Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1. Суть, види та об’єкти страхування технічних ризиків : Страхові послуги : Бібліотека для студентів

1. Суть, види та об’єкти страхування технічних ризиків


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 

магниевый скраб beletage

У сучасних умовах прискореного науково-технічного про-гресу, розвитку капіталомістких галузей виробництва, зростання в міжнародному зовнішньоторговельному потоці частки машин і обладнання (включаючи постачання комплектних підприємств і виконання будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних ро-біт на території країн-імпортерів) значної актуальності в усьому світі набуває страхування технічних ризиків, а також відпові-дальності перед третіми особами, пов'язаної з проведенням за-значених щойно робіт.

Страхування технічних ризиків (technikal risks insurance) -комплекс видів страхування, гцо включає страховий захист на випадок будівельно-монтажних ризиків, страхування машин від поломки, страхування електронного і пересувного обладнання, страхування інженерних споруд.

Cтрахування технічних особливо поширене у США, Німеч-чині, Англії, Японії та інших країнах, які входять до Міжнародної асоціації страховиків технічних ризиків.

В Україні цей вид страхування лише починає розвиватися. Створюються та вдосконалюються належні правила страхування, розробляються та вводяться в дію відповідні законодавчі й нор-мативні акти з цього питання.

Коли йдеться про страхування технічних ризиків, розрізня-ють, як правило, види страхування, які надають покриття ризиків або виробника, або експлуатаційника:

•          страхування будівельного підприємця від усіх ризиків (CAR);

•          страхування всіх монтажних ризиків (EAR);

•          страхування машин;

• страхування електронних пристроїв.

Якщо під час будівництва об'єкта переважають (за обсягом та вартістю) будівельні ризики, то вибирають страхування будіве-льного підприємця від усіх ризиків. Якщо при технічному спору-дженні, в якому використовуються попередньо виготовлені або готові пристрої, наприклад верстати, переважають монтажні ри-зики, то укладаються договори страхування всіх монтажних ри-зиків. Страхування машин, а також електронних пристроїв відбу-вається вже в процесі експлуатації об'єкта.

Щодо об'єктів страхування, то ними виступають майнові ін-тереси страхувальника,які пов'язані з правом володіння, користу-вання та розпорядження:

а) при будівництві:

•          всіма об'єктами громадського наземного та підзем-

ного будівництва (будівлі, споруди, електростанції,

аеропорти, дорожні та залізничні об'єкти, мости,

дамби, греблі, тунелі, канали), а також допоміжними

спорудами (тимчасові обвідні канали і дамби), всіма

матеріалами, що знаходяться на будівельному май-

данчику і є необхідними для виконання будівельних

робітта ін.;

зокрема:

•          роботами (їх вартість), які проводяться будівельним підприємством або його підрядчиками згідно з дого-вором, включаючи підготовчі роботи на будівель-ному майданчику (виїмка ґрунту, планувальні робо-ти);

•          обладнанням будівельного майданчику (гуртожитки, склади, риштування, інженерні мережі та інше);

•          будівельними машинами (землерийні машини, кра-ни, транспортні засоби), що використовуються на будівельному майданчику);

•          витратами на розчистку території від уламків при

ліквідації збитку після страхового випадку на будів-

ництві.

Можуть бути застраховані також роботи з монтажу машин, установок і металевих конструкцій, якщо вартість монтажних

об'єктів, включаючи витрати на монтаж, становить не менше 50 % загальної страхової суми;

б)         при монтажу та пробному пуску:

•          всіма видами машин, механізмів та конструкцій (елект-рообладнання, мости, верстати, крани, силові установки, фабрики, турбіни, генератори, електродвигуни, транс-форматори, друкарські машини, цехи, електростанції. хімічні установки, доменні печі та ін.); їх монтажем та пробним пуском;

•          обладнанням для проведення монтажу (крани, лебідки, зварювальні апарати);

•          предметами, що знаходяться на монтажному майданчи-ку та мають відношення до монтажу;

•          витратами на розчистку території після нанесення збит-ку пьщ час монтажу.

Можуть бути застраховані будівельні роботи, якщо їх вар-тість менша від вартості монтажного обладнання.

в)         при страхуванні машин:

•          всіма машинами, апаратами, механічним обладнанням,

устаткуванням (парові котли, турбіни, генератори та

ін.), включаючи машини та устаткування для розподілу

енергії (трансформатори, високо - та низьковольтні

установки) та виробничі й допоміжні машини (верстати,

мішалки, насоси, трубопроводи, компресори і т.п.);

г)         при страхуванні електронного обладнання:

•          електронними обчислювальними машинами для оброб-

лення даних (центральний процесор, периферійне обла-

днання;

•          електронними і ядерними медичними апаратами (рент-генівські, великогабаритні стерилізатори, випромінюва-чі і т.п.), що застосовуються в медицині;

•          обладнанням передачі інформації (телетайпи, комутато-ри, засоби зв'язку, установки спрямованого ра-діозв'язку, радіолокаційні установки і т. д.) та іншими (електронні мікроскопи, аналізатори, телевізійне облад-нання, тоталізатори, настільні калькулятори, розмножу-вальна техніка);

•          витратами no відновленню інформації на носіях даних,

пов'язаних з виходом із строю ЕОМ.

Далі розглянемо докладніше технологію страхування зазна-чених вище об'єктів.