Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
5. Порядок укладання підприємцем договору страхування ризику втрати майна та припинення його дії : Страхові послуги : Бібліотека для студентів

5. Порядок укладання підприємцем договору страхування ризику втрати майна та припинення його дії


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 

магниевый скраб beletage

Договір страхування може бути укладений на термін до одного року на один рік або на більший період. В останньому випадку стра-хові компанії щорічно переглядають страхову оцінку майна та кори-гують страхову суму адже страхування майна юридичних осіб нале-жить до сфери короткострокового ризикового страхування.

Підставою для укладення договору страхування є заява вста-новленої форми, підписана керівником підприємства чи його за-ступником та головним бухгалтером. Заява обов'язково скріплю-ється печаткою. Крім того, до заяви додається опис майна, що ро-зглядається як об'єкт страхування з визначенням його балансової (дійсної) вартості. Опис теж підписується керівником і головним бухгалтером та скріплюється печаткою.

Страховик має право оглянути майно, що страхується, та про-вести експертизу щодо оцінки ризику настання страхового випад-ку а також отримати від страхувальника всю необхідну інформа-цію про майно. Страхувальник несе повну відповідальність за до-стовірність наданої інформації. У випадку виявлення неправдивих даних страхова компанія має право відмовити у виплаті всьо-го або частини страхового відшкодування.

Договір страхування набуває чинності з 00 годин дня, вказа-ного в договорі, але не раніше дня, наступного за днем надхо-дження страхового платежу на розрахунковий рахунок страхової компанії.

Якщо в період дії договору страхувальник виявить намір змі-нити його умови (страхову суму, склад застрахованого майна в бі-льшу чи меншу сторону змінити адресу чи місцезнаходження за-страхованого майна), то в цьому випадку видається аддендум, який з моменту підписання його сторонами вважається невід'єм-ною частиною договору страхування.

Якщо страхувальник змінює рівень застрахованого ризику, то страхова компанія повинна бути про це проінформована в обов'я-зковому порядку. Відповідно, зміни в складі майна можуть відбу-тися внаслідок реконструкції виробництва, використання інших видів сировини, речовин, матеріалів, іншої послідовності техно-логічних операцій, схем та режиму процесів, передачі майна в оренду чи заставу передачі права на майно іншій особі, зупинки виробництва чи суттєвої зміни його характеру а також переобла-днання будівель, споруд, пошкодження чи знищення застрахова-ного майна незалежно від того, чи підлягають такі збитки відш-кодуванню страховиком. Приховування інформації про зміну сту-пеня ризику чи несвоєчасне її надання загрожує відмовою у ви-платі страхового відшкодування.

У випадку збільшення ступеня ризику страхове покриття за ук-ладеним договором може не припинятися за умови сплати додатко-вої страхової премії, визначеної страховиком. Якщо підвищення сту-пеня ризику потребує несення змін до договору страхування, то страховик на прохання страхувальника оформлює аддендум.

У період дії договору страхування страхова компанія контро-лює стан застрахованого майна, виконання страхувальником умов договору страхування, дотримання ним правил (стандартів) без-пеки, технології виробництва, а також достовірність наданих страхувальником відомостей. Право здійснення контролю може бути передано відповідним органам, наприклад, пожежним, ін-шим інспекціям, уповноваженим перевіряти ступінь безпеки майнових об'єктів.

Укладений договір страхування визначає коло обов'язків су-б'єктів страхових відносин (див. т.2 „Договори страхування").

Якщо в період дії договору настає страховий випадок, то всі зусилля - страхувальник повинен спрямувати на зменшення його негативних наслідків. Для страхової компанії однією з найсклад-ніших і найвідповідальніших операцій є визначення розміру зби-тку та розміру виплати страхового відшкодування при настанні страхових випадків з майном підприємства.

Термін повідомлення про страховий випадок, як правило, встановлюється в межах трьох робочих днів. Якщо випадок вима-гає втручання компетентних органів (пожежа, крадіжка), негайно треба повідомити їм про це. Страхувальник не повинен проводи-ти ніяких відновлювальних робіт на місці страхового випадку до прибуття представника страхової компанії, а також надати мож-ливість провести огляд та обстеження пошкодженого застрахова-ного майна для визначення причин і розміру збитків. У свою чер-гу страхувальник також повинен обґрунтувати розмір збитків, тобто надати необхідні бухгалтерські документи (наприклад, ви-писки з інвентарних книг чи рахунку і накладних на придбання майна; якщо майно зберігалось на складі - виписки з книг склад-ського обліку, тощо).

Якщо випадок непростий, наприклад, вибух на підприємстві, то страхувальник на вимогу страховика надає технічний акт із ви-кладенням деталей.

Для підтвердження факту настання страхового випадку стра-хувальник формує пакет відповідних документів: документи ком-петентних органів за встановленою формою та інші необхідні до-кументи відповідно до запиту страховика.

Коли подію, що настала, не було передбачено договором, во-на не є страховим випадком, і страховик звільняється від відшкодування завданого збитку.

Статею 25 Закону № 2745-ІП встановлено, що здійснення страхових виплат і виплата страхового відшкодування прова-диться страховиком згідно з договором страхування або законо-давством на підставі заяви страхувальника (його правонаступни-ка або третіх осіб, визначених умовами страхування) і страхового акта (аварійного сертифіката), який складається страховиком або

уповноваженою ним особою (аварійним комісаром) у формі, що визначається страховиком.

Страхова компанія, визнавши, що подія, яка призвела до за-гибелі або пошкодження майна, є страховим випадком, протягом п'яти-десяти днів з моменту отримання заяви від страхувальника повинна скласти страховий акт, зазначивши в ньому факт, при-чини та наслідки страхового випадку, а також розмір ма-теріального збитку.

Розмір збитку в разі загибелі (руйнування) будівель, споруд та іншого майна, що належить до основних засобів, визначається на основі його дійсної вартості за вирахуванням вартості залишків, а в разі пошкодження згаданих будівель, споруд тощо - на основі вар-тості відновлення (ремонту), але в межах страхової суми.

До суми збитку входять також втрати внаслідок вжитих за-ходів, необхідних для рятування майна, зберігання та впорядку-вання застрахованого майна після настання страхового випадку.

У разі виникнення суперечок між сторонами щодо причин та розміру збитків кожна зі сторін має право вимагати проведення експертизи. Експертиза проводиться за рахунок сторони, що ви-магала її проведення.

Після всіх розрахунків матеріального збитку страховик скла-дає розрахунок розміру страхового відшкодування, який є додат-ком до страхового акта.

Зауважимо, що, відповідно до ст. 9 Закону № 2745-III, стра-хове відшкодування не може перевищувати розміру прямого збитку, якого зазнав страхувальник.

Слід також зазначити, що договір страхування, за яким ви-плачено страхове відшкодування в розмірі різниці між страховою сумою, обумовленою договором, і сумою виплаченого страхово-го відшкодування, зберігає чинність до кінця зазначеного в ньому терміну. Якщо страхове відшкодування виплачено в розмірі пов-ної страхової суми, то чинність договору припиняється.

Крім того, страхувальник зобов'язаний інформувати страхо-вика про всі договори страхування з іншими страховими ком-паніями, укладені стосовно майна, що страхується у страховика. Якщо в момент настання страхового випадку щодо застраховано-го у страховика майна діяли також інші договори страхування, в яких майно застраховане кожним страховиком, відшкодування

збитку розподіляється пропорційно співвідношенню страхових сум, а страховик виплачує відшкодування тільки в частині, що припадає на його частку.

Термін виплати страхового відшкодування вказується в дого-ворі страхування. У більшості випадків він не перевищує 15 днів від дня складання страхового акта та отримання всіх необхідних документів, що підтверджують факт настання страхового випад-ку. Днем виплати вважається день перерахунку грошей з розраху-нкового рахунка страхової компанії на розрахунковий рахунок пі-дприємства. Страхове відшкодування виплачується на умовах пропорційної відповідальності, але в будь-якому випадку воно не буде перевищувати страхової суми. Якщо в договорі вказана без-умовна франшиза, то сума відшкодування коригується на величи-ну франшизи.

Можуть бути ситуації, коли за фактами знищення (пошко-дження) майна чи його крадіжки відкрита кримінальна справа. Тоді страхова компанія виплачує 30 % страхового відшкодування, а решту суми підприємство отримає після закінчення (припинен-ня) розслідування.

Страхове відшкодування не виплачується, якщо збитки повні-стю відшкодовано винною особою. У випадку часткового відшко-дування збитків страхова компанія виплачує різницю між сумою завданих збитків та сумою. виплаченою винною особою.

Якщо викрадене майно повертається страхувальникові, то страховик має право вимагати повернути суму виплаченого відш-кодування за вирахуванням витрат, пов'язаних з упорядкуванням майна.

На суму виплаченого страхового відшкодування страховик має право подати позов до суду про стягнення суми завданих зби-тків з винної особи.

Страховик має право відмовити у виплаті страхового відшко-дування, якщо страхувальник порушив терміни повідомлення про страховий випадок, унаслідок чого неможливо визначити факти-чний розмір збитків, а також у випадку непідтвердження органа-ми міліції факту крадіжки майна.

He відшкодовуються додаткові збитки, спричинені бездіяльні-стю страхувальника до страхового випадку та після нього.