Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ВСТУП : Страхові послуги : Бібліотека для студентів

ВСТУП


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 

магниевый скраб beletage

Сучасний стан розвитку української держави потребує оці-нювання і осмислення перспектив розвитку різних галузей діяльності, пам'ятаючи при цьому, що основою їх розвитку є професійно підготовлена, всебічно освічена людина.

Успішне прямування України до найбільш розвинутих країн світу неможливе без підвищення рівня освіти її громадян, почи-наючи від початкової освіти і закінчуючи вищою. He розуміючи цього, не варто розраховувати на якісь сталі успіхи й досягнення. Разом з цим досвід деяких розвинених країн вже засвідчив, що вузьке освітнє спрямування не сприяє розвитку особистості, формуванню повноцінного фахівця своєї справи. Враховуючи це, слід зазначити, що застосовуваний у нас колись підхід до набуття ширшого обсягу знань на різних рівнях навчання залишається ак-туальним і зараз.

Для успішного розвитку України важливе значення має страхування, яке є могутнім видом бізнесу за рубежем, але недос-татньо розвинуте в Україні. Кроки до зміни цієї ситуації вже роб-ляться і неабияка роль при цьому відводиться саме підвищенню рівня фахової освіти.

Сучасна освічена людина не можна не знати, що таке страху-вання, які функції воно виконує, які завдання вирішує. Основи таких знань необхідно закладати ще в шкільному віці. При цьому треба пам'ятати, що хоча й далеко не усі випускники шкіл будуть у май-бутньому займатися цією справою професійно, але такі знання, без-перечно, стосуються інтересів всіх громадян. Що ж стосується осіб з вищою економічною освітою, то зараз навчальним планом підготовки бакалаврів з економіки передбачається обов'язкове вив-чення дисципліни "Страхування". Крім того, до робочих навчальних планів студентів спеціальності „Фінанси" та „Банківська справа" бу-ло включено дисципліну „Страхові послуги".

Якщо дисципліна "Страхування" вводить студента в світ страхової справи, орієнтує щодо її сучасного стану і проблем ро-звитку, то дисципліна "Страхові послуги" надає можливість розі-братися в сутності страхових послуг, що надаються фізичним і юридичним особам, в організації їх розробки і реалізації. Усе це має велике значення в підготовці фахівців високого рівня, тому

що зараз як ніколи йде процес проникнення страхування в усі сфери діяльності.

Дисципліна “Страхові послуги” посідає важливе місце серед навчальних предметів, що формують фахівців економічного про-філю. Типова програма цієї дисципліни передбачає вивчення сту-дентами тринадцяти тем: “Страхова послуга та особливості її ре-алізації”; “Порядок укладання і ведення страхової угоди”; “Стра-хування життя та пенсій”; “Страхування від нещасних випадків”; “Медичне страхування”; “Страхування підприємницьких ризи-ків”; “Сільськогосподарське страхування”; “Страхування техніч-них ризиків”; “Страхування кредитних і фінансових ризиків”; “Автотранспортне страхування”; “Морське страхування”; “Авіа-ційне страхування”; “Страхування майна і відповідальності гро-мадян”. Кожна з наведених тем передбачає використання студен-тами вже набутих знань у процесі вивчення дисципліни “Страху-вання”.

У навчальному посібнику, що пропонується, матеріал викла-дено з урахуванням вимог типової програми. Питання для само-контролю, тести, практичні завдання дають змогу студентам за-кріпити й перевірити засвоєний матеріал під час самостійного опрацювання змісту посібника та можуть бути використані ви-кладачем при проведенні аудиторних занять.

У посібнику наведено також таблиці, схеми, що доповнюють текстовий матеріал.

При написанні навчального посібника особлива увага приді-лялась новим видам страхування, введеним до переліку обов'яз-кових редакцією Закону України „Про страхування„ від 04.10.2001р № 2745. Відповідно, було опрацьовано велику кіль-кість Постанов Кабінету Міністрів, літературних джерел, правил українських страхових компаній, використано власний педагогіч-ний досвід у процесі викладання навчальних дисциплін „Страху-вання” та „Страхові послуги”.

Автор буде вдячний читачам за пропозиції щодо удоскона-лення змісту посібника.