Практичні завдання


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 

Загрузка...

1. Страхова сума за договором змішаного страхування жит-тя становить 5000 грн. Страхувальник з об'єктивних причин припинив дію договору страхування через 1,5 року після йо-го укладення. Визначте розмір викупної суми за умови, що сума щомісячних внесків становить 42 грн, накладні витра-ти страховика - 7 % на рік.

2. Страхова сума за договором весільного страхування стано-вить 2500 грн. Застрахований не вступив до шлюбу у віці 18 років. Визначте розмір додаткової суми, яку зобов'язана вип-латити страхова компанія за вичікувальний період. У розра-хунках використати діючу норму дохідності, встановлену За-коном України „Про страхування". Поясніть причини встанов-лення страховими компаніями вичікувального періоду. 3. На підставі даних, наведених у колонках 2 та 3 таблиці смерності, розрахувати показники ймовірності смерті qx та показники ймовірності дожиття Рх і заповнити відповідні колонки таблиці.

Витяг із таблиці смертності населення України

            (гіпотетичні данні)   

Рік, років

(х)        Кількість осіб, що

доживає до віку х

років (Lx)        Кількість померлих

при переході від віку

х до віку х+1 (dx)       Чх        Рх

0          100000            2972               

18        97028  255                 

20        96773  2164               

30        94609  2363               

40        92246  2150               

45        90096  3032               

50        87064  6023               

55        82041  5023               

60        77018  11623             

65        65395  12170             

4. За даними таблиці смертності, кількість осіб, що доживає до 40 років, становить 27 341 чол., до 50 років - 19 858 чол. Розрахуйте одноразову нетто-ставку зі 100 грн страхової суми, якщо договір страхування укладається на випадок дожиття до 50 років та смерті в період дії договору вік страхувальника 40 років, термін страхування - 10 років, кількість укладених договорів сстраху-вання - 1000, кожен договір укладено на 1000 грн страхової суми. Є припущення, що всі випадки смерті зафіксовані в останній рік страхування, норма доходності відповідає величині, встановленій чинним законодавством України.