Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4. Обов'язкове страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів : Страхові послуги : Бібліотека для студентів

4. Обов'язкове страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 

магниевый скраб beletage

Обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності здійснюється з метою забезпечення відшкодування шкоди, запо-діяної життю, здоров'ю та/або майну потерпілих внаслідок доро-жньо-транспортної пригоди та захисту майнових інтересів стра-хувальників. Уперше цей вид страхування в Україні було запро-ваджено 1 січня 1996 року на підставі Положення про порядок і умови проведення обов’язкового страхування цивільної відпові-дальності власників транспортних засобів, затвердженого постановою КМУ від 28.09.1996 за № 1175. Дія положення поширюва-лась на нерезидентів та резидентів - власників транспортних за-собів (автомобілі, автобуси, самохідні машини, сконструйовані на шасі автомобілів, мотоцикли всіх типів, марок і моделей, приче-пи, напівпричепи та мотоколяски), що експлуатують їх на вулич-но-дорожній мережі загального користування, за винятком транс-портних засобів, власники яких застрахували цивільну відповіда-льність у державах, з уповноваженими організаціями зі страху-вання цивільної відповідальності власників транспортних засобів яких Моторне (транспортне) страхове бюро уклало угоду про вза-ємне визнання договорів такого страхування. Транспортні засоби резидентів-власників підлягають державній реєстрації та обліку в органах Державтоінспекції МВС.

Від 1 квітня 2005 року набув чинності Закон № 1961- IV „Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності вла-сників наземних транспортних засобів", прийнятий Верховню Радою України 1 липня 2004 року (далі Закон № 1961). Суб'єктами обов'язкового страхування цивільної відповідаль-ності є страхувальники, страховики (страхові організації), Мо-торне (транспортне) страхове бюро і треті особи - юридичні та фізичні особи, яким заподіяна шкода транспортним засобом вна-слідок дорожньо-транспортної пригоди.

Учасники бойових дій„ інваліди I групи, які особисто керу-ють транспортними засобами, звільняються від обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності на території України. Відшкодування збитків від дорожньо-транспортної при-годи, винуватцями якої є зазначені особи, проводить МТСБУ.

За умови страхування не більше одного транспортного засо-бу з робочим об'ємом двигуна до 1600 куб. см включно розміри страхових платежів за договорами обов'язкового страхування ци-вільно-правової відповідальності власників наземних транспорт-них засобів - пенсіонерів - громадян України та інвалідів II гру-пи, які особисто керують такими транспортними засобами, ста-новлять 50 % розміру базового платежу з урахуванням коригую-чих коефіцієнтів, наведених у Законі № 1961.

Довідково. Моторне (транспортне) страхове бюро України -професійне об'єднання страхових компаній України, які здійсню-ють обов'язкове страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів та відшкодовують збитки, спричинені водіями в результаті дорожньо-транспортної пригоди життю, здоров'ю тамайну третіх осіб.

Участь страховиків у Моторному (транспортному страхо-вому бюро) є умовою здійснення діяльності щодо обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів.

На поточний момент до складу Моторного (транспортного) страхового бюро України (МГСБУ) входить 107 страхових ком-паніїна правах асоційованих членів, які здійснюють страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів на території України. Тринадцять із них отримали статус повних членів і відповідно мають право нареалізацію полісів міжнарод-ного страхування - української „зеленої картки".

МТСБУмає cmamyc юридичної особи, є неприбутковою орга-нізацією і створено на підставі Закону України „Про страхуван-ня” та постанови Кабінету Міністрів України від 28 вересня 1996року № 1175. 3 1997року - член міжнародної системи авто страхування „Зелена Карта".

МГСБУ координує діяльність страхових компаній -його членів в сфері страхування цивільної відповідальності власників транспорт-них засобів no відшкодуванню шкоди, заподіяної третім особамуна-слідок дорожньо-транспортних пригод. Крім того, МГСБУ було створено з метою реалізації угод, конвенцій та домовленостей з уповноваженими організаціями no страхуванню цивільної відповіда-льності власників транспортнш засобів інших країн.

Основні завдання Моторного транспортного страхового бюро:

1.         здійснення виплат із централізованих страхових резервних

фондів компенсацій та відшкодувань;

2.         управління централізованими страховими резервними фондами, що створюються при МГСБУ для забезпечення виконання покладених на нього функцій;

3.         забезпечення членства України в міжнародній системі автомобільного страхування "Зелена картка" та вико-нання загальновизнаних зобов'язань перед уповноважени-ми організаціями інших країн - членів цієї системи;

4.         збирання необхідної інформаціїпро обов'язкове страхуван-

ня цивільно-правовоївідповідальності для узагальнення та внесення пропозщій щодо удосконалення механізму здійс-нення обов'язкового страхування цивільно-правової відпо-відальності;

5.         співробітнщтво з уповноваженими організаціями інших

країн у галузі страхування цивільно-правової відповідаль-

ності, координація обов'язкового страхування цивільно-

правової відповідальності власників та/або водіїв транс-

портних засобів - нерезидентів у разі в'їзду їх на терито-

рію України та власників та/або водіїв транспортних за-

собів -резидентів-уразі їх виїзду за межі України;

6.         співробітнщтво з органами Міністерства внутрішніх

справ України та іншими органами державної влади з

питань обов'язкового страхування цивільно-правової від-

повідальності;

7.         розробка зразків страхових полісів і договорів обов'язково-

го страхування цивільно-правової відповідальності, що затверджуються Уповноваженим органом;

8.         надання страховикам інформації щодо страхових випадків

стосовно конкретних страхувальників.

Фінансування виконання гарантійних функцій та завдань Моторного (транспортного) страхового бюро здійснюється за рахунок коштів централізованих страхових резервних фондів (фонду страхових гарантій та фонду захисту потерпілих у до-рожньо-транспортних подіях), органами управління якими є це об'єднання страховиків.

Кошти цих фондів формуються страховими компаніями зара-хунок частини страхових платежів, отриманих від страхувальни-ків, щоуклали договори страхування цивільної відповідальності вла-сників транспортних засобів із відповідними страховиками та ви-користовуються при відшкодуванні збитківу складних випадках.

МТСБУ є гарантом відшкодування шкоди:

1. на території країн - членів міжнародної системи автомо-більного страхування "Зелена картка", заподіяної власниками та/або користувачами зареєстрованих в Україні транспортних засобів, якщо такі власники та/або користувачі надали іноземHUM компетентним органам страховий сертифікат "Зелена ка-ртка", виданий від імені страховиків - членів МТСБУ;

2. на території України, заподіяної водіями-нерезидентами, на умовах та в обсягах, установлених законодавством про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності та принципами взаємного врегулювання шкоди на території країн -членів міжнародної системи автомобільного страхування "Зеле-на картка", за інших обставин, визначених чинним законодавст-вом про цивільно-правову відповідальність.

МТСБУ за рахунок коштів фонду захисту потерпілш відшкодовує шкоду, уразі її заподіяння:

а) транспортним засобом, власник якого не застрахував свою цивільно-правову відповідальність;

б) невстановленим транспортним засобом, крім шкоди, яка заподіяна майну та навколишньому природному середовищу;

в) транспортним засобом, який вийшов з володіння власника не з його вини, аурезультаті протиправних дій іншої особи;

Т) у разі недостатності коштів та майна страховика -учасника МТСБУ, що визнаний банкрутом та/або ліквідований, для виконання його зобов'язань за договором обов'язкового стра-хування цивільно-правової відповідальності;

д) у разі надання страхувальником або особою, відповідальність якої застрахована, свого транспортного засобу працівникам міліції та медичним працівникам закладів охорони здоров'я згідно з чинним законодавством;

е) за інших обставин, визначених законодавством про цивільно-правову відповідальність власників наземних транс-портних засобів.

МТСБУ за рахунок коштпів фонду сшрахових гараншій відшкодовує шкоду:

а)         у разі недостатності коштів та майна страховика -

повного члена МГСБУ, що визнаний банкрутом та/або

ліквідований, для виконання його зобов'язань за договором

обов'язкового страхування цивільно-правовоївідповідальності;

б)         власниками зареєстрованих в Україні транспортних засо-

бів, якщо такі власники надали відповідним уповноваженим ор-

ганам інших країн страховий сертифікат "Зелена картка", виданий від імені страховиків - членів МТСБУ, ma заумови, що пгакий страховик не відшкодував шкоду;

в)         на території України, водіями-нерезидентами, на умовах

та в обсягах, встановлених законодавством про обов'язкове

страхування цивільно-правової відповідальності власників назем-

них транспортних засобів та принципами взаємного врегулюван-

ня шкоди на території країн - членів міжнародної системи ав-

томобільного страхування "Зелена картка";

г)         за інших обставин, визначених законом про цивільно-

правову відповідальність та міжнародними договорами стосов-

но обов'язкового страхування цивільно-правовоївідповідальності.

Страховики можуть входити до складу МГСБУ як асоційовані та повні його члени. Право укладення договорів міжнародного страхування надається тільки повним членам МТСБУ.

Об'єктом обов'язкового страхування цивільно-правової від-повідальності є майнові інтереси, що не суперечать законодавст-ву України, пов'язані з відшкодуванням особою, цивільно-правова відповідальність якої застрахована, шкоди, заподіяної життю, здоров'ю, майну потерпілих внаслідок експлуатації забез-печеного транспортного засобу.

Довідково. Забезпечений транспортний засіб - наземний транспортний засіб, зазначенийу чинному договорі обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності, або, залежно від умов договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності, будь-який наземний транспортний засіб, який експлуатується особою, цивільно-правова відповідальність якої застрахована, на законних підставах.

Страховим випадком є подія, внаслідок якої заподіяна шкода третім особам під час дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася за участю забезпеченого транспортного засобу і внаслідок якої настає цивільно-правова відповідальність страхувальника.

Відповідно до Закону № 1961, укладаються такі види договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності:

1) внутрішній договір обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності (далі - внутрішній договір страхуван-ня);

2) договір міжнародного обов'язкового страхування цивіль-но-правової відповідальності (далі - договір міжнародного страхування).

Внутрішні договори страхування діють виключно на терито-рії України.

Договори міжнародного страхування діють на території країн, зазначених у таких договорах. Договори міжнародного страхування, які діють на території країн - членів міжнародної системи автомобільного страхування "Зелена картка", посвідчуються відповідним уніфікованим сертифікатом "Зелена картка", що визнається і діє в цих країнах.

Довідково. Зелена картка - - це страховий поліс цивільної ві-дповідальності власників транспортних засобів, що визнається усіма державами міжнародної системи „ Зелена Картка ".

Ця система почала діяти 1 січня 1953 року, назву ж одержа-ла за кольором страхового поліса. її було створено як систему економічного захисту третьої особи, яка постраждала внаслідок ДТП, скоєного водієм-іноземцем, назарубіжній mepumopil

Зараз кількість учасників системи становить 45 країн, із них 6 - неєвропейські (деякі країни Північної Африки: Марокко, Туніс; Азії: Іран, Ірак, Ізраїль, Туреччина).

Страховий поліс, що виданий у будь-якій країні - члені угоди „Зелена Картка" - дійсний на територіїусіх країн, що приєдна-лися до цієїугоди.

Улипні 1997 року наша держава стала членом міжнародної системи „Зелена картка".

Договори обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності можуть укладатися на умовах:

1)         страхування відповідальності за шкоду, заподіяну життю, здоров'ю, майну третіх осіб внаслідок експлуатації транспортного засобу, визначеного в договорі страхування, будь-якою особою, яка експлуатує його на законних підставах (договір I типу);

2)         страхування відповідальності за шкоду, заподіяну життю, здоров'ю, майну третіх осіб внаслідок експлуатації будь-якого транспортного засобу або одного з транспортних засобів, зазна-чених у договорі, особою, вказаною в договорі страхування (до-говір II типу);

3) страхування відповідальності за шкоду, заподіяну життю, здоров'ю, майну третіх осіб внаслідок експлуатації транспортного засобу, визначеного в договорі страхування, особою, вказаною в договорі страхування, або однією з осіб, зазначених у договорі (договір III типу).

Страхувальник має право вибору терміну страхування (від 1 місяця до 1 року) та страховика для укладення договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності. Нав'язування послуг окремих страховиків органами державної влади та управління при укладанні договорів обов'язкового стра-хування цивільно-правової відповідальності власників транспор-тних засобів забороняється. Забороняється укладання договорів страхування цивільно-правової відповідальності в місцях контро-лю наявності страхових полісів, у місцях проведення процедур реєстрації (перереєстрації) та оформлення дозвільних документов і в зонах пропуску через державний кордон України

У разі втрати страхового поліса страховик зобов'язаний про-тягом семи календарних днів безкоштовно видати дублікат цього поліса на підставі заяви страхувальника. У разі втрати дубліката умови його повторної видачі визначаються договором.

Договір обов'язкового страхування цивільно-правової відпові-дальності має бути укладений протягом трьох робочих днів з дня державноїреєстраціїтранспортного засобу.

Законом № 1961 визначено, що обов'язковий ліміт відпові-дальності страховика - це грошова сума, в межах якої страховик зобов'язаний провести виплату страхового відшкодування відпо-відно до умов договору страхування. Обов'язковий ліміт відповідальності страховика за шкоду, заподіяну майну по-терпілих, становить 25 500 гривень на одного потерпілого.

У разі коли загальний розмір шкоди за одним страховим ви-падком перевищує п'ятикратний ліміт відповідальності страхови-ка, відшкодування кожному потерпілому пропорційно змен-шується. Обов'язковий ліміт відповідальності страховика за шко-ду, заподіяну життю та здоров'ю потерпілих, становить 51 000 грн на одного потерпілого. Розміри лімітів відповідаль-ності страховика мають переглядатися Уповноваженим органом відповідно до рівня інфляції та індексу споживчих цін.

Розмір франшизи при відшкодуванні шкоди, заподіяної май-ну потерпілих, встановлюється при укладанні договору обов'яз-кового страхування цивільно-правової відповідальності і не може перевищувати 2 % від ліміту відповідальності страховика, в ме-жах якого відшкодовується збиток, заподіяний майну потерпілих. Страхове відшкодування завжди зменшується на суму франшизи, розрахованої за правилами цього підпункту. Франшиза при відшкодуванні шкоди, заподіяної життю та/або здоров'ю по-терпілих, не застосовується.

Довідково. Постановою Кабінету Міністрів України від 27.05.2000 р. за № 842 „Про внесення змін і доповнень до деяких постанов Кабінету Міністрів України" визначено, що з 1 квітня 2000 р. мінімальна страхова сума за обов'язковим страхуванням цивільної відповідальності власників транспортних засобів, яка виплачується за заподіяну внаслідок дорожньо-транспортної пригоди шкоду життю й здоров'ю третіх осіб становить 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на день укладення договору страхування, а за шкоду заподіяну майну третіх осіб, -1500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на день ук-ладення договору страхування.

Розміри індивідуальних страхових платежів (внесків, премій) встановлюються страховиками самостійно шляхом добутку базо-вого платежу та відповідних коригуючих коефіцієнтів.

Базовий платіж та коригуючі коефіцієнти розраховуються МТСБУ актуарним методом на основі статистичних даних та рів-ня збитковості даного виду страхування в цілому по галузі за останній розрахунковий період, який становить не менше як один рік, та затверджуються Державною комісією з регулювання рин-ків фінансових послуг.

Для заохочення безаварійної експлуатації транспортних засо-бів, при укладанні договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності більше ніж на півроку, страховики ма-ють право застосовувати коефіцієнт страхових тарифів залежно від наявності чи відсутності страхових випадків з вини осіб, від-повідальність яких застрахована, в період дії попередніх аналогі-чних договорів (бонус-малус).

Довідково. Бонус-малус - система підвищень або знижок до базової ставки страхового тарифу, за допомогою якої страховик

коригує страхову премію залежно від того, чи були страхові ви-падки no відношенню до об'єкта страхування в певному проміжку часу.

У табл. 10.1. наведено бонус-малус, що використовується при коригуванні базового страхового платежу на поточний момент.

ТаблицяЮ.1 Коефіцієнти коригування базових страхових тарифів (бонус-малус)

 

Клас на по-

чаток стро-

ку страху-

вання  Коефіцієнт     Клас по закінченню строку страхування з ураху-ванням страхових випадків з вини страхувальника

 

           

            0 страхо-вих виплат 1 страхова виплата   2 страхові виплати   3 страхові виплати

М        2,45     0          М        М        М

0          2,3       1          М        М        М

1          1,55     2          м         м         м

2          1,4       3          1          м         м

3          1          4          1          м         м

4          0,95     5          2          м         м

5          0,9       6          3          1          м

6          0,85     7          4          1          м

7          0,8       8          4          1          м

8          0,75     9          5          2          м

9          0,7       10        5          2          1

10        0,65     11        6          2          1

11        0,6       12        6          2          1

12        0,55     13        6          2          1

13        0,5       13        7          2          1

При укладанні договору обов'язкового страхування цивіль-но-правової відповідальності страхувальнику присвоюється клас залежно від частоти страхових випадків, які виникли з його вини. Якщо договір укладається вперше, страхувальникові при-своюється клас 3. Залежно від кількості страхових випадків, які виникли в період дії попередніх договорів обов'язкового страху-вання цивільно-правової відповідальності при укладанні з ним такого договору на новий строк, застосовується підвищуючий ко-ефіцієнт страхового тарифу з присвоєнням більш низького класу до найнижчого - М чи з урахуванням безаварійної експлуатації транспортного засобу та при відсутності страхових випадків, які

виникли з вини страхувальника, - понижуючий коефіцієнт з при-своєнням більш високого класу.

Крім того, страхові компанії застосовують інші типи коригу-вальних коефіцієнтів (табл.10.2), що в кінцевому підсумку суттє-во впливає на величину страхового платежу. Але максимальний розмір страхового платежу з урахуванням коригувальних коефі-цієнтів типів II—IV не може перевищувати більше ніж у три рази або бути меншим ніж 50% базової ставки, до якої застосований коригувальний коефіцієнт типу 1.

Таблиця 10.2

Типи корш вальних коефіцієнтів

Тип коригувального коефіцієнта залежно від       Договір 1 типу          Договір 2 типу          Договір 3 типу

I.Типу транспортного засобу                                 

1.         Легковий автомобіль

1)         до 1600 см

2)         1600-2000 см

3)         2000-3000 CM

4)         3000 CM i більше

2.         Причепи долегкових автомо-

білв     0,71 0,94 1,39 1,41 0,27        1,41 1,41 1,41 1,41 0,27        0,71 0,94 1,39 1,41 0,27

3.         Автобуси з кількістю місць для

сидіння:

1)         до 20 чоловік

2)         понад 20 чоловік

4.         Вантажні автомобілі вантажо

підйомністю

1)         до 2 т

2)         понад 2 т        3,04

3,58

1,68 1,86         3,58 3,58

1,86 1,86         3,04

3,58

1,68 1,86

5. Причепи до вантажних авто-мобілів     0,57     0,57     0,57

6. Мотоцикли та моторолери

1)         до 300 см

2)         300 см і більше          0,27 0,54         0,54 0,54         0,27 0,54

II. Території переважного вико-ристання транспортного засобу:

1)         м.Київ

2)         міста з населенням понад 1 млн

чол.

3)         міста з населенням 1 млн 500 тис.

чол.

4)         міста з населенням 500-100 тис.

чол.

5)         населені пункти з населенням

менше 100 тис. чол.  1,5-1,8 1,2-1,5 1-1,2 0,8 - 1 0,5 - 0,8           1,.5-1,8

1,5-1,8 1,5-1,8 1,5 - 1,8 1,5 - 1,8      1,5-1,8 1,2-1,5 1-1,2 0,8 - 1 0,5 - 0,8

Продовження таблиці

Тип коригувального коефіцієнта залежно від       Договір 1 типу          Договір 2 типу          Договір 3 типу

III. Сфери використання транс-портного засобу

1)         автомобіль, який використовує

юридична особа

2)         автомобіль, який використовує

фізична особа            1,1 - 1,2 1       1,1 - 1,2 1,1 - 1,2       1,1 - 1,2 1

IV. Водійського стажу осіб, відпо-відальність яких застрахована за договором

1)         до 1 року

2)         1 - 3 роки

3)         3 - 10 років

4)         більше ніж 10 років   1,2 - 1,5 1,2 - 1,5 1,2 - 1,5 1,2 - 1,5  1,2 - 1,5

1 - 1Д

0,9 - 1 1,2 - 1,5

1 - 1Д

0,9 - 1

V. Кількості зазначених у догово-рі осіб

1)         однаособа

2)         дві особи

3)         3 - 5 осіб                                1

1 - 1,1 1,2 - 1,4

VI. Наявності або відсутності в страхувальника (протягом попе-реднього року) доведених у судо-вому порядку спроб страхового шахрайства або випадків, що бу-ли підставою для пред’явлення регресного позову згідно із стат-тею 38 цього Закону:

1)         наявність

2)         відсутність     2 1       2 1       2 1

Розміри страхових платежів щодо „Зеленої картки" не є пре-дметом регулювання Законом № 1961. Вони визначені Постано-вою Кабінету Міністрів України № 5 від 6 січня 2005 року „Про встановлення розміру страхових платежів за міжнародними дого-ворами обов'язкового страхування цивільно-правової відповіда-льності власників наземного транспорту" (табл. 10.3).

Таблиця 10.3 Розмі’и страхових платежів за додатковими договорами обовязкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів (євро)

 

Транспортні засоби  Вартість страхування

 

            За15

діб       За1 місяць      За кожний наступ-ний місяць        За 1 рік

Легкові автомобілі пасажиромі-сткістю до 9 чол. з водієм включно та автомобілі масою до 3500 кілограмів (7700 фун-тів)            44,99   69,54   44,99   347,68

Автобуси       117,6   178,65 117,6   1380,45

Вантажні автомобілі 57,78   89,48   57,78   715,81

Причепи, напівпричепи      9,2       12,78   9,2       63,91

Мотоцикли    16,36   21,99   16,36   148,27

Примітки. 1. Розрахунок страхових платежів за додатковими договорами страхування цивільної відповідальності власників зареє-строваних в Україні транспортних засобів проводиться залежно від типу транспортного засобу, строку дії договору страхування та краї-ни, на територію якої поширюється дія договору страхування.

2.         У разі укладення додаткового договору страхування циві-льної відповідальності власника транспортного засобу дія якого поширюється на всі країни, що є членами „Зеленої картки”, за-стосовуються страхові платежі, які обчислюються множенням на-ведених у таблиці значень на офіційний обмінний курс гривні на євро, встановлений Національним банком на дату укладення до-говору

3.         У разі укладення додаткового договору страхування цивіль-ної відповідальності власників транспортних засобів, дія якого по-ширюється на країни Східної Європи (Болгарію, Румунію, Молдову та Білорусь), наведені в таблиці значення зменшуються на 50 %.

У разі настання страхового випадку учасники дорожньо-транспортної пригоди зобов'язані вжити заходів для невідкладно-го, але не пізніше 3-х робочих днів, повідомлення страховика. На рис. 10.1 наведено схему взаємодії суб'єктів страхування при на-станні страхового випадку.

 

Рис.10.1. Схема взаємодії при настанні страхового випадку

Особа, що має право на виплату страхового відшкодування, подає страховикові (або якщо страховик невідомий - МТСБУ) ві-дповідну заяву, довідки про дорожньо-транспортну пригоду дові-дки відповідних закладів охорони здоров'я щодо тимчасової втра-ти працездатності або довідки спеціалізованих установ про вста-новлення стійкої втрати працездатності (інвалідності) в разі її ви-никнення, інші документи, які мають відношення до даної доро-жньо-транспортної пригоди, завірені у встановленому порядку.

Виплата страхового відшкодування здійснюється протягом одного місяця з дня отримання страховиком документів або в строки та в обсягах, визначених рішенням суду

Якщо потерпілими є юридичні особи, то їм відшкодовується шкода, що завдана лише майну

Шкодою, заподіяною життю та здоров'ю потерпілого у результаті дорожньо-транспортної пригоди, є шкода (в тому чис-лі моральна шкода), пов'язана: з лікуванням потерпілого; з тим-часовою втратою працездатності потерпілим; із стійкою втратою працездатності потерпілим; із смертю потерпілого.

У зв'язку з лікуванням потерпілого відшкодовуються обґрунто-вані витрати, які пов'язані з доставкою, розміщенням, утриманням, діагностикою, лікуванням та реабілітацією потерпілого у відповід-ному закладі охорони здоров'я, медичним піклуванням, лікуванням у домашніх умовах та купівлею лікарських препаратів.

Витрати, пов'язані з лікуванням потерпілого в іноземних державах, відшкодовуються, якщо лікування було узгоджено із страховиком чи МТСБУ. Зазначені витрати мають бути підтверджені документально відповідним медичним закладом.

У зв'язку з тимчасовою втратою працездатності по-терпілим відшкодовуються не отримані доходи за підтверджений відповідним закладом охорони здоров'я час втрати працездат-ності. Доходи потерпілого оцінюються в таких розмірах:

1)         для працюючої особи (особи, яка працює за трудовим до-говором) - неотримана середня заробітна плата, обчислена відповідно до норм законодавства України про працю;

2)         для особи, яка забезпечує себе роботою самостійно, - не-отримані доходи, які обчислюються як різниця між доходом за попередній (до дорожньо-транспортної пригоди) календарний рік

та доходом, отриманим у тому календарному році, коли особа булла тимчасово непрацездатною;

3) для непрацюючої повнолітньої особи - допомога в розмірі, не меншому мінімальної заробітної плати, встановленої чиним законодавством.

Якщо особа була в зазначеному статусі менше вказаних роз-рахункових термінів, то до уваги береться середньомісячний до-ход з розрахунку суми сукупного доходу такої особи за попе-редній до настання страхового випадку календарний рік та доход протягом фактичного терміну (повні місяці) перебування особи в зазначеному статусі.

У зв'язку із стійкою втратою працездатності потерпілим відшкодовуються доходи, що не отримані ним у результаті стійкої втрати потерпілим працездатності (інвалідності), які не відшкодо-вуються за рахунок іншого обов'язкового виду страхування.

Страхове відшкодування за шкоду, пов'язану із стійкою втра-тою працездатності, виплачується не рідше ніж один раз на місяць до відновлення працездатності потерпілого.

За умовами договору або за поданням потерпілого до страхо-вика та за погодженням із страховиком страхове відшкодування може бути виплачене у вигляді одноразової компенсації.

Якщо потерпілий, який навчається на денному (очному) від-діленні закладу освіти, в результаті стійкої втрати працездатності не має можливості продовжувати навчання на денному (очному) відділенні, то страховик чи МТСБУ оплачують його навчання на заочному відділенні акредитованого закладу освіти України.

Якщо потерпілий, у якого настала стійка втрата працездатно-сті, має можливість освоїти одночасно нову професію з метою отримання доходів від праці, яка сумісна з його теперішнім ста-ном здоров'я, страховик чи МТСБУ оплачують його професійну освіту, що відповідає освіті того ступеня, яка була в потерпілої особи на момент дорожньо-транспортної пригоди.

Потерпілим, які на момент настання страхового випадку не одержували доходів у зв'язку із стійкою втратою працездатності, відшкодовуються витрати, пов'язані з доставкою, розміщенням, утриманням, діагностикою, лікуванням та реабілітацією потерпі-лого у відповідному закладі охорони здоров'я, медичним піклуванням, лікуванням та доглядом у домашніх умовах та купівлею лікарських препаратів.

Право на отримання відшкодування за шкоду, пов'язану зі смертю потерпілого, мають особи, які знаходилися на утриманні потерпілого, та особи, які взяли на себе витрати з поховання.

У зв'язку зі смертю годувальника в результаті дорожньо-транспортної пригоди право на страхове відшкодування мають:

•          діти (в тому числі усиновлені) - до досягнення ними пов-ноліття;

•          непрацездатна вдова (вдовець), непрацездатні батьки - до відновлення ними працездатності, а також працездатна вдова (вдовець), якщо в сім'ї є діти віком до восьми років;

•          інші члени сім'ї, які знаходилися на утриманні потерпілого.

Страхове відшкодування виплачується, якщо смерть по-

терпілого в результаті дорожньо-транспортної пригоди настала протягом одного року після дорожньо-транспортної пригоди та є прямим наслідком такої дорожньо-транспортної пригоди.

У зв'язку зі смертю годувальника відшкодовується частина неотриманих доходів потерпілого, яка кожному утриманцю на-лежала б при його житті, за вирахуванням пенсій, наданих утри-манцям внаслідок втрати годувальника. Порядок вирахування відшкодування утриманцям визначає Кабінет Міністрів України.

Витрати на поховання мають бути обґрунтовані та відшкодовуються при наданні страховику оригіналу свідоцтва про смерть та документів, які підтверджують такі витрати.

Шкода, заподіяна в результаті дорожньо-транспортної приго-ди майну потерпілого, - це шкода, що пов'язана з:

•          пошкодженням чи фізичним знищенням транспортного за-собу;

•          пошкодженням чи фізичним знищенням доріг, дорожніх споруд, технічних засобів регулювання руху;

•          пошкодженням чи фізичним знищенням майна потерпілого;

•          проведенням робіт, які необхідні для врятування потерпілих у результаті дорожньо-транспортної пригоди;

•          пошкодженням транспортного засобу, використаного для

•          доставки потерпілого до відповідного закладу охорони здо-ров'я, чи забрудненням салону цього транспортного засобу;

• евакуацією транспортних засобів з місця дорожньо-транспортної пригоди.

У зв'язку з пошкодженням транспортного засобу відшкодовуються витрати, пов'язані з відновлювальним ремон-том транспортного засобу з урахуванням зносу, розрахованого впорядку, встановленому Уповноваженим органом, включаючи витрати на усунення пошкоджень, зроблених навмисно з метою порятунку потерпілих внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, з евакуацією транспортного засобу з місця дорожньо-транспортної пригоди до місця проживання того власника чи за-конного користувача транспортного засобу, який керував транс-портним засобом у момент дорожньо-транспортної пригоди, чи до місця здійснення ремонту на території України. Якщо транс-портний засіб необхідно, з поважних причин, помістити на сто-янку, до розміру шкоди додаються також витрати на евакуацію транспортного засобу до стоянки та плата за послуги стоянки.

Транспортний засіб вважається фізично знищеним, якщо його ремонт й технічно неможливий чи економічно необґрунто-ваний та власник транспортного засобу згоден з визнанням його фізично знищеним. Ремонт вважається економічно не-обґрунтованим, якщо передбачені згідно з експертизою, проведе-ною відповідно до законодавства, витрати на ремонт транспорт-ного засобу перевищують вартість транспортного засобу до до-рожньо-транспортної пригоди.

Якщо власник транспортного засобу не згоден визнати тран-спортний засіб фізично знищеним, то йому відшкодовується різ-ниця між вартістю транспортного засобу до та після дорожньо-транспортної пригоди, а також витрати по евакуації транспортно-го засобу з місця дорожньо-транспортної пригоди.

Якщо транспортний засіб визнано фізично знищеним, відш-кодування шкоди виплачується в розмірі, який відповідає вартос-ті транспортного засобу до дорожньо-транспортної пригоди та витратам по евакуації транспортного засобу з місця дорожньо-транспортної пригоди. Право на залишки транспортного засобу отримує страховик чи МТСБУ.

Страхова компанія не відшкодовує шкоду:

1)         заподіяну при експлуатації забезпеченого транспортного

засобу, але за спричинення якої не виникає цивільно-

правової відповідальності відповідно до закону;

2)         заподіяну забезпеченому транспортному засобу, який

спричинив дорожньо-транспортну пригоду; шкоду, за-

подіяну життю та здоров'ю пасажирів, які знаходилися у

забезпеченому транспортному засобі, який спричинив до-

рожньо-транспортну пригоду, та які є застрахованими

відповідно до пункту 6 статті 7 Закону України "Про стра-

хування" (85/96-ВР);

3)         заподіяну майну, яке знаходилося у забезпеченому транс-

портному засобі який спричинив дорожньо-транспортну

пригоду;

4)         заподіяну при використанні забезпеченого транспортного

засобу під час тренувальної поїздки чи для участі в офіцій-

них змаганнях;

5)         яка прямо чи опосередковано викликана чи якій сприяли іоні-зуюча радіація, викликане довільним ядерним паливом радіо-активне отруєння, радіоактивна, токсична, вибухова чи в ін-шому відношенні небезпечна властивість довільної вибухової ядерної сполуки чи її ядерного компонента; шкоду,

6)         пов'язану із втратою товарного вигляду транспортного засо-бу;

7)         заподіяну пошкодженням або знищенням внаслідок дорож-ньо-транспортної пригоди антикварних речей, виробів з кош-товних металів, коштовного та напівкоштовного каміння, бі-жутерії, предметів релігійного культу, картин, рукописів, грошових знаків, цінних паперів, різного роду документів, фі-лателістичних, нумізматичних та інших колекцій;

8)         заподіяну в результаті дорожньо-транспортної пригоди,

якщо вона відбулася внаслідок масових заворушень і гру-

пових порушень громадського порядку, військових конфлі-

ктів, терористичних актів, стихійного лиха, вибуху боєпри-

пасів, пожежі транспортного засобу, не пов'язаної з дорож-

ньо-транспортною пригодою.