Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1. Сутність та види страхування кредитних ризиків : Страхові послуги : Бібліотека для студентів

1. Сутність та види страхування кредитних ризиків


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 

магниевый скраб beletage

Будь-яка кредитна угода будується на взаємовідносинах між двома сторонами, одна з яких виступає позичальником, а інша кредитором. Характер кредитної угоди завжди пов'язаний з небе-зпекою для кредитора втрати грошей, наданих у кредит. 3 цієї причини існує об'єктивна потреба в захисті майнових інтересів кредитора. Одним із засобів такого захисту є страхування.

Взаємовідносини між двома сторонами в рамках кредитної угоди можуть будуватися по-різному Розглянемо чотири можли-вих варіанти таких взаємовідносин:

•          кредитор дає грошову позичку, щоб отримати через деякий час від позичальника гроші з відсотками - це фінансовий кредит;

•          продавець продає свій товар у кредит, щоб пізніше отрима-ти від покупця гроші - це товарний кредит;

•          кредитор дає гроші дебітору щоб потім отримати від нього товари чи послуги - це авансовий кредит;

•          у деяких випадках при видачі будь-якого кредиту на боці позичальника постає третя особа, яка відіграє роль гаранта і тим самим сприяє підвищенню довіри до позичальника -це гарантований кредит.

3 точки зору цих варіантів взаємовідносин між боржником та кредитором можна виділити такі види страхових послуг, які здат-ні адекватно обслужити потреби сторін кредитної угоди:

1. фінансовий кредит:

страхування відповідальності позичальника за непогашення кредиту;

страхування кредитів (страхувальником виступає кредитор);

2.         авансовий ітоварний кредит:

страхування комерційних кредитів;

страхування на випадок невиконання зобов'язань контраген-том;

3.         гарантований кредит:

страхування виданих та прийнятих гарантій (поручительств);

страхування заставленого майна.

При укладанні кредитної угоди її сторони потрапляють у протилежне правове становище: у кредитора виникає право на повернення виданої позички у визначеній сумі та у визначений час, а в позичальника виникає зобов'язання повернути позику в обумовленому розмірі і в обумовлений термін. Це, в свою чергу впливає і на характер страхових угод, які обслуговують кредитні угоди. Якщо страхувальником виступає кредитор, то страхова угода відноситься до майнового страхування, а якщо страхуваль-ником виступає позичальник, то договір страхування відноситься до галузі страхування відповідальності. В будь-якому випадку страхування кредитів грунтується на визнанні ризику неплатежу чи неплатоспроможності позичальника, який формується в процесі кредитування.

Зупинимось на принципових моментах класифікації, в основі якої лежить така ознака, як безпосередній чи посередній спосіб організації страхового захисту. На підставі цієї ознаки кредитне страхування поділено на три групи (рис. 9.1).

Кредитне страхування

Делькредерне страхування

Страхування кре-дитів довіри

Гарантійне (заставне) страхування

 

кредитів

гарантш

Страхування товарних кредитів

Рис. 9.1. Класифікація страхування кредитів

Історичним прообразом страхування кредитів були комісійні операції типу делькредере, в яких брали участь дві сторони: комі-тент та комісіонер. Комісіонер за відповідну додаткову винагоро-ду, яка вважалась платою за взяття ризику комісійної операції, га-рантував комітентові, що вексель за проданий у товар кредит буде викуплено у визначений термін. Отже, угода делькредере набува-ла характеру вексельної поруки, згідно з якою в разі неповернен-ня боргу третьою стороною комісіонер зобов'язаний був виплати-ти відшкодування комітентові в повному обсязі. Це означає, що широко відома комісійна операція являла собою початкову форму страхування кредитів з усіма необхідними атрибутами страхової операції: ризиком неповернення кредиту, визначеним обсягом ві-дповідальності, страховою премією у формі додаткової винагоро-ди та реальним відшкодуванням збитків.

За сучасних умов делькредерне страхування здійснюється з участю кредиторів (банків, інвесторів, підприємств), які виступа-ють страхувальниками, та страхових компаній. До групи делькре-дерного страхування належать страхування фінансових кредитів, страхування споживчих і товарних кредитів тощо.

Майновий інтерес кредитора може бути захищений посеред-ньо - шляхом страхового захисту платоспроможності його боржника. За цієї форми страхових відносин страхувальником є пози-чальник, який укладає договір страхування зі страховиком на ко-ристь кредитора (застрахованої особи). Страховий поліс виступає своєрідною гарантією того, що у випадку виникнення ризику не-платоспроможності боржника страхова компанія відшкодує нале-жну суму боргу застрахованій особі (кредитору).

Отже, економічний зміст страхової гарантії зводиться до того, що страховик замість отриманої страхової премії бере на себе - замість боржника -роль гаранта оплати його повної заборгованості у визначених термінах на користь застрахова-ного (бенефіціанта) цієїгарантії.

При гарантійному (заставному) страхуванні у відносини вступають не дві, як при делькредерному а три сторони: креди-тор, страхова компанія, позичальник (страхувальник).

У складі гарантійного страхування існують класичне (застав-не страхування) та страхування фінансових гарантій. Класичне страхування може охоплювати авансові кредити, банківські пози-ки тощо. Страхування фінансових гарантій представлено страху-ванням кредитів, виданих під різні фінансові гарантії (заклад, іпотека), та кредитів, повернення яких гарантується борговими зобов'язаннями фінансового характеру: облігаціями, акціями, сер-тифікатами фінансових активів підприємств.

Серед розмаїття кредитних відносин, які здійснюються на су-часному кредитному ринку, особливого значення набувають кре-дитні послуги, відомі під назвою кредитів довіри. Кредитом до-віри вважається певна сума товарно-матеріальних цінностей пе-реданих у тимчасове користування працедавцем найманим робіт-никам. Такими цінностями можуть бути окремі складові основ-них та оборотних засобів, які перебувають під загрозою випадко-вої втрати внаслідок прояву природних та антропогенних ризиків.

Отже, працедавець може укласти договір страхування креди-ту довіри, обравши для страхового захисту ризики вогню, стихій-них лих та неправомірних дій третіх осіб. У такому договорі страхувальником буде виступати кредитор (працедавець), що дає змогу віднести страхування кредитів довіри до делькредерного страхування. 3 іншого боку, таке страхування набирає форми страхової гарантії, оскільки страховий поліс становить предмет

застави. Саме тому немає підстав страхування довіри одночасно віднести до делькредерної чи заставної групи

На підставі цих теоретичних обґрунтувань можна зробити ви-сновок, що кредитне страхування - це комплекс страхових по-слуг, які забезпечують страховий захист майнових інтересів кредиторів, пов'язанихз існуванням ризику неповернення кре-диту внаслідок неплатоспроможності позичальника.