Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
5. Умови медичного страхування осіб, що від'їжджають за кордон : Страхові послуги : Бібліотека для студентів

5. Умови медичного страхування осіб, що від'їжджають за кордон


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 

магниевый скраб beletage

Медичне страхування дає змогу громадянам, що від'їжджають за кордон, укласти договори страхування (асистанс) на випадок раптового захворювання, тілесних ушкоджень внаслідок нещас-ного випадку а також смерті під час перебування за кордоном.

Довідково: асистування - це комплекс послуг з надання не-гайної матеріальної або фізичної допомоги, спрямованої на задо-волення потреб людей які опиншися в скрутній ситуації.

Асистанс як концепція з'явився півстоліття тому, розвивався та поишрювався не тільки завдяки соціально-економічним змі-нам, а й модернізації та глобалізації невідкладної медичної допо-моги та медичного асистування.

Асистанська компанія - це організація, яка на високому про-фесійному рівні здійснює цілодобову координацію надання допо-моги застрахованим особам та контролює процес витрат для страховж компаній та корпоративних клієнтів. 3 практичної точки зору такі компанії дають змогу страховим організаціям реально реалізувати закладені в страховж полісах механізми за-хисту застрахованих у таких видах страхування, як медичне, автомобільного транспорту вантажів тощо. Тобто для стра-ховика співробітнщтво з асистанською компанією є засобом пі-двищення конкурентоспроможності страхових послуг, підвищен-ня їх привабливості для потенційних клієнтів, оскільки клієнт ку-пує не лише фінансову послугу, а й можливість негайно отрима-ти необхідну допомогу в будь-якій точці земної кулі. Саме необ-хідність надання такої допомоги в міжнародному масштабі зу-мовила виникнення асистанських мереж - компаній з розгалуже-ною системою філій, розміщених у різних країнах світу

Стосовно економічної основи асистансу необхідно зазначи-ти, що страховим компаніям невигідно створювати в своїй структурі відповідні служби. По-перше, функція обслуговування не є власне функцією страхування, а, по-друге, - створення тако-го підрозділу є дуже затратним і призводить до збільшення ви-трат на ведення справи страховика. У той же час для асистан-ської компанії надання оперативної допомоги застрахованим - це основний вид діяльності, що дозволяє співробітничати з декіль-кома страховиками, які потребують цих послуг.

Стосовно медичного страхування осіб, що від'їжджають за кордон, асистанські компанії, як правило, виконують такі функ-ції:

1.         цілодобово приймають заяви від застрахованих осіб зруч-ною для них мовою;

2.         укладають договори з медичними та технічними організа-ціями для швидкого реагування у випадку необхідності;

3.         виступають незалежними експертами при оцінюванні страхового випадку;

4.         спільно з іноземними партнерами здійснюють моніторинг страхового випадку від початку до закриття справи. Мо-ніторинг страхового випадку для України має свою специ-фіку: виникає потреба ретельніше перевіряти виставлені рахунки, за необхідності вимагаючи додаткову інформацію та суму витрат no страховому випадку;

5.         вчасно аналізувати та контролювати рахунки щодо оріє-нтованої суми витрат, виставлених іноземними партне-рами no кожному страховому випадку;

6.         сприяти виявленню страхового шахрайства;

7.         накопичувати відомості та формувати базу даних про не-добросовісних страховиків та випадки шахрайства.

Отже, асистанс передбачає страховий захист не тільки за-страхованих осіб, а й забезпечення ефективної діяльності стра-хової компанії, сприяючи якісному та швидкому наданню послуг щодо медичної допомоги застрахованим особам, які виїжджа-ють за кордон.

Щодо обсягу страхового захисту, який може бути обраний за полісом, то він розподіляється на чотири категорії: А, В, С, Д.

Категорія А передбачає лише надання послуг невідкладної медичної допомоги:

•          оплату медичних витрат та перевезення транспортним за-собом до найближчої медичної установи;

•          репатріацію у випадку хвороби до місця постійного прожи-вання;

•          репатріацію у випадку смерті;

•          невідкладну стоматологічну допомогу (зазвичай, на суму не більше ніж 150 доларів США).

Категорія В включає всі пункти, передбачені категорією А, та ще такі:

•          Візит третьої особи у випадку перебування в лікарні понад 10 діб;

•          Дострокове повернення застрахованої особи у випадку смерті найближчих родичів (чоловік, дружина, діти, бать-ки);

•          евакуація дітей;

Категорія С, включаючи категорії А та В; крім медичного страхування, передбачає ще надання юридичної та адміністрати-вної допомоги:

•          можливість зв'язатися з адвокатом;

•          допомога в порушенні справи про захист застрахованої особи;

•          повернення та відправлення багажу за іншою адресою;

•          передача термінових повідомлень;

•          допомога при втраті або викраденні документів для їх замі-ни (як правило, на суму не більше ніж 200 доларів США).

Категорія Д охоплює категорії А, В, С та додатково обумов-лює надання допомоги в разі поломки особистого автотранспорту та захворюванні водія:

•          організація доставки всіх пасажирів до місця проживання в країні перебування (тільки в країнах Європи);

•          надання та оплата послуг іншого водія в разі захворювання водія;

•          забезпечення евакуації пасажирів у країну проживання.

He підлягають відшкодуванню витрати, пов'язані з наданням застрахованій особі будь-яких видів послуг, що передбачені умо-вами та правилами страхування, в таких випадках:

•          якщо застрахована особа або особа, що представляє її ін-тереси, не повідомила асистанську компанію про страхо-ву подію, що трапилась та про витрати, здійснені особис-то (при перевищенні витратами суми 200 доларів США -на суму цього перевищення);

•          якщо мала місце будь-яка евакуація чи транспортування з одного медичного закладу до іншого, яка не була органі-зована або не була попередньо погоджена з асистанською компанією;

•          якщо страхова подія трапилася внаслідок будь-яких війсь-кових дій та їх наслідків, терористичних актів, народних заворушень, повстань, заколотів, війн, страйків, активної участі застрахованої особи в будь-яких збройних силах та формуваннях;

•          якщо страхова подія сталася внаслідок скоєння застрахо-ваною особою протиправних дій;

•          якщо витрати, пов'язані зі страховою подією, були здійс-нені до дати початку дії страхового поліса або після за-кінчення терміну дії страхового поліса та / або після по-вернення в країну постійного проживання;

•          якщо витрати пов'язані з відшкодуванням моральних зби-тків внаслідок неможливості взяти участь в екскурсіях чи інших заходах.

Окремо можуть бути застраховані страховий випадок вна-слідок участі застрахованої особи в скачках, автогонках чи вна-слідок занять любительським або професійним спортом, а також страховий випадок при виконанні застрахованою особою будь-якої роботи за наймом.

He підлягають відшкодуванню витрати, пов'язані з надан-ням застрахованій особі невідкладної медичної допомоги, перед-баченої умовами та правилами страхування:

•          якщо подорож було здійснено з метою отримання ліку-

вання;

•          якщо витрати пов'язані із захворюванням, яке протягом останніх 6 місяців перед датою страхування потребувало лікування або стоматологічної допомоги. Обмеження не застосовується, якщо медична допомога була пов'язана з урятуванням життя, гострим болем чи обов'язковим ме-дичним утручанням заради запобігання тривалій непраце-здатності;

•          якщо витрати пов'язані з курсом лікування, що розпочався до початку і триває протягом дії поліса, або якщо подорож здійснено всупереч існуючим медичним протипоказанням до подорожі з боку кваліфікованого лікаря;

•          якщо витрати пов'язані з вагітністю терміном більше ніж 3 місяці, абортами (за винятком вимушеного переривання вагітності, що сталося внаслідок нещасного випадку) та пологами;

•          якщо витрати пов'язані з нервовими, психічними, хроніч-ними захворюваннями та їх загостренням унаслідок уро-джених аномалій або психічної загальмованості, релакса-цією та станами, що ще не стабілізувалися й піддавалися лікуванню аж до дати виїзду і для яких існує реальний ризик швидкого погіршення;

•          якщо страхова подія сталася внаслідок самогубства, зама-ху на самогубство, навмисного ушкодження тіла, навмис-них дій застрахованої особи;

•          якщо витрати пов'язані з венеричними захворюваннями, СНІДом та захворюваннями, що є їх наслідком;

•          якщо витрати пов'язані з утратою працездатності частково або повністю внаслідок інтоксикації після вживання алко-голю, наркотичних або токсичних речовин;

•          якщо витрати пов'язані з протезуванням, включаючи очне та зубне;

•          якщо витрати на медичні огляди чи медичний догляд не пов'язані з раптовим захворюванням чи травмою;

•          якщо витрати пов'язані з пластичною чи косметичною хі-рургією;

•          якщо витрати пов'язані з послугами. які надаються лікар-нею, лікарем чи медсестрою, що не є обов'язковими для діагностики та лікування;

•          якщо витрати пов'язані з профілактичною вакцинацією, дезінфекцією, лікарською експертизою;

•          якщо витрати пов'язані з лікуванням онкологічних захво-рювань.

У правилах страхування є також ряд інших обмежень щодо витрат, які не підлягають відшкодуванню в разі їх виникнення під час перебування застрахованої особи за кордоном. Крім того, ви-значено, що застрахована особа зобов'язана протягом 48 годин з моменту настання страхової події звернутися в будь-який час доби в центр невідкладної допомоги асистанської компанії, не перешкоджати лікарям у разі необхідності розкрити лікарську та-ємницю та надати страховику протягом 7 днів після повернення до місця постійного проживання такі документи:

1.         довідку-рахунок із медичного закладу на фірмовому бланку або зі штампом медичного закладу де вказано прізвище лікаря, прізвище пацієнта, діагноз, дані про окремі лікувальні процедури та дати їх проведення;

2.         у випадку придбання медикаментів за власні кошти - ре-цепт зі штампом аптеки й переліком найменування призначених ліків, вартість кожного препарату, інструменту або матеріалу;

3.         квитанції за перевезення;

4.         направлення на проходження лабораторних досліджень у зв'язку з даним захворюванням та зазначенням найменування й вартості наданих послуг;

5.         документи, що підтверджують факт оплати за лікування, медикаменти, юридичні, технічні та інші послуги (розписка про отримання грошей, банківська квитанція, із зазначеною сумою на переказ, рахунок за отримані послуги тощо).

Страхова компанія має право повністю або частково відмо-вити у виплатах за полісом у випадках, якщо застрахована особа не погодила зі страховиком або асистанською компанією медичні витрати, вартість яких перевищує суму, зазначену в договорі; не надала документів та відомостей, необхідних для відшкодування медичних витрат; подала страховикові свідомо неправдиву інформацію або фальшиві документи щодо стану свого здоров'я чи стосовно надання їй медичних та інших послуг.