Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3. Страхування монтажних ризиків : Страхові послуги : Бібліотека для студентів

3. Страхування монтажних ризиків


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 

магниевый скраб beletage

В основу страхування всіх монтажних ризиків (страхування EAR —erection all risks) покладено ідею забезпечення страхува-льникові необхідного і якомога повнішого страхового покриття всіх ризиків, які виникають при монтажі машин та механізмів, a також при зведенні сталевих конструкцій.

3 розвитком промисловості економічна роль страхування мо-нтажних ризиків посилюється, і нині в усіх розвинутих країнах цей вид страхування став фактично незамінним. Ризики, що ви-никають при виконанні великих замовлень для монтажних орга-нізацій і для самого замовника, наприклад, спорудження мостів чи комплектних промислових підприємств, можуть бути покриті лише за рахунок страхування всіх монтажних ризиків. Тому бан-ки та інші кредитні установи наполягають на укладанні договорів страхування всіх монтажних ризиків, щоб надані ними фінансові кошти були якомога повніше захищені від ризиків. Коли органи

державної або муніципальної влади проводять конкурс з видачі замовлень, та вони часто вимагають укладання договору страху-вання EAR [14].

Страхувальниками можуть бути всі сторони, для яких мон-таж об'єкта пов'язаний з ризиком, наприклад:

•          виробник чи постачальник монтажного об'єкта, якщо мон-тажні роботи виконуються ним самим або під його відпові-дальність;

•          власник монтажного об'єкта - при страхуванні монтажу та пробного пуску;

•          фірми, яким доручено виконати монтаж;,

•          покупець монтажного об'єкта;

•          кредитор.

Страхування всіх монтажних ризиків забезпечує досить пов-не страхове покриття. До страхових ризиків, як правило, нале-жать знищення чи пошкодження предметів монтажу внаслідок:

•          аварії, якщо вона не є виключенням, визначеним умовами страхування або договором (відповідно до правил техніки безпеки);

•          вогню (пожежа, удар блискавки. вибух та збитки, понесені під час гасіння пожежі);

•          стихійних явищ (паводок, повінь, затоплення, зливи, не-звичайний для даної місцевості снігопад, землетрус. буря, осідання ґрунту, зсув, обвал);

•          помилки під час монтажу;

•          короткого замикання, надлишкової напруги. електричної дуги;

•          інших аварійних подій, наприклад пошкодження частина-ми, що обвалюються чи падають, проникнення чужорідних частинок, збитки, до яких призвели перевезення на монта-жному майданчику, тощо.

He підлягають відшкодуванню збитки, що виникли внаслі-док:

•          військових заходів, військових дій, страйків, заворушень, заколотів, незаконних актів політичних організацій та осіб;

•          навмисних дій страхувальника або його представника, в тому числі, якщо вони перебували в стані алкогольного,

наркотичного чи токсичного сп'яніння;

•          впливу ядерної енергії;

•          претензії за неустойками та недоліками наданих послуг;

•          недоліків у конструкції, дефектів матеріалу чи помилок при виготовленні;

•          несправності машин та пристроїв внаслідок експлуатації монтажного обладнання (тобто пошкодження, спричинені не зовнішніми факторами).

Договір страхування монтажних ризиків може бути укладе-ний на термін від одного місяця та більше. Страхова сума ви-значається для монтажного обладнання на рівні дійсної вартості, а для монтажу - на рівні вартості, визначеної проектно-кошторисною документацією. Якщо в разі настання страхового випадку страхова сума виявиться заниженою (що можливо при зростанні цін і підвищенні заробітної плати), то при відшкоду-ванні збитку враховується факт неповного страхування. Тому про зміни в страховій сумі рекомендується негайно повідомляти страховикові.

При страхуванні монтажних ризиків немає змоги встановити тверді ставки премій за всіма видами монтажних робіт та ризиків. Тому премію з кожного конкретного ризику доводиться обчис-лювати окремо з урахуванням особливих умов відповідного ви-падку. При цьому береться до уваги така інформація: технічний опис споруджуваного об'єкта, його вартість, виробничий процес, план розміщення, геологічні, гідрологічні та метеорологічні дані про місце монтажу, наявність охорони, засобів пожежегасіння, досвід монтажної фірми з монтажу аналогічних об'єктів і т. ін.

Щодо обчислення страхової премії, то вже зазначалося, що вона залежить від страхової суми та страхового тарифу. За умови своєчасного внесення страхового платежу у випадку страхування монтажних ризиків відповідальність страховика розпочинається з часу вивантаження матеріалу на монтажному майданчику та три-ває до закінчення всіх робіт з монтажу предметів і пробного їх пуску, термін яких не повинен перевищувати строку дії договору страхування та ліцензії на виконання монтажних робіт.

Порядок та умови виплати страхового відшкодування відпо-відають тим, що були розглянуті в п. 2. цієї теми. Зазначимо лише, що в разі завдання збитків монтажу або пробному пуску від-шкодовуються витрати на приведення пошкодженого (знищено-го) предмету до стану, в якому він знаходився безпосередньо пе-ред настанням страхового випадку, включаючи витрати з демон-тажу, фрахту і повторного монтажу із вирахуванням вартості придатних для використання залишків.