Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3. Добровільне індивідуальне та колективне страхування від нещасних випадків : Страхові послуги : Бібліотека для студентів

3. Добровільне індивідуальне та колективне страхування від нещасних випадків


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 

магниевый скраб beletage

Страхувальником за цим видом страхування може бути юридична особа або дієздатний громадянин, які уклали зі страхо-виком договір страхування. Застрахованими особами можуть бути особи, які на час укладення договору страхування не є онко-логічно хворими, хворими з тяжкими формами захворювання серцево-судинної системи, ВІЛ-інфікованими, а також не перебу-вають на обліку в наркологічних, психоневрологічних, туберкуль-озних, шкірно-венерологічних диспансерах. Застрахована особа (вигодонабувач), яка визначена в договорі страхування, може бути замінена страхувальником на іншу особу лише за згодою страхо-вика. При цьому страховик у разі збільшення страхового ризику має право вимагати доплати до страхового внеску. За цим видом страхування передбачається укладання договору страхування ко-лективу працівників страхувальника або групи осіб. У цьому разі договір страхування укладається страхувальником -юридичною особою про страхування фізичних осіб, які є його працівниками або членами родини цих працівників. До договору страхування додається список застрахованих осіб та інформація, необхідна страховикові для оцінювання ризику

Об'єктом страхування є майнові інтереси, що не суперечать законодавству України, пов'язані з життям, здоров'ям і працез-датністю страхувальника (застрахованої особи).

Нещасним випадком слід вважати раптову, випадкову коро-ткочасну подію, незалежну від волі застрахованої особи, що фак-тично відбулась і внаслідок якої настав розлад здоров'я (травма-тичне ушкодження; випадкове гостре отруєння отруйними росли-нами, хімічними речовинами - промисловими або побутовими, недоброякісними харчовими продуктами, ліками; захворювання кліщовим енцефалітом - енцефаломієлітом, поліомієлітом; роз-риви - поранення органів або їх вилучення внаслідок неправиль-них медичних маніпуляцій) застрахованої особи або її смерть.

Порядок укладання договору страхування. Договір страху-вання укладається на підставі письмової заяви страхувальника за формою, встановленою страховиком. Для оформлення договору страхування страховик може запросити додаткові документи, що характеризують ступінь ризику

Договір страхування оформлюється в двох примірниках, які мають однакову юридичну чинність і зберігаються в кожної зі сторін.

Договір страхування набирає чинності з моменту внесення першого страхового платежу якщо інше не передбачено догово-ром страхування. У договорі страхування може бути передбачено такий порядок набуття чинності:

-          при розрахунках готівкою: з 00 год 00 хв дня, наступного за днем сплати страхового внеску представникові страховика або в касу страховика;

-          при безготівкових розрахунках: з 00 год 00 хв дня, наступно-го за днем надходження страхового внеску на розрахунковий ра-хунок страховика в повному обсязі або визначеній частині, якщо це обумовлено договором страхування. При укладанні договору про страхування третіх осіб (крім дітей у віці до 16 років) не-обхідна письмова згода застрахованої особи. Факт укладання до-говору страхування може посвідчуватися страховим свідоцтвом (полісом, сертифікатом), що є формою договору страхування. При поданні заяви на укладення договору страхувальник повинен на-дати інформацію, яку вимагає страховик, щодо стану здоров'я кожної особи, про страхування здоров'я якої укладається договір.

В окремих випадках страховик може вимагати медичне освідчення особи, про страхування здоров'я якої укладається до-говір.

Термін дії договору страхування встановлюється за згодою сторін від одного до дванадцяти місяців, якщо інше не передба-чено договором страхування.

Договір страхування діє на території України, якщо інше не передбачено договором страхування. Страховик може встановлю-вати обмеження з території дії договору страхування, за віком -для застрахованої особи та інші обмеження, зазначені у договорі страхування.

Розмір страхового платежу та страхової суми за договором страхування, укладеним на термін, менший ніж 1 рік, визна-чається як добуток річного страхового платежу та коефіцієнта ко-роткостроковості залежно від терміну дії договору страхування. У разі, якщо договір страхування укладено на неповний місяць, страховий платіж сплачується як за повний місяць.

Розмір страхової суми встановлюється за згодою сторін при укладенні договору страхування.

Орієнтовні розміри страхових тарифів за групами ризику професій, які використовує страхова компанія „Остра - Київ" на-ведено в табл. 4.1.

Таблщя4.1 Тарифи зі страхування від нещасних випадків (у % від страхової суми на рік)

            Термін дії страхового захисту

                        У період пере-          

                        бування на ро-         

Група ризику             боті, 1 год в до-         У період

професії          24 год на добу           розі до місця  перебування

                        роботи, 1 год в          на роботі

                        дорозі 3 МІСЦЯ       

                        роботи           

1          0,52     0,45     0,39

2          0,65     0,59     0,52

3          1,04     0,98     0,91

4          1,56     1,5       1,43

Страховими випадками є такі події:

1)         тимчасова втрата застрахованою особою загальної працездат-ності не менше ніж на сім днів унаслідок нещасного випадку (для непрацюючих - під тимчасовою втратою загальної працездатності розуміють перебування на амбулаторному або стаціонарному ліку-ванні не менше днів внаслідок нещасного випадку);

2)         стійка втрата застрахованою особою загальної працездат-ності (встановлення групи інвалідності) внаслідок нещасного ви-падку;

3)         смерть застрахованої особи внаслідок нещасного випадку. Такі випадки визнаються також страховими за умови, що вони сталися протягом шести місяців з дня нещасного випадку, який відбувся під час дії договору страхування, є безпосередніми його наслідками та підтверджені документами, виданими компетент-ними органами у встановленому законом порядку (медичними за-кладами, судом тощо).

He належить до страхового випадку подія, що відбулася внаслідок:

а)         вчинення страхувальником навмисних або неправомірних

дій, що призвели до настання страхового випадку;

б)         дій страхувальника, який перебував у стані алкогольного,

наркотичного або токсичного сп'яніння;

в)         самогубства або замаху на самогубство страхувальника за

винятком тих випадків, коли страхувальник (застрахована особа)

був доведений до такого стану протиправними діями третіх осіб;

г)         навмисного спричинення страхувальником собі тілесних

ушкоджень, у тому числі під впливом дій третіх осіб;

ґ) вчинення вигодонабувачем (спадкоємцем) навмисного зло-чину що призвів до загибелі або смерті страхувальника.

Дії страхувальника за настання страхового випадку. 1. Повідомити страховика про настання страхового випадку про-тягом трьох робочих днів з моменту настання страхового випадку У разі неможливості здійснення цих заходів страхувальником повідомити страховика про настання страхового випадку може застрахована особа, вигодонабувач (спадкоємці застрахованої особи за законом).

2. Надати страховикові необхідні документи, передбачені правилами та договором страхування.

3. Надати страховику достовірні дані про стан здоров'я за-страхованої особи, а також іншу необхідну достовірну інформацію на вимогу страховика.

Перелік документів, що підтверджують настання страхово-го випадку для отримання страхової суми (її частини): 1. У зв'язку з встановленням інвалідності або при тимчасовій втраті працездатності страхувальник надає:

-          письмову заяву на виплату страхової суми;

-          оригінал договору страхування (страхового свідоцтва);

-          документи з лікувальних закладів, а саме - лікарняний лис-ток або довідку про непрацездатність (у разі непрацездатності), довідку щодо амбулаторного (стаціонарного) лікування для дітей і непрацюючих;

-          акт форми Н-1, якщо страховий випадок стався на підпри-ємстві;

-          документи, що підтверджують факт настання страхового

випадку в т.ч. довідку з ДАІ, якщо страховий випадок відбувся

внаслідок дорожньо-транспортної пригоди;

-          довідки МСЕК про встановлення інвалідності;

-          документ, що посвідчує особу одержувача страхової суми;

-          інші документи за вимогою страховика.

2. У разі загибелі або смерті страхувальника вигодонабувач (спадкоємець), визнаний у встановленому законодавством поряд-ку, надає:

-          письмову заяву на виплату страхової суми;

-          оригінал договору страхування (страхового свідоцтва);

-          виписний епікриз;

-          акт форми Н-1, якщо страховий випадок стався на підпри-ємстві;

-          свідоцтво про смерть;

-          документи, що підтверджують факт настання страхового

випадку в т.ч. довідку з Державтоінспекції (ДАІ), якщо страховий

випадок відбувся внаслідок дорожньо-транспортної пригоди;

-          свідоцтво на спадщину посвідчене нотаріально;

-          документ, що посвідчує особу одержувача страхової суми;

-          інші документи за вимогою страховика.

Такі документи страхувальник (застрахована особа, вигодо-набувач або спадкоємець) подає страховикові в термін, передбачений правилами та договором страхування, з дня настання стра-хового випадку. Якщо для отримання страхового відшкодування необхідні документи, отримати які в цей термін неможливо (рішення суду, свідоцтво про право на спадщину і т. ін.), страху-вальник зобов'язаний надати їх протягом терміну передбаченого правилами та договором страхування, з дня отримання у відповідних органах.

Страховик виплачує страхову суму.

-          у разі загибелі або смерті страхувальника (застрахованої особи) внаслідок нещасного випадку вигодонабувачеві або спад-коємцеві в розмірі 100% страхової суми;

-          у разі отримання страхувальником травми внаслідок нещас-ного випадку і встановлення інвалідності йому виплачується:

I           групи - 100% страхової суми;

II         групи - 75% страхової суми;

III        групи - 50% страхової суми;

-          у разі тимчасової втрати страхувальником працездатності

йому виплачується за кожну добу 0,5% страхової суми, але не бі-

льше ніж 50% страхової суми.

У разі смерті або встановлення інвалідності страхувальнико-ві після тимчасової втрати працездатності та отримання ним стра-хової виплати страхувальнику (застрахованій особі або його спад-коємцю) виплачується різниця між страховою виплатою та вже отриманою страховою виплатою.

Якщо травму отримала застрахована дитина (застрахована особа віком до 16 років), страхова сума (її частина) виплачується ії батькам або особі, яка визнана опікуном, згідно з чинним зако-нодавством України, з розрахунку 0,5% страхової суми за кожну добу, згідно з лікарняним листком або довідкою з медичної уста-нови, але не більше ніж 50% страхової суми.

Договір страхування стосовно страхувальника, якому здійснювалися страхові виплати, не припиняє чинності до кінця терміну дії. Відповідальність страховика визначається як різниця між страховою сумою згідно з договором і раніше проведеними виплатами.

Загальна сума страхових виплат зі страхових випадків не мо-же перевищувати страхової суми за договором страхування.

Якщо страхувальник не повністю сплатив страховий платіж, страховик несе відповідальність пропорційно сплаченій частці страхового платежу.

У період дії договору страхування страхувальник може збільшити розмір страхової суми, про що укладається додаткова угода до діючого договору страхування.

Порядок і умови виплати страхових сум. Страхова сума виплачується в термін, передбачений правилами та договором страхування, з дня прийняття рішення про виплату на основі страхового акта, який складається страховиком або уповноваже-ною ним особою, готівкою або безготівковим розрахунком. Фор-ма виплати страхової суми (її частини) визначається договором страхування.

Днем виплати страхової суми вважається день списання коштів (страхової суми) з поточного рахунка страховика.

Страхова виплата може бути здійснена представникові стра-хувальника (застрахованої особи, вигодонабувача) за довіреністю, оформленою страхувальником (застрахованою особою, вигодона-бувачем) в установленому законодавством порядку.

За кожну добу затримки виплати страхової суми страхуваль-нику виплачується недотримка (штраф, пеня), розмір якої визна-чається в договорі страхування.

Загальна сума виплат стосовно кожної застрахованої особи за одним або кількома випадками не може перевищувати страхової суми для цієї застрахованої особи, встановленої договором стра-хування.