Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3. Правила добровільного страхування майна сільськогосподарських підприємств, орендарів, селянських (фермерських) господарств : Страхові послуги : Бібліотека для студентів

3. Правила добровільного страхування майна сільськогосподарських підприємств, орендарів, селянських (фермерських) господарств


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 

магниевый скраб beletage

На значну частку майна сільськогосподарських підприємств не поширюється обов'язкове страхування. Тому далі розглянемо умови добровільного страхування майнових об'єктів, що визначе-ні відповідними правилами закритого акціонерного товариства „Страхова компанія „Інком страх", які діють від 20 січня 2003 ро-ку. За умовами цих правил страхова компанія приймає на страху-вання майно сільськогосподарських підприємств, орендарів, фер-мерських господарств незалежно від форм власності. В правилах визначено, що об'єктом страхування є майнові інтереси, що не суперечать чинному законодавству України і пов'язані з володін-ням, користуванням і розпорядженням такими видами майна:

•          врожай сільськогосподарських культур та багаторічних на-саджень плодоносного віку, в тому числі врожай тих куль-тур, що вирощуються в захищеному ґрунті;

•          багаторічні насадження, тобто плодово-ягідні кущі та дере-ва, що ростуть у садах та виноградниках;

•          будівлі, споруди, сільськогосподарська техніка, об'єкти не-завершеного капітального будівництва, передавальні при-строї, силові, робочі та інші машини, транспортні засоби, рибальські та інші судна, засоби лову інвентар, продукція, сировина, товари та інше майно.

Heрозглядаються як об'єкти страхування.

•          сільськогосподарські культури, які господарство висівало три роки підряд, але жодного разу не одержувало врожаю;

•          тимчасові та ветхі будівлі, споруди, що непридатні для ви-користання;

•          ділова деревина та дрова на лісосіках і під час сплаву;

•          документи, наявні гроші та цінні папери;

будівлі, споруди та інше майно, яке знаходиться в зоні за-грози обвалузсуву повені або іншого стихійного лиха, - з моменту офіційного оголошення про це органами виконавчої влади або за їх дорученням іншими відомствами (гідро-метеослужбою тощо). Урожай сільськогосподарських культур у відкритому ґрун-

ті страхується на випадок його знищення або пошкодження вна-слідок: вимерзання, граду, зливи, урагану бурі, повені, пожежі.

Перелік страховий ризиків для врожаю, що вирощується взакритому ґрунті включає ураган, град, бурю, пожежу якщо цими подіями була пошкоджена сама споруда;

Щодо багаторічних насаджень, то згідно з договором стра-хування, можуть відшкодовуватися збитки від повної загибелі (ві-дмирання підземної і наземної частин усіх або окремих дерев, кущів) самих дерев, кущів. плодово-ягідних насаджень, що рос-туть у садах та виноградниках внаслідок сильних морозів, повені, бурі, урагану землетрусу пожежі.

Інше майно сільськогосподарських підприємств страхується на випадок знищення (пошкодження) внаслідок впливу пожежі, вибуху повені, землетрусу бурі, урагану смерчу зливи, граду зсуву обвалу селю, затоплення, у тому числі через аварію кому-нікаційних мереж.

Для цілей страхування кожен вид майна оцінюється. Загальна страхова сума, в межах якої страхується майно, встановлюється підсумовуванням страхових сум кожного окремого виду майна, які визначаються:

1.         для сільськогосподарських культур і багаторічних наса-джень у межах мінімальних або максимальних страхо-вих сум, але не менше ніж 50 і не більше ніж 70 % серед-ньої вартості врожаю;

2.         для основних засобів у договірній сумі, але не більше їх дійсної вартості;

3.         для товарно-матеріальних цінностей у договірній сумі, але не більше їх дійсної вартості.

Мінімальна страхова сума врожаю сільськогосподарських культур визначається множенням ціни на продукцію, що склалася в страхувальника від реалізації врожаю даної культури в минуло-му році на врожайність з 1 га, яка є найменшою за останні три роки, і на площу з якої заплановано одержати врожай.

Максимальна страхова сума вартості врожаю сільськогоспо-дарських культур розраховується на основі середньої врожайності

з 1 га за останні три роки, ціни 1 ц продукції, що склалася за ми-нулий рік, та планової площі, з якої очікується отримати врожай. При цьому ставка страхового тарифу збільшується на той відсо-ток, на який збільшена максимальна страхова сума стосовно мі-німальної.

Приклад. Товариство з обмеженою відповідальністю „Обрій" за поточні три роки збирало відповідно 35, 26,7 та 16,5 ц озимої пшениці з 1 га. Середня врожайність за цей період становила (35+26,7+16,5):3=26,1 ц. з 1 га. Визначаємо різницю між серед-ньою та мінімальною врожайністю: 26,1-16,5=9,6 ц. Тепер визна-чаємо коефіцієнт, на який буде збільшено страховий тариф: 9,6:26,1= 0,368 або 36,8 %

.Що стосується багаторічних насаджень, то страхова сума ви-значається так само, але при цьому слід враховувати і площу тих насаджень, що вступають у плодоносний вік у році, на який укла-дається договір страхування.

Якщо майно або окремий його вид прийняті на страхування в меншій вартості, ніж його дійсна (розрахункова), то всі об'єкти цього виду майна вважаються застрахованими в тому самому від-сотку від їхньої вартості.

У договорі страхування може бути передбачено, що він укла-дається в певній частці вартості майна, але при виплаті страхово-го відшкодування не застосовується принцип пропорційності, тобто при настанні страхового випадку страхувальникові випла-чується страхове відшкодування в повному розмірі понесених збитків, але не більше від страхової суми.

Якщо в договорі страхування не вказано, що принцип пропор-ційності не застосовується, то відшкодування становитиме такий ві-дсоток до понесених збитків, як страхова сума до страхової оцінки

Сума страхових платежів визначається множенням ставки страхового тарифу з урахуванням ступеня ризику та обставин ук-ладання договору страхування на встановлену страхову суму за договором.

У табл. 7.2 та 7.3 наведено базові страхові тарифи компанії „Інкомстрах" за окремими видами об'єктів страхування за облас-тями України.

Таблиця 7.2. Базові страхові тарифи з добровільного страхування врожаю сільськогосподарських культур (% від страхової суми)

1- найменування області; 2 - озимі зернові; 3 - ярі зернові, зернобобові, соя, соняшник,

інші культури; 4 - кормові культури 5 - овочі відкритого ґрунту, баштани, продовольчі,

насінники, 6 - цукрові буряки; 7 - картопля; 8 - сади, ягідники. виноградники та інші

насадження; 9 - тютюн, махорка; 10 - льон, коноплі; 11 -коріандр, рицина, м'ята; 12 -

розсадники; 13 - культури захищеного Грунту.   

1          2          3          4          5          6          7          8          9          10        11        12        13

Вінницька      11,5     15        12        25        15        15        25                    22        19        15        10

Волинська      10        10        9,5       23        12,5     15        25                    21                    6,5       13

Дніпропетровська     10        11        13        20        8,5       13        25                                           7,5       7,0

Донецька       10        11        13        20        8,5       15        25                    25                    8          7

Житомирська            10        14        16        25        5          16        20,5                                        13        7

Закарпатська  10,5     15        18        20                    15        25        16        10,5                 6,5       10

Запорізька      9,5       14        13        25                    17        22                    12        19        6,5       7

Ів.-Франківська         9          15        15        25        7          16        25                    11,5                            9

Київська         10        9,5       15        25        9          17        20,5                            25        10        7

Кіровоградська          10,5     12,5     15        25        9          15,5     25                    25        25        10        7

Авт. Респ.Крим        9,5       10        10        15        14,5     16        22        10                    10,5     10        7

Луганська       14        9          11,5     20                    20        25                    25                    7,5       7

Львівська       9          9,5       13        20        9          16,5     20                                           11,5     7

Миколаївська 11,5     10,5     14        25        9          16,5     20                               10        7          7

Одеська          11,5     13,5     20        20        15        16        20                               25        10,5     10

Полтавська    11,5     9,5       13        25        9,5       20        25                    22,5     25        6,5       8,5

Рівненська     10,5     13        13        21        10        20        20                    16        10        10,5     7,5

Сумська          10,5     12        11        20        10        17,5     21,5                            10        6,5       7

Тернопільська           10        15        11        25        10,5     18,5     25        16                               7,5       7

Харківська      11,5     10        12,5     25        9          16        25                                           15,5     8

Херсонська    11,5     14,5     10,5     20                    14        20                               19        6,5       7

Хмельницька 9,0       12        10        25        9,5       20        25        16        10,5     25        15        7

Черкаська       11,5     11,5     10        20        9          17        25                               10        15        7

Чернівецька   10,5     15        14        20        15        20        25                    10,5                 10        7

Чернігівська   10,5     12        13        20        9,5       17        25                               10        15,5     7

м. Київ,

м. Севастополь         9,5       10        10        15        14,5     16        21,5     10                    10,5     6,6       7

Таблиця 7.3 Базові страхові тарифи з добровільного страхування будівель, споруд та інших видів майна (у % від страхової суми)

Найменування області         Багаторічні насадження       Будівлі, спору-

ди, сировина,

матеріали       Транспортні засоби

Вінницька      3,5       0,5       3,0

Волинська      3,5       0,5       3,0

Дніпропетровська     3,5       0,5       3,0

Донецька       3,5       0,5       3,0

Житомирська            3,5       0,5       3,0

Закарпатська  3,5       0,5       3,0

Запорізька      3,5       0,5       3,0

Ів.-Франківська         3,5       0,5       3,0

Київська         3,5       0,5       3,0

Кіровоградська          3,5       0,5       3,0

Авт. Респ.Крим        3,5       0,5       3,0

Луганська       3,5       0,5       3,0

Львівська       3,5       0,5       3,0

Миколаївська 3,5       0,5       3,0

Одеська          3,5       0,5       3,0

Полтавська    3,5       0,5       3,0

Рівненська     3,5       0,5       3,0

Сумська          3,5       0,5       3,0

Тернопільська           3,5       0,5       3,0

Харківська      3,5       0,5       3,0

Херсонська    3,5       0,5       3,0

Хмельницька 3,5       0,5       3,0

Черкаська       3,5       0,5       3,0

Чернівецька   3,5       0,5       3,0

Чернігівська   3,5       0,5       3,0

м.Київ, м.Севастополь         3,5       0,5       3,0

Договір укладається на страхування врожаю всіх сільськогос-подарських культур або будь-якої окремо взятої культури чи гру-пи культур, якщо група дає однорідну продукцію (зерно, овочі), всіх основних засобів або окремих будівель, споруд, обладнання тощо.

Страхування окремого виду майна, втрат врожаю сільського-сподарської культури або групи культур зазначається як „вибірко-ве”, що не дає права на одержання страхового відшкодування за збитки, що завдані іншому майну, яке, згідно з договором страху-вання, страховим захистом не забезпечено.

Договір страхування врожаю групи сільськогосподарських культур може бути укладений за умови відшкодування прямого збитку за врожай кожної культури чи групи в цілому

Щодо термінів, в які повинен бути укладений договір страху-вання, то вони залежать від строків посіву чи посадки овочевих, зернових та інших культур, а також від моменту припинення ве-гетації багаторічними насадженнями.

Договір страхування набуває чинності з наступного дня після надходження суми нарахованих страхових премій на розрахунко-вий рахунок страховика.

При настанні страхової події страхувальник подає страхови-кові письмове повідомлення з зазначенням виду пошкоджених або знищених культур, часу виду страхової події і розміру площі, на якій пошкоджено (знищено) застраховані рослини. Факт стра-хової події повинен бути підтверджений відповідними компетен-тними органами.

Розмір збитку при загибелі (пошкодженні сільськогосподар-ських культур) визначається після збирання врожаю, виходячи з вартості кількісних втрат продукції культури чи групи культур (залежно від того, як вони були прийняті на страхування: вибірко-ве, групи культур, мінімальна, максимальна страхова сума) вна-слідок страхової події і розраховується множенням різнщі між вартістю врожаю на 1 га., прийнятого гектара страхування. і вартістю фактично одержаної продукції з 1 га. на всю площу збирання, а страхове відшкодування виплачується в розрахунку на площу визначену за договором страхування.

Якщо на звільненій чи частково звільненій площі пересіва-ються (підсіваються) певні види культур, то сума збитку зменшу-ється на вартість урожаю пересіяних (підсіяних) культур.

Розмір збитку за багаторічними насадженнями, що загинули та розкорчовані, визначається як різниця між балансовою вартіс-тю загиблих насаджень та вартістю залишків

При знищенні майна, що входить до складу основних засобів, розмір збитку визначають з огляду на дійсну вартість майна з до-даванням витрат на рятування, на впорядкування майна та за від-киданням вартості залишків, якщо такі є. При пошкодження май-на збиток визначається, виходячи з вартості відновлення за ціна-ми, що діяли на момент укладання договору страхування. Збиток

при загибелі (пошкодженні) кормів, палива, насіння, готової про-дукції та інших товарно-матеріальних цінностей визначається на основі облікових даних про рух цих цінностей.

Якщо у період урегулювання питань щодо завданих збитків було виявлено, що первісна (залишкова) вартість застрахованого майна більша, ніж вартість, обумовлена договором, то страхове відшкодування виплачується в тому відсотку від суми збитків, який становить страхова сума від фактично встановленої вартості застрахованого майна.

Страхувальник має право одержати аванс у розмірі не більше ніж 50 % від попередньо обчисленої суми страхового відшкоду-вання, якщо своєчасно неможливо зробити повний розрахунок розміру завданого збитку внаслідок його великого обсягу або тру-днощів, пов'язаних з одержанням необхідних матеріалів від ком-петентних органів.

Термін виплати страхового відшкодування визначається умо-вами договору страхування.