Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1. Обов'язкове страхування врожаю сільськогосподарсь- : Страхові послуги : Бібліотека для студентів

1. Обов'язкове страхування врожаю сільськогосподарсь-


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 

магниевый скраб beletage

ких культур та багаторічних насаджень державними сільсь-

когосподарськими підприємствами, врожаю зернових куль-

тур та цукрових буряків сільськогосподарськими підприємс-

твами всіх форм власності

3 набуттям Україною незалежності розпочалася складна тра-нсформація командно-адміністративної економіки в ринкову що вимагало докорінної зміни всіх господарських процесів. Відсут-ність системності та науковообгрунтованого підходу до економіч-них перетворень зумовили значні кризові явища в усіх галузях економіки, в тому числі й у сільському господарстві. Починаючи з 1990 року страховий захист майна аграрних товаровиробників значно послабився, зменшилося бюджетне фінансування [14]. Передумови аграрної реформи не збільшили попит на страхові послуги у сфері сільського господарства. Від 1996 року з прийн-яттям Закону України „Про страхування” було запроваджено обо-в'язкове страхування врожаю сільськогосподарських культур та багаторічних насаджень сільськогосподарськими підприємствами державної форми власності. Але підприємства інших форм влас-ності теж вимагали адекватного страхового захисту в умовах не-визначеності, пов'язаної з погодними умовами та іншими чинниками. 3 прийняттям нової редакції Закону України „Про страху-вання" № 2745 обов'язковому страхуванню став підлягати не тільки врожай сільськогосподарських культур та багаторічних на-саджень сільгосппідприємств державної форми власності, а й врожай зернових культур та цукрових буряків сільськогосподар-ських підприємств усіх форм власності. Порядок та умови здійс-нення такого виду страх11вання визначені Постановою Кабінету Міністрів України від липня 2002 року за № 1000 „Про за-твердження порядку та правш проведення обов'язкового стра-хування врожаю сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень державними сільськогосподарськими підприємства-ми, врожаю зернових культур та цукрових буряків сільськогоспо-дарськими підприємствами всіх форм власності”.

Обов'язкове страхування врожаю сільськогосподарських ку-льтур і багаторічних насаджень державними сільськогосподарсь-кими підприємствами, врожаю зернових культур і цукрових буря-ків сільськогосподарським підприємствами всіх форм власності (далі - обов'язкове страхування)проводиться з метою гарантуван-ня економічної та продовольчої безпеки держави, створення сприятливих умов для розвитку аграрного сектора економіки, за-хисту інтересів сільськогосподарських підприємств.

Суб'єкти обов'язкового страхування:

страхувальники - державні сільськогосподарські підприємст-ва щодо врожаю сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень та сільськогосподарські підприємства всіх форм влас-ності щодо врожаю зернових культур та цукрових буряків;

страховики - юридичні особи - резиденти України, які отри-мали в установленому порядку ліцензію на проведення цього ви-ду обов'язкового страхування.

Об'єктом обов'язкового страхування є майнові інтереси, що не суперечать законодавству і пов'язані з неотриманням або недоотриманням врожаю сільськогосподарських культур і багато-річних насаджень державними сільськогосподарськими підпри-ємствами, зернових культур і цукрових буряків - сільськогоспо-дарськими підприємствами всіх форм власності.

До страхових ризиків, на випадок яких проводиться обов'язкове страхування, належать град, пожежа, вимерзання,

ураган, буря, злива, зсув, повінь, сель, посуха, повне раптове знищення посівів карантинними шкідниками.

He підлягає обов'язковому страхуванню врожай:

1.         природних сінокосів і пасовищ;

2.         сільськогосподарських культур, що посіяні на зелене доб-риво;

3.         сільськогосподарських культур, що висівалися понад три роки і жодного разу сільськогосподарські підприємства не одер-жали врожаю;

4.         підпокривних та безпокривних багаторічних трав;

5.         посівів, та багаторічних насаджень плодоносного віку, які не розміщені в зоні офіційного землевпорядкування.

Страхова оцінка обов'язкового страхування врожаю сільсько-господарських культур визначається в розмірі вартості врожаю, яка обчислюється шляхом множення середньої врожайності з 1 га за останні п'ять років, за даними обліку страхувальника, на ціну 1 ц продукції, що склалася за минулий рік (або за згодою сторін на заставну ціну цього виду продукції, визначену в установлено-му порядку), та на фактичну площу з якої збиратиметься врожай.

Страхова оцінка обов'язкового страхування врожаю багаторіч-них насаджень визначається аналогічно з урахуванням площі, за-йнятої під насадження в тому самому році, що й збирання вро-жаю. За умови чіткої періодичності плодоношення багаторічних насаджень середня врожайність визначається за показниками п'яти років, у яких плодоношення насаджень відповідає року страхування. У разі коли страхувальник протягом п'яти років ви-рощує культуру менше ніж три роки, у розрахунок вартості вро-жаю береться планова врожайність на поточний рік, але не вища ніж середня врожайність у районі за останній рік.

Страхова сума не може перевищувати 70 % розрахованої страхової оцінки врожаю.

Максимальні розміри страхових тарифів наведено в табли-ці 7.1.

Таблиця 7.1.

Максимальні розміри страхових тарифів за договорами обо-

в'язкового страхування врожаю сільськогосподарських куль-

тур і багаторічних насаджень державними сільськогосподар-

ськими підприємствами, врожаю зернових культур і цукро-

вих буряків сільськогосподарськими підприємствами всіх

форм власності (відсотків страхової суми)

 

Області                                                                                                        

Автономна Республіка Крим          8,5       7,5       9,5       9          9          9          8,5       6,5       6,5

Області:                                                                                                       

Вінницька      8          7          9,5       9          9          8          8,5       6,5       6

Волинська      8          7          9          9          7          8          8,5       6,5       6

Дніпропетровська     8,5       7,5       9,5       9          9,5       8          9,5       6,5       6

Донецька       8,5       7,5       9,5       9          9,5       8          9,5       6,5       6

Житомирська            8          7          9          9,5       9,5       8          8,5       6,5       6

Закарпатська  8,5       7,5       -          9          9,5       9          8,5       6,5       6,5

Запорізька      8,5       7,5       9,5       9          9          9          9,5       6,5       6,5

Івано-Франківська    8          7,5       9          9          9,5       8          8,5       6,5       6

Київська         7,5       7          9          9,5       7          8          9          6,5       6

Кіровоградська          7,5       7          9          9,5       7          8          8,5       6,5       6

Луганська       8,5       7,5       9,5       9          9,5       8          9,5       6,5       6,5

Львівська       8          7,5       9          9          7          8          8,5       6,5       6

Миколаївська 8,5       7,5       9,5       9,5       9,5       9          9,5       6,5       6,5

Одеська          8,5       7,5       9,5       9,5       9,5       9          9,5       6,5       6,5

Полтавська    7,5       7          9          9,5       7          8          8,5       6,5       6

Рівненська     7,5       7          9          9          8          8,5       8,5       6,5       6

Сумська          7,5       7          9          9          8          8,5       8,5       6,5       6

Тернопільська           7,5       7          9          9          8,5       8          8,5       6,5       6

Харківська      8          7          9          9          8,5       9          9          6,5       6,5

Херсонська    8          7,5       9,5       9,5       9,5       9          9,5       6,5       6,5

Хмельницька 7,5       7          9          9          7          8          8,5       6,5       6

Черкаська       7,5       7          9          9,5       7,5       8          9          6,5       6

Чернівецька   8          7,5       9,5       9          8,5       8,5       8,5       6,5       6

Чернігівська   8          7          9          9,5       9          8,5       8,5       6,5       6

м. Київ, м. Севастополь       8,5       7,5       9,5       9          9          9          8.5       6,5       6

Розмір страхового платежу, який підлягає внесенню за дого-вором обов'язкового страхування, визначається шляхом множення страхової суми на страховий тариф та відсоток страхового по-криття. У разі безперервного страхування врожаю сільськогоспо-дарських культур і багаторічних насаджень та неотримання стра-хового відшкодування протягом двох років страхувальник має право на зменшення розміру страхового тарифу до 10 %.

Страховий платіж перераховується на розрахунковий раху-нок страховика (або внесений готівкою в його касу) у повному обсязі чи двома частинами. Платіж у повному обсязі чи першої частини в розмірі 50 % визначеної суми повинен бути внесений протягом погодженого терміну з дати укладення договору обов'язкового страхування, другої - не пізніше ніж за три місяці після набрання чинності договору

Договір обов'язкового страхування врожаю сільсько-господарських культур і багаторічних насаджень укладається:

а)         із страхування посівів однорічних сільськогосподарських

культур, багаторічних культур, що дають урожай у рік посіву (са-

діння), а також культур у розсадниках - не пізніше ніж термін за-

кінчення посіву (садіння) цих культур у регіоні;

б)         із страхування врожаю багаторічних культур, крім тих, що

дають урожай у рік посіву (садіння), а також із страхування роз-

садників - не пізніше ніж термін початку відповідальності стра-

ховика (щодо садів і ягідників - до оформлення бутонів, виногра-

дників - до моменту викидання суцвіття, багаторічних сіяних

трав - до входу їх у зиму інших багаторічних культур і розсадни-

ків - до появи весняних гонів);

в)         із страхування сіяних культур, посіяних у парниках і теп-

лицях, - до появи сходів, а посадкових культур - до садіння.

Договір обов'язкового страхування не складається в разі, якщо посівам (насадженням) загрожує безпосередня небезпека загибелі або пошкодження від стихійного лиха (повені, замороз-ків тощо), навіть якщо терміни, встановлені для проведення стра-хування, не минули.

Договір обов'язкового страхування набирає чинності з мо-менту внесення страхувальником суми страхових платежів у пов-ному обсязі або першої частини страхового платежу та діє про-порційно сплаченим страховим платежам до кінця терміну збирання врожаю сільськогосподарських культур, багаторічних на-саджень, встановленого агротехнічними вимогами для регіону.

Договір обов'язкового страхування діє виключно в межах ді-лянки землекористування, виділеної страхувальникові місцевими органами, яка має бути чітко визначена в договорі як місце стра-хування.

Відповідальність страховика починається з часу:

а)         появи сходів озимих культур (зернових і зернобобових) во-

сени, інших культур (крім багаторічних сіяних трав) - навесні,

культур, посіяних у парниках або теплицях, - у будь-яку пору ро-

ку;

б)         посадки однорічних культур і картоплі, а також посадкових

культур у парниках і теплицях;

в)         забарвлення бутонів культур у садах і ягідниках;

г)         викидання суцвіття у виноградниках;

д)         входу в зиму багаторічних сіяних трав;

е)         появи весняних гонів інших багаторічних культур, у тому

числі у розсадниках.

Відповідальність страховика припиняється з моменту зіб-рання врожаю, але не пізніше ніж термін збирання врожаю у да-ній місцевості у поточному році.

За кількісні втрати врожаю відповідає страховик.

Страховим випадком вважається заподіяння страхувальни-кові прямого збитку в результаті часткової або повної загибелі врожаю сільськогосподарських культур, багаторічних насаджень, зернових культур і цукрових буряків унаслідок прямої дії страхо-вих ризиків.

Загальним збитком є втрата застрахованого врожаю сіль-ськогосподарських культур і багаторічних насаджень, що виникла внаслідок настання страхового випадку. Загальний збиток обчис-люється шляхом множення різниці між урожайністю з 1 га, ви-значеною в договорі страхування з урахуванням розміру страхо-вого покриття, та фактичною врожайністю з в поточному році на площу посіву (насаджень) та ціну визначену в договорі страху-вання, але не вищу ніж на момент виплати страхового відшкодування.

У разі загибелі сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень із наступним їх пересівом (пересадженням) для визначення загального збитку враховується вартість фактично одержаного врожаю, яка обчислюється за цінами підприємства (реалізація, фак-тична собівартість за минулий рік, планова на поточний рік, але не вища ніж фактична в районі за минулий рік), визначеними в договорі обов'язкового страхування, і фактична вартість врожаю зазначених культур і насаджень, якими проводився пересів (пересаджування), обчислена за цінами поточного року.

Розмір загального збитку в разі загибелі або пошкодження врожаю сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень внаслідок настання страхового випадку визначається після опри-буткування врожаю, виходячи з вартості неотриманого чи недоо-триманого врожаю.

Прямий збиток, що відшкодовується страховиком, визна-чається у відсотках розміру загального збитку, який зафіксований у відповідних актах обстеження після настання кожного страхо-вого випадку. Страхове відшкодування не може перевищувати розміру прямого збитку, якого зазнав страхувальник.

Для отримання страхового відшкодування страхувальник подає страховикові такі документи:

1.         Заяву про виплату страхового відшкодування у зв'язку з на-станням страхового випадку;

2.         договір обов'язкового страхування;

3.         акт огляду стану посівів сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень, складений страховиком за участю стра-хувальника;

 

4.         документ, що підтверджує настання страхового випадку (довідка гідрометеорологічної служби, органів державного по-жежного нагляду станції захисту рослин, карантинної служби тощо);

5.         копії статистичних звітів, первинних бухгалтерських до-кументів стосовно проведення посіву пересіву культур та їх зби-рання, дані бухгалтерського обліку про оприбуткування врожаю сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень та інші документи.

На підставі отриманих документів страховик складає акт. У разі сплати страхувальником чергового страхового платежу за договором обов'язкового страхування не в повному обсязі прямий збиток відшкодовується пропорційно сумі сплачених страхо-вих платежів.

Якщо виявиться, що фактична площа посіву сільсько-господарських культур більша, ніж було передбачено у договорі страхування, тоді сума страхового відшкодування обчислюється пропорційно відношенню цих площ.

Рішення про виплату страхового відшкодування або про відмову у його виплаті страховик повинен прийняти протягом 10 днів від дати отримання всіх необхідних документів. У разі прий-няття рішення про відмову у виплаті страхового відшкодування страховик у триденний термін із дати його прийняття повідомляє заявникові в письмовій формі з обґрунтуванням причин відмови.

Виплата страхового відшкодування здійснюється протягом 10 робочих днів із моменту прийняття рішення про його виплату. за системою пропорційної відповідальності.