Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3. Страховий захист фінансових ризиків : Страхові послуги : Бібліотека для студентів

3. Страховий захист фінансових ризиків


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 

магниевый скраб beletage

Страхування фінансових ризиків можна розглядати в широ-кому та вузькому розумінні. У вузькому розумінні - це страхуван-ня лише кредитних ризиків, про що йшлося раніше, а широке ро-зуміння охоплює всі види страхового захисту від ризиків, які ви-являються в будь-якій сфері фінансових відносин або безпосере-дньо спричиняють фінансові втрати. Отже, фінансовий ризик -це ймовірність виникнення непередбачених фінансових втрат (зниження очікуваного прибутку, доходу, втрата частини чи всього капіталу) в ситуації невизначеності умов фінансової дія-льності підприємства.

Основні види фінансових ризиків підприємства: ризик зни-ження фінансової стійкості, ризик неплатоспроможності, інвес-тиційний, відсотковий, валютний, депозитний, кредитний, подат-ковий та ін. За джерелами виникнення всі види фінансових ризи-ків поділяють на дві основні групи: систематичні (ринкові ризи-ки) та несистематичні (специфічні ризики).

Спробуємо визначити страхування фінансових ризиків як су-купність видів страхових послуг, що передбачають зобов'язання страховика здійснити страхову виплату в розмірі повної або ча-сткової компенсації втрачених доходів (додаткових витрат) страхувальникові.

До страхування фінансових ризиків належать:

1.         страхування від утрат прибутку;

2.         страхування на випадок зниження обумовленого рівня рен-табельності;

3.         страхування ризику засновника;

4.         страхування біржових ризиків;

5.         страхування коштів та /або банківських металів, вкладених на депозитне зберігання;

6.         страхування відсотків від коштів та /або банківських мета-лів, укладених на депозитне зберігання;

7. страхування інвестиційних ризиків.

Найбільш поширеним видом страхування фінансових ризиків є страхування від утрат прибутку (доходів). Це страхування є фор-мою страхового захисту майнових інтересів суб'єктів підприємниць-кої діяльності від утрат майбутньої фінансової користі. Випадкова втрата очікуваних прибутків може настати передусім внаслідок із причин випадкового спаду або зупинки виробничого процесу До збитків у цьому випадку відносять втрату прибутку, постійні витрати підприємства, витрати, пов'язані з доведенням обсягів діяльності до показників виробничої програми. Крім того, якщо уповільнення або припинення виробничого процесу настало внаслідок непередбачу-ваного випадку, то обсяг збитків зростає за рахунок витрат, які здійс-нені з метою протистояння наслідкам цього випадку.

Страхування від втрат прибутку є комплементарним до багатьох видів страхування. Найпоширенішою базою для приєднання є стра-хування від ризиків вогню, стихійних лих та інших випадковостей, що призводять до втрати майна, зупинки виробничого процесу.

Страхова сума визначається в розмірі брутто-прибутку, який дорівнює сумі власне прибутку та постійних витрат підприємства. Обсяг збитку залежить не стільки від розміру знищень, скільки від перерви виробничої діяльності (терміну відшкодування, про-тягом якого накопичуються негативні результати).

Страховий тариф ураховує ймовірність настання таких ри-зиків: 1) базового (пошкодження або знищення майнових засо-бів); 2) ризику сповільнення або зупинки виробничого процесу. Крім того, при розрахунку тарифу враховується сезонність виро-бництва, термін відшкодування, характер конкуренції в даній га-лузі, частка власної участі у фінансовому ризику втрати прибутку. Наприклад, 5 днів, а з 6-го дня збитки покриває страховик.