Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2. Страхування будівельного підприємця від усіх ризиків : Страхові послуги : Бібліотека для студентів

2. Страхування будівельного підприємця від усіх ризиків


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 

магниевый скраб beletage

Страхування будівельного підприємця від усіх ризиків

(страхування CAR. — contractors and risks) передбачає, що стра-хувальниками можуть бути замовник будівництва, а також буді-вельні підприємства, що виконують проект будівництва, вклю-чаючи всіх підрядників (генерального, головного) та субпідряд-ників.

Страхове покриття надається за принципом „від усіх ризиків” що дозволяє надавати захист не тільки від класичних небезпек, якими є стихійні лиха тощо, а й від суто специфічних ризиків, які дуже часто важко передбачити і, відтак, чітко визначити в дого-ворі. Більшість страхових компаній у договорах страхування пе-редбачають такі ризики, як пожежа, вибух, удар блискавки, па-діння пілотованих літальних апаратів, а також аварії під час про-ведення будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт, у т.ч. внаслідок короткого замикання та надлишкової напруги в системі електромереж, електричних дуг, підвищеного тиску то-що; пошкодження водою та іншими рідинами; стихійні лиха (по-вінь, град, осідання ґрунту, буря, зсув, землетрус, ураган, сель тощо); протиправні дії третіх осіб, у т.ч. крадіжки, пограбування; помилки проектувальника та будівельного персоналу, їхню не-дбалість. Застрахованою може бути також відповідальність під-рядчика за шкоду, заподіяну життю, здоров'ю та майну третіх осіб, а також навколишньому середовищу під час проведення бу-дівельно-монтажних робіт у межах будівельного майданчика та поблизу нього.

He відшкодовуються збитки, які виникли внаслідок:

•          військових заходів, військових дій, страйків, завору-шень, заколотів, незаконних актів політичних організа-цій та осіб;

•          навмисних дій страхувальника або його представника, в

тому числі якщо вони перебували в стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп'яніння;

•          впливу ядерної енергії;

•          внутрішніх пошкоджень (спричинене не зовнішніми фа-кторами) будівельних машин або несправності машин і обладнання в результаті експлуатації монтажного устат-кування;

•          ліквідації недоліків виконання будівельних робіт (на-приклад, використання дефектного чи непридатного ма-теріалу);

•          претензії за неустойками та недоліками наданих послуг.

Договір страхування будівництва може бути укладений на

термін від одного місяця та більше.

Страхова сума визначається для об'єктів будівництва у вар-тості згідно з проектно-кошторисною документацією; для облад-нання на будівельному майданчику, будівельних машин і наяв-них будівель - у первісній вартості на момент укладення догово-ру страхування.

Щодо відповідальності перед третіми особами, то страхова сума встановлюється за домовленістю сторін, але в договорі мо-же бути обумовлено ліміт зобов'язань страхової компанії за кож-ним окремим страховим випадком, за видом заподіяної третім особам шкоди та для кожної особи, яка постраждала.

Базові ставки страхових платежів при страхуванні будівель-ного підприємця від усіх ризиків коливаються в межах 0,6-0,8 % від страхової суми.Остаточний розмір страхового тарифу залеж-но від стану об'єкта страхування та конкретних умов страхування (франшиза, знижка за пролонгацію, інших умов, що змінюють ступінь ризику) може коригуватися за допомогою поправочних коефіцієнтів множенням узгодженого зі страхувальником попра-вочного коефіцієнта на базовий тариф.

У табл. 8.1 наведено поправні коефіцієнти, які використовує при коригуванні страхових тарифів страхова компанія „Інкомст-рах" (м. Київ).

Таблщя8.1 Поправочні коефіцієнти до страхових тарифів

 

Коефі-цієнт    Що враховує  Сфера застосування  Діапазон значень

К-1      Можливість кумуляції збитків, розмір КОЖНОГО 3 яких відпо-відає середній статистичній величині. Залежить від кілько-сті застрахованих об’єктів, що можуть одночасно зазнати збитків через одну страхову подію  При страхуванні будівельно-монтажних робіт, зважаючи на значну концентрацію на території будівельного май-данчика основних та допо-міжних будівель, матеріалів, машин та механізмів, систем і мереж            1-1,5

К-2      Можливість катастрофічних збитків через одну страхову подію            У випадках, коли ймовір-ність повного знищення об’єктів страхування значно вища за середньоарифмети-чну      0,5-1,3

К-3      Враховує наявність і комплек-сність заходів, що запобігають настанню страхового випадку і/або зменшують розмір збит-ку при його настанні (проти-пожежні заходи, охорона то-що)        При страхуванні за кожним з видів ризиків        0,5-1,3

К-4      Особливості видів будівницт-ва, застрахованого майна, його використання та місцезнахо-дження, інфраструктуру доріг, насиченість комунікаціями Низькоповерхові невеликі житлові будинки та інші споруди і роботи незначного ступеня ризику. Нафто-, газо-хімічні підпри-ємства, компресор-ні/перекачувальні станції, висотні споруди і т.п.           Від 0,6

До 2,5

Розмір страхового тарифу також залежить від інших факто-рів та відповідних поправних коефіцієнтів, що відображено в табл. 8.2.

Таблиця 8.2

Фактори ризику та поправні коефіцієнти

            до страхових тарифів          

Фактор ризику          Поправний коефіцієнт

Якість проектних робіт, репутація проектувальника        0,9-1,3

Характеристика будівельного майданчика: наявність вулка-нічної діяльності, землетрусів, повеней, зсувів Грунту, силь-них вітрів, властивості Грунту, рівень ґрунтових вод, кліма-тичні умови тощо           0,8-1,5

Наближення місця страхування до небезпечних виробництв, доріг, місць скупчення людей або товарів, місць періодично-го проведення спортивних, релігійних, розважальних та ін-ших заходів            1,0-1,3

Криміногенність ситуації в регіоні  1,0-1,4

Характеристика будівельних матеріалів, якість та безпеч-ність експлуатації обладнання машин та механізмів, узагаль-нена якість будівництва, професіоналізм персоналу тощо.       0,8-1,5

Захаращеність приміщень та будівельного майданчика, рі-вень технологічної та трудової дисципліни, рівень управлін-ня   0,9-1,3

Статистика страхових подій за попередні три роки відносно даного страховика       0,8-1,2

Розмір максимально можливого збитку, лімітів відповідаль-ності страховика, франшизи     0,7-1,1

Розмір страхової премії залежатиме від страхової суми, стра-хового тарифу та поправного коефіцієнта, що враховує різні ха-рактеристика застрахованого об’єкта та фактори ризику. Договір страхування набуде чинності з дня внесення страхового платежу на розрахунковий рахунок страховика

Страховий захист будівництва настає з початком будівель-них робіт або з моменту завезення предметів на будівельний май-данчик, але не раніше дати, обумовленої в договорі, за умови своєчасної сплати страхових платежів і закінчується прийманням або введенням споруди в експлуатацію, але не пізніше обумовле-ними договором страхування датами та строку дії ліцензії на ви-конання будівельних робіт. За устаткування будівельного майда-нчика та будівельні машини відповідальність страховика почина-ється після їх вивантаження на будівельному майданчику і в мо-мент їх вивезення закінчується, але не пізніше ніж закінчиться строк дії договору страхування.

Щодо термінів повідомлення про страховий випадок, то

страхувальник повинен сповістити страховика про знищення або пошкодження об'єкта страхування протягом одного робочого дня та подати довідку пожежної охорони, гідрометеорологічної слу-жби, а також інші документи компетентних органів, які необхідні для встановлення причин страхового випадку і визначення розмі-ру збитків.

Страхове відшкодування виплачується відповідно до умов договору страхування на підставі:

•          письмової заяви страхувальника;

•          документів компетентних органів;

•          акта про втрати та розрахунків до нього.

Страховик відшкодовує страхувальникові витрати, необхідні для покриття збитку, заподіяного застрахованому майну будівни-цтва, виходячи з прийнятої на страхування вартості на підставі кошторису та за наявності вище перерахованих документів. Ком-пенсуються також витрати, пов'язані з розчисткою території від уламків при ліквідації збитку після страхового випадку. Але в будь-якому разі загальна сума страхового відшкодування не може перевищувати страхової суми за договором страхування.