частковому пошкодженні судна. Збитки, що відно-сяться до загальної аварії, відшкодовуються тільки в тому випад-ку, якщо ушкодження заподіяні устаткуванню, механізмам, маши-нам і казанам, але не корпусу судна і керму За цими умовами ві-дшкодовуються тільки збитки від ушкодження судна, заподіяні гасінням пожежі або зіткненням з іншим судном під час рятува-льних операцій, і не відшкодовуються збитки, спричинені посад-кою судна на мілину пожежею або вибухом на борті судна, зітк-ненням суден між собою (не вчасно здійснених рятувальних опе-рацій) або судна з рухомим або нерухомим предметом (включаю-чи лід), перекиданням або затопленням судна.

4.Страхування на умовах "3 відповідальністю тільки за повну загибель судна, включаючи витрати no рятуванню". За цими умовами страхування відшкодовуються збитки тільки від повної загибелі судна і пропажі судна безвісти (що прирівнюється до повної загибелі судна), а також розумні і необхідні витрати по рятуванню судна. Ніякі інші збитки, в тому числі й ті, що відно-сяться до загальної аварії, не підлягають відшкодуванню.

5. Страхування наумовах "3 відповідальністю тільки за пов-ну загибель судна". За цими умовами відшкодовуються збитки від повної загибелі судна і пропажі його безвісти. He відшкодовуються навіть необхідні й доцільні витрати по рятуванню судна.

У правилах існує так само застереження про події внаслідок яких збитки, що наступили, не відшкодовуються.

На практиці застосовуються також додаткові види страхування до страхування каско

Охарактеризуємо коротко кілька видів страхування, які мо-жна об'єднати в три групи:

A.        Додаткове (до стандартного страхування каско) річне

страхування для звичайних суден, які плавають у нормальних

умовах.

Б. Страхування на певний термін для звичайних суден, що перебувають в умовах, від нормальних.

B.        Спеціалізоване страхування для «незвичайних» (специфі-

чних) суден та іншого майна.

Докладніший перелік видів страхування, що входять до цих груп, такий:

А1. Страхування воєнних і страйкових ризиків.

А2. Страхування втрати фрахту (Loss of Hire чи Loss of Ear-ings).

A3. Страхування особливих майнових інтересів (Increased Value, Disbursements).

A4. Страхування додаткової чи незастрахованої відповідаль-ності (Excess liabilities).

А5. Страхування майнових інтересів кредиторів (Mortgagees’ Interests).

Б1. Страхування на рейс.

Б2. Страхування на період будівництва чи ремонту (Builders’ Risks).

БЗ. Страхування на час плавання в межах невеликої аквато-рії (Port Risks).

81.       Страхування рибальських суден.

82.       Страхування яхт.

83.       Страхування контейнерів.

Розглянемо кожний з названих видів страхування окремо.

А1. Воєнні та страйкові ризики. Стандартне страхування каско не охоплює збитків від воєнних, страйкових ризиків і про-типравних дій. Отже, потрібно укладати окремий договір страху-вання, який забезпечив би захист від ушкодження чи загибелі су-дна та інших збитків, спричинених воєнними діями, страйками, громадянськими повстаннями тощо.

Техніка страхування дуже цікава. Договір укладається на рік за порівняно невисокою ставкою і покриває плавання суден у всіх «спо-кійних» районах земної кулі, де небезпека виникнення таких збитків невелика. А якщо судно відправляється в одну з «гарячих точок», список яких постійно переглядається, необхідно заздалегідь (але не раніше ніж за тиждень) сповістити про це страховикам і погодити ро-змір додаткової премії. У деяких випадках вона буде незначною чи нульовою - якщо ситуація в даному районі нормалізується.

Л2. Ризик утрати фрахту. Зауважимо відразу, що цей вид страхування не покриває ризику несплати фрахту. Вибір ненадій-них партнерів - це ризик комерційний, який не підлягає страху-ванню.

Договір-страхування щодо втрати фрахту (Loss of Hire) не-розривно пов'язаний зі страхуванням каско. Нехай, скажімо, став-ся інцидент, передбачений полісом каско: судно сіло на мілину (з подальшим рятуванням, буксируванням і ремонтом днища), через що на місяць вийшло з експлуатації.

Утрата фрахту за період рятування, буксирування й ремонту покривається за погодженою до початку страхування середньою денною ставкою з відрахуванням франшизи (у цьому разі - тим-часової). Наприклад, якщо ставка 5000 дол. на день, ремонт три-вав 20 днів, а франшиза - 7 днів, то відшкодування обчислюється так: 5000 (20 - 7) = 65 000 (дол.).

A3. Страхування особливш майнових інтересів. Назва цього виду страхування в літературі іноді перекладається як «страхування збільшеної (підвищеної) вартості» (Intcreasde Value).

Ці види страхування мають на меті зекономити на страхуванні, оскільки покривають лише ризик повної загибелі судна. Ставки пре-мії тут нижчі, ніж у разі страхування на повних умовах.

Розглянемо приклад, коли судно коштує 10 000 000 дол. Ставка премії зі страхування на повних умовах - 0,9 %, тобто 90 000 дол. на рік. Проте за теорією ймовірності часткова аварія -ламання машин, посадка на мілину, рятування) не перевищує, як правило, 3/4 вартості судна. Ставка зі страхування лише від пов-ної загибелі - 0,1 %. Логіка підказує застрахувати 3/4 вартості су-дна на повних умовах, а «верхню» чверть - лише від повної заги-белі. Сума премії тоді становитиме 7 500 000x0,009 + 2 500 000x0,001 = =70 000 (дол.), тобто буде досягнуто економії 20 000 дол.

Такий підхід дещо суперечить інтересам страховиків. Тому на британському, норвезькому та інших ринках ідуть на компро-міс: судновласник може укладати договори страхування особли-вих майнових інтересів, але в певних межах. Частина вартості, яка страхується на умовах «від повної загибелі» (поліси типу «In¬creased Value», «Disbursements»), не має перевищувати 25 % час-тини вартості, по повному каско. Зауважимо, що виписуються два поліси: власне страхування каско (Hull & Machinery) і страху-вання особливих майнових інтересів (Increased Value, або Dis¬bursements).

Важливо, що страховик погоджується на укладання таких договорів лише стосовно нестарих суден (віком до 15 років) і при цьому він має бути певен того, що страхова сума за полісом каско не занижена порівняно зі страховою вартістю.

Л4. Незастрахована відповідшіьність. Зміст цього виду страхування - надати сумлінному судновласникові захист від ка-ри за недострахування, тобто заниження страхової суми порівня-но зі страховою вартістю судна, яка прирівнюється звичайно до його реальної ринкової вартості. Недострахування буває навмис-ним і ненавмисним. Наприклад, договір міг бути укладений, коли сума відповідала вартості, але за півроку ринкова вартість судна підвищилася. Отже, стався збиток, страховики каско через недо-страхування, нехай і ненавмисне, виплатять відшкодування не повністю. Решту можна покрити за полісом страхування неза-страхованої відповідальності.

A 5. Страхування майнових інтересів кредиторів (ММІ). Цей поліс захищає інтереси банків та інших кредиторів, котрі ви-дають кредити під заставу судна. Звичайною умовою кредиту є страхування судна на користь банку.

Нехай судно потонуло, було заарештоване через ушкоджен-ня причалу або з ним сталася ще якась покрита страхуванням по-дія. Страховики каско, воєнних ризиків або клуб «Пі енд Ай» за полісом не платять, якщо судновласник порушив одну з істотних умов договору, наприклад не сплатив вчасно премію. У цьому ра-зі кредитор одержить відшкодування збитків за полісом ММІ.

Б1. Страхування на рейс. Нагадаємо, що в підрозділі А4 ішлося про розширення стандартних умов страхування. Тут ми стикаємося не з додатковими, а з незалежними договорами стра-хування каско. Вони укладаються на будь-які нестандартні випа-дки, які не охоплюються звичайним страхуванням на термін. Ві-дмінність між умовами страхування на один рейс та стандартни-ми умовами (Застереження 280) дуже незначна.

Б2. Страхування на час побудови суден. Умовами страху-вання покриваються корпус, машини та устаткування судна, а на початку будівництва - їх складові. Оскільки сума майна, що під-дається ризику, зростає поступово, страховикові важливо знати, як розподіляється вартість за суднами та за часом. Наприклад, у перші три місяці робіт поставляється й збирається близько 10 %

остаточної вартості, причому йдеться лише про деталі корпуса; в наступні чотири місяці - 30% вартості корпусу, а ще 30% припа-дає на двигуни, які зберігаються на верфі, тощо.

Премія розраховується від кінцевої контрактної ціни і зале-жить від тривалості будівництва, типу судна, досвіду суднобудів-ного заводу.

Умови договору дуже широкі: страхується практично все, що може відбутися із судном, у тому числі й не з вини заводу. Стано-вить інтерес ризик помилок у проекті (faulty Design). Якщо їх вияв-лено до закінчення терміну договору, то виплачується сума витрат з усунення дефекту (але не вартість самої дефектної частини). На останній стадії побудови судна, під час ходових випробувань, воно цілком застраховане, якщо не віддаляється більше ніж на 200 миль від верфі. До того ж застрахована відповідальність перед третіми особами. Цікаво, що не покриваються збитки від землетрусів і виве-ржень вулканів, які охоплюються звичайним страхуванням каско. Це пояснюється тим, що зазначений вид страхування містить пев-ний елемент неморських видів страхування.

БЗ. Портові ризики. Для суден, які ходять у межах аквато-рії - суден порто флоту, землечерпалок тощо, застосовується страхування на базі британських Застережень 311 і 312 від 20 ли-пня 1987 року Institute Time Clauses Hulls Port Risks (страхування каско суден на термін - портові ризики). Покриваються такі самі ризики, як і передбачені стандартним Застереженням 280. Виня-ток, як і в разі будівельних ризиків, становлять землетруси й ви-верження вулканів. Головна характерна особливість - за цими умовами, так само, як і за умовами страхування рибальських су-ден, покривається не лише відповідальність за зіткнення, а й чи-мало інших ризиків із традиційного портфеля «Пі енд Ай».

В1. Страхування рибальських суден. У британській прак-тиці застосовуються умови Institute Fishing Vessel Clauses - За-стереження 346 від 20/7/87 (про страхування рибальських суден). Важливо, що так само, як і в разі страхування портових ризиків, існують спільні умови страхування ризиків каско та майже всіх ризиків відповідальності перед третіми особами. Виняток станов-лять відповідальність за забруднення вод, за вантажі та деякі інші ризики. Слід зазначити, що повністю покривається відповідаль-ність стосовно зіткнень.

Власне, страхування відбувається за умовами, майже тото-жними стандартним (Застереження 280).

82.       Страхування яхт. У цілому умови страхування, яке здійснюється на підставі Застереження 328 від 1/11/85 Institute Yacht Clauses (про страхування яхт), подібні до передбачених стандартним Застереженням 280.

83.       Страхування контейнерів. Від самого початку контей-нерної революції, яка припала на 70-ті роки XX ст., було виріше-но, що контейнер - це не частина судна і не упакування вантажу, а тому страхуватися він має за окремими умовами. Найбільш по-ширені британські умови Institute Container Clauses-Time (Засте-реження 338 від 1 листопада 1987 року про страхування контей-нерів на термін або 339 - те саме, тільки від повної загибелі, зага-льної аварії, рятування і витрат, а також 340 - за воєнними ризи-ками).

Страхуються тільки фізичні збитки. Покривається все, що не виключено. Випадки непоясненого зникнення контейнерів страхуванням не покриваються.