Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Довідково. Витяг із статті 6 Закону „Про страхування ” „ Видами добровільного страхування можуть бути: : Страхові послуги : Бібліотека для студентів

Довідково. Витяг із статті 6 Закону „Про страхування ” „ Видами добровільного страхування можуть бути:


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 

магниевый скраб beletage

1)         страхування життя;

2)         страхування від нещасних випадків;

3)         медичне страхування (безперервне страхування здоров’я)

4)         страхування здоров’я на випадокхвороби;

5)         страхування медичних витрат;

6)         страхування залізничного транспорту;

7)         страхування наземного транспорту (крім залізничного транс-порту);

8)         страхування повітряного транспорту;

9)         страхування водного транспорту (морського внутрішнього

транспорту та інших видів водного транспорту);

10)       страхування вантажів та багажу;

11)       страхування від вогневих ризиків таризиків стихійних явиг– ;

12)       страхування майна (іншого, ніж передбачено пунктами 59);

13)       страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника);

14)       страхування відповідальності власників повітряного транс-порту (включаючи відповідальність перевізника);

15)       страхування відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника);

16)       страхування відповідальності перед третіми особами (іншої, ніж передбачено пунктами 11-13);

17)       страхування кредитів (у тому числі відповідальності пози-чальників за непогашення кредиту);

18)       страхування інвестщій;

19)       страхування судових витрат

20)       страхування фінансовихризиків;

21)       страхування виданих гарантій (поручительств) та прийня-тих гарантій

22)       Інші види добровільного страхування.

Витяг із статті 7 Закну України „Про страхування”:

„ В Україніздійснюються такі види обов'язкового страхуван-ня:

1)         медичне страхування;

2)         особисте страхування медичних і фармацевтичнш

працівників (крім mux, які працюють в установах і ор-

ганізаціях, що фінансуються з Державного бюджету Ук-

раїни) на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини

при виконанні ними службових обов'язків;

3)         особисте страхування працівників відомчої (крім mux, які пра-цюють в установах і організаціях, що фінансуються з Дер-жавного бюджету України) та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд);

4)         страхування спортсменів вищих категорій;

5)         страхування життя і здоров'я спеціалістів ветеринарної ме-дицини;

6)         особисте страхування від нещасних випадків на транспорті;

7)         авіаційне страхування цивільної авіації;

8)         страхування відповідальності морського перевізника та вико-навця робіт, пов'язаних із обслуговуванням морського транс-порту, щодо відшкодування збитків, завданих пасажирам, ба-гажу, пошті, вантажу, іншим користувачам морського транспорту та третім особам;

9)         страхування цивільної відповідальності власників транспорт-нихзасобів;

10)       страхування засобів водного транспорту;

11)       страхування врожаю сільськогосподарських культур і бага-

торічних насаджень державнгши сільськогосподарськими

підприємствами, врожаю зернових культур і цукрових буряків

сільськогосподарськими підприємствами всіх форм власності;

12)       страхування цивільної відповідальності оператора ядерної

установки за ядерну шкоду яка може бути заподіяна

внаслідокядерного інциденту;

(пункт 12 частини першої статті 7 уредакціїЗакону України від 13.12.2001р. N 2893-ІП)

13)       страхування працівників (крім mux, які працюють в устано-вах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України), які беруть участь у наданні психіатричної допомо-ги, в тому числі здійснюють догляд за особами, які стражда-ють на психічні розлади;

14)       страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарю-вання за шкоду яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи по-жежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного та санітарно-епідеміологічногохарактеру;

15)       страхування цивільної відповідальності інвестора, в тому числі за шкоду, заподіяну довкіллю, здоров'ю людей, заугодою про розподіл продущії, якщо інше не передбачено такою уго-дою;

16)       страхування майнових ризиків за угодою про розподіл про-дукції у випадках, передбачених Законом України "Про угоди пророзподіл продукції";

17)       страхування фінансової відповідальності, життя і здоров'я тимчасового адміністратора та ліквідатора фінансової ус-танови;

18)       страхування майнових ризиків при промисловій розробці ро-довищ нафти і газуу випадках, передбачених Законом України "Пронафтуігаз";

19)       страхування медичних та інших працівників державних і ко-мунальних закладів охорони здоров'я та державних науковш установ (крім mux, які працюють в установах і організаціях,

що фінансуються з Державного бюджету України) на випа-док захворювання на інфещійні хвороби, пов'язаного з вико-нанням ними професійних обов'язків в умовах підвищеного ри-зику зараження збудниками інфекційниххвороб;

20)       страхування відповідальності експортера та особи, яка

відповідаєзауттізацію (видалення) небезпечних відходів, mo-

do відшкодування шкоди, яку може бути заподіяно здоров'ю

людини, власності та навколишньому природному середовищу

під час транскордонного перевезення та уттізації (видален-

ня) небезпечних відходів;

21)       страхування персоналу ядерних установок, джерел йонізуючого випромінювання, а також державних інспекторів з нагляду за ядерною та радіаційною безпекою безпосередньо на ядерних установках від ризику негативного впливу іонізуючого випромінювання на їхнє здоров'я зарахунок коштів ліцензіатів;

22)       страхування об'єктів космічної діяльності (наземна інфраструктура), перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням Національного космічного агентства України;

23)       страхування цивільної відповідальності суб'єктів космічної

діяльності;

24)       страхування об'єктів космічної діяльності (космічна

інфраструктура), які є власністю України, щодо ризиків,

пов'язаних з підготовкою до запуску космічної техніки на кос-

модромі, запуском та експлуатацією її у космічному про-

сторі;

25)       страхування відповідальності щодо ризиків, пов'язаних з підготовкою до запуску космічної техніки на космодромі, за-пуском та експлуатацією їїу космічному просторі;

26)       страхування відповідальності суб'єктів перевезення небез-печних вантажів на випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів;

27)       страхування професійної відповідальності осіб, діяльність яких може заподіяти шкоду третім особам, за переліком, встановленим Кабінетом Міністрів України;

28)       страхування відповідальності власників собак (за переліком порід, визначених Кабінетом Міністрів України) щодо шкоди, яка може бути заподіяна третім особам;

29)       страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієїзброї;

30)       страхування тварин на випадок загибелі, знищення, вимуше-ного забою, від хвороб, стихійних лих та нещасних випадків у випадках та згідно з переліком тварин, встановленими Кабінетом Міністрів України;

31)       страхування відповідальності суб'єктів туристичної

діяльності за шкоду, заподіяну життю чи здоров'ю туриста

або його майну;

32)       страхування відповідальності морського судновласника;

33)       страхування ліній електропередач та перетворюючого об-ладнання передавачів електроенергії від пошкодження внаслідок впливу стихійних лих або техногенних катастроф та від протиправних дій третіх осіб;

34)       страхування відповідальності виробників (постачальників)

продукції тваринного походження, ветеринарних препаратів,

субстанцій за шкоду, заподіяну третім особам;

(частину першу статті 7 доповнено пунктом 34 згідно із Зако-ном Українивід 15.11.2001р. N 2775-111)

35)       страхування фінансової відповідальності управителя майном

за збитки при здійсненні управління цим майном;

(частину першу статті 7 доповнено пунктом 35 згідно із Зако-ном України від 19.06.2003 p. N 980-IV)

36)       страхування від ризиків загибелі або пошкодження нерухо-

мості, набутої в результаті управління майном;

(частину першу статті 7 доповнено пунктом 36 згідно із Зако-ном України від 19.06.2003р. N 980-IV)

37)       страхування фінансових ризиків неотримання, невчасного

отримання та отримання не у повній сумі платежів за дого-

ворами про іпотечні кредити та платежів за іпотечними

сертифікатами;

(частину першу статті 7 доповнено пунктом 37 згідно із Зако-ном України від 19.06.2003 р. N 980-IV)

38)       страхування будівельно-монтажних робіт забудовником

відповідно до Закону України "Про фінансово-кредитні ме-

ханізми і управління майном при будівнщтві житла та опе-

раціях з нерухомістю ";

(частину першу статті 7 доповнено пунктом 38 згідно із Зако-ном Українивід 19.06.2003p. N 980-IV)

39)       страхування відповідальності забудовника перед третіми

особами відповідно до Закону України "Про фінансово-

кредитні механізми і управління майном при будівнщтві

житла та операціях з нерухомістю ".

(частину першу статті 7 доповнено пунктом 39 згідно із Зако-ном Українивід 19.06.2003p. N 980-IV)

40)       страхування майна, переданого у концесію. (Частину першу

статті 7 доповнено пунктом 40 згідно із Законом N 1414-IV

від 03.02.2004”).

Головним моментом при наданні страхових послуг є укладан-ня договору страхування. Досить часто він має спрощену форму і виступає у формі страхового поліса. Для страхувальника і страхо-вої компанії поліс є юридичним документом, у якому обумовлю-ються істотні умови страхування. Після урегулювання всіх питань документ підписують обидві сторони. Але на цьому процес стра-хування не закінчується - встановлені договірні взаємовідносини між обома сторонами підтримуються протягом тривалого періоду який, за взаємною згодою, може продовжуватись на тих чи інших умовах. Крім того, купуючи страхову послугу страхувальник практично завжди вносить повну ціну наперед, яка відображається в страховому тарифі. Формується ціна на основі конкуренції при порівнянні попиту та пропозиції. Нижня межа ціни визначається умовами рівноваги між надходженням платежів до страхового фонду та виплатою страхового відшкодування і страхових сум, верхня - потребами страховика. Ціна послуги конкретного страховика залежить від величини й структури його страхового портфеля, якості фінансової діяльності, величини управлінських витрат та очікуваного при-бутку. Якщо ціна його страхової послуги виявиться надмірно ви-сокою, страховик може опинитися в невигідному становищі порівняно з конкурентами та втратити клієнтів.