Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3. Урегулювання питань щодо завданих збитків у страхуванні авто каско : Страхові послуги : Бібліотека для студентів

3. Урегулювання питань щодо завданих збитків у страхуванні авто каско


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 

магниевый скраб beletage

Права та обов'язки сторін, які визначаються договором, мають загальноприйнятий характер із поправкою на специфіку об'єкта страхування та перелік страхових ризиків. Зупинимось лише на діях страхувальника при настанні страхового випадку і зазна-чимо. що страхувальник зобов'язаний негайно повідомити компе-тентні органи та не проводити ніяких ремонтних робіт з пошко-дженим транспортним засобом без попереднього його огляду представником страховика, крім тих, які зумовлені необхідністю продовження безпечного руху. Для здійснення ремонту страхува-льник повинен отримати письмову згоду страховика. Протягом 24 годин, не враховуючи вихідні та святкові дні, після настання страхового випадку чи надходження інформації про нього, пись-мово повідомити страховика, здійснити всі можливі заходи для рятування транспортного засобу усунення причин, які сприяють виникненню додаткових збитків, а також забезпечити право на регресний позов до винної сторони. Крім того, страхувальник по-винен надати страховикові можливість провести огляд і обсте-ження пошкодженого застрахованого транспортного засобу для визначення причин та розмірі збитків, надати необхідні докумен-ти, що підтверджують факт настання страхового випадку та роз-мір збитків та документи, що підтверджують оплату витрат по ря-туванню транспортного засобу За згодою сторін (або за вимогою однієї зі сторін) після настання страхового випадку розмір збитку

може бути встановлений експертами. Експертиза може також проводитися для встановлення фактичних причин настання стра-хового випадку та визначення законності отримання страхового відшкодування страхувальником. Експертиза проводиться за ра-хунок сторони, що вимагала її проведення.

При настанні страхового випадку відшкодуванню підлягають тільки прямі збитки, виключаючи втрачену вигоду витрати на оренду чи наймання транспортного засобу моральну шкоду тощо.

Розмір збитку визначається :

•          при повному або конструктивному знищенні автотранспо-ртного засобу - в розмірі його дійсної вартості по догово-ру страхування за вирахуванням вартості вузлів, деталей та устаткування, що придатні для подальшого викорис-тання або реалізації;

•          при пошкодженні автотранспортного засобу чи додатково-го обладнання - в розмірі витрат на його відновлення (з урахуванням зносу на день настання страхового випадку) згідно з кошторисом-розрахунком, який складено експер-том страховика і погоджено зі страхувальником.

Витрати на відновлення включають:

•          витрати на матеріали і запасні частини, які необхідні для ремонту за цінами на дату страхового випадку за вираху-ванням зносу частин, вузлів, агрегатів та деталей, які замі-нюються в процесі відновлення (ремонту);

•          витрати на оплату ремонтних робіт за тарифами на дату

настання страхового випадку. He включаються до суми збитку :

•          вартість ремонту та технічного обслуговування автот-ранспортного засобу що не викликані настанням стра-хового випадку;

•          вартість робіт, що пов'язані з переобладнанням автот-ранспортного засобу ремонтом або заміною окремих його частин, деталей і приладдя внаслідок їхнього зносу технічного браку, поломки тощо;

•          вартість заміни замість ремонту тих чи інших вузлів та агрегатів через відсутність у ремонтних підприємствах

необхідних запасних частин і деталей для ремонту цих вузлів та агрегатів;

•          втрати експлуатаційних якостей;

•          втрати товарної вартості автотранспортного засобу;

•          суми, які перевищують ціни на запасні частини до ав-тотранспортних засобів, запропоновані страховиком та/або спеціалізованою сервісною станцією, якщо страхувальник відмовився від таких послуг і придбає запасні частини за більш високими цінами.

Відшкодування збитків здійснюється за вирахуванням амор-тизаційного зносу запасних частин, що підлягають заміні, дета-лей та приладдя.

При визначенні суми страхового відшкодування враховуються страхова сума, різниця між страховою сумою і зазначеною в заяві на страхування вартістю автотранспортного засобу та франшиза.

Якщо майно було прийнято на страхування в зазначеній част-ці (%) від повної його вартості, то страховик здійснює виплату страхового відшкодування за системою пропорційної відповіда-льності. Остаточний розмір страхового відшкодування визнача-ється за вирахуванням франшизи, зазначеної в договорі.

Для отримання страхового відшкодування подаються такі документи:

•          заява про виплату страхового відшкодування;

•          договір страхування;

•          страховий акт;

•          довідка дорожньо-патрульної служби про ДТП із зазна-ченням прізвища особи (осіб), які постраждали при цьому та особи (осіб), які винні у скоєнні ДТП та витяг із прото-колу про обставини ДТП (рішення);

•          потрібна кількість фотокарток пошкодженого транспорт-ного засобу (їх надання є обов'язковим, коли страховий випадок і ремонт автотранспортного засобу відбулися за межами України);

•          довідка сейсмологічної служби про стихійне лихо;

•          довідка слідчих органів про викрадення;

•          документ, що посвідчує правонаступництво особи, яка звернулась за страховим відшкодуванням (у разі смерті страхувальника);

•          свідоцтво про смерть (завірену копію) в разі смерті стра-хувальника;

•          акт товарознавчої експертизи про розмір збитків чи раху-нок сервісного центру про розмір необхідних затрат на ві-дновлення;

•          інші документи в разі необхідності.

Вибір сервісної станції страхувальник повинен узгодити зі страховиком, в іншому разі страховик має право переглянути ро-змір страхового відшкодування.

Страхове відшкодування виплачується протягом трьох робо-чих днів після прийняття страховиком рішення про виплату стра-хового відшкодування. Днем виплати вважається день списання коштів із розрахункового рахунка страховика.

Договір страхування, по якому виплачене страхове відшкоду-вання, зберігає силу до закінчення терміну страхування. При цьо-му страхова сума складає різницю між початковою страховою су-мою і виплаченим страховим відшкодуванням.

Договір, по якому страхове відшкодування виплачене в розмі-рі страхової суми, припиняє свою дію. Інші умови припинення договором страхування чинності були розглянуті в темі „Догово-ри страхування”.