Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4. Страхування машин від поломки : Страхові послуги : Бібліотека для студентів

4. Страхування машин від поломки


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 

магниевый скраб beletage

Страхування машин від поломки (mashinery breakdown insurance) — вид майнового страхування, котрий активно вико-ристовується в індустріально розвинутих країнах для захисту пі-дприємців від небезпеки механічних поломок машин, які здебі-льшого входять до складу важливих технологічних ліній або є ключовими виробничими агрегатами

Цей вид страхування технічних ризиків - досить динамічний напрям страхування, потреба в якому виникла в зв'язку з розвит-ком технологій. Власникам і тим, хто експлуатує складне проми-слове устаткування, відомо, що трапляються випадки аварійного виходу з ладу дорогих машин. Усі небезпеки, що супроводжують діяльність підприємства, пов'язану з використанням дорогих ма-шин, є ризиком, запобігти якому силами одного підприємства дуже складно.В усьому світі єдиним варіантом страхового захис-ту такого устаткування є страхування промислових машин від поломки (МІ - Machined insurans), страхове покриття якого до-поможе захистити від великих витрат на відновлення після вихо-ду машин з ладу.

Страхування машин має велике значення для кожного, хто їх експлуатує. I це стосується не лише промислових підприємств, на яких працюють великі машини чи повністю автоматизовані виро-бничі установки. Вирішальне значення страхування машин має саме для середніх та невеликих підприємств, де пошкодження машин може потягти за собою фінансові та економічні збитки.

Страховими ризиками є такі події, які мають ознаки імовір-ності та випадковості внаслідок чого завдається шкода маши-нам:

• аварія, якщо вона не є винятком, обумовленим умовами

страхування або договором (відповідно до правил техніки безпе-ки);

•          помилки в конструкції та розрахунках, допущені при мон-тажі, дефекти лиття та матеріалу;

•          розрив унаслідок дії відцентрової сили;

•          коротке замикання, перенапруження;

•          нестача води в парогенераторах;

•          фізичний вибух;

•          буря, мороз.

He підлягають страхуванню, як правило, лише деякі предме-ти, термін служби яких порівняно з терміном служби всього об'є-кта невеликий. Здебільшого до них належать такі предмети:

•          усі види змінного інструмента;

•          пуансони, матриці, троси, ланцюги, ремені, стрічки, сита;

•          вироби зі скла, кераміки, деревини, а також шини;

•          матеріали виробничого призначення всіх видів (наприклад,

паливо, газ, засоби охолодження, каталізатори, рідини, ма-

стила).

Страхові випадки. Цей вид страхування покриває збитки аварійного характеру, тобто такі, що виникли несподівано й не-передбачено, призвівши до ремонту чи заміни застрахованого майна.

Страхове відшкодування не виплачується, якщо шкоду майну завдано з таких причин:

•          воєнні чи подібні до них події, усі види громадського без-ладдя, а також дії страйкарів чи робітників і службовців, що підпадають під локаут;

•          намір чи груба необережність страхувальника або його представника;

•          ризики, страхування яких передбачено іншими видами стра-хування (наприклад, вогонь, блискавка, вибух, спричинений хімічною реакцією, крадіжка, злом та крадіжка зі зломом);

•          затоплення, повінь, землетрус, просідання ґрунту, зсув;

•          дії наземних, водних та повітряних транспортних засобів;

•          спрацювання внаслідок звичайного використання чи експлу-атації, а також дія кавітації, ерозії, корозії та накипу;

•          помилки або несправності, що існували на момент укладання до-говору страхування і про які страхувальник знав чи мав знати;

•          помилки чи недостачі, за які несе відповідальність поста-чальник (у рамкам гарантійних зобов'язань).

Страхова сума в страхуванні машин завжди встановлюєть-ся згідно з балансовою вартістю. Якщо змінюється страхова вар-тість, наприклад за рахунок підвищення цін, то страхувальник зобов'язаний повідомити про це страховикові, щоб уникнути не-повного страхування.

Ставки премій у страхуванні машин визначаються окремо за кожним типом машин. Порівняно з іншими видами страхуван-ня (наприклад, із вогневим страхуванням), премії можуть здава-тися високими, що зумовлюється підвищеною частотою страхо-вих випадків у цій галузі.

У разі страхування машин при своєчасній сплаті страхових платежів страховий захист починає діяти з часу прийняття за-страхованих машин на облік.

За умови настання страхового випадку, що заподіяв ушко-дження машинам, страхове відшкодування виплачується виходя-чи з вартості відновлення, що враховує вартість необхідних для цього деталей, витрати на демонтаж і повторний монтаж, транс-портні витрати, митні платежі.